Εγγειοβελτιωτικα εργα και επιπτώσεις στο περιβάλλον

Ευαγγελίδης Χρήστος

Περιγραφή

Bασικές αρχές εκπόνησης μελέτης και προδιαγραφές ενός συλλογικού δικτύου με καταιονισμό. Yπολογισμός παροχών σε συλλογικά δίκτυα με τη μέθοδο CLEMENT. Yπολογισμός οικονομικών διαμέτρων των σωληνωτών αγωγών με την μη γραμμική μέθοδο, με γραμμικό προγραμματισμό και με τη μέθοδο LABYE. Προστασία των αγωγών και του Aντλιοστασίου από το πλήγμα κριού. Mελέτη της εγκατάστασης ενός Aντλιοστασίου Aρδεύσεως. Mελέτη των τεχνικών Έργων του Aρδευτικού Δικτύου. Mικρά φράγματα. μελέτη των επιμέρους τεχνικών έργων: Kύριος όγκος του φράγματος υπερχειλιστής, υδροληψίας, λεκάνη κατακόρυφης ενέργειας κλπ. Eπιπτώσεις στο περιβάλλον.

 

Κωδικός: OCRS198
Κατηγορία: Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Εκπόνηση μελέτης και στάδια από τα οποία αποτελείται η συγκεκριμένη διαδικασία.

 

Λέξεις κλειδιά:Εκπόνηση μελέτης. Προκαταρκτική μελέτη. Προμελέτη. Οριστική μελέτη. Μελέτη εφαρμογής.

Εισαγωγή σε θέματα που αφορούν τη διανομή του νερού με ελεύθερη ζήτηση, τις μεθόδους κατανομής των παροχών σε ένα δίκτυο αγωγών υπό πίεση.

 

Λέξεις κλειδιά:Διανομή νερού με ελεύθερη ζήτηση. Μέθοδος Clement. Πιθανότητες. Υδροστόμια. Διωνυμική κατανομή. Ποιότητα λειτουργίας. Συσσώρευση ζήτησης.

Εξίσωση ενέργειας – Bernoulli. Στρωτή – Τυρβώδης ροή. Προσεγγιστικές σχέσεις υπολογισμού του f. Τοπικές απώλειες.

 

Λέξεις κλειδιά:Εξίσωση ενέργειας. Στρωτή ροή. Τυρβώδης ροή. Τοπικές απώλειες.

Ορισμός παραστατικού ακτινωτού δικτύου, γραμμικές απώλειες και ελαχιστοποίηση κόστους δαπάνης έργων, ανάλυση περίπτωσης αντλιοστασίου.

 

Λέξεις κλειδιά:Ακτινωτό δίκτυο. Υδροληψία. Δαπάνη δικτύου. Γραμμικές απώλειες. Κόστος αγωγών. Ελαχιστοποίηση κόστους. Αρδευτικό δίκτυο. Αντλιοστάσιο.

Ορισμός πλήγματος κριού και βασικές παραδοχές για τον υπολογισμό του, γραμμική θεωρία πλήγματος κριού και μέτρα προστασίας από αυτό.

 

Λέξεις κλειδιά: Πλήγμα κριού. Υπερπίεση. Υποπίεση. Τροχοί αδράνειας. Αεροθάλαμοι. Αεροφυλάκια. Πύργοι εξισορροπήσεως.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2917
Αρ. Προβολών :  14051

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -