Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική

Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα

Περιγραφή

Περιγράφονται: οι βασικές έννοιες της πληροφορικής, τα αρχεία δεδομένων, οι Βάσεις Δεδομένων και διάφορες εφαρμογές τους, τα δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο, ο τρόπος με τον οποίο η δασική πληροφορική αποτελεί εργαλείο για την προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη, ο τρόπος με τον οποίο η πράσινη πληροφορική συμβάλλει στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, τα δίκτυα αισθητήρων και η χρήση τους για περιβαλλοντική παρακολούθηση.

 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Διδάσκοντες

Διδάσκουσα:

Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Βιογραφικό: 

http://www.for.auth.gr/members/cv/Andreopoulou_CV_gr.pdf

Ομάδα ανάπτυξης περιεχομένου:

Χριστιάνα Κολιούσκα

Περιεχόμενο μαθήματος
  • Βασικές έννοιες της πληροφορικής
  • Θεωρία, ανάλυση και σχεδιασμός πληροφοριακών συστη­μάτων
  • Αρχεία δεδομένων
  • Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων
  • Εφαρμογές των Βάσεων Δεδομένων
  • Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών
  • Εισαγωγή στο Διαδίκτυο
  • Δασική Πληροφορική για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Βιώσιμη Ανάπτυξη
  • Πράσινη Πληροφορική για την μείωση κατανάλωσης ενέργειας
  • Δίκτυα αισθητήρων και περιβαλλοντική παρακολούθηση
Μαθησιακοί στόχοι

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι γνώστης των βασικών εννοιών της πληροφορικής, θα γνωρίζει τα πλεονεκτήματα της χρήσης των Βάσεων Δεδομένων, θα είναι ενημερωμένος τόσο γενικά για τα δίκτυα των υπολογιστών όσο και πιο συγκεκριμένα για το Διαδίκτυο, θα είναι γνώστης της σχέσης πληροφορικής και περιβάλλοντος και τέλος, θα γνωρίζει τι είναι τα δίκτυα αισθητήρων και πώς αξιοποιούνται στην περιβαλλοντική παρακολούθηση.

Ομάδα στόχος

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κυρίως στους φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. 

Προτεινόμενα συγγράμματα
Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα. 

Βιβλιογραφία

Ενότητες

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά ενός Η/Υ, ορίζονται τα bits και τα bytes, περιγράφονται οι κατηγορίες των προσωπικών υπολογιστών, αναφέρονται οι τύποι υπολογιστών που χρησιμοποιούνται στους οργανισμούς, περιγράφονται τα μέρη ενός συστήματος υπολογιστή, οι τρόποι εισαγωγής δεδομένων σε ένα πληροφοριακό σύστημα, οι τύποι οθονών, οι προβολείς δεδομένων, τα διάφορα συστήματα ήχου, οι κατηγορίες εκτυπωτών και τα χαρακτηριστικά τους, οι σύγχρονοι επεξεργαστές και τα είδη συσκευών αποθήκευσης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Χαρακτηριστικά Η/Υ, bits, bytes, προσωπικός υπολογιστής, υπολογιστές για οργανισμούς, μέρη συστήματος υπολογιστή, εισαγωγή δεδομένων, βίντεο, ήχος, εκτύπωση, σύγχρονοι επεξεργαστές, συσκευές αποθήκευσης

 

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο κύκλος ζωής των πληροφοριακών συστημάτων, οι φάσεις δημιουργίας ενός πληροφοριακού συστήματος, η κλασσική και δομημένη ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κύκλος ζωής πληροφοριακών συστημάτων, φάσεις δημιουργίας πληροφοριακών συστημάτων, κλασσική ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος, δομημένη ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος

 

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται οι τύποι δεδομένων, η διαδικασία λήψης αποφάσεων, η διαδικασία σχεδιασμού ενός αρχείου, τα είδη αρχείων και τα πεδία. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Δεδομένα, λήψη αποφάσεων, σχεδιασμός αρχείων, πεδία, λογική εγγραφή, είδη αρχείων

 

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων, περιγράφονται οι λειτουργίες, τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες μιας Βάσης Δεδομένων. Γίνεται ιστορική αναδρομή των Βάσεων Δεδομένων, περιγράφονται τα είδη οργάνωσης/σχεδιασμού μιας Βάσης Δεδομένων, αναλύονται τα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και αναφέρονται τα τυπικά εταιρικά Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Βάσεις Δεδομένων, είδη οργάνωσης Βάσης Δεδομένων, Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, τυπικά εταιρικά Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

 

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή για τις Βάσεις Δεδομένων στο Διαδίκτυο, ακολουθούν κάποια παραδείγματα Βάσεων Δεδομένων, καθορίζεται η έννοια των σχέσεων σε μία Βάση Δεδομένων, περιγράφονται οι τύποι χρηστών μιας Βάσης Δεδομένων, αναλύεται η έννοια της οντότητας συσχέτισης, περιγράφονται οι εφαρμογές των Βάσεων Δεδομένων σε περιβαλλοντικά δεδομένα και γίνεται αναφορά στην οργάνωση και διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Βάσεις Δεδομένων στο Διαδίκτυο, σχέσεις Βάσεων Δεδομένων, χρήστες Βάσεων Δεδομένων, οντότητα συσχέτισης, περιβαλλοντικές Βάσεις Δεδομένων

 

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών, αναφέρονται οι κατηγορίες δικτύων υπολογιστών, καθορίζεται η έννοια του ομότιμου δικτύου, του συνεστραμμένου ζεύγους καλωδίων, του ομοαξονικού καλωδίου, των οπτικών ινών, γίνεται αναφορά στην τοπολογία δικτύου και στα πρωτόκολλα.

 

Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυα υπολογιστών, κατηγορίες δικτύων υπολογιστών, ομότιμο δίκτυο, συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων, ομοαξονικό καλώδιο, οπτικές ίνες, τοπολογία, πρωτόκολλα

 

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στο Διαδίκτυο, αναφορά στην ιστορία του Διαδικτύου, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του Διαδικτύου, οι βασικές υπηρεσίες του Διαδικτύου, τα e-services, οι μορφές επικοινωνίας, αναφέρονται οι τύποι χρηστών του Διαδικτύου και τα αρνητικά σημεία του Διαδικτύου όπως είναι η ασφάλεια.

 

Λέξεις Κλειδιά: Διαδίκτυο, Παγκόσμιος Ιστός, ιστορία Διαδικτύου, χαρακτηριστικά Διαδικτύου, υπηρεσίες Διαδικτύου, e-services, μορφές επικοινωνίας, χρήστες Διαδικτύου, διευθύνσεις Διαδικτύου, ασφάλεια Διαδικτύου

 

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στην Δασική Πληροφορική για την προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη, περιγράφονται τα περιβαλλοντικά πληροφοριακά συστήματα και τα βήματα αξιοποίησής τους, οι διαδικτυακές υπηρεσίες και οι τομείς αξιοποίησης των ΤΠΕ, γίνεται εισαγωγή στην περιβαλλοντική παρακολούθηση, στην επικοινωνία περιβαλλοντικών δικτύων και στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αειφορική ανάπτυξη.

 

Λέξεις Κλειδιά: Περιβαλλοντικά πληροφοριακά συστήματα, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, διαδικτυακές υπηρεσίες, περιβαλλοντική παρακολούθηση, επικοινωνία περιβαλλοντικών δικτύων, αειφορία, αειφορική ανάπτυξη

 

Σε αυτήν την ενότητα αναφέρονται η αποτύπωση άνθρακα των ΤΠΕ, τα οφέλη και οι συνέπειες των ΤΠΕ, οι πράσινες πολιτικές, η συμβολή των ΤΠΕ στην μείωση κατανάλωσης ενέργειας και στην ενεργειακή βιωσιμότητα, η έξυπνη διαχείριση ενέργειας, η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθορίζονται οι έννοιες των ηλεκτρονικών αποβλήτων, της πολιτικής των 3R, του πράσινου Διαδικτύου, των data centers, του cloud computing, του energy star, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της πράσινης επιχειρηματικότητας και αναφέρεται το Πρόγραμμα Ευρώπη 2020.

 

Λέξεις Κλειδιά: Αποτύπωση άνθρακα των ΤΠΕ, πράσινες πολιτικές, μείωση κατανάλωσης ενέργειας, ενεργειακή βιωσιμότητα, έξυπνη διαχείριση ενέργειας, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ηλεκτρονικά απόβλητα, πολιτική των 3R, πράσινο Διαδίκτυο, data centers, cloud computing, energy star, πράσινη επιχειρηματικότητα, Ευρώπη 2020, πράσινη πολιτική, ενεργειακά βιώσιμη κοινωνία

 

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, στην  περιβαλλοντική παρακολούθηση και περιγράφεται η αρχιτεκτονική των ασύρματων κόμβων. Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στην ανίχνευση δασικών πυρκαγιών, στην ανίχνευση σύνθετων βιολογικών οργανισμών του περιβάλλοντος, στην ανίχνευση πλημμυρών, στην γεωργία ακριβείας, στην χαρτογράφηση του βυθού, στην καταγραφή μετεωρολογικών δεδομένων, στην παρακολούθηση της ποιότητα του αέρα και στην παρακολούθηση κατολισθήσεων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, περιβαλλοντική παρακολούθηση, αρχιτεκτονική ασύρματων κόμβων, ανίχνευση δασικών πυρκαγιών, ανίχνευση σύνθετων βιολογικών οργανισμών του περιβάλλοντος, ανίχνευση πλημμυρών, γεωργία ακριβείας, χαρτογράφηση βυθού, καταγραφή μετεωρολογικών δεδομένων, παρακολούθηση ποιότητα αέρα, παρακολούθηση κατολισθήσεων

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  10171
Αρ. Προβολών :  54839

Ημερολόγιο