Ειδικά Θέματα Δομικών Υλικών

Οικονόμου Νικόλαος, Στεφανίδου Μαρία, Μαυρίδου Σοφία

Περιγραφή

Τυποποίηση δομικών υλικών, βάσεις δεδομένων δομικών υλικών.
Ασφαλτικά υλικά: κατηγορίες, ιδιότητες, έλεγχοι, προδιαγραφές.
Πλαστικά: δομή, κατηγορίες, αντιδράσεις πολυμερισμού, ιδιότητες, έλεγχοι, προδιαγραφές, εφαρμογές.
Ξύλο: φυσικό-τεχνητό, παραγωγή, ιδιότητες, έλεγχοι, προδιαγραφές, εφαρμογές, προστασία και συντήρηση ξύλινων επιφανειών.
Μη σιδηρούχα μέταλλα: παραγωγή, ιδιότητες, έλεγχοι, εφαρμογές.
Ελαφροβαρέα κράματα αλουμινίου, μαγνησίου.
Κεραμικά: δομή, παραγωγή, ιδιότητες, έλεγχοι.
Γυαλί: παραγωγή, ιδιότητες, έλεγχοι, εφαρμογές. 
Χρώματα: συστατικά, ιδιότητες, έλεγχοι, προδιαγραφές.
Θερμομονωτικά και στεγανωτικά υλικά: παραγωγή, προδιαγραφές, έλεγχοι.
Δομικά υλικά και περιβάλλον, ανακύκλωση δομικών υλικών, τοξικότητα δομικών υλικών.
Εργαστηριακοί έλεγχοι: έλεγχοι σε ασφαλτικά συνδετικά -ξύλο- κεραμικά.

 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Διδάσκοντες

Διδάσκοντες: Οικονόμου Νικόλαος, Καθηγητής Α.Π.Θ., Στεφανίδου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια,    

                    Μαυρίδου Σοφία, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός και MSc Γεωλόγος ΑΠΘ, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

                    

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Μαυρίδου Σοφία, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός και MSc Γεωλόγος ΑΠΘ, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

 

Περιεχόμενο μαθήματος

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Τυποποίηση και βάσεις δεδομένων δομικών υλικών

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.  Ξύλο (είδη, ιδιότητες, έλεγχοι, χρήσεις,  προσβολή, προστασία)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Κεραμικά (είδη, ιδιότητες, έλεγχοι, χρήσεις)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.  Πλαστικά (είδη, ιδιότητες, έλεγχοι, χρήσεις)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Μη σιδηρούχα μέταλλα (είδη, ιδιότητες, έλεγχοι, χρήσεις)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6.  Ασφαλτικά υλικά (είδη, ιδιότητες, έλεγχοι, χρήσεις)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Γυαλί (είδη, ιδιότητες, έλεγχοι, χρήσεις)

ΕΝΟΤΗΤΑ 8. Μονωτικά (θερμομονωτικά και στεγανωτικά, είδη, ιδιότητες, έλεγχοι, χρήσεις)

ΕΝΟΤΗΤΑ 9. Χρώματα (είδη, ιδιότητες, έλεγχοι, χρήσεις)

ΕΝΟΤΗΤΑ 10. Δομικά υλικά και περιβάλλον (οικολογικά δομικά υλικά, τοξικότητα δομικών υλικών, ανακύκλωση, αξιοποίηση μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους)

Μαθησιακοί στόχοι

Η διδασκαλία του μαθήματος αποσκοπεί:

•  στην κατανόηση εννοιών σχετικών με βασικά και ειδικά δομικά υλικά

•  στην προαγωγή ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

•  στην εκτέλεση συνθετικών και συμπερασματικών ομαδικών εργασιών

•  στην αναζήτηση καινούργιων λύσεων σε σύνθετα θέματα δομικών υλικών

•  στην επαφή του φοιτητή με εργαστηριακούς χώρους και στην εκτέλεση ελέγχων ποιότητας βασικών και ειδικών δομικών υλικών

•  στη γνωριμία με ειδικά παραδοσιακά και σύγχρονα δομικά υλικά.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να έχει τις ικανότητες:

•  να γνωρίζει βασικές ιδιότητες ειδικών δομικών υλικών

•  να επιλέγει δομικά υλικά με γνώμονα ΚΑΙ περιβαλλοντικά κριτήρια

• να σέβεται το φυσικό περιβάλλον, προσπαθώντας να εξοικονομεί πρώτες ύλες, μέσω χρήσης εναλλακτικών υλικών/ αποβλήτων

• να λαμβάνει αποφάσεις όσον αφορά στην επιλογή και χρήση των διαφόρων δομικών υλικών

Απόκτηση δεξιοτήτων

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής αποκτά τις δεξιότητες:

• να χρησιμοποιεί δομικά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος μέσω χρήσης εναλλακτικών των φυσικών πρώτων υλών ή εναπαχρησιμοποίησης των βασικών δομικών υλικών μέσω ανακύκλωσης αυτών μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους

•  να λαμβάνει αποφάσεις για χρήση κατάλληλων βασικών και ειδικών δομικών υλικών

•  να έρχεται σε επαφή με κανονισμούς/ προδιαγραφές βασικών και ειδικών δομικών υλικών

•  να κατανοεί και να λειτουργεί με γνώμονα τους κανόνες της αγοράς

•  να αναζητεί, να συνθέτει δεδομένα και πληροφορίες σχετικών με τη χρήση απαραίτητων τεχνολογιών όσον αφορά σε βασικά και ειδικά δομικά υλικά

•  να συμμετέχει σε ομαδικές εργασίες

Προαπαιτούμενα

Βασικά δομικά υλικά, ιδιότητες, έλεγχοι, εφαρμογές

Δομικά Υλικά Ι και Δομικά Υλικά ΙΙ

Βιβλιογραφία

Α) Μέσω του συστήματος «Εύδοξος Βιβλίο [12417]: Δομικά υλικά, Wendehorst Reinhard,Spruck Helmut

Β) Δομικά υλικά, Τριανταφύλλου, ISBN 960-921777-1-0, Πάτρα 2008, 8η έκδοση

Γ) Σημειώσεις και παρουσιάσεις των διαλέξεων των επί μέρους ενοτήτων του μαθήματος, στις οποίες υπάρχει πρόσβαση από το Διαδίκτυο (ιστοσελίδα τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ)

Δ) Civil Engineering Materials, edited by Neil Jackson and Ravindra K. Dhir, fifth edition

Ενότητες

Τυποποίηση και βάσεις δεδομένων δομικών υλικών (οργανισμοί τυποποίησης, πλεονεκτήματα βάσεων δεδομένων, αναζήτηση δομικών υλικών στο διαδίκτυο)

 

Λέξεις Κλειδιά: τυποποίηση, βάσεις δεδομένων δομικών υλικών: επιτροπές και οργανισμοί τυποποίησης, σήμανση CE, δομικά προϊόντα με υποχρέωση σήμανσης CE,  Ε.ΤΕ.Π, ΕΛΟΤ, βάσεις δεδομένων, διαδίκτυο, εύρεση δομικών υλικών

Ξύλο (είδη, ιδιότητες, έλεγχοι, εφαρμογές, χρήσεις, προσβολή, προστασία)

 

Λέξεις Κλειδιά: ξύλο, είδη, ιδιότητες, έλεγχοι, προσβολή, προστασία

Κεραμικά (είδη: οπτόπλινθοι, κεραμίδια, κεραμικά πλακίδια, ιδιότητες, έλεγχοι, εφαρμογές, χρήσεις)

 

Λέξεις Κλειδιά: κεραμικά, οπτόπλινθοι-τούβλα, κεραμίδια, κεραμικά πλακίδια, πρώτες ύλες, ιδιότητες, έλεγχοι, χρήσεις/εφαρμογές

Πλαστικά (πρώτες ύλες πλαστικών υλικών, είδη, ιδιότητες, έλεγχοι, χρήσεις)

 

Λέξεις Κλειδιά: πλαστικά, είδη, παραγωγή, ιδιότητες, έλεγχοι, χρήσεις

Μη σιδηρούχα μέταλλα (κατηγορίες μη σιδηρούχων μετάλλων και κραμάτων τους, ιδιότητες,  έλεγχοι, εφαρμογές)

 

Λέξεις Κλειδιά: μη σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο, χαλκός, ψευδάργυρος, κασσίτερος, μόλυβδος, νικέλιο, κάδμιο, τιτάνιο

Ασφαλτικά υλικά (η άσφαλτος ως συνδετικό υλικό ασφαλτομιγμάτων και ως στεγανωτικό υλικό, πρώτες ύλες, ιδιότητες, έλεγχοι ιδιοτήτων, χρήσεις)

 

Λέξεις Κλειδιά: ασφαλτικά, άσφαλτος ως υλικό οδοποιίας, συνδετικά υλικά, η άσφαλτος ως στεγανωτικό υλικό

Γυαλί (πρώτες ύλες, ιδιότητες, έλεγχοι, εφαρμογές, χρήσεις)

 

Λέξεις Κλειδιά: γυαλί, πρώτες ύλες, μορφοποίηση, ιδιότητες (φυσικές, μηχανικές, οπτικές), τύποι γυαλιού, κατηγορίες, έλεγχοι, χρήσεις/εφαρμογές

Mονωτικά (θερμομονωτικά και στεγανωτικά, ιδιότητες, έλεγχοι, εφαρμογές, χρήσεις)

 

Λέξεις Κλειδιά: μονωτικά υλικά, θερμομόνωση κτιριακού κελύφους, εξηλασμένη πολυστερίνη, πετροβάμβακας , στεγανωτικά υλικά

Χρώματα (πρώτες ύλες, είδη, ιδιότητες, έλεγχοι, εφαρμογές, χρήσεις)

 

Λέξεις Κλειδιά: χρώματα, χρωστική ουσία, φορέας, διαλύτης, κατηγορίες  οικοδομικών χρωμάτων, ιδιότητες, βαφές επιφανειών, προβλήματα βαφών, αστοχίες, ποιοτικός έλεγχος χρωμάτων, χρήσεις/εφαρμογές

Δομικά υλικά και περιβάλλον (οικολογικά δομικά υλικά, τοξικότητα δομικών υλικών, ανακύκλωση, αξιοποίηση μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους)

 

Λέξεις Κλειδιά: δομικά υλικά και περιβάλλον, ανακύκλωση, τοξικότητα δομικών υλικών, φιλικά δομικά υλικά, ενσωματωμένη ενέργεια δομικών υλικών, αξιοποίηση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  8585
Αρ. Προβολών :  36126