Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβαλλοντικά

Μητροπούλου - Μούρκα Βασιλική

Περιγραφή

Στο μάθημα περιγράφονται οι κυριότερες θεωρίες μάθησης που διατυπώνονται υπό την επίδραση των αλλαγών που επιφέρει η ενσωμάτωση των εφαρμογών των ΤΠΕ στη διαδικασία της μάθησης.  Συσχετισμός των νέων αυτών θεωριών με τις προηγούμενες, προκλήσεις και δυνατότητες που ανοίγονται στο χώρο της Εκπαίδευσης. Επίδραση των προηγούμενων θεωριών στις νέες  και οι μεταξύ τους σχέσεις και επιδράσεις. Σημαντικότεροι εκπρόσωποι των νέων θεωριών μάθησης. Ανάλυση της  έννοιας της Μεταγνώσης.  Εντοπισμός της επίδρασης των νέων θεωριών μάθησης στην διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών.

 

Κωδικός: OCRS171
Κατηγορία: Θεολογίας » Μεταπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Προέλευση του όρου και χαρακτηριστικά της Μεταγνώσης
 • Μεταγνωστικές δραστηριότητες,  ικανότητες και Στρατηγικές για επιτυχή μάθηση
 • Παραδείγματα Μεταγνωστικών Στρατηγικών
 • Σημασία μεταγνωστικών ικανοτήτων
 • Σχέσεις Μεταγνωστικών και Γνωστικών Στρατηγικών Μάθησης
 • Αποκωδικοποίηση Μάθησης
 • Ερωτήσεις για αυτοέλεγχο
 • Εφαρμογή

 

Λέξεις κλειδιά: Μεταγνώση, δραστηριότητες- ικανότητες, Στρατηγικές, επιτυχής μάθηση, Αποκωδικοποίηση, αυτοέλεγχος.

 

 • Φάσεις εισαγωγής των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
 • Τεχνολογίες ανάπτυξης και παιδαγωγικά ρεύματα χρήσης
 • Υπολογιστές και διδασκαλία.

 

Λέξεις κελιδιά: Τεχνολογίες, Πληροφορία, Επικοινωνία, Φάσεις, Εκπαίδευση, Τεχνολογίες ανάπτυξης, παιδαγωγικά ρεύματα χρήσης, Υπολογιστές, διδασκαλία.

 

 • Η έννοια της Μάθησης
 • Σχέσεις Θεωριών μάθησης με τις μαθησιακές τεχνολογίες και τα υπολογιστικά περιβάλλοντα
 • Συμπεριφορισμός ή Θεωρία της Συμπεριφοράς
 • Προγραμματισμένη διδασκαλία
 • Διδακτικές μηχανές
 • Eκπαιδευτικό λογισμικό
 • Σχέσεις συμπεριφορισμού και διδασκαλίας με υπολογιστές
 • Διδακτικός Σχεδιασμός
 • Το διδακτικό πρότυπο του R. Gagné.

 

Λέξεις κλειδιά: Μάθηση, Θεωρίες μάθησης, μαθησιακές τεχνολογίες, υπολογιστικά περιβάλλοντα, Συμπεριφορισμός, Προγραμματισμένη διδασκαλία, Διδακτικές μηχανές, Eκπαιδευτικό λογισμικό, Διδακτικός Σχεδιασμός, διδακτικό πρότυπο, R. Gagné.

 

 • Γνωστικές θεωρίες μάθησης
 • Εκπρόσωποι:
  • W. Köhler
  • K. Lewin
  • J. Piaget
  • D.P. Ausubel
  • J. Bruner
 • Σπειροειδής μάθηση.

 

Λέξεις κλειδιά: Γνωστικές θεωρίες μάθησης, W. Köhler, K. Lewin, J. Piaget, D.P. Ausubel, J. Bruner, Σπειροειδής μάθηση.

 

 • Γνωστικές (οικοδομιστικές) προσεγγίσεις
 • Χαρακτηριστικά και αρχές του Εποικοδομητισμού
 • Τελικά συμπεράσματα του Piaget (1896-1980)
 • Θεωρήσεις των Bachelar, Giordan, Piaget
 • Παραδείγματα και Εφαρμογές Εποικοδομητισμού
 • Η Σημασία του εννοιολογικού πλαισίου
 • Εποικοδομητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικά λογισμικά
 • Η συμβολή εποικοδομητισμο.

 

Λέξεις κλειδιά: Γνωστικές (οικοδομιστικές) προσεγγίσεις, Εποικοδομητισμός, Bachelar, Giordan, Piaget, Παραδείγματα, Εφαρμογές Εποικοδομητισμού, εννοιολογικό πλαίσιο, εκπαιδευτικά λογισμικά.

 

 • Πώς μαθαίνουμε
 • Θεωρία Διπλής Κωδικοποίησης
 • Αισθητηριακά συστήματα
 • Θεωρία Γνωστικού Φορτίου
 • Διδακτικό Μοντέλο της γνωστικής θεωρίας μάθησης με πολυμέσα.

 

Λέξεις κλειδιά: Μάθηση, Διπλή Κωδικοποίηση, Αισθητηριακά συστήματα, Γνωστικό Φορτίο, Διδακτικό Μοντέλο, γνωστική θεωρία μάθησης, πολυμέσα.

 

 • Οι Ανθρωπολογικές Θεωρίες Μάθησης των A. Maslow, C. Rogers, A. Combs
 • Βασικές αρχές για το νέο ρόλο του εκπαιδευτικού
 • Παιδαγωγικές εφαρμογές των ανθρωπολογικών θεωριών μάθησης.

 

Λέξεις κλειδιά: Ανθρωπολογικές Θεωρίες Μάθησης, A. Maslow, C. Rogers, A. Combs, ρόλος εκπαιδευτικού, Παιδαγωγικές εφαρμογές.

 

 • Κοινωνικο-πολιτισμικές θεωρίες και προσεγγίσεις
 • Η θεωρία του L. Vygotsky (1896-1934)
 • Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης (Zone of Proximal Development)
 • Επιπτώσεις στην εκπαίδευση

Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες & Εκπαιδευτικά λογισμικά.

 

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνικο-πολιτισμικές θεωρίες, προσεγγίσεις, L. Vygotsky, Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης, Εκπαίδευση, Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες,  Εκπαιδευτικά λογισμικά.

 

 • Βασικές αρχές Θεωρίας Επεξεργασίας Πληροφοριών
 • Μοντέλο Διαδικασίας της Πληροφορίας
 • Μοντέλα νοητικής λειτουργίας
 • Θεωρία αποθήκευσης των πληροφοριών
 • Θεωρία ποιοτικής επεξεργασίας των πληροφοριών
 • Γνωστικές διεργασίες
 • Οι γνώσεις ως δομές σταθεροποιημένες στη «μακροπρόθεσμη μνήμη»
 • Η μνήμη ως κωδικοποίηση
 • Αισθητηριακή Μνήμη
 • Μνήμη Εργασίας
 • Μακρά Μνήμη
 • Τεχνικές και Στρατηγικές Απομνημόνευσης
 • Μηχανική  Απομνημόνευση
 • Η Λήθη
 • Συμβολή στο σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων
 • Εφαρμογή στο σχεδιασμό υπολογιστικών περιβαλλόντων μάθησης.

 

Λέξεις κλειδιά: Θεωρία Επεξεργασίας Πληροφοριών, Διαδικασία Πληροφορίας, νοητική λειτουργία, αποθήκευση πληροφοριών, ποιοτικής επεξεργασίας πληροφοριών, Γνωστικές διεργασίες, γνώσεις, δομές, μακροπρόθεσμη μνήμη, κωδικοποίηση, Αισθητηριακή Μνήμη, Μνήμη Εργασίας, Μακρά Μνήμη, Απομνημόνευση, Μηχανική  Απομνημόνευση, Λήθη, σχεδιασμός μαθησιακών περιβαλλόντων, σχεδιασμός υπολογιστικών περιβαλλόντων.

 

 • Θεωρία  Συνδεσμιασμού
 • Συνδεσμιασμός και νευροεπιστήμες
 • Μοντέλο και  Στρατηγική του Συνδεσιασμού
 • Τμήματα Συνδεσιακού Δικτύου
 • Περιγραφή των Νευρωνικών Δικτύων
 • Μοντέλο συνδεσιακού δικτύου.

 

Λέξεις κλειδιά: Θεωρία  Συνδεσμιασμού, Συνδεσμιασμός, νευροεπιστήμες, Συνδεσιακό Δίκτυο, Νευρωνικά Δίκτυα.

 

 • Κοινωνιογνωστικές Θεωρίες Μάθηση
 • Κοινωνικές Θεωρίες Μάθησης
 • Τεχνολογικές Θεωρίες Μάθησης
 • Χαρακτηριστικά Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
 • Επικέντρωση ενδιαφέροντος
 • Συστημική: οργάνωση των στοιχείων της διδασκαλίας & του διδακτικού σχεδιασμού
 • Υπερμεσική: χρήση των νέων τεχνολογικών μέσων στη διδασκαλία & νέα στοιχεία επεξεργασίας πληροφοριών
 • Κυβερνητική
 • Θεωρία Επικοινωνίας
 • Ρεύματα που αλληλεπίδρασαν.

 

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνιογνωστικές Θεωρίες Μάθησης, Κοινωνικές Θεωρίες Μάθησης, Τεχνολογικές Θεωρίες Μάθησης, Τεχνολογική Εκπαίδευση, Επικέντρωση ενδιαφέροντος, Συστημική, στοιχεία διδασκαλίας, διδακτικός σχεδιασμός, Υπερμεσική, τεχνολογικά μέσα, διδασκαλία, επεξεργασία πληροφοριών, Κυβερνητική, Θεωρία Επικοινωνίας.

 

 • Μαθησιακοί  Τύποι
 • Αντιληπτικές Αισθήσεις
 • Επεξεργασία Πληροφοριών
 • Τύποι Προσωπικότητας.

 

Λέξεις κλειδιά: Μαθησιακοί Τύποι, Αντιληπτικές Αισθήσεις, Επεξεργασία Πληροφοριών, Τύποι Προσωπικότητας.

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5439
Αρ. Προβολών :  35637

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -