Στρατηγικό μάρκετινγκ

Μπουτσούκη Χριστίνα

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι να εξηγήσει τις αρχές, μεθόδους ανάλυσης και διαδικασίες του στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ, να τονίσει τον ρόλο του διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ, να παρουσιάσει ολοκληρωμένα τις περισσότερες γενικές αλλά και εξειδικευμένες στρατηγικές μάρκετινγκ, καθώς και την καταλληλότητα τους, ανάλογα με τις περιστάσεις της αγοράς, τους στόχους της επιχείρησης και το στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ που θεωρείται κεντρικό ανά περίπτωση.

 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Διδάσκοντες

Διδάσκουσα: Χριστίνα Μπουτσούκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

http://www.econ.auth.gr/index.php?lang=el&rm=1&mn=13&stid=31

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Έλλη Βλαχοπούλου

Περιεχόμενο μαθήματος
 • Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
 • Ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων μάρκετινγκ
 • Σχέδιο μάρκετινγκ
 • Αναγνώριση των τμημάτων της αγοράς
 • Τοποθέτηση μάρκας
 • Ανάλυση ανταγωνισμού
 • Καθορισμός της στρατηγικής προϊόντος
 • Σχεδιασμός και μάνατζμεντ υπηρεσιών
 • Ανάπτυξη στρατηγικών και προγραμμάτων τιμολόγησης
 • Κανάλια διανομής
 • Παρουσίαση νέων προϊόντων στην αγορά
 • Είσοδος στις παγκόσμιες αγορές
Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι να εξηγήσει τις αρχές, μεθόδους ανάλυσης και διαδικασίες του στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ, να τονίσει τον ρόλο του διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ, να παρουσιάσει ολοκληρωμένα τις περισσότερες γενικές αλλά και εξειδικευμένες στρατηγικές μάρκετινγκ, καθώς και την καταλληλότητα τους, ανάλογα με τις περιστάσεις της αγοράς, τους στόχους της επιχείρησης και το στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ που θεωρείται κεντρικό ανά περίπτωση. Επίσης επιδίωξη του μαθήματος είναι η λεπτομερής παρουσίαση των διαφόρων εργαλείων και μεθόδων ανάλυσης του στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ καθώς και η παρουσίαση περιπτώσεων όπως το Μάρκετινγκ των Βιομηχανικών Προϊόντων, το Τραπεζικό Μάρκετινγκ, το Τουριστικό Μάρκετινγκ, το Πολιτικό Μάρκετινγκ και το Κοινωνικό Μάρκετινγκ.

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν

Βιβλιογραφία
 1. Γ. Σιώμκος, Στρατηγικό Μάρκετινγκ, εκδ. Σταμούλη, Αθήνα 2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 32997647.
 2. W. Perreault, P. Cannon, E. McCarthy, Μάρκετινγκ: Μία στρατηγική προσέγγιση, εκδ. Π. Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα 2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 13256966.

Ενότητες

Η πρώτη ενότητα παρουσιάζει τα κύρια θέματα μάρκετινγκ, τις αλλαγές τους μέχρι τώρα και τις πιθανές αλλαγές στο μέλλον.

 

Λέξεις κλειδιά: κύρια θέματα μάρκετινγκ, αλλαγές μέχρι τώρα, πιθανές αλλαγές στο μέλλον.

 

Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει το πώς το μάρκετινγκ επηρεάζει την αξία για τον πελάτη, και πώς γίνεται ο στρατηγικός σχεδιασμός στα διαφορετικά επίπεδα οργάνωσης.

 

Λέξεις κλειδιά: αξία για τον πελάτη, στρατηγικός σχεδιασμός στα διαφορετικά επίπεδα οργάνωσης.

 

Η τρίτη ενότητα αναλύει και περιγράφει σε βάθος τα βήματα της ανάπτυξης ενός σχεδίου μάρκετινγκ.

 

Λέξεις κλειδιά: βήματα της ανάπτυξης ενός σχεδίου μάρκετινγκ.

 

Η τέταρτη ενότητα παρουσιάζει τα διαφορετικά επίπεδα τμηματοποίησης της αγοράς, το πώς μπορεί μια εταιρεία να χωρίσει την αγορά σε τμήματα και πώς θα επιλέξει τις πιο ελκυστικές αγορές στόχους.

 

Λέξεις κλειδιά: διαφορετικά επίπεδα τμηματοποίησης της αγοράς, αγορά σε τμήματα, ελκυστικές αγορές στόχους.

 

Η πέμπτη ενότητα παρουσιάζει το πώς μπορεί μια επιχείρηση να επιλέξει και να γνωστοποιήσει μια αποτελεσματική τοποθέτηση στην αγορά, πώς διαφοροποιούνται οι μάρκες, και ποιες στρατηγικές μάρκετινγκ είναι κατάλληλες για κάθε στάδιο του κύκλου ζωής ενός προϊόντος.

 

Λέξεις κλειδιά: αποτελεσματική τοποθέτηση στην αγορά, πώς διαφοροποιούνται οι μάρκες, ποιες στρατηγικές μάρκετινγκ είναι κατάλληλες για κάθε στάδιο του κύκλου ζωής ενός προϊόντος.

 

Η έκτη ενότητα παρουσιάζει το πώς οι μάρκετερ αναγνωρίζουν τους κύριους ανταγωνιστές τους, και πώς θα πρέπει να αναλύουμε τις στρατηγικές, τους στόχους, τις δυνάμεις και τις αδυναμίες των ανταγωνιστών.

 

Λέξεις κλειδιά: πώς οι μάρκετερ αναγνωρίζουν τους κύριους ανταγωνιστές τους, πώς θα πρέπει να αναλύουμε τις στρατηγικές, τους στόχους, τις δυνάμεις και τις αδυναμίες των ανταγωνιστών.

 

Η έβδομη ενότητα παρουσιάζει το πώς οι μάρκετερ καθορίζουν τη στρατηγική προϊόντος.

 

Λέξεις κλειδιά: στρατηγική προϊόντος.

 

Η όγδοη ενότητα παρουσιάζει το πώς ορίζονται και ταξινομούνται οι υπηρεσίες και σε τί αυτές διαφέρουν από τα αγαθά, πώς γίνεται η διάθεση των υπηρεσιών στην αγορά, και πώς μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών.

 

Λέξεις κλειδιά: υπηρεσίες, σε τί αυτές διαφέρουν από τα αγαθά, διάθεση των υπηρεσιών στην αγορά, ποιότητα των υπηρεσιών.

 

Η ένατη ενότητα παρουσιάζει το πώς οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται και αξιολογούν τις τιμές, με ποιο τρόπο ορίζονται οι τιμές, πώς προσαρμόζονται, πότε πρέπει μια επιχείρηση να αλλάζει τις τιμές και πότε να αντιδρά στην αλλαγή της τιμής ενός ανταγωνιστή.

 

Λέξεις κλειδιά: πώς οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται και αξιολογούν τις τιμές, με ποιο τρόπο ορίζονται οι τιμές, πώς προσαρμόζονται, πότε πρέπει μια επιχείρηση να αλλάζει τις τιμές, πότε να αντιδρά στην αλλαγή της τιμής ενός ανταγωνιστή.

 

Η δέκατη ενότητα παρουσιάζει το σύστημα καναλιών μάρκετινγκ και το δίκτυο αξίας, τον ρόλο των καναλιών μάρκετινγκ, πώς θα πρέπει να σχεδιάζονται, και πώς θα πρέπει να τα συντονίζουν οι εταιρείες.

 

Λέξεις κλειδιά: σύστημα καναλιών μάρκετινγκ και το δίκτυο αξίας, ρόλος των καναλιών μάρκετινγκ, πώς θα πρέπει να σχεδιάζονται, πώς θα πρέπει να τα συντονίζουν οι εταιρείες.

 

Η ενδέκατη ενότητα παρουσιάζει ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει μια εταιρεία κατά την ανάπτυξη νέων προϊόντων, ποιες οργανωτικές δομές χρησιμοποιούνται, ποια είναι τα κύρια στάδια στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το ρυθμό διάχυσης και την αποδοχή των νέων προϊόντων από τους καταναλωτές.

 

Λέξεις κλειδιά: προκλήσεις κατά την ανάπτυξη νέων προϊόντων, οργανωτικές δομές, κύρια στάδια στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, ρυθμός διάχυσης, αποδοχή των νέων προϊόντων από τους καταναλωτές.

 

Η δωδέκατη ενότητα αναφέρεται στη δοκιμή προϊόντος στην αγορά και στο ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το ρυθμό διάχυσης και την αποδοχή των νέων προϊόντων από τους καταναλωτές.

 

Λέξεις κλειδιά: δοκιμή προϊόντος στην αγορά, αποδοχή των νέων προϊόντων από τους καταναλωτές.

 

Η δέκατη τρίτη ενότητα παρουσιάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την επέκτασή μιας επιχείρησης στο εξωτερικό, ποιες αγορές να επιλέξουν, ποιοι είναι οι κυριότεροι τρόποι εισόδου σε μια αγορά του εξωτερικού και με ποιο τρόπο η επιχείρηση διευθύνει τις διεθνείς δραστηριότητές της.

 

Λέξεις κλειδιά: επέκταση μιας επιχείρησης στο εξωτερικό, ποιες αγορές να επιλέξουν, ποιοι είναι οι κυριότεροι τρόποι εισόδου σε μια αγορά του εξωτερικού, με ποιο τρόπο η επιχείρηση διευθύνει τις διεθνείς δραστηριότητές της.

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  7399
Αρ. Προβολών :  41290