Ποιότητα Ρεόντων Υδάτων (River water quality)

Λαζαρίδου Μαρία

Περιγραφή

Οικολογία και διαχείριση ρεόντων υδάτων.

 

Ecology and management of running waters.

 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Instructors

ΔιδάσΜαρία Λαζαρίδουκουσα: Μαρία Λαζαρίδου, Καθηγήτρια

Maria Lazaridou, Professor, Department of Zoology,  School of Biology
Aristotle University of Thessaloniki

CV available at http://users.auth.gr/~mlazarid/gre/gr_index.htm

 

 

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Διονύσιος Λατινόπουλος

Open Courses Assosiate: Dionissios Latinopoulos

 

The content of this course is based on the Module
under Socrates (MOD), an Open Distance Course, titled: “Monitoring and
amelioration of surface water bodies according to the Directive 2000/60/EC”
Funded by

EUROPEAN COMMISSION

DIRECTORATE-GENERAL

EDUCATION AND CULTURE

with Agreement number:
31579-IC-1-2002-1-GR-ERASMUS-MODUC-2

Course Syllabus

Ευαισθητοποίηση για την προστασία και διαχείριση των υδατικών οικοσυστημάτων:

 1. Εισαγωγή
 2. Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά
 3. Υδρολογία και Οικολογία Ρεόντων υδάτων και υγροτόπων
 4. Ανθρωπογενής Επίδραση στην υδρομορφολογία των ρεόντων υδάτων και στην Ποιότητα του νερού
 5. Παρακολούθηση
 6. Αποκατάσταση και Αυτοκαθαρισμός των ποταμών
 1. Φύσικο-Χημικά χαρακτηριστικά (φως, θερμοκρασία, κίνηση του νερού Ο2, CO2, Ιόντα και pH, θρεπτικά, θειούχες ενώσεις, αγωγιμότητα, διαλυμένα στερεά, ολικά αιωρούμενα στερεά, αλατότητα κ.α.)
 2. Οργανισμοί και μέθοδοι συλλογής (βένθος, πλαγκτό, νηκτό και μακρόφυτα)
 3. Τροφικά πλέγματα και παραγωγικότητα
 4. Ρύπανση και μελέτη ειδικών περιπτώσεων
 5. Διαχείριση και Αποκατάσταση

Course contents

Awareness on protection and management of freshwater ecosystems:

 1. Introduction
 2. Water Framework Directive
 3. Hydrology and Ecology of Running Waters and Wetlands
 4. Anthropogenic Influences on running water hydromorphology and water quality
 5. Monitoring
 6. Restoration and River Self purification
 1. Physicochemical characteristics (light, temperature, water movement, O2, CO2, ions + pH, nutrients + sulphur + conductivity, TDS, TSS, salinity etc.)
 2. Organisms and sampling methods (benthos + plankton + nekton + macrophytes)
 3. Food webs - Productivity
 4. Pollution and studies of special cases
 5. Management and Restoration
Course Objecives/Goals

Γνώση της βασικής δομής και της λειτουργίας των ποταμών εστιάζοντας σε υδρομορφολογικά, χημικά και βιολογικά στοιχεία όπως αυτά απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά (2000/60/EC) για την εκτίμηση και παρακολούθηση της οικολογικής κατάστασης των συστημάτων επιφανειακών νερών.  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να  χρησιμοποιεί πολυόργανα για μετρήσεις πεδίου, να αντιληφθεί τις δειγματοληψίες πεδίου, να αναγνωρίζει είδη φυτοπλαγκτού, ζωοπλαγκτού και μακροασπονδύλων, να χρησιμοποιεί βιοτικούς δείκτες, να έρθει σε επαφή με εξειδικευμένο λογισμικό για στατιστικές αναλύσεις, να χρησιμοποιεί βιβλιογραφία για να αναλύει και να παρουσιάζει σχετικά θέματα, εργαζόμενος μόνος ή σε ομάδες.

 

Course Objectives/Goals

Knowledge of the fundamental structure and function of rivers and lakes focusing on the hydromorphological, chemical and biological elements required by the Water Framework Directive (2000/60/EC) for the evaluation and monitoring of the ecological status of freshwaters. After the successful completion of the course, the student will have obtained skills as the use of field polymeters, realise field sampling, perform species identification of phytoplankton, zooplankton and macroinvertebrate organisms, use of biotic indices, use of specialised software (for statistical analyses), use of bibliography, analysing, writing and presenting relative subjects and working individually or in groups.

Prerequisities/Prior Knowledge

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενες γνώσεις.

 

Expected prior knowledge/prerequisites and preparation

 

None

Bibliography
 1. Abel, PD (1996). Water Pollution Biology (2nd ed.). Taylor and Francis, London.
 2. AFNOR, 1992: Determination de l’indice biologique global normalisé (I.B.G.N.)
 3. Agenda 21, Chapter 18
 4. Agense de L’Eau Rhone-Méditerranée-Corse (1997).  Indice Biologique Global Adapté (I.B.G.A.) aux grand cours d'eau et aux riviéres profondes. Protocole expérimental. Cabinet GAY Environnement, Grenoble.
 5. Alba-Tercedor, J. & Pujante, A. M. 2000: Running-water biomonitoring in Spain; opportunities for a predictive approach. In: Assessing the Biological Quality of Fresh Waters (ed: Wright, J F, Sutcliffe, D W, & Furse, M T), pp 205-216, Freshwater Biological Association, Ambleside.
 6. Allan J.D. 1995: Stream Ecology. Chapman & Hall, London.
 7. Anderson, D. & Mendenhall. V.T. 1978: A survey of tomatoes home-canned in Utah. Jn. Food Protection 41:514.
 8. APHA: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 16th Edition. American Public Health Association, New York, 1985.
 9. Appleberg, M., Berger, H. M., Hesthagen, T., Klevien, E., Kurkilahi, M., Raitaniemi, J. Rask, M. 1995: Development and intercalibration of methods in Nordic freshwater fish monitoring. Water, Air and Soil Pollution. 85, pp. 401-406
 10. Armitage, P. & Hogger, J. 1994: Invertebrates ecology and methods of survey. in RSPB, NRA and RSNC (ed.), The New Rivers and Wildlife Handbook, Bedfordshire, pp. 151-159.
 11. Armitage, P. D., Moss, D., Wright, J. F. Furse, M.T. 1983: The performance of a new biological water quality score system based on macroinvertebrates over a wide range of unpolluted running water sites. Water Res., 17, pp. 333-347.
 12. Armitage, P. D., Moss, D., Wright, J. F., Furse, M. T. 1983: The performance of a new biological water quality score system based on macroinvertebrates over a wide range of unpolluted running water sites, Water Research,  17, pp. 333-347.
 13. Armitage, P.,D. & Hogger, J. 1994: The New Rivers and Wildlife Handbook. Bedfordshire, RSPB, NRA and RSNC: UK.
 14. Arms K. 1994 . “Environmental Scence”Saunders Clege Publishing.
 15. Artemiadou, V. & Lazaridou, M. 2005: Evaluation score and interpretation index for the ecological quality of running waters in Central and Northern Hellas. Environmental Monitoring and Assessment, 110, pp. 1-40.
 16. Artemiadou, V., Statiri, X., Brouziotis, Th., Lazaridou, M. 2008: Ecological quality of small mountainous Mediterranean streams (river type R-M4) and performance of the European intercalibration metrics. Hydrobiologia, 605, pp. 75-88.
 17. Association Francaise de Normalisation (AFNOR) 1985: Essais de eaux. Determination de I’indice biologique global (IBG). AFNOR T90-350, October 1985, Paris.
 18. Association Francaise de Normalisation (AFNOR) 2000: Détermination de l’Indice Biologique Diatomes (IBD). AFNOR NF T 90-354. June 2000. Paris.
 19. Association Francaise de Normalisation (AFNOR) 2002: Projet IMBR - Norme Indice Biologique Macrophytique en Riviére (I.B.M.R.), January 2002 (AFNOR/T 95F N 181), Paris.
 20. Axelman J., Broman D., Näf , C. 1997: Field measurements of PCB partitioning between water and planktonic organisms: Influence of growth, particle size, and solute-solvent interactions. Environ Sci Technol 31 (3), pp 665-669
 21. Baxter R.M. 1977: Environmental effects of Dams and Impoundments. Annual Review of Ecology and Systematics (8), pp. 225-283
 22. Berglund, O., Larsson, P., Ewald, G., Okla, L. 2001: The effect of lake trophy on lipid content and pcb concentrations in planktonic food webs. Chemical Ecology and Ecotoxicology, 82 (4) pp. 1078–1088
 23. Birk, S. & Hering, D. 2006: Direct comparison of assessment methods using benthic macroinvertebrates: a contribution to the EU water framework directive intercalibration exercise. Hydrobiologia 566, pp. 401-415.
 24. Birk, S. 2003a: BMWP-PL (Biological Monitoring Working Party Score adapted to Polish conditions.). Review of European Assessment Methods for Rivers and Streams. Waterview Database: http://starwp3.eu-star.at
 25. Birk, S. 2003b: Global Biological Index Adapted to Large Watercourses - I.G.B.A. (Indice Biologique Global Adapté aux grandes cours d’eau et aux riviére profondes). Review of European Assessment Methods for Rivers and Streams. Waterview Database: http://starwp3.eu-star.at
 26. Birk, S. 2003c: DIN 38 410 - Determination of Saprobic Index of Running Waters (Bestimmung des Saprobienindex in Fliegewssern). Review of European Assessment Methods for Rivers and Streams. Waterview Database: http://starwp3.eu-star.at
 27. Birk, S. 2003d: Biological Macrophyte Index of Rivers ('Indice Biologique Macrophytique en Riviére - IBMR'). Review of European Assessment Methods for Rivers and Streams. Waterview Database: http://starwp3.eu-star.at
 28. Birk, S. 2003e:.Ecological Classification System for Rivers and Lakes with the Components Macrophytes and Phytobenthos for the Implementation of the Water Framework Directive. Review of European Assessment Methods for Rivers and Streams. Waterview Database: http://starwp3.eu-star.at
 29. Birk, S. 2003f: Assessment of Saprobity based on species composition of Microphytobenthos. . Review of European Assessment Methods for Rivers and Streams. Waterview Database: http://starwp3.eu-star.at
 30. Bradshaw, A.D. 1996: Underlying principles of restoration. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 53 (Suppl. 1), pp. 3–9
 31. Brittain, J.E., & Salveit, S.J. 1989: A review of the effect of river regulation on mayflies (Ephemeroptera). Regulated Rivers: Research and Management 3 (1), pp. 191-204
 32. Buffagni, A., Erba, S., Cazzola, M., Murray-Bligh, J., Soszka, H., Genoni, P. 2006: The STAR common metrics approach to the WFD intercalibration process: full application for small, lowland rivers in three European countries. Hydrobiologia, 566, pp. 379-399.
 33. Bundesministerium fur Land- und Forstwirtschaft (BMLF) (ed.) 1999: Richtlinie zur Bestimmung der saprobiologischen Gewssergte von for biological quality assessment of watercourses in Belgium. Hydrobiologia, 100, pp. 153-168.
 34. Campfens, J., & Mackay, D. 1997: Fugacity-based model of PCB bioaccumulation in complex aquatic food webs. Environ. Sci. Technol. 31 (2), pp. 557-583
 35. Chave, P. A. (2001) The Eu Water Framework Directive: An Introduction. IWA Publishing, London. ISBN 1900222124
 36. Chen, H.M., Zheng, C.R., Tu, C., Shen, Z.G. Chemical methods andphytoremediation of soil contaminated with heavy metals. Chemosphere, 2000, 41 (1-2), pp. 229-234
 37. Chesters, R. K. 1980: Biological Monitoring Working Party. The 1978 National Testing Exercise. Department of the Environment. Water Data Unit Tech. Mem, 19, pp. 1-37.
 38. Clarke, K. R. & Warwick, M. R. 1994: Change in marine communities: An approach to statistical analysis and interpretation, Plymouth Marine Laboratory, UK, 126 pp.
 39. Clayton, J. R., Pavlou, S. P., Breitner, N. F. 1977: Polychlorinated biphenyls in coastal marine zooplankton: bioaccumulation by equilibrium partitioning colonizing artificial substrates in a large impounded river. Environ. Sci. Technol., 11 (7), pp. 676–682
 40. Cooper, P.F. & Findlater, B.C. 1990. ‘Constructed from wetlands in water pollution control’. IAWPRC publications, Pergamon Press, Oxford.
 41. Cortes, R.M.V., Ferreira, M.T., Oliveira, S.V., Godinho, F. 1998: Contrasting impact of small dams on the macroinvertebrates of two Iberian mountain rivers. Hydrobiologia, 389 (1-3), pp.51-61
 42. Cowx, I.G. & Welcomme, R. L. 1998: Rehabilitation of rivers for fish. Fishing News Books 260 p.
 43. Crompton T. R. 1997: Toxicants in the Aqueous Ecosystem, Toxicants in the Aqueous Ecosystem John Wiley & Sons, Inc., New York, 1997
 44. Cuffney T., Gurtz, M., Meador, M. 1993: In U.S. Geological Survey, “Methods for collecting benthic invertebrate samples as part of the national water-quality assessment program”, Raleigh, North Carolina, open-file report 93-406, 18 p.
 45. Cιrιghino, R. & Lavandier, P. 1998. Influence of hydropeaking on the distribution and larval development of the Plecoptera from a mountain stream. Regul. Rivers: Res. Mgmt.14 (3), pp. 297-309
 46. Dachs, J., Eisenreich, S.J., Hoff, R.M. 2000: Influence of eutrophication on air-water exchange, vertical fluxes and phytoplankton concentrations of persistent organic pollutants. Environ Sci Technol, 34 (6), pp. 1095–1102
 47. De Billy, V. d. C., Reyes- Marchant, P., Lair, N., Valadas, B. 2000: Impact of agricultural practices on a small headwater stream: terrestrial and aquatic characteristics and self-purifying processes. Hydrobiologia 421, pp. 129-139.
 48. De Pauw, N. & Vanhooren, G. 1983: Method Biological assessment methods for running water. In:  River Water Quality. Ecological Assessment and Control (ed: Newman, P J, Piavaux, M A & Sweeting). Commission of the European Communities, EUR 14606 En-Fr, 217-248.
 49. De Pauw, N., Ghetti, P.F., Manzini, P., Spaggiari, P. 1992: Biological Assessment Methods for Running Water. River Water Quality Ecological Assesment and Control. Commission of the European Communities. EUR 14606 EN-FR. 1992-III, Brussels
 50. De Pauw, N., Hawkes, H.A. 1993: Biological Monitoring of River Water Quality. In: Walley WS, Judd S (eds) River Water Quality Monitoring and Control. Aston University, UK.
 51. De Pauw, N., Manzini, D. P., Spaggiari, D. 1992: Flie�gew�ssern. BMLF, Vienna.
 52. De Waal, L.C., A.R.G. Large & P.M. Wade, 2000. Rehabilitation of rivers. Principles and implementation. John Wiley & Sons 331p
 53. Del Vento, S., & Dachs, J. 2002: Prediction of uptake dynamics of persistent organic pollutants by bacteria and phytoplankton. Environ. Toxicol. Chem. 21 (10), pp. 2099-2107
 54. Delbeke, K., & Joiris, C. 1988: Accumulation mechanisms and geographical distribution of PCBs in the North Sea, Oceanis, 14 (4), pp. 399-410
 55. Denny, P., 1995. ‘Wetlands of Africa, Eastern Africa.’ In Whigham,D.F, Dyjova,D. & Hejny,S. (eds.) Wetlands of the World 1: Inventory, ecology and management. Kluwer, Dordrecht.
 56. Dresscher, T.G.N. Van der Mark, H. 1976: A simplified method for the biological assessment of the quality of fresh and slightly brackish water. Hydrobiologia, 48, pp. 199-201.
 57. Edward, T.R., Meyer, J.L., Findlay, S.E.G. 1990: The relative contribution of benthic and suspended bacteria to system biomass, production and metabolism in a low-gradient blackwater river. Journal of the North American Benthological Society, 9, pp.216-228.
 58. Edwards, R. W., Hughes, B. D., Read, M. W. 1975: Biological survey in the detection and assessment of pollution. In: Chadwick, M. J., Goodman, G. T (eds.) The ecology of resource degradation and renewal. The 15th Symposium of the British Ecological Society, 10-12 July 1973. Wiley, New York, pp. 139-156 
 59. EEA 2003: Europe's Environment. The Dobris Assessment. Edited by David Stanners and Philippe Bourdeau. Europe Environmental Agency. Copenhagen.. United Nations
 60. Englund, G. & Malmqvist, B. 1996: Effects of flow regulation, habitat area and isolation on the macroinvertebrate fauna of rapids in north Swedish rivers. Regul. Rivers : Res. Mgmt, 12(4-5), pp. 433-445
 61. Environment Agency. 1997: Assessing Water Quality - General Quality Assessment (GQA) Scheme for Biology. Fact Sheet. Environment Agency, Bristol.
 62. Environment Programme / DEWA~Europe. 2004, - Freshwater in Europe - Facts, Figures and Maps
 63. Equihua, M. 1990: Fuzzy clustering of ecological data, Journal of Ecology,  78, pp. 519-534
 64. European Commission, 2008: Commission decision of 30 October 2008 establishing, pursuant to Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council, the values of the Member State monitoring system classifications as a result of the intercalibration exercise (notified under document number C(2008) 6016) (Text with EEA relevance) (2008/915/EC). Official Journal of the European Communities L332/20, Luxemburg, 10 Dec 2008.
 65. European Commission, 2014: Environmental objectives and exemptions. Available at: http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/objectives/index_en.htm
 66. Fiebig, D.M. & Marxsen, J.1992: Immobilization and mineralization of dissolved free amino acids by streambed biofilms. Freshwater Biology,28, pp.129-140.
 67. Fisher, N. S., Burns, K. A., Cherry, R. D., Heyraud, M. 1983: Accumulation and cellular distributions of 241Am, 210Po, and 210Pb in two marine algae. Mar. Ecol. Prog. Ser., 11, pp. 233-237
 68. Fisk, A.T., Stern, A.G., Hobson, K.A.,  Strachan, W.J., Loewen D.M., Norstrom, R.J. 2001:Persistent Organic Pollutants (POPs) in a Small, Herbivorous, Arctic Marine Zooplankton (Calanus hyperboreus): Trends from April to July and the Influence of Lipids and Trophic Transfer. Marine Pollution Bulletin, 43 (1-6), pp. 93-101
 69. Fontvieille, D. & Cazelles, B. 1990: Changes in biologically controlled carbon fluxes in a small stream following continuous supply of excess organic load. Hydrobiologia, 192, pp.123-141.
 70. Fox, P. J. A., Naura, M., Scarlet, P. 1998:, An account for the testing of a standard field method, River Habitat Survey, Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 8, pp. 455-475.
 71. Fruget, J.F., Dessaix, J., Plenet, S. 1996: Macroinvertebrate communities of Doubs River prior to completion of the Rhine-Rhone connection. Regulated Rivers: Research and Management, 12 (6), pp. 617-631
 72. Ghetti, P.F. 1997: Manuale di applicazione Indice Biotico Esteso (I.B.E.). I macroinvertebrati nell'controllo della qualité degli ambienti di aque correnti. Provincia Autonoma di Trento, Agenzia provinciale per la protezione dell’ ambienti.
 73. Gleick H.P. 2001: The World's Water. 1998 - 1999. The Biennial Report on Freshwater Resources. Island Press, Washington D.C
 74. Guidance 1: Working Group 2.6 - WATECO (2003). Economics and the Environment - The Implementation Challenge of the Water Framework Directive. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, pp. 274. 
 75. Guidance 10: Working Group 2.3 - REFCOND (2003). Rivers and Lakes - Typology, Reference Conditions and Classification Systems. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, pp. 94. 
 76. Guidance 13: Working Group 2A (2003). Overall approach to the classification of ecological status and ecological potential. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, pp. 53.
 77. Guidance 13: Working Group 2.5 - Intercalibration (2005). Guidance on the Intercalibration Process 2004-2006. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, pp. 31. 
 78. Guidance 2: Working Group on Water Bodies (2003). Identification of Water Bodies. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, pp. 28.
 79. Guidance 3: Working Group 2.1 - IMPRESS (2003). Analysis of Pressures and Impacts. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, pp. 157.
 80. Guidance 4: Working Group 2.2 - HMWB (2003). Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, pp. 118.
 81. Guidance 6: Working Group 2.5 - Intercalibration (2003). Towards a Guidance on Establishment of the Intercalibration Network and the Process on the Intercalibration Exercise. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, pp. 54.
 82. Guidance 7: Working Group 2.7 - Monitoring (2003). Monitoring under the Water Framework Directive. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, pp. 160.
 83. Guidance 8: Working Group 2.9 - Public Participation (2003). Public Participation in Relation to the Water Framework Directive. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, pp. 214. 
 84. Guidance 9: Working Group 3.1 - GIS (2003). Implementing the Geographical Information System Elements (GIS) of the Water Framework Directive. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, pp. 166. 
 85. Hargrave, B.T., Phillips, G.A., Vass, W.P., Bruecker, P., Welch, H.E., Siferd, T.D. 2000: Seasonality in bioaccumulation of organochlorines in lower trophic level Arctic marine biota. Environmental Science and Technology, 34 (6), pp. 980–987
 86. Haury, J., Peltre, M.-C., Muller, S., Dutartre, A., Barbe, J., Tremolieres, M. 2001: Indice Biologique Macrophytique en Riviére (I.B.M.R.). Norme et Guide technique provisoires. UMR INRA-ENSA EQHC Rennes & CREUM-Phytoécologie Univ. Metz. Agence de l’ Eau Artois-Picardie.
 87. Heiskanen et al. 2004, Water Sci. Technol. 49: 169-177
 88. Hellawell, J.M. 1989: Biological Indicators of Freshwater Pollution & Environmental Management. Applied Science, Barking.
 89.  Hering D., Buffagni A., Moog, O., Sandin, L., Sommerhauser, M., Stubauer, I., Feld, Ch.,  Johnson, R., Pinto, P., Skoulikidis, N., Verdonschot, P., Zahradkova, S. 2003: The development of a system to assess the ecological quality of streams based on  macroinvertebrates’ design of the sampling programme within the AQEM project. Int. Rev. Hydrobiol. 88, pp. 345-361
 90. Hill, M.O. 1979: TWINSPAN: A FORTRAN Programme for arranging multivariate data in an ordered two way table by classification of the individuals and the attributes. Cornell University, Department of Ecology and Systematics, Ithaca, New York.
 91. Hobbs, D. F. 1948: Trout fisheries in New Zealand, their development and management. New Zealand Marine Department, Fisheries Bulletin 9, Wellington, New Zealand.
 92. Hocutt, C.H., Kaesler, R.L. , Mansik, M.T.,  Cairns, J. 1974: Biological assessment of water quality in a large river system: an evaluation of a method for fishes. Arch. Hydrobiol. 74(4),  pp. 448-462
 93. Hoekstra, P.F., O’Hara, T.M., Teixeira, C., Backus, S., Fisk, A.T., Muir, D.C.G., 2002: Spatial trends and bioaccumulation of organochlorine pollutants in marine zooplankton from the Alaskan and western Canadian Arctic. Environ. Toxicol. Chem. 21 (3), pp. 575-583
 94. Horne, A. J. & Goldman, C. R. 1983: Limnology, McGraw-Hill International Editions, New York, 301 pp.
 95. Hynes, H.B.N. 1971: The Ecology of Running Waters. Toronto: University of Toronto Press,
 96. International Conference on “Sustainable Development for Lasting Peace: Shared Water, Shared Future, Shared Knowledge” May 6-7, 2003, Athens, Greece
 97. ISO/BMWP 1979: Assessment of the Biological Quality of Rivers by a Macroinvertebrate Score. ISO/TC147/SC5/WG6/N5, International Standards Organisation.
 98. Jeffers, J. N. R. 1998: Characterization of river habitats and prediction of habitat features using ordination techniques. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 8, pp. 529-540.
 99.  Kaesler, R.L., Cairns, J. Jr. 1972: Cluster analysis of data from limnological surveys of the Potomac River. Am. Midl. Nat., 88 (1), pp. 56-67
 100. Kaesler, R.L., Cairns, J.Jr., Bates, J.M. 1971: Cluster analysis of non-insect macroinvertebrates of the upper Potomac River. Hydrobiologia, 37 (2),  pp. 173-181
 101. Kickuth, R. 1984: Das Wurzelraumverfahren in der Praxis. Landsch. Stadt. , 16, 145-153
 102. Kilgore, D.L. Jr. & Armitage, K. 1978: Energetics of yellowbellied marmot populations. Ecology, 59, pp. 78–88
 103. Kristensen, P. & Bøgestrand, J. 1996: Surface Water Quality Monitoring. European Environment Agency.
 104. Kudelska, D., Cydzik, D. Soszka, H. 1981: Design of a lake system. Wiadomosa Ekologiczne, 85, pp. 401-406.
 105. Kujawinski, E.B., Farrington, J.W., Mofett, J.W. 2000: Importance of passive diffusion in the uptake of polychlorinated biphenyls by phagotrophic protozoa. Appl Environ Microbiol., 66 (5), pp. 1987-1993
 106. Lauters, F., Lavender, P., Lim, P., Sabaton, C.,  Belaud. A. 1996: Influence of hydropeaking on invertebrates and their relationship with fish feeding habits in a Pyrenean River. Regulated Rivers: Res. and Management, 12 (6), pp. 563-573
 107. Manahan. S.E. 1994: Environmental chemistry (6th ed.), CRC Press, Boca Raton, FL p. 196
 108. Marvan, P., Rothschein, J., Zelinika, M. 1980: Der diagnostische wert saprobiologischer methoden. Limnologica, 12, pp. 299-312.
 109. Mason C.F. 1996: Biology of freshwater pollution. 3rd ed. Longman Singapore Publishers, Singapore
 110. Metcalfe, J.L. 1989: Biological water quality assessment of running waters based on macroinvertebrate communities: history and present status in Europe. Envion. Pollut., 60, pp. 101-139.
 111. Minshall, G.W., Cummins, K.W., Peterson, R.C., Cushing, C.E., Bruns, D.A., Sedell, J.R., Vannote, R. L. 1983: Developments in stream ecosyatem theory. Can. J. Fish Aquat. Sci. 42, pp. 1045-1055
 112. Mitsch W.J. & Gosswlink J.G., 1986. Wetlands, Van Nostrand Reinhold, New York.
 113. Moog, O. (ed) 1995: Fauna Aquatica Austriaca. BMLF, Vienna.
 114. Munger, C., & Hare, L. 1997: Relative importance of water and food as cadmium sources to an aquatic insect (Chaoborus punctipennis): Implications for predicting Cd bioaccumulation in nature. Environ. Sci. Technol, 31 (3), pp. 891–895
 115. Murphy, K.J., Kennedy, M. P., McCarthy, V., O’Hare, M. T., Irvine, K., Adams, C. 2001: A review of Ecology Based Classifications Systems for Standing Freshwaters. SNIFFER Project Number: W (99) 65, Environment Agency R & D Technical Report: E1-091/TR. SIFFER.
 116. Namour, P. 1999: Auto-épuration des rejets organiques domestiques. Nature de la matière organique résiduaire et son effet en rivière. Thesis, University of Lyon, 161 p.
 117. National Rivers Authority (NRA), 1994: The Quality of Rivers and Canals in England and Wales (1990-1992). Water quality Series No. 19, HMSO, London
 118. NBN 1984: Qualite biologique des course d’eau: determination de l’indice biologue se basant sur les macroinvertebrates aquatiques, NBN T92-402. Institut Belge de Normalisation (IBN).
 119. Nehlsen, W., Williams, J.E., Linchatowich, J.A. 1991: Pacific salmon at the cross-roads: Stocks at risk from California, Oregon, Idaho and Washington, Fisheries16 (2), pp.4-21
 120. Nixdorf, B., Mischke, U., Hoffmann, A. Hoehn, E. 2001: Classification and assessment of lakes in Germany according to the biological indicator phytoplankton - first results. In: Bock S, & Karttunen K (Eds.) Classification of Ecological Status of Lakes and Rivers. Nordic Council of Ministers, Copenhagen, pp. 24-27
 121. Nixon, S. & European Topic Centre on Water. 2002: Towards a common understanding of the monitoring requirements under the Water Framework Directive. Working Draft, Version 3-1. http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/wfd/home
 122. Nixon, S. 2003: An overview of the biological assessment of surface water quality in Europe. In: Biological Evaluation and Monitoring of the Quality of Surface Waters (ed: Symons, J J & Wotters, K), pp 9-15, Brussels.
 123. Ntislidou, Ch, Artemiadou, V., Kanli, L., Buffagni, A., Lazaridou, M. 2013: The intercalibration of the Hellenic Evaluation System for Mediterranean rivers of type R-M1 and R-M2 at Northern And Central Greece. Ecological Indicators 29: 208–218.
 124. Oberdorff, T., Pont, D., Hugeny, B., Porcher, J-P. 2002: Development and validation of a fish-based index for the assessment of 'river health' in France. Freshwater Biology, 47, pp. 1720-1734.
 125. Ostroumov, S.A., 2002: System of principles for protecting the biogeocenotic function and biodiversity of filter-feeders, Doklady Akademii Nauk, 383 (5), pp. 710-713.
 126. Pardo, I., Campell, I. C., Brittain, J.E. 1998: Influence of dam operation on mayfly assemblage structure and life histories in two southeastern Australian streams. Res. Manag.14 (3), pp 285-295
 127. Peygiel, J. & Coste, M. 2000: Guide méthodologique pour la mise en œuvre de l’Indice Biologique Diatomées. NF T 90-354. Étude Agences de l’Eau, Bordeaux.
 128. Pickhardt, P.C., Folt, C.L., Chen, C.Y., Klaue, B., Blum, J.D. 2002: Algal Blooms Reduce the Uptake of Toxic Methylmercury in Freshwater Food Webs. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99 (7), pp. 4419-4423
 129. Pond Action. 1998: A guide to the Methods of the National Pond Survey. Pond Action, Oxford.
 130. Pozo, J., Orive, E., Fraile, H., Basaguren, A. 1997: Effects of the Cernadilla-Valparaiso reservoir system on the river Tera. Regulated Rivers: Research and Management, 13 (1), pp. 57-73
 131. PSYM 2002: A guide to Monitoring the Ecological Quality of Ponds and Canals using PSYM. PSYM Manual, 2002.
 132. Raven, P. J., Holmes, N.T.H., Naura, M. Dawson, F.H. 2000b: Using river habitat survey for environmental assessment and catchment planning in the UK. Hydrobiologia 422/423, pp. 359-367.
 133. Raven, P. J., Naura, M., Holmes, N. T. H., Dawson, F.H. 2000a: Healthy river habitats fit for wildlife: deriving the physical dimension. Journal of the Chartered Institution for Water and Environment Management CIWEM 14, pp. 235-239.
 134. Raven, P.J., Holmes, N.T.H., Charrier, P., Dawson, F.H., Naura, M. Boon, P. J. 2002: Towards a harmonized approach for hydromorphological assessment of rivers in Europe: a qualitative comparison of three survey methods. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 12, pp. 405-424.
 135. Raven, P.J., Holmes, N.T.H., Dawson, F.H., Fox, P.J.A., Everard, M., Fozzard, I.R., Rouen, K..J. 1998: River Habitat Quality the physical character of rivers and streams in the UK and the Isle of Man. UK Environment Agency, Scottish Environment Protection Agency, Environment and Heritage Service.
 136. Reynoldson, T.B. 1982: A preliminary model for predicting instream impacts from municipal sewage in wastes and Prairie water quality. Water Studies institute Symposium, 8, Saskatoon, Saskatchewan.
 137. Rico, E. Rallo, A., Sevillano, M.A., Arretxe, M.L. 1992:. (1992) Comparison of several biotic indices based on river benthic macroinvertebrate community for assessment of running water quality. Annal. Limnol., 28, pp. 147-156.
 138. Ruthefurd, I.D., Jerie, K., Marsh, N. 2000: A Rehabilitation Manual  for Australian Streams. Vol.1 Cooperative Research Centre for Catchment Hydrology, Land and Water Resources Research and Development Corporation (pubs).  pp 109, 110
 139. Rutt, G.P., Pichering, T.D., Reynolds, N.R. 1993: The impact of livestock farming on Welsh streams: the development and testing of a rapid biological method for use in the assessment and control of organic pollution from farms. Environ. Pollut., 81, pp. 217-228.
 140. Scullion, J., & Sinton, A. 1983: Effects of artificial freshets on substratum composition, benthic fauna and invertebrate drift in two impounded rivers in mid-Wales. Hydrobiologia, 107, pp. 261-269
 141. Skoglund, R.S., Stange, K., Swackhamer, D.L. 1996: A kinetic model for predicting the accumulation of PCBs in phytoplankton. Environ Sci Technol. 30 (7), pp. 2113–2120
 142. Slovak Environment Agency (SEA) 1999: State of the Environment in Slovakia 1999. Slovak Environment Agency, Bratislava.
 143. Sokal, R.R. & Rohlf, F. 1987: Introduction to Biostatistics, W. H. Freeman and Company 2nd edition, New York, 363 pp.
 144. Spellman & J. Drinan 2001, “Stream Ecology and “Self-purification”, Technomic Publication Company, Lancester
 145. Spellman, F.R. 1996: Stream Ecology and Self-purification. An Introduction for wastewater and water specialists.Technomic Publishing Co. NC, Lancaster.
 146. Standardisation of River Classifications – STAR project 2006: Framework method for calibrating different biological survey results against ecological quality classifications to be developed for the Water Framework Directive. Available at: http://www.eu-star.at/   
 147. STAR (Standardisation of River Classification). EU research project, available at: http://www.eu-star.at/
 148. Strange, K. & Swackhamer, D.L. 1994: Factors affecting phytoplankton species-specific differences in accumulation of 40 polychlorinated biphenyls (PCBs). Environmental Toxicol. and Chem. 13 (11), pp. 1849-1860
 149. Swedish Environmental Protection Agency 2000: Environmental Water Quality Criteria for lakes and Watercourses. Swedish Environmental Protection Agency: Report 5050, Stockholm
 150. Ter Braak, C. J. F. 1988: CANOCO- a FORTRAN program for canonical community ordination (version 2.1), Technical report, LWA-88-02.
 151. Testard, P. 1995: Role of littoral macrophytes in the functioning of lakeside ecosystems. In R. Pourriot and M. Meybeck [eds.], Limnologie générale. Masson. [In French.]
 152. Tolkamp, H. H. 1985: Biological assessment of water quality in running water using macroinveretebrates: A case study for Limburg, The Netherlands. Wat. Sci. Technol., 17, pp. 867-878.
 153. Troelstrup, N. H. Jr., & Hergenrader. G. L. 1990: Effect of hydropower peaking flow fluctuations on community structure and feeding guilds of invertebrates. Hydrobiologia 199, pp. 217-228
 154. Twining, B.S. & Fisher. N.S. 2004: Trophic transfer of trace metals from protozoa to mesozooplankton. Limnology and Oceanography, 49 (1), pp. 39
 155. UK Environment Agency 2003: River Habitat Survey in Britain and Ireland. Field Survey Guidance Manual: 2003 Version. UK Environment Agency, Scottish Environment Protection Agency, Environment and Heritage Service.
 156. UK Environment Agency: 2000, River Habitat Survey Applications, Environment Agency, UK.
 157. UNESCO 2003: Water for People. Water for Life. The United Nations World Development Report. WWAP – UNESCO
 158. Vannote, R. L. Mnshall, G.W., Cummins, K.W., Sedell, J.R., Cushing, C.E. 1980: The river continuum concept. Canadian journal of fisheries and aquatic sciences, 37, pp. 130-137
 159. Viek, H. 2003: Saprobic Index According to Dresscher and van der Mark. Review of European Assessment Methods for Rivers and Streams. Waterview Database: http://starwp3.eu-star.at
 160. Wallberg. P. & Andersson, A. 2000: Transfer of carbon and polychlorinated biphenyl through the pelagic microbial food web in a coastal ecosystem. Environ Toxicol Chem, 19 (4), pp. 827-835
 161. Water Framework Directive – 2000/60/EC of the European Parliament and the Council of 23rd of October 2000 for establishing a framework for Community action in the field of water policy. Official Journal of the European Communities, L327/1, Luxembourg
 162. Wetzel, R.G. 2001: Limnology : Lake and river ecosystems. Third Ed.Academic Press, SanDiego
 163. Wilen, E., Andersson. B., Soderback, B. 1997: System Aqua: A biological assessment tool for Swedish lakes and Watercourses. In: Boon J & Howell D L (eds.). Freshwater Quality: Defining the Indefinable? The Stationary Office, Edinburgh.
 164. World Wildlife Fund (WWF) 2001: WWF Water and Wetland Index. Assessment of 16 European Countries, Phase 1 results, April 2001 www.panda.org/europe/freshwater
 165.  Wright, J.F., Armitage, P.D., Furse M.T., Moss, D. 1989: Prediction of invertebrate communities using stream measurements. Regulated rivers, Res. Manag. 4 pp. 147-155
 166. Wright, J.F., Furse, M.T., Artmitage, P.D. 1993: RIVPACS - a technique for evaluating the biological quality of rivers in the UK.  European Water Pollution Control, Vol 3 (4).
 167. Wright, J.F., Moss, D., Armitage, P.D., Furse, M.T. 1984: A preliminary classification of running-water sites in Great Britain based upon macroinvertebrate species and the prediction of community type using environmental data. Freshwater Biol., 14, pp. 221-256.
 168. Wuhrmann, K. 1972: Stream purification. Water pollution microbiology. Under the guidance of Mitchell R., Wiley Interscience, New York, pp.119-151.
 169. Zelinka, M. & Marvan, P. 1961: Zur prazisierung der biologischen klassifikation der reinheit fliessender gewasser. Arch Hydrobiol., 57, pp. 389-407.

 

Directive containing measures included in the programme of measures (annex VI, Part A)

 • Bathing Water Directive (76/160/EEC)
 • Birds Directive (79/409/EEC) amended in Directive (97/49/EC)
 • Drinking Water Directive (80/778/EEC as amended by Directive 98/83/EEC)
 • Environment Impact Assessment Directive (85/337/EEC)
 • Habitats Directive (92/43/EEC)
 • Integrated Pollution Prevention Control Directive (96/61/EC), amended by Directive (98/15/EC)
 • Major Accidents Directive (96/82/EC)
 • Nitrates Directive (91/676/EEC)
 • Plant Protection Products Directive (91/1414/EEC) amended by Directive (98/47/EEC)
 • Sewage Sludge Directive (86/278/EEC)
 • Urban Wastewater Treatment Directive (91/271/EEC), amended in directive (98/47/EC)

 

Directives that establish emission limit values and environmental qulaity standards (Annex IX)

 • Cadium Discharge Directive (83/513/EEC)
 • Dangerous Substances Directive (76/464/EEC)
 • Dangerous Substance Discharges Directive (86/280/EEC)
 • Hexachlorocyclohexane Discharge Directive (84/491/EEC)
 • Mercury Directive (84/156/EEC)
 • Mercury Discharges Directive (82/176/EEC)

 

Other related directives

 • Directive (79/869/EEC) concerning the methods of measurement and frequencies of sampling and analysis of surface water intended for the abstraction of drinking water
 • Exchange of Information Directive (77/795/EEC)
 • Fish Life Directive (78/659/EEC)
 • Groundwater Directive (80/68/EEC)
 • Shellfish Waters Directive (79/923/EEC), amended by Directive (91/692/EEC)
 • Surface Water Abstraction Directive (75/440/EEC)

 

Council Decisions and regulations

 • Technical guidance document in support of Commission Directive (93/67/EEC)

Ενότητες

An introduction to river system, problems and management

 

Keywords: River systems, problems

Analysis of aspects covered by the EU Water Framework Directive

 

Keywords: 2000/60/EC, Water Framework Directive

Principles of hydrology and theories on ecology of running waters and wetlands

 

Keywords:River & Wetland Hydrology, River & Wetland Ecology

The way human activities affects negatively the running waters’ hydromorphology and water quality along with the way these influences can be evaluated and measured

 

Keywords:Pollution, hydrological alterations, anthropogenic influences, water quality

Principles and methods of monitoring running water systems and how these can be expressed in a uniform way among the EU member states

 

Keywords:Biomonitoring, monitoring, biological Quality Indexes

Methods for river restoration and the phenomenon of river self-purification

 

Keywords: River Restoration, River Self purification

Analysis of case studies and use of biotic indices

 

Keywords: Case study

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4140
Αρ. Προβολών :  25428