Βιομετρία

Μενεξές Γεώργιος

Περιγραφή

Εισαγωγή στη Βιομετρία. Μέθοδοι περιγραφικής και επαγωγικής Στατιστικής. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Παραμετρικοί και μη παραμετρικοί στατιστικοί έλεγχοι. Γεωργικός πειραματισμός και εισαγωγή στην ανάλυση παραλλακτικότητας. Εισαγωγή στα γραμμικά μοντέλα-υποδείγματα (general/mixed). Μεθοδολογία εγκατάστασης και ανάλυσης δεδομένων απλών πειραματικών σχεδιασμών (Completely Randomized Design, Randomized Complete Block Design, Latin Square Design, Balanced Lattice Design). Μεθοδολογία εγκατάστασης και ανάλυσης δεδομένων παραγοντικών πειραμάτων με παραγοντική ή/και ιεραρχική κατάταξη των επιπέδων των παραγόντων. Ανάλυση δεδομένων από πειράματα που περιλαμβάνουν ομάδες με υποομάδες (split plot designs) και επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (repeated measures designs). Ανάλυση πειραμάτων δικτυωμένων στο χώρο και στο χρόνο. Πολλαπλή γραμμική και μη γραμμική παλινδρόμηση. Εισαγωγή στην πολυδιάστατη – πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση. Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες, ιεραρχική ανάλυση σε συστάδες, ανάλυση δι

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Διδάσκοντες

Διδάσκων: Γεώργιος Μενεξές, Λέκτορας

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Μαρία Αλεμπάκη

Περιεχόμενο μαθήματος
 • Βασικές έννοιες και μέθοδοι της Περιγραφικής και της Επαγωγικής Στατιστικής (Παραμετρικής και Μη  Παραμετρικής). Έμφαση δίνεται στην Ανάλυση Παραλλακτικότητας με Παραγοντική ή/και Ιεραρχική κατάταξη των επιπέδων των παραγόντων και στις Πολλαπλές Συγκρίσεις Μέσων Όρων – Αντιθέσεις.
 • Προχωρημένα θέματα μεθοδολογίας σχεδιασμού και εγκατάστασης πειραμάτων που καλύπτουν μεγάλο φάσμα εφαρμογών της Γεωργικής Έρευνας στον αγρό, στο θερμοκήπιο και στο εργαστήριο. Έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό πειραμάτων δικτυωμένων στο χώρο και στο χρόνο που αποσκοπούν στη διατοπική, διαχρονική και συνδυασμένη αξιολόγηση επεμβάσεων που εφαρμόζονται σε φυτά, ζώα και, γενικότερα, σε έμβιους οργανισμούς. Συγκριτική αξιολόγηση της καταλληλότητας των διαφόρων πειραματικών σχεδιασμών σε σχέση με το εκάστοτε ερευνητικό πρόβλημα (ή ερώτημα), λαμβάνοντας υπόψη τους αντίστοιχους περιορισμούς (τεχνικούς, μεθοδολογικούς, δεοντολογικούς) καθώς και τους διαθέσιμους πόρους (χρονικούς, οικονομικούς και τεχνικούς).
 • Τεκμηρίωση του μαθηματικού και στοχαστικού πλαισίου των Γραμμικών Προτύπων (Γενικών και Μεικτών) και η εφαρμογή τους στην ανάλυση δεδομένων που προέρχονται από τους πειραματικούς σχεδιασμούς. Παρουσιάζεται μεθοδολογική πορεία για την ανάλυση, παρουσίαση και ερμηνεία δεδομένων που συγκεντρώθηκαν μέσω απλών μονοπαραγοντικών πειραματικών σχεδίων (Πλήρως Τυχαιοποιημένο Σχέδιο, Πλήρεις Ομάδες σε Ελεύθερη Διάταξη, Πλήρεις Ομάδες σε Λατινικό Τετράγωνο, Σχέδιο με Ατελής Ομάδες) και πειραμάτων που αποσκοπούν στη σύγκριση συνδυασμένων παραγόντων (σε δύο ή περισσότερα επίπεδα). Έμφαση δίνεται στην ανάλυση δεδομένων που προέρχονται από επαναλαμβανόμενα πειράματα (στο χρόνο και στο χώρο) και από οικογένειες πολυπαραγοντικών πειραμάτων που περιλαμβάνουν Ομάδες με Υποομάδες (ή Σχέδια με Υποδιαιρεμένα Τεμάχια) και Επαναλαμβανόμενες Μετρήσεις. Έλεγχος των μεθοδολογικών και πιθανοθεωρητικών προϋποθέσεων εφαρμογής των στατιστικών μεθόδων για την ανάλυση των πειραματικών δεδομένων, οι οποίες καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων και των αντίστοιχων συμπερασμάτων.
 • Πολλαπλή Συμμεταβολή Ευθύγραμμη και Καμπυλόγραμμη.
 • Μέθοδοι της Πολυδιάστατης και της Πολυμεταβλητής Στατιστικής Ανάλυσης και οι εφαρμογές τους σε βιολογικά προβλήματα. Έμφαση δίνεται: α) στην Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες, β) στην Ανάλυση σε Συστάδες (Ιεραρχική και Κ-μέσων, γ) στη Διακρίνουσα (ή Διακριτή, ή Διαχωριστική) Ανάλυση, δ) στην Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών και ε) στην Ανάλυση Διγραφημάτων. Εβδομάδα (6ώρες)
 • Επίδειξη χρήσης στατιστικών πακέτων.
Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

 1. να εξηγήσουν βασικές και σημαντικές έννοιες και ιδέες σχετικές με τη Θεωρία Πιθανοτήτων και της Στατιστικής καθώς και τη θεωρία πάνω στις οποίες στηρίζονται οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες στατιστικές τεχνικές.
 2. να εφαρμόζουν ορθά τις στατιστικές τεχνικές και μεθόδους για την επίλυση βιολογικών προβλημάτων.
 3. να πραγματοποιούν στατιστικές αναλύσεις με τη χρήση διαδεδομένων στατιστικών πακέτων.
 4. να ετοιμάζουν στατιστικές αναφορές και να πραγματοποιούν επιστημονικές παρουσιάσεις,
 5. να επικοινωνούν με έναν Στατιστικό.
Προαπαιτούμενα

Προτείνεται στους φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει τα προπτυχιακά μαθήματα "Στατιστική" (Ν006Υ) και "Γεωργικός Πειραματισμός" (Ν523Ε).

Βιβλιογραφία
 1. Φωτιάδης, Ν. (1995). "Εισαγωγή στη Στατιστική για βιολογικές επιστήμες". Θεσσαλονίκη: University Studio Preee (Κωδικός Εύδοξος: 17225).
 2. Φασούλας, Α. (2008). "Στοιχεία Πειραματικής Στατιστικής". Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Γαρταγάνη.

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία

 1. Steel, R., Torrie, J. & Dickey, D. (1997). Principles and Procedures of Statistics: A Biometrical Approach. Third Edition. Singapore: McGraw-Hill Book Company.
 2. Gomez, K. & Gomez, A. (1984). Statistical Procedures for Agricultural Research. Singapore: John Willey & Sons, Inc.
 3. Zar, J. (1996). Biostatistical Analysis. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.
 4. Μενεξές, Γ. & Οικονόμου, Α. (2002). Σφάλματα και Παρανοήσεις στους Στατιστικούς Ελέγχους Υποθέσεων: Υπέρβαση μέσω της Ανάλυσης Δεδομένων. Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων-Data Analysis Bulletin, 2, 52-64.
 5. Μενεξές, Γ. (2007). Μια Δομημένη Προσέγγιση στην Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση Βιολογικών, Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Δεδομένων. Στο Φυσικοί Πόροι, Περιβάλλον και Ανάπτυξη (σσ. 519-534). Επιμέλεια: Γ. Αραμπατζής και Σ. Πολύζος. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα.
 6. Μενεξές, Γ. (2013). Οδηγός Ανάλυσης Παραλλακτικότητας Δεδομένων Γεωργικών Πειραμάτων με Στατιστικά Πακέτα. Εκπαιδευτικές Σημειώσεις. Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ.

Ενότητες

Πίνακες ANOVA για μεγάλο αριθμό πειραματικών σχεδίων και παραγοντικών πειραμάτων. Πηγές παραλλακτικότητας και βαθμοί ελευθερίας. Ιεραρχία παραγόντων. Πειραματικό σφάλμα. Γραμμικά μαθηματικά Πρότυπα (Γενικά και Μεικτά). Ανάλυση δεδομένων πειραμάτων συνδυασμένων στο χώρο και στο χρόνο.

 

Λέξεις Κλειδιά: Παραγοντικά πειράματα ANOVA, βαθμοί ελευθερίας, ιεραρχικοί παράγοντες, πειραματικό σφάλμα, προκαθορισμένοι και τυχαίοι παράγοντες, μαθηματικά πρότυπα-υποδείγματα.

Παραγοντικά πειράματα σε διάταξη split plot, split-split plot και strip plot (ή split block). Μεθοδολογία σχεδιασμού-τυχαιοποίηση. Πειραματικό σφάλμα. ANOVA και πολλαπλές συγκρίσεις μέσων όρων. Έλεγχοι Προϋποθέσεων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Σχέδια με ομάδες και υποομάδες, πηγές σφάλματος, ακρίβεια.

Υποδείγματα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης. Κανονικότητα σφαλμάτων, ομοσκεδαστικότητα σφαλμάτων, πολυσυγγραμμικότητα, παράτυπα σημεία, σημεία μόχλευσης. Μη γραμμική παλινδρόμηση.

 

Λέξεις Κλειδιά: Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, ευθύγραμμη συμμεταβολή, καμπυλόγραμμη συμμεταβολή,  έλεγχοι προϋποθέσεων και καλής προσαρμογής.

Πολλαπλές συγκρίσεις μέσων όρων, post-hoc και a priori. Συγκρίσεις ομάδων μέσων όρων. Γραμμικές αντιθέσεις ορθόγωνες και μη.

 

Λέξεις Κλειδιά: Συγκρίσεις μέσων όρων, προσχεδιασμένες συγκρίσεις, συγκρίσεις ομάδων μέσων όρων, αντιθέσεις ορθόγωνες και μη.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4436
Αρ. Προβολών :  18969