Μάρκετινγκ και συμπεριφορά πελατών αναψυχής ΙΙ

Θεοδωράκης Νικόλαος

Περιγραφή

Το μάθημα έχει σχεδιασθεί με σκοπό να διδάξει τις βασικές αρχές του μάρκετινγκ στον αθλητισμό αναψυχής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θεωρίες και πρακτικές που αφορούν στη χορηγία στον αθλητισμό αναψυχής.

 

 

Κωδικός: OCRS104
Κατηγορία: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 1. Ορισμοί
 2. Τωρινή κατάσταση
 3. Χαρακτηριστικά αθλητικής χορηγίας
 4. Σημαντικότητα χορηγίας
 5. Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα αθλητικής χορηγίας

Λέξεις Κλειδιά: χορηγία, τωρινή κατάσταση, σημαντικότητα χορηγίας, πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα αθλ. χορηγίας

 1. Στόχοι
 2. Εφαρμογή
 3. Οφέλη
 4. Μειονεκτήματα
 5. Χορηγικά προγράμματα
 6. Κατηγορίες χορηγών

Λέξεις Κλειδιά: στόχοι χορηγίας, οφέλη χορηγίας, μειονεκτήματα χορηγίας, χορηγικά προγράμματα

 1. Διαδικασία πώλησης χορηγίας
 2. Πρόταση χορηγίας
 3. Χορηγικές συνεργασίες

 Λέξεις Κλειδιά: διαδικασία πώλησης χορηγίας, πρόταση χορηγίας, χορηγικές συνεργασίες

 1. Επιτυχημένη χορηγία
 2. Διαφορές χορηγίας-παραδοσιακής διαφήμισης
 3. Αποτελεσματικότητα χορηγίας
 4. Λόγοι μέτρησης
 5. Μέτρηση
 6. Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της χορηγίας
 7. Δυσκολία στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητα της χορηγίας

Λέξεις Κλειδιά: επιτυχημένη χορηγία, διαφορές χορηγίας-παραδοσιακής διαφήμισης, αποτελεσματικότητα χορηγίας

 1. Εκπρόσωποι
 2. Τρόποι ΜΔΠ
 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το ΜΔΠ
 4. Χαρακτηριστικά ΜΔΠ
 5. Προσωπικότητα εκπροσώπου
 6. Πλεονεκτήματα ΜΔΠ
 7. Οφέλη ΜΔΠ
 8. Μειονεκτήματα ΜΔΠ

Λέξεις Κλειδιά: εκπρόσωποι, χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα, οφέλη

 1. Ορισμός
 2. Είδη εμπορικών συμβόλων
 3. Είδη ΕΠΑ
 4. Αξιοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων
 5. Προσφορά ΕΠ στους καταναλωτές
 6. Παράγοντες οικοδόμησης προγράμματος δημιουργίας εγκεκριμένων προϊόντων (ΕΠ)
 7. Διαδικασία απόκτησης ΕΠ
 8. Επιτυχία προγραμμάτων παραχώρησης ΕΠ
 9. Παράνομα προϊόντα
 10. Πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα

Λέξεις κλειδιά: εμπορικό σύμβολο, εγκεκριμένα προϊόντα στον αθλητισμό, πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα

 1. Ορισμός
 2. Ρόλος των ΜΜΕ
 3. Παραδοσιακά/νέα ΜΜΕ
 4. Αθλητισμός και ΜΜΕ
 5. Αθλητισμός, χορηγία και ΜΜΕ
 6. Θετικές/αρνητικές επιδράσεις ΜΜΕ

Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, αθλητισμός και ΜΜΕ, θετικές/αρνητικές επιδράσεις ΜΜΕ

 1. Αθλητικά γεγονότα
 2. Επιθετικό μάρκετινγκ
 3. Ενεργοποίηση της χορηγίας

Λέξεις Κλειδιά: αθλητικό γεγονός, επιθετικό μάρκετινγκ, ενεργοποίηση της χορηγίας

 1. Ορισμός
 2. Στοιχεία που το καθορίζουν
 3. Ενδιαφερόμενα μέλη

Λέξεις Κλειδιά: αθλητικό γεγονός, στοιχεία αθλητικού γεγονότος, ενδιαφερόμενα μέλη αθλητικού γεγονότος

 

 1. Σημαντικότητα της έρευνας
 2. Παράγοντες που επηρεάζουν τις επιπτώσεις της χορηγίας
 3. Επιπτώσεις της χορηγίας
 4. Συμβουλές προς διοικητικά στελέχη
 5. Σημαντικότητα της έρευνας
 6. Πρόσφατες έρευνες

Λέξεις Κλειδιά: σημαντικότητα της έρευνας, παράγοντες που επηρεάζουν τις επιπτώσεις της χορηγίας, επιπτώσεις της χορηγίας, ευρήματα ερευνών

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3200
Αρ. Προβολών :  18877

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -