Κοινωνική δημογραφία

Ιακωβίδου Όλγα, Παρταλίδου Μαρία

Περιγραφή

Η δημογραφία αποτελεί θεμελιώδη προσέγγιση στην κατανόηση της κοινωνίας είτε αυτή είναι αστική είτε αγροτική . Στις μέρες μας ο πληθυσμός του ανεπτυγμένου κόσμου συρρικνώνεται. Οι γυναίκες γεννούν όλο και λιγότερα παιδιά. Οι άνθρωποι ζουν περισσότερα χρονια. Ο αριθμός των συνταξιούχων  αυξάνεται ένατνι των εργαζομένων. Ο χάρτης της μετανάστευση αλλάζει και χώρες υποδοχής μεταναστών μετατρέπονται σε χώρες αποστολής μεταναστών και αντιστρόφως. Την αιτιολόγηση και αξιολόγηση των παραπάνω φαινομένων καθώς και τις αλλαγές που επιφέρουν σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο διαπραγματεύεται το μάθημα Κοινωνική Δημογραφία. Ειδικότερα περιλαμβάνει: Εισαγωγή στην Κοινωνική Δημογραφία. Μέγεθος και διάρθρωση του πληθυσμού. Δημογραφική γήρανση. Η εξέλιξη του πληθυσμού της Ελλάδας. Βιολογική ανανέωση του πληθυμού. Βιολογική φθορά του πληθυσμού. Μεταναστεύσεις. 

Image: map of world life expectancy's via WLE

 

Κωδικός: OCRS140
Κατηγορία: Γεωπονίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Περιεχόμενο του μαθήματος, εννοιολογικοί προσδιορισμοί, οριοθετήσεις και πηγές άντλησης δημογραφικών δεδομένων.

 

Λέξεις Κλειδιά: πληθυσμός, δημογραφία, απογραφή

Δημογραφική εξίσωση, δείκτες, βασικές δημογραφικές διαδικασίες και πυραμίδα του πληθυσμού.

 

Λέξεις – κλειδιά: Δημογραφική εξίσωση, δείκτες, πληθυσμός, πυραμίδα

Εννοιολογική προσέγγιση, αίτια και επιπτώσεις της δημογραφικής γήρανσης του πληθυσμού.

 

Λέξεις Κλειδιά: πληθυσμός, δημογραφία, γήρανση

Ανάλυση δημογραφικών μεγεθών του πληθυσμού της Ελλάδας από το 1951 έως το 2001.

 

Λέξεις Κλειδιά: πληθυσμός, δημογραφία, απογραφή, δομή, ηλικία, φύλο, πυραμίδα, δείκτες

Γεννητικότητα, γονιμότητα, γαμηλιότητα, συμβίωση, διαζύγια.

 

Λέξεις Κλειδιά: Γεννητικότητα, γονιμότητα, γαμηλιότητα, συμβίωση, διαζύγια, πληθυσμός, δημογραφία

Μεταβλητές που διαμορφώνουν τη γονιμότητα και παράγοντες που καθορίζουν τη διακύμανση της γονιμότητας.

 

Λέξεις Κλειδιά: γενετήσια συμπεριφορά, πληθυσμός, δημογραφία, γεννητικότητα, γονιμότητα

Θνησιμότητα, προσδοκία ζωής κατά τη γέννηση, ανισότητα μπροστά στο θάνατο.

 

Λέξεις Κλειδιά: Θνησιμότητα, προσδοκία ζωής κατά τη γέννηση, πληθυσμός, δημογραφία, ανισότητες, θάνατοι

Μηχανική ανανέωση και φθορά του πληθυσμού. Ιστορικό, αίτια και επιδράσεις της μετανάστευσης. Εσωτερικές και διεθνείς μεταναστεύσεις.

 

Λέξεις Κλειδιά: Μετανάστευση, μηχανική ανανέωση, φθορά, πληθυσμός, δημογραφία, δείκτες, παλιννόστηση, μετανάστευση, κινητικότητα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4665
Αρ. Προβολών :  20509

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -