Γεωργικός Πειραματισμός

Μενεξές Γεώργιος, Ελευθεροχωρινός Ηλίας

Περιγραφή

Εισαγωγή στο γεωργικό πειραματισμό. Σκοπός του γεωργικού πειραματισμού. Πειράματα στον αγρό, πειράματα στο θερμοκήπιο, πειράματα στο εργαστήριο. Τυχαιοποίηση, επανάληψη, δημιουργία ομάδων. Μεθοδολογία εγκατάστασης γεωργικών πειραμάτων. Εισαγωγή στην ανάλυση παραλλακτικότητας. Στατιστικοί έλεγχοι σημαντικότητας. Πειραματικό σφάλμα. Πλήρως τυχαιοποιημένο σχέδιο. Συγκρίσεις μέσων όρων. Πλήρως τυχαιοποιημένο σχέδιο σε ομάδες. Σχέδιο λατινικού τετραγώνου. Παραγοντικά πειράματα. Κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις παραγόντων. Εισαγωγή στη γραμμική συσχέτιση. Εισαγωγή στην ανάλυση παλινδρόμησης. Μετασχηματισμοί δεδομένων. Παραδείγματα – Εφαρμογές. Επίδειξη χρήσης στατιστικών πακέτων. Πρακτική άσκηση σχεδιασμού πειραμάτων στον αγρό.

 

 

Κωδικός: OCRS144
Κατηγορία: Γεωπονίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Το περιεχόμενο, οι συνθήκες και οι βασικές αρχές του Γεωργικού Πειραματισμού, Πρακτικές Συμβουλές

 

Λέξεις Κλειδιά: Μεταβλητότητα, πείραμα, πειραματικό σφάλμα, τυχαιοποίηση, επαναλήψεις, αντιπροσωπευτικότατα, συνθήκες γεωργού

Completely Randomized Design-CRD. Περιπτώσεις εφαρμογής του. Παραμετροποίηση, Μεθοδολογία Εγκατάστασης Πειράματος.

 

Λέξεις Κλειδιά: Σύγκριση μεμονωμένων παραγόντων, απλά πειραματικά σχέδια, ανεξάρτητη μεταβλητή, εξαρτημένη μεταβλητή, ANOVA, ακρίβεια, συγκρίσεις μέσων όρων

Randomized Complete - Block Design – RCBD. Γενικός κανόνας σχεδιασμού. Έλεγχοι Προϋποθέσεων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Επίδραση περιβάλλοντος, συγκρότηση ομάδων (blocks), συσκότιση, πλήρεις ομάδες, ελεύθερη διάταξη, ισορροπημένα σχέδια, κανονικότητα και ομοσκεδαστικότητα σφαλμάτων, προσθετικότητα

Παραδείγματα Λατινικών Τετραγώνων και Τυχαιοποίησης. Παραμετροποίηση. Εφαρμογές του LS.

 

Λέξεις Κλειδιά: Πλήρεις ομάδες, λατινικά τετράγωνα, ανεπιθύμητη παραλλακτικότητα, ατελείς ομάδες

Παραγοντικά Πειράματα, Αλληλεπίδραση (Interaction) Παραγόντων. Γενικό Γραμμικό Πρότυπο (General Linear Model-Fixed Effects)

 

Λέξεις Κλειδιά: Σύγκριση συνδυασμένων παραγόντων, παραγοντικά πειράματα, αλληλεπίδραση παραγόντων, ανάλυση απλών κύριων επιδράσεων, μαθηματικά υποδείγματα

Ανάλυση Παλινδρόμησης και Συσχέτιση. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση. Συντελεστής Γραμμικής Συσχέτισης (Pearson). Συντελεστής Προσδιορισμού. Προϋποθέσεις Παλινδρόμησης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Συσχέτιση, αιτία-αποτέλεσμα, γραμμική συμμεταβολή, συντελεστές συσχέτισης, μαθηματικά υποδείγματα, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, πρόβλεψη, προσομοίωση

Προσομοίωση Εξέτασης στο μάθημα του Γεωργικού Πειραματισμού. Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους. Ερωτήσεις Σύντομης Ανάπτυξης. Θέματα Ανάπτυξης. Προβλήματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: Επανάληψη, προετοιμασία, εξετάσεις, απορίες

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  8152
Αρ. Προβολών :  27193

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -