Εισαγωγή στη γραμματική του εκφερόμενου λόγου

Γραμμενίδης Συμεών

Περιγραφή

Αντικείμενο του μαθήματος αυτού είναι η μελέτη της γαλλικής γλώσσας με άξονα το «εκφώνημα», σε αντιδιαστολή με τη «φράση». Εξετάζονται τα γραμματικά φαινόμενα κατά τη γλωσσική πραγμάτωση, καθώς και οι βασικές γραμματικές κατηγορίες της γαλλικής, όπως λειτουργούν στο επίπεδο του λόγου, σε αντιδιαστολή με τα κριτήρια της κλασικής γραμματικής. Επίσης, μελετώνται και τα προβλήματα που προκύπτουν κατά το πέρασμα των διάφορων γραμματικών κατηγοριών προς τα ελληνικά.

 

 

Κωδικός: OCRS213
Κατηγορία: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

a) Situer le courant énonciatif dans la pensée linguistique.

b) Différencier le courant énonciatif par rapport au courant pragmatique.

c)    Aperçu de différents types de grammaires : de la grammaire normative à la grammaire de l’énonciation.

d)   Définir la notion de la grammaire.

e)   Définir les principaux caractéristiques d’une grammaire. 

f)   Introduction aux différents types de grammaire.

 

Λέξεις κλειδιά: courant énonciatif, courant pragmatique, grammaire normative, grammaire de l’énonciation.

a)   Révéler la dimension énonciative de la communication.

b) Définir les paramètres du phénomène énonciatif.

 

Λέξεις κλειδιά: communication, énonciation, situation d’énonciation, acte d’énonciation.

Révéler l’utilité de la linguistique de l’énonciation pour l’étude des phénomènes grammaticaux.

 

Λέξεις κλειδιά: temps, modes.

Étudier la différence entre la phrase et l’énoncé.

 

Λέξεις κλειδιά: phrase, énoncé.

Définir les caractéristiques et les particularités linguistiques de l’énoncé.

 

Λέξεις κλειδιά: énoncé type, énoncé occurrence, embrayeur.

Étudier les particularités linguistiques et fonctionnelles des déictiques.

 

Λέξεις κλειδιά: embrayeurs, déictiques.

a)   Étude du phénomène de la deixis.

b) Révéler les particularités linguistiques des déictiques.

 

Λέξεις κλειδιά: deixis, déictiques, pronoms personnels, adjectifs possessifs, pronoms possessifs, la non-personne.

Étudier les emplois spécifiques de tu et du marqueur on.

 

Λέξεις κλειδιά: le tu générique, le datif éthique, le marqueur on.

Étudier les fonctions et les spécificités  référentielles des déictiques qui désignent le temps et l’espace.

 

Λέξεις κλειδιά: déictiques spatio-temporels, discours.

Étudier les spécificités des différents modes verbaux en français.

 

Λέξεις κλειδιά: modes verbaux, actualisation.

a)   Introduction à la notion d’aspect.

b)   Étudier les différents types d’aspect lexical.

c)   Étudier les différents types de procès.

 

Λέξεις κλειδιά: aspect lexical, aspect grammatical, aspect itératif, inchoativité, verbes conclusifs, verbes non-conclusifs, processus, procès d’état.

Étudier les différents types d’aspect grammatical.

 

Λέξεις κλειδιά: perfectivité, imperfectivité, accompli, inaccompli, ambiguité.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2728
Αρ. Προβολών :  22344

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -