Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα μαθησιακά περιβάλλοντα

Μητροπούλου-Μούρκα Βασιλική

Περιγραφή

Στο μάθημα περιγράφονται και αναλύονται τα βασικότερα πρότυπα (μοντέλα) διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται κατά τη διδακτική πρακτική όπως αναδεικνύονται από τα σύγχρονα πορίσματα της Παιδαγωγικής επιστήμης, οι αλλαγές, τροποποιήσεις και βελτιώσεις που επιφέρει στα μοντέλα αυτά η ενσωμάτωση των  Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και εξετάζονται και αναλύονται οι δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία.

 

Κωδικός: OCRS172
Κατηγορία: Θεολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Τι είναι πρότυπο και τι διδακτικό πρότυπο - Διδακτικό πρότυπο του W. Correll - Το βρετανικό πρότυπο - Το αμερικανικό πρότυπο - J. Dewey: Βασικές ιδέες και το διδακτικό του πρότυπο - Το διδακτικό πρότυπο του O. Decroly - Το διδακτικό πρότυπο του Θ. Καλτσούνη - Το διερευνητικό πρότυπο διδασκαλίας του Μασσιάλα - Το διδακτικό πρότυπο της τριμερούς πορείας - Διδακτικό μοντέλο διδασκαλίας με τη μέθοδο Project (σχεδίων εργασίας) - Το διδακτικό πρότυπο του R.Gagne - Διδακτικό πρότυπο διδασκαλίας σε ομάδες με Η/Υ (IDRF) – Mercer & Wegerif - Ολοκληρωμένο Μοντέλο για την επίδραση των πολυμέσων στη μάθηση.

 

Λέξεις κλειδιά: πρότυπο - διδακτικό πρότυπο - πρότυπο W. Correll - βρετανικό πρότυπο - αμερικανικό πρότυπο - πρότυπο J. Dewey - πρότυπο O. Decroly - πρότυπο Θ. Καλτσούνη - διερευνητικό πρότυπο - πρότυπο Μασσιάλα - πρότυπο τριμερούς πορείας - μέθοδος Project - σχέδια εργασίας - πρότυπο R. Gagne - πρότυπο διδασκαλίας σε ομάδες – Mercer & Wegerif - Ολοκληρωμένο Μοντέλο – πολυμέσα -μάθηση.

 

Μοντέλο διδακτικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών - Μοντέλο διδακτικού σχεδιασμού  για συμπεριφοριστικά υποστηριζόμενη διδασκαλία - Μοντέλο διερευνητικής μάθησης με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού - Μοντέλο διδασκαλίας με εκπαιδευτικό λογισμικό - Διδακτικό Μοντέλο της γνωστικής θεωρίας μάθησης με πολυμέσα - Δομή μοντέλου και σχέσεις αλληλεπίδρασης (IDRF) των Mercer & Wegerif (1996) - Διδακτικό μοντέλο διαθεματικής διδασκαλίας - Διδακτικό μοντέλο διδασκαλίας με τη μέθοδο Project (σχεδίων εργασίας).

 

Λέξεις κλειδιά: διδακτική αξιοποίηση - νέες τεχνολογίες - διδακτικός σχεδιασμός  - συμπεριφοριστικά υποστηριζόμενη διδασκαλία - διερευνητική μάθηση - εκπαιδευτικό λογισμικό - γνωστική θεωρία μάθησης – μάθηση - πολυμέσα - σχέσεις αλληλεπίδρασης – IDRF - Mercer & Wegerif - Διδακτικό μοντέλο - διαθεματική διδασκαλία - Διδακτικό μοντέλο – μέθοδος Project - σχέδια εργασίας.

 

Τα πρότυπα διδασκαλίας ως περιγραφές ενός μαθησιακού περιβάλλοντος – Ενίσχυση διδασκαλίας από έννοιες Μάθησης που εφαρμόζονται σε όλα τα πρότυπα – Κατηγορίες προτύπων διδασκαλίας - Πρότυπα Επεξεργασίας Πληροφοριών - Πρότυπο Επαγωγικής Σκέψης - Φάσεις μοντέλου Επαγωγικής σκέψης.

 

Λέξεις κλειδιά: πρότυπα διδασκαλίας – περιγραφή - μαθησιακό περιβάλλον – Ενίσχυση διδασκαλίας - έννοιες Μάθησης - μάθηση– Κατηγορίες - Επεξεργασία Πληροφοριών - Πρότυπο Επαγωγικής Σκέψης - Επαγωγική σκέψη.

 

Οι δύο τρόποι για τη διδασκαλία αξιών - Το μοντέλο Role-playing - To πρότυπο άμεσης διδασκαλίας - Στόχοι - Εξάσκηση - Φάσεις του Μοντέλου: Δομή, Κοινωνικό σύστημα,  Αρχές Αντίδρασης, Εφαρμογή, Επιδράσεις του στη διδασκαλία και ανάπτυξη του νοητικού επίπεδου - Συνολική αποτίμηση – Γιατί προσφἐρεται για εκπαίδευση πολιτών - Στόχοι μοντέλου αξιών - Περιοχές προβλημάτων – Φάσεις: Δομή, Κοινωνικό σύστημα, Αρχές αντίδρασης, Σύστημα υποστήριξης, Επιδράσεις του στη διδασκαλία και ανάπτυξη του νοητικού επιπέδου.

 

Λέξεις κλειδιά: διδασκαλία αξιών – αξίες - Role-playing - άμεση διδασκαλία - Στόχοι - Εξάσκηση - Φάσεις – Δομή -Κοινωνικό σύστημα - Αρχές Αντίδρασης – Εφαρμογή - Επιδράσεις - διδασκαλία - ανάπτυξη νοητικού επίπεδου– νοητικό επίπεδο - αποτίμηση – εκπαίδευση πολιτών - μοντέλο αξιών - Περιοχές προβλημάτων – προβλήματα – φάσεις -  Σύστημα υποστήριξης.

 

Mοντέλα Μάθησης και Διδασκαλίας - Εννοιολογικός κύκλος του Mayes - Διαλογικό Μοντέλο της Laurillard - Μοντέλο 5 φάσεων της Salmon και ο η-συντονισμός (Πρόσβαση και Κίνητρο, Online Κοινωνικοποίηση, Ανταλλαγή πληροφορίας, Δόμηση Γνώσης, Ανάπτυξη) - Μοντέλο 5 σταδίων.

 

Λέξεις κλειδιά: Mοντέλα Μάθησης - μοντέλα Διδασκαλίας - Εννοιολογικός κύκλος – κύκλος Mayes - Διαλογικό Μοντέλο - Μοντέλο Laurillard - Μοντέλο φάσεων - μοντέλο Salmon –  η-συντονισμός - πρόσβαση – Κίνητρο - Online Κοινωνικοποίηση – κοινωνικοποίηση - Ανταλλαγή πληροφορίας - Δόμηση Γνώσης - Ανάπτυξη - Μοντέλο 5 σταδίων - στάδια.

 

Διδακτικό μοντέλο του J. Thomson - Διδακτικό μοντέλο των Stolurow & Davis - Προσομοιώσεις - Απαιτήσεις διδασκαλίας με προσομοιώσεις (Προετοιμασία του Εκπαιδευτικού, Ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, Συζήτηση μετά την προσομοίωση) - Διδακτικό μοντέλο για προσομοιώσεις - Αρχές που βρίσκουν εφαρμογή στη διδασκαλία με προσομοίωση - Παραδείγματα - Βιβλιογραφία.

 

Λέξεις κλειδιά: Διδακτικό μοντέλο - μοντέλο J. Thomson - μοντέλο Stolurow & Davis - Προσομοιώσεις - Απαιτήσεις διδασκαλίας - Προετοιμασία  Εκπαιδευτικού–εκπαιδευτικός - Ενεργητική συμμετοχή – μαθητές – συμμετοχή –Συζήτηση - Παραδείγματα - Βιβλιογραφία.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5003
Αρ. Προβολών :  21865

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -