Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων

Καμενίδης Χρήστος

Περιγραφή

 

Η παραγωγική διαδικασία των αγροτικών προϊόντων δεν τελειώνει με τη συγκομιδή αλλά με την πώλησή τους. Επομένως, το Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων παίζει σημαντικότατο ρόλο τόσο στον προσδιορισμό του ύψους του αγροτικού εισοδήματος και όσο και στο επίπεδο ευημερίας παραγωγών και καταναλωτών. Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να μεταδώσει στους φοιτητές των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ αλλά και σε άλλους πολύτιμες γνώσεις στον κλάδο του «Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων». Μεταξύ άλλων, στη διάρκεια των διαλέξεων περιγράφονται αναλυτικά οι λειτουργίες εμπορίας, η διαμόρφωση των τιμών και το κόστος εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, η συμπεριφορά του καταναλωτή, η δομή αγοράς, κ.ά.

 

Κωδικός: OCRS202
Κατηγορία: Γεωπονίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Έννοια και Περιεχόμενο και αντικείμενα μελέτης του Μάρκετινγκ, Λειτουργίες εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, Μίγμα εμπορίας, Ταξινόμηση του Μάρκετινγκ.

 

Λέξεις κλειδιά: Μάρκετινγκ, Λειτουργίες εμπορίας, Μίγμα εμπορίας.

Οι σκοποί εμπορίας για τους παραγωγούς, τους καταναλωτές, τους φορείς εμπορίας, το Κράτος, Σπουδαιότητα του Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων για τους παραγωγούς, τους καταναλωτές, τους φορείς εμπορίας, το Κράτος.

 

Λέξεις κλειδιά: Σπουδαιότητα του Μάρκετινγκ.

Περιβάλλον Eμπορίας, Εξωτερικό Μικροπεριβάλλον Μάρκετινγκ.

 

Λέξεις κλειδιά: Περιβάλλον Eμπορίας, Εξωτερικό Μικροπεριβάλλον Μάρκετινγκ.

Χαρακτηριστικά των Παραγωγών και των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

 

Λέξεις κλειδιά: Παραγωγοί Αγροτικών Προϊόντων.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη Συμπεριφορά του Καταναλωτή, Δικαιώματα του Καταναλωτή.

 

Λέξεις κλειδιά: Καταναλωτές Αγροτικών Προϊόντων, Συμπεριφορά του Καταναλωτή, Δικαιώματα του Καταναλωτή.

Η έννοια των φορέων εμπορίας, Είδη φορέων εμπορίας, Υπηρεσίες που προσφέρουν οι Φορείς Εμπορίας.

 

Λέξεις κλειδιά: Φορείς Εμπορίας.

Έννοια και σύνθεση του ολικού αγροτικού προϊόντος, Έννοια και προέλευση των αγροτικών προϊόντων, Είδη αγροτικών προϊόντων, φυσικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των αγροτικών προϊόντων, Φυσιολογικά και Παραγωγικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των αγροτικών προϊόντων, Ο κύκλος ζωής προϊόντος.

 

Λέξεις κλειδιά: Αγροτικά Προϊόντα, Κύκλος ζωής προϊόντος.

Έννοια, ρόλος, Οικονομικές επιδράσεις, Ωφέλειες της μεταποίησης. Στοιχεία του κόστους μεταποίησης. Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος και την αποτελεσματικότητα της μεταποίησης.

 

Λέξεις κλειδιά: Μεταποίηση, Ωφέλειες της μεταποίησης, κόστος μεταποίησης.

Έννοια, κριτήρια, στάδια και αναγκαιότητα της τυποποίησης, Παράγοντες διαφοροποίησης της ποιότητας των αγρ. προϊόντων, Παράγοντες διαφοροποίησης της κατανάλωσης των αγρ. προϊόντων. Σημασία, ρόλος και Οικονομικές επιδράσεις της τυποποίησης. Στοιχεία του κόστους τυποποίησης των αγροτικών προϊόντων.

 

Λέξεις κλειδιά:Τυποποίηση Αγροτικών Προϊόντων, διαφοροποίηση της ποιότητας, κατανάλωση, κόστος τυποποίησης.

Έννοια, σκοποί και διάκριση της συσκευασίας. Χαρακτηριστικά των καλών υλικών συσκευασίας. Είδη υλικών συσκευασίας. Οικονομική της Συσκευασίας.

 

Λέξεις κλειδιά:Συσκευασία, Οικονομική της Συσκευασίας.

Έννοια της ταυτοποίησης, Εμπορικό Όνομα, Σήμα ή μάρκα, Ετικέτα ή επιγραφή, Είδη εμπορικών σημάτων, Οικονομική της ταυτοποίησης, Πλεονεκτήματα της ταυτοποίησης των αγροτικών προϊόντων, Χαρακτηριστικά ενός καλού εμπορικού σήματος.

 

Λέξεις κλειδιά: Έννοια της τιμής και της αξίας ενός προϊόντος, Είδη τιμών των αγροτικών προϊόντων, Σπουδαιότητα και ρόλος των τιμών των αγροτικών προϊόντων, Προσδιοριστικοί παράγοντες των τιμών.

Έννοια της τιμής και της αξίας ενός προϊόντος, Είδη τιμών των αγροτικών προϊόντων, Σπουδαιότητα και ρόλος των τιμών των αγροτικών προϊόντων, Προσδιοριστικοί.

 

Λέξεις κλειδιά:Τιμή, αξία ενός προϊόντος, Προσδιοριστικοί παράγοντες των τιμών.

Έννοια της Ζήτησης, Συνάρτηση και Καμπύλη Ζήτησης, Νόμος της φθίνουσας οριακής χρησιμότητας των αγαθών, Είδη Ζήτησης, Ο Νόμος της Ζήτησης, Παράγοντες που επηρεάζουν τη Ζήτηση των αγροτικών προϊόντων, Ελαστικότητα Ζήτησης των αγροτικών προϊόντων.

 

Λέξεις κλειδιά:Ζήτηση Αγροτικών Προϊόντων, Συνάρτηση και Καμπύλη Ζήτησης, Νόμος της φθίνουσας οριακής χρησιμότητας, Νόμος της Ζήτησης, Ελαστικότητα Ζήτησης.

Έννοια της, Συνάρτηση και Καμπύλη Προσφοράς, Ο Νόμος της Προσφοράς, Παράγοντες που επηρεάζουν την Προσφορά των αγροτικών προϊόντων, Ελαστικότητα Προσφοράς των αγροτικών προϊόντων.

 

Λέξεις κλειδιά:Προσφορά Αγροτικών Προϊόντων, Συνάρτηση και Καμπύλη Προσφοράς, Νόμος της Προσφοράς, Ελαστικότητα Προσφοράς.

Σχηματισμός Τιμών των Αγροτικών Προϊόντων βάσει της Προσφοράς και της Ζήτησης, Σχηματισμός Τιμών των Αγροτικών Προϊόντων βάσει του Κόστους Παραγωγής, Τιμολόγηση αγροτικών προϊόντων.

 

Λέξεις κλειδιά:Σχηματισμός Τιμών των Αγροτικών Προϊόντων, Τιμολόγηση.

Η έννοια της Εφοδιαστικής (Logistics), Σκοπός και Λειτουργίες της Εφοδιαστικής, Στοιχεία που συνθέτουν το επίπεδο της εξυπηρέτησης του πελάτη, Το σύστημα ιχνηλασιμότητας.

 

Λέξεις κλειδιά:Εφοδιαστική (Logistics) Αγροτικών Προϊόντων, Ιχνηλασιμότητα.

Έννοια και περιεχόμενο των μεταφορών, Κατηγορίες μεταφοράς των αγροτικών προϊόντων, Επιδιωκόμενοι σκοποί κατά τις μεταφορές των αγροτικων προϊόντων, Οικονομική και Ωφέλειες των μεταφορών, Στοιχεία που συνθέτουν το κόστος μεταφοράς, Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος οδικής μεταφοράς των αγρ. προϊόντων.

 

Λέξεις κλειδιά:Μεταφορές Αγροτικών Προϊόντων, Οικονομική και Ωφέλειες μεταφορών, Κόστος μεταφοράς.

Έννοια της αποθήκευσης, Βασικά στοιχεία που συνθέτουν την έννοια της αποθήκευσης των προϊόντων, Σκοποί της αποθήκευσης, Οικονομική και Ωφέλειες της αποθήκευσης, Τα στοιχεία του κόστους αποθήκευσης, Φορείς αποθήκευσης.

 

Λέξεις κλειδιά:Αποθήκευση Αγροτικών Προϊόντων, Οικονομική και Ωφέλειες της αποθήκευσης, Τα στοιχεία του κόστους αποθήκευσης, Φορείς αποθήκευσης.

Πληροφόρηση αγοράς και εμπορίας, Είδη πληροφοριών εμπορίας, Οικονομική της πληροφόρησης αγοράς, Ωφέλειες της πληροφόρησης, Μέθοδοι συγκέντρωσης πληροφοριών αγοράς, Πηγές και Μέσα διάδοσης πληροφοριών.

 

Λέξεις κλειδιά:Πληροφόρηση Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων, Πληροφόρηση αγοράς, Πληροφόρηση εμπορίας.

Έννοια, Περιεχόμενο και Είδη της έρευνας αγοράς, Μέθοδοι έρευνας αγοράς, Στάδια έρευνας αγοράς, Τρόποι συγκέντρωσης πρωτογενών στοιχείων εμπορίας.

 

Λέξεις κλειδιά:Έρευνα Αγοράς, Μέθοδοι έρευνας αγοράς, Στάδια έρευνας αγοράς.

Έννοια της διαφήμισης, Ρόλος και σκοπός της διαφήμισης, Οικονομική της διαφήμισης, Προϋποθέσεις και Προβλήματα αποδοτικής διαφήμισης, Λόγοι συλλογικής διαφήμισης των αγροτικών προϊόντων, Προσδιορισμός δαπανών της διαφήμισης, Στάδια σχεδιασμού ενός διαφημιστικού προγράμματος.

 

Λέξεις κλειδιά:Διαφήμιση Αγροτικών Προϊόντων, Συλλογική διαφήμιση, Στάδια σχεδιασμού διαφημιστικού προγράμματος.

Έννοια και αναγκαιότητα της χρηματοδότησης εμπορίας, Είδη χρηματοδότησης εμπορίας, Σκοποί, πηγές, τρόποι, ωφέλειες και κόστος της χρηματοδότησης εμπορίας.

 

Λέξεις κλειδιά:Χρηματοδότηση εμπορίας, ωφέλειες και κόστος της χρηματοδότησης εμπορίας.

Έννοια της ανάληψης των κινδύνων εμπορίας, Είδη και Αντιμετώπιση των κινδύνων εμπορίας, Τρόποι μετατόπισης και ελαχιστοποίησης των κινδύνων εμπορίας.

 

Λέξεις κλειδιά:Ανάληψη κινδύνων εμπορίας, ελαχιστοποίηση κινδύνων εμπορίας.

Έννοια και ορισμός της αγοράς, Είδη αγοράς, Δομή αγοράς, Η σπουδαιότητα της δομής αγοράς, Συμπεριφορά αγοράς, Λειτουργικότητα αγοράς.

 

Λέξεις κλειδιά:Αγορά Αγροτικών Προϊόντων, Είδη αγοράς, Δομή αγοράς, Συμπεριφορά αγοράς, Λειτουργικότητα αγοράς.

Η έννοια της πώλησης προϊόντων, Η ταξινόμηση της πώλησης, Χονδρική Πώληση των Αγροτικών Προϊόντων, Φορείς χονδρεμπορίου, Λιανική Πώληση των Αγροτικών Προϊόντων, Είδη λιανοπώλησης, Φορείς και κόστος λιανεμπορίου.

 

Λέξεις κλειδιά:Πώληση Αγροτικών Προϊόντων, Χονδρική Πώληση, Λιανική Πώληση.

Έννοια και περιεχόμενο καναλιών εμπορίας, Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των κατάλληλων καναλιών εμπορίας, Ένταση και δομή των καναλιών εμπορίας.

 

Λέξεις κλειδιά:Κανάλια Εμπορίας των Αγροτικών Προϊόντων, Ένταση και δομή των καναλιών εμπορίας.

Κόστος εμπορίας και εμπορικά περιθώρια, Άνοιγμα ψαλίδας τιμών, Στοιχεία που συνθέτουν το κόστος εμπορίας, Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, Τρόποι μείωσης του κόστους εμπορίας των αγροτικών προϊόντων.

 

Λέξεις κλειδιά:Κόστος Εμπορίας των Αγροτικών Προϊόντων, Εμπορικά περιθώρια, Άνοιγμα ψαλίδας τιμών.

Έννοια, περιεχόμενο και Είδη της Αποδοτικότητας Εμπορίας, Λειτουργική και Τιμολογιακή αποδοτικότητα εμπορίας, Παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητα εμπορίας, Τρόποι αύξησης της αποδοτικότητας εμπορίας, Αποδοτικό Μάρκετινγκ.

 

Λέξεις κλειδιά:Αποδοτικότητα Μάρκετινγκ, Λειτουργική και Τιμολογιακή αποδοτικότητα εμπορίας, Αποδοτικό Μάρκετινγκ.

Έννοια και περιεχόμενο της Στρατηγικής Εμπορίας, Τμηματοποίηση αγοράς, Η στρατηγική τιμών, Κριτήρια διαχωρισμού των αγορών, Ανάπτυξη νέων προϊόντων.

 

Λέξεις κλειδιά:Στρατηγική Εμπορίας, Τμηματοποίηση αγοράς, Στρατηγική τιμών, Ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Έννοια, σκοποί και αναγκαιότητα της συνεταιριστικής εμπορίας, Μηχανισμοί λειτουργίας και Ωφέλειες της συνεταιριστικής εμπορίας, Λόγοι της περιορισμένης  συνεταιριστικής εμπορίας, Προϋποθέσεις επιτυχίας των συνεταιρισμών στην εμπορία των αγροτικών προϊόντων.

 

Λέξεις κλειδιά:Συνεταιριστική εμπορία αγροτικών προϊόντων, Συνεταιρισμοί.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  15260
Αρ. Προβολών :  85481

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -