Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Θεοδωράκης Νικόλαος

Περιγραφή

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές/τριες στη Διοίκηση Αθλητισμού Αναψυχής. Θα γίνει αναλυτική αναφορά στις διαφορετικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τον ορισμό, τη φύση και την οριοθέτηση της Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχή. Έμφαση θα δοθεί στη μελέτη και ανάλυση της αγοράς του αθλητισμού και της αναψυχής και των προϊόντων / υπηρεσιών τους. Τέλος, θα γίνουν παρουσιάσεις των βασικών λειτουργιών του μάνατζμεντ στον αθλητισμό.

 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Διδάσκοντες

Διδάσκων: Θεοδωράκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Συνεργάτης ανάπτυξης περιεχομένου: Φουντούκη Αλεξάνδρα

Περιεχόμενο μαθήματος
 • Εισαγωγή στη διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής
 • Επαγγελματική σταδιοδρομία
 • Σχεδιασμός – Προγραμματισμός
 • Η λειτουργία της οργάνωσης
 • Παρακίνηση
 • Ηγεσία
 • Η λειτουργία της στελέχωσης
 • Η λειτουργία του ελέγχου
 • Αθλητικό Μάρκετινγκ
 • Αθλητικός οργανισμός
Μαθησιακοί στόχοι
 • Η σύγκριση διαφορετικών ορισμών και προσεγγίσεων της Διοίκησης Αθλητισμού και Αθλητισμού.
 • Η αναγνώριση της Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής ως χώρου για την επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών της ειδικότητας.
 • Η κατανόηση του χώρου και της πολυπλοκότητας της αγοράς του αθλητισμού και της αναψυχής στην Ελλάδα.
 • Η αναγνώριση του ρόλου και των ικανοτήτων που χρειάζονται τα διοικητικά στελέχη του αθλητισμού και της αναψυχής για την αποτελεσματική άσκηση της εργασίας τους.
 • Η ανάλυση της οργάνωσης και της δομής του ελληνικού αθλητισμού.
 • Η γνώση των βασικών λειτουργιών του μάνατζμεντ στον αθλητισμό
Περιεχόμενο μαθήματος

Δεν υπάρχουν.

Βιβλιογραφία
 • Αλεξανδρής Κ. (2006). Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Χριστοδουλίδη.
 • Παπαδημητρίου, Δ. (2005). Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 • Αλεξανδρής, Κ. (2011). Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ : Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής, β’ έκδοση, Εκδόσεις Χριστοδουλίδη, Θεσσαλονίκη
 • Γαργαλιάνος, Δ., & Ασημακόπουλος, Μ. (2006). Δομή και Οργάνωση του Ελληνικού Αθλητισμού, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα
 • Γαργαλιάνος,  Δ., & Αυθίνος, Ι. (2001). Αθλητικό Μάνατζμεντ – Διεπιστημονική Προσέγγιση, Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη
 • Κολύμπαλης, Χ., & Παλάσκας, Θ. (2003). Οι Οικονομικές Επιπτώσεις του Αθλητισμού στην Ελλάδα, Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα
 • Παπαδημητρίου, Δ. (2005). Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα
 • Bennet, R. (2001). Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα
 • Chelladurai, P. (2006). Human Resource Management in Sport and Recreations, Human Kinetics, Champaign, IL
 • Drucker, F. (2001). Το Μάνατζμεντ στην Πράξη, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα
 • Mull, F., Bayless, K., Ross, C., & Jamieson, L. (1997). Recreational Sport Management, Human Kinetics, Champaign, IL
 • Slack, T., & Parent, M. (2006). Understanding Sport Organizations, Human Kinetics, Champaign, IL
 • Watt, D. (2004). Sports Management and Administration, Routledge, Taylor and Francis Group, London and New York

Online readings

Ενότητες

 1. Εισαγωγή στη διοίκηση αθλητισμού
 • Εννοιολογική προσέγγιση
 • Διοίκηση Αθλητισμού
 • Αθλητικό προϊόν
 1. Αθλητική βιομηχανία
 2. Το μοντέλο του Chelladurai

 

Λέξεις Κλειδιά: Διοίκηση αθλητισμού, αθλητικό μάνατζμεντ, αναψυχή, αθλητισμός

 1. Επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο της διοίκησης του αθλητισμού και της αναψυχής
 2. Τομείς της διοίκησης του αθλητισμού και της αναψυχής
 3. Βασικά διοικητικά προσόντα

 

Λέξεις Κλειδιά: Στελέχη αθλητικών οργανισμών, επαγγελματικός αθλητισμός, αθλητικός τουρισμός, αναψυχή

 1. Η έννοια και τα είδη του προγραμματισμού
 2. Σημασία της Λειτουργίας του Σχεδιασμού
 3. Στάδια του Στρατηγικού Σχεδιασμού
 4. Λήψη αποφάσεων

 

Λέξεις Κλειδιά: Σχεδιασμός αθλητικού οργανισμού, προγραμματισμός, προγράμματα αθλητισμού, ιδιωτικός – δημόσιος τομέας

 1. Η λειτουργία της οργάνωσης
 2. Οργανωτικός σχεδιασμός
 3. Τυπολογία οργάνωσης

 

Λέξεις Κλειδιά: Μάνατζμεντ, οργάνωση αθλητικού γεγονότος, στάδια οργάνωσης, οργανόγραμμα

 1. Η έννοια της παρακίνησης
 2. Η διαδικασία της παρακίνησης
 3. Θεωρίες της παρακίνησης

 

Λέξεις Κλειδιά: παρακίνηση, θεωρίες παρακίνησης, κίνητρα, εργαζόμενοι αθλητικών οργανισμών

 1. Ορισμός ηγεσίας
 2. Στυλ ηγεσίας
 3. Σύγχρονοι προβληματισμοί για την ηγεσία
 4. Αποτελεσματική ηγεσία

 

Λέξεις Κλειδιά:Ηγεσία, θεωρίες ηγεσίας, κίνητρα, αθλητικοί οργανισμοί

 1. Ορισμοί
 2. Στρατηγικός σχεδιασμός ανθρώπινου δυναμικού
 3. Προσέλκυση και επιλογή προσωπικού
 4. Αποδοτικότητα - αμοιβές

 

Λέξεις Κλειδιά: Στελέχωση αθλητικών οργανισμών, κίνητρα, αμοιβές, εργαζόμενοι

 1. Ορισμός
 • Εννοιολογική προσέγγιση
 1. Διαδικασία του ελέγχου
 2. Καθορισμός προτύπων απόδοσης
 3. Είδη ελέγχου

 

Λέξεις Κλειδιά: διαδικασίες ελέγχου, αξιολόγηση

 1. Αθλητικό μάρκετινγκ
 • Εννοιολογική προσέγγιση
 1. Το αθλητικό προϊόν
 2. Ανάπτυξη πλάνου μάρκετινγκ
 3. Ανάλυση SWOT

 

Λέξεις Κλειδιά: αθλητικό μάρκετινγκ, αθλητικό προϊόν, αθλητική βιομηχανία

 1. Αθλητικός οργανισμός
 2. Ο αθλητικός οργανισμός ως ανοιχτό σύστημα
 3. Κατηγορίες αθλητικών οργανισμών

 

Λέξεις Κλειδιά: Αθλητικός οργανισμός, επαγγελματικός αθλητισμός, ερασιτεχνικός αθλητισμός, δομή αθλητικού οργανισμού

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5361
Αρ. Προβολών :  29162