Διαφήμιση

Μπουτσούκη Χριστίνα

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση της διαδικασίας της επικοινωνίας καθώς και των επιμέρους τεχνικών που εφαρμόζονται στα πλαίσια της οργάνωσης και διαμόρφωσης μιας διαφημιστικής εκστρατείας τόσο από τη σκοπιά της επιχείρησης όσο και της διαφημιστικής εταιρίας.

 

 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Διδάσκοντες

Διδάσκουσα: Χριστίνα Μπουτσούκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

http://www.econ.auth.gr/index.php?lang=el&rm=1&mn=13&stid=31

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Έλλη Βλαχοπούλου

Περιεχόμενο μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος αναφέρεται στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα της διαφήμισης, στην επιχείρηση, ενώ παράλληλα εξετάζεται ο οικονομικός και κοινωνικός της ρόλος. Διεξοδικά συζητούνται η ιεραρχική κλιμάκωση των αποτελεσμάτων της διαφήμισης, η διαδικασία επεξεργασίας της πληροφορίας στη διαφήμιση, οι παράγοντες και οι προϋποθέσεις, αλλά και τα εμπόδια ανάπτυξης μιας αποτελεσματικής διαφήμισης. Εξετάζονται θέματα όπως ο καθορισμός των διαφημιστικών στόχων και του προϋπολογισμού, η διαμόρφωση του διαφημιστικού προγράμματος, η σχεδίαση της διαφήμισης και η εφαρμογή υλοποίησης της δημιουργικής ιδέας, η απεικόνιση και η διαμόρφωση του διαφημιστικού κειμένου, ο σχεδιασμός και η επιλογή των μέσων επικοινωνίας. Παρουσιάζεται η οργάνωση και η λειτουργία της διαφημιστικής εταιρίας. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την κριτική προσέγγιση στον ρόλο της διαφήμισης στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.

 

 • Εισαγωγή στη Διαφήμιση
 • Η διαφήμιση και η διαδικασία επικοινωνίας
 • Ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική
 • Διαφημιστικός Προϋπολογισμός – Η σχεδίαση του προγραμμάτων μάρκετινγκ και διαφήμισης – Διαμόρφωση διαφημιστικών στόχων
 • Σχεδιασμός και οργάνωση διαφημιστικής εκστρατείας
 • Η ιεραρχική κλιμάκωση των αποτελεσμάτων της διαφήμισης
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη της διαφήμισης της διαφήμισης
 • Η χρήση του χιούμορ στη διαφήμιση
 • Περίγραμμα
 • Η διαμόρφωση του διαφημιστικού κειμένου
 • Η διαδικασία επεξεργασίας της πληροφορίας στη διαφήμιση
 • Η διαφήμιση στο διαδίκτυο
 • Σχεδιασμός για την επιλογή Μ.Μ.Ε.
Μαθησιακοί στόχοι

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα μπορούν:

 • Να κατανοήσουν την έννοια της διαφήμισης και τη διαδικασία επικοινωνίας.
 • Να κατανοήσουν τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης για μια επιχείρηση.
 • Να αναγνωρίσουν τη σημασία του καθορισμού των διαφημιστικών στόχων και του διαφημιστικού προϋπολογισμού.
 • Να σχεδιάσουν μια διαφημιστική εκστρατεία.
 • Να κατανοήσουν την λειτουργία και οργάνωση μιας διαφημιστικής εταιρείας.
 • Να σχεδιάσουν την επιλογή των Μ.Μ.Ε.
 • Να κατανοήσουν τον ρόλο της διαφήμισης στο κοινωνικό σύνολο.
Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν

Βιβλιογραφία

1. Γ. Χ. Ζώτος, Διαφήμιση, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2008. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 17203. 
2. Ουίλιαμ Λάις, Στήβεν Κλάιν, Σατ Τζάλυ, Ζακλίν Μποτεριλ, Διαφήμιση και Επικοινωνία, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 2008. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 16747.

Ενότητες

Η πρώτη ενότητα επιχειρεί μια εισαγωγή στο περιεχόμενο της διαφήμισης, εξετάζει το «προωθητικό μίγμα» και περιγράφει τα χαρακτηριστικά του και γίνεται αναφορά στην τακτική της «έλξης και ώθησης».

 

Λέξεις κλειδιά: ορισμός διαφήμισης, προωθητικό μίγμα, έλξη και ώθηση.

Η δεύτερη ενότητα επιχειρεί μια εισαγωγική αναφορά στην επικοινωνία και εξετάζει τη διαφήμιση ως μία από τις μορφές της. Περιγράφονται τα είδη της διαφήμισης, παρέχεται ένας σχολιασμός για κάθε είδος και συμπληρώνεται με αντίστοιχα παραδείγματα.

 

Λέξεις κλειδιά: επικοινωνία, είδη της διαφήμισης.

Η τρίτη ενότητα επιχειρεί μια εισαγωγή στην έννοια της «ολοκληρωμένης επικοινωνιακής πολιτικής του μάρκετινγκ», περιγράφει τα κριτήρια, αναφέρει τις αιτίες εμφάνισης, εστιάζει στις μεθόδους εφαρμογής της, και επικεντρώνει το ενδιαφέρον στη σύνδεση με τη διαφήμιση.

 

Λέξεις κλειδιά: ορισμός ολοκληρωμένης επικοινωνιακής πολιτικής του μάρκετινγκ, κριτήρια, αιτίες εμφάνισης, μέθοδοι εφαρμογής, σύνδεση με τη διαφήμιση.

Η τέταρτη ενότητα εστιάζει: (α) Στον διαφημιστικό προϋπολογισμό, στους παράγοντες που επιδρούν στον καθορισμό του και στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για τον προσδιορισμό του. (β) Στη σχεδίαση των προγραμμάτων μάρκετινγκ και διαφήμισης (εμπλεκόμενοι, η διαδικασία, στάδια). (γ) Στη διαμόρφωση των διαφημιστικών στόχων (αναγκαιότητα συγκεκριμενοποίησής τους, αλληλοδιαπλοκή και αλληλοσυμπλήρωση).

 

Λέξεις κλειδιά: διαφημιστικός προϋπολογισμός, παράγοντες που επιδρούν στον καθορισμό του, μεθόδους προσδιορισμού του,σχεδίαση των προγραμμάτων μάρκετινγκ και διαφήμισης, διαμόρφωση των διαφημιστικών στόχων.

Η πέμπτη ενότητα εστιάζει στην εξωτερική υπαίθρια διαφήμιση, στα χαρακτηριστικά της, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της και στις νέες μορφές της.

 

Λέξεις κλειδιά: εξωτερική υπαίθρια διαφήμιση, χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματά της, νέες μορφές της.

Η έκτη ενότητα πραγματεύεται την «ιεραρχική κλιμάκωση των αποτελεσμάτων της διαφήμισης» και παρουσιάζει τα αντίστοιχα υποδείγματα.

 

Λέξεις κλειδιά: ιεραρχική κλιμάκωση των αποτελεσμάτων της διαφήμισης, αντίστοιχα υποδείγματα.

Η έβδομη ενότητα ασχολείται με τη δημιουργική σχεδίαση και ανάπτυξη της διαφήμισης. Αφετηριακό σημείο θεωρείται η ύπαρξη εκτεταμένης και ουσιαστικής πληροφόρησης που παρέχεται από την περίληψη. Περιγράφεται η διαμόρφωση και η ακολουθία της δημιουργικής διαδικασίας που οδηγεί στην ανάπτυξη της δημιουργικής ιδέας.

 

Λέξεις κλειδιά: δημιουργική σχεδίαση, ανάπτυξη της διαφήμισης, ανάπτυξη της δημιουργικής ιδέας.

Η όγδοη ενότητα ασχολείται με τη χρήση του χιούμορ στη διαφήμιση (γέννηση, διαδικασία, επεξεργασία, συνεισφορά στην αποτελεσματικότητα της διαφήμισης, τη χρήση του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του στοχούμενου ακροατηρίου).

 

Λέξεις κλειδιά: χρήση του χιούμορ στη διαφήμιση (γέννηση, διαδικασία, επεξεργασία, συνεισφορά στην αποτελεσματικότητα της διαφήμισης, τη χρήση του ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του στοχούμενου ακροατηρίου).

Η ένατη ενότητα περιγράφει τη διαμόρφωση του περιγράμματος της διαφήμισης, τα στάδια εξέλιξής του και τις βασικές αρχές που διέπουν τη σχεδίασή του.

 

Λέξεις κλειδιά: διαμόρφωση του περιγράμματος της διαφήμισης, τα στάδια εξέλιξής του, βασικές αρχές που διέπουν τη σχεδίασή του.

Η δέκατη ενότητα εξετάζει θέματα όπως η εύρεση και η ανάπτυξη της «μοναδικής πρότασης πώλησης», τα σημεία διαφοροποίησης του κειμένου, η λειτουργική του παρενέργεια, το περιεχόμενο, η μορφή και οι κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξή του. Παρουσιάζονται και τα υπόλοιπα στοιχεία του κειμένου, όπως η επικεφαλίδα, το «σλόγκαν», το σήμα και το «λογότυπο».

 

Λέξεις κλειδιά: μοναδική πρόταση πώλησης, σημεία διαφοροποίησης του κειμένου, λειτουργική του παρενέργεια, περιεχόμενο, μορφή και κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξή του, επικεφαλίδα, «σλόγκαν», σήμα, λογότυπο.

Η ενδέκατη ενότητα προσεγγίζει το θέμα της επεξεργασίας της πληροφορίας της διαφήμισης από τον τελικό αποδέκτη. Παρουσιάζονται, η θεωρία των «σχημάτων», η «ανάμιξη του αποδέκτη», «το υπόδειγμα της πιθανότητας επεξεργασίας», η «διάθεση, η διέγερση και το σθένος», και εξετάζεται η επίδρασή τους στη διαδικασία επεξεργασίας της πληροφορίας στη διαφήμιση.

 

Λέξεις κλειδιά: επεξεργασία της πληροφορίας της διαφήμισης, θεωρία των «σχημάτων», «ανάμιξη του αποδέκτη», «το υπόδειγμα της πιθανότητας επεξεργασίας», η «διάθεση, η διέγερση και το σθένος».

Η δωδέκατη ενότητα εξετάζει τη θέση και το ρόλο της διαφήμισης στο διαδίκτυο, τα ειδικά χαρακτηριστικά της, αλλά και πώς αξιοποιείται το διαδίκτυο στο ευρύτερο «προωθητικό μίγμα». Προσεγγίζει θέματα, όπως τα είδη της διαδικτυακής διαφήμισης, τον σχεδιασμό του περιεχομένου του μηνύματος, τη στρατηγική προώθησης της διαφήμισης στο διαδίκτυο και την αποτελεσματικότητά της στο διαδίκτυο.

 

Λέξεις κλειδιά: θέση και  ρόλος της διαφήμισης στο διαδίκτυο, ειδικά χαρακτηριστικά της, διαδίκτυο, είδη της διαδικτυακής διαφήμισης, σχεδιασμό του περιεχομένου του μηνύματος, στρατηγική προώθησης της διαφήμισης στο διαδίκτυο, αποτελεσματικότητά της στο διαδίκτυο.

Η δέκατη τρίτη ενότητα εξετάζει τον σχεδιασμό για την επιλογή των Μ.Μ.Ε. Παρουσιάζονται οι γενικοί και ειδικοί παράγοντες που καθορίζουν τις αποφάσεις για την επιλογή τους.

 

Λέξεις κλειδιά: σχεδιασμός για την επιλογή των Μ.Μ.Ε., γενικοί και ειδικοί παράγοντες.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  6704
Αρ. Προβολών :  37111