Δίκτυα Επικοινωνίας και υπολογιστών

Γούδος Σωτήριος

Περιγραφή

O σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την αρχιτεκτονική και τα πρωτόκολλα στα σύγχρονα δίκτυα επικοινωνιών και υπολογιστών. Να μάθουν τα βασικά της διαδικτύωσης και τις εφαρμογές πάνω από τα IP δίκτυα. 

 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Πρωτόκολλα και αρχιτεκτονική πρωτοκόλλων.
 • Μοντέλο αναφοράς κατά ΟSI.
 • Διαδικτυακός προγραμματισμός και εφαρμογές.
 • Μετάδοση πακέτων. Πακέτα και ανίχνευση σφαλμάτων.
 • Τεχνολογίες –πρωτόκολλα- τοπολογίες LAN (Αλγόριθμος CSMA/CD,
 • Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10G Ethernet).
 •  Καλωδίωση LAN. Επέκταση των LAN με Γέφυρες, Μεταγωγείς 2ου επιπέδου (Layer 2 Switches), Επαναλήπτες, Οπτικά μόντεμ.
 • Διαδικτύωση: Έννοιες, αρχιτεκτονική και πρωτόκολλα, ΙP διευθύνσεις, ARP,IPv6, TCP, UDP, NAT. Δρομολόγηση IP πακέτων.
 • Δικτυακές εφαρμογές: Αλληλεπίδραση πελάτη-εξυπηρετητή, DNS, SMTP, HTTP. Τηλεφωνία πάνω από IP.
 • Τεχνολογίες δυναμικών και ενεργών σελίδων, ASP, PHP, Java, Javascript. Ασφάλεια στο διαδίκτυο.
Διδάσκοντες

 

Διδάσκων:

     Σωτήριος Γούδος, Επίκουρος Καθηγητής

 

 Βιογραφικό:

      http://www.physics.auth.gr/sections/5/people/207

 

 Συνεργάτες Ανάπτυξης Περιεχομένου:

Μαρία Φίλιογλου, Νίκος Τρυφωνίδης

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές/απόφοιτοι του τμήματος Φυσικής αλλά και του ευρύτερου κλάδου των θετικών επιστημών που επιθυμούν να εξειδικευτούν στην αρχιτεκτονική και τα πρωτόκολλα στα σύγχρονα δίκτυα επικοινωνιών και υπολογιστών.

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με την αρχιτεκτονική και τα πρωτόκολλα στα σύγχρονα δίκτυα επικοινωνιών και υπολογιστών καθώς και να γνωρίσουν τα βασικά της διαδικτύωσης και τις εφαρμογές πάνω από τα IP δίκτυα.

Προτεινόμενα συγγράμματα
 1. Douglas E Comer, Δίκτυα και διαδίκτυα υπολογιστών, Εκδ. Κλειδάριθμος, 2014
 2. W. Stallings, Επικοινωνίες υπολογιστών & δεδομένων, Εκδόσεις Τζιόλα, 2012.
Βιβλιογραφία

Ενότητες

Στην ενότητα αυτή γίνεται μια σύντομη εισαγωγή  στα διαθέσιμα μοντέλα επικοινωνίας και στην αρχιτεκτονική των πρωτοκόλλων των δικτύων.

 

Λέξεις Κλειδιά: μοντέλο επικοινωνίας, πρωτόκολλα, μεταγωγή πακέτου, μεταγωγή κυκλώματος, δικτύωση

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται  τα στάδια και ο τρόπος που διαχειρίζονται τα πρωτόκολλα την πληροφορία καθώς επίσης παρουσιάζεται και το μοντέλο αναφοράς κατά OSI.

 

Λέξεις Κλειδιά: αρχιτεκτονική πρωτοκόλλων, λειτουργίες πρωτοκόλλων, μοντέλο αναφοράς κατά OSI, μοντέλο αναφοράς TCP/IP

 

Στην ενότητα αυτή οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις έννοιες της ασύρματης και ενσύρματης δικτύωσης μέσω Ethernet, τις τοπολογίες και την μετάδοση πακέτων. Γίνεται επίσης αναφορά στην επέκταση των LAN με γέφυρες και μεταγωγείς δευτέρου επιπέδου, με την χρήση επαναληπτών  και με οπτικά μόντεμ.

 

Λέξεις Κλειδιά: τοπικά Δίκτυα LAN, αρχιτεκτονική πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 802.3, τοπολογίες LAN,  επέκταση LAN,  επαναλήπτες, οπτικά μόντεμ γέφυρες, πρωτόκολλο Spanning Tree, μεταγωγείς δευτέρου επιπέδου

 

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενότητας, στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται σε βάθος η τεχνολογία Ethernet και οι τεχνικές προδιαγραφές του.

 

Λέξεις Κλειδιά: αλγόριθμος CSMA/CD, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gbps Ethernet

 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των ασύρματων τοπικών δικτύων και το πρότυπο IEEE 802.11.

 

Λέξεις Κλειδιά: ασύρματα τοπικά δίκτυα, αρχιτεκτονική IEEE 802.11, τρόποι μετάδοσης στα  WLAN, πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11n, υπηρεσίες IEEE 802.11

 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των IP διευθύνσεων, οι έννοιες και η αρχιτεκτονική της διαδικτύωσης, ενώ γίνεται και αναφορά και στο πρωτόκολλο ARP.

 

Λέξεις Κλειδιά: πρωτόκολλα διαδικτύωσης, IPv4, κλάσεις ΙP διευθύνσεων, διευθύνσεις CIDR,  ARP, DHCP, ιδιωτικές ΙP, NAT, ICMP, IPv6

 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στα πρωτόκολλα μεταφοράς TCP, UDP και ΝΑΤ.

 

Λέξεις Κλειδιά: UDP, TCP, Λειτουργία ΤCP, έλεγχος συμφόρησης, παράθυρο ΤCP

 

Σε αυτή την ενότητα οι φοιτητές εξοικειώνονται με εφαρμογές αλληλεπίδρασης πελάτη-εξυπηρετητή, τo ιεραρχικό σύστημα ονοματοδοσίας DNS και το πρωτόκολλο SMTP.

 

Λέξεις Κλειδιά: DNS, SMTP, POP3, MIME, Web Mail

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τεχνολογίες δυναμικών και ενεργών σελίδων, ASP, PHP, JAVA και JAVASCRIPT.

 

Λέξεις Κλειδιά: γλώσσα ΗΤΜL, CSS, HTTP, τεχνολογίες σελίδων Client side, server side, Javascript, Java, ASP, PHP, Flash

 

Στην τελευταία αυτή ενότητα γίνεται αναφορά στην ασφάλεια στο Διαδίκτυο, στην ποιότητα των υπηρεσιών και στην τηλεφωνία πάνω από IP.

 

Λέξεις Κλειδιά: μέτρα απόδοσης του δικτύου, ποιότητα υπηρεσίας QoS, MPLS, RTP, IP τηλεφωνία, Η.323, SIP

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  5343
Αρ. Προβολών :  31175