Γεωργική Εκπαίδευση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Παπαδάκη-Κλαυδιανού Αφροδίτη

Περιγραφή

Το μάθημα εστιάζει σε θέματα εκπαίδευσης, κυρίως γεωργικής εκπαίδευσης, ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δια βίου μάθησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η κατάσταση της εξ αποστάσεως στην Ευρώπη, στην Ελλάδα και ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο γεωργικό χώρο.

 

 

Κωδικός: OCRS215
Κατηγορία: Γεωπονίας » Μεταπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Η ενότητα εισάγει την έννοια της δια βίου επαγγελματικής κατάρτισης και τονίζει τη σπουδαιότητα της για την ανάπτυξη μιας οικονομίας και μιας κοινωνίας. Στη συνέχεια εισάγεται η έννοια της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η αναγκαιότητά της και η σημασία της. Εισάγεται η έννοια της ηλεκτρονικής μάθησης και των μέσων που χρησιμοποιούνται κατά την πραγματοποίησή της. Επιπλέον, γίνεται μια καταγραφή των προσπαθειών για την πραγματοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, των υποδομών που είναι απαραίτητες για την υλοποίησή της και των φορέων που μπορούν να αναλάβουν να την πραγματοποιήσουν.  

Λέξεις κλειδιά: Δια βίου κατάρτιση, ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ηλεκτρονική μάθηση, υποδομές υλοποίησης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτικό υλικό.  

Η ενότητα αρχικά εισάγει την έννοια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως εκπαιδευτικής μεθόδου. Αναφέρονται στη συνέχεια οι φορείς που έχουν τη δυνατότητα και  είναι υπεύθυνοι για την υλοποίησή της. Η ενότητα συνεχίζει με μια πλήρη καταγραφή των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που προσφέρουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς και των οργανισμών εκείνων που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση και την πραγματοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Λέξεις κλειδιά: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως εκπαιδευτική μέθοδος, Ευρωπαϊκά ανοικτά πανεπιστήμια εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, Οργανισμοί δια βίου και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η ενότητα επιχειρεί μια προσέγγιση της λειτουργίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Αρχικά, καταγράφονται οι φορείς που προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα, αναφέρεται ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας δια βίου μάθησης και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ενώ περιγράφεται η κατάσταση της δια βίου μάθησης σήμερα. στη συνέχεια γίνεται μια εκτενής παρουσίαση και περιγραφή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και των μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που χρησιμοποιεί. Τέλος, παρουσιάζονται τα Ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκτός της συμβατικής εκπαίδευσης.

Λέξεις κλειδιά: Φορείς δια βίου και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Διαπανεπιστημιακό δίκτυο.

Η ενότητα ξεκινά με μια εισαγωγή στο ρόλο της εκπαίδευσης στο γεωργικό χώρο, καταγράφοντας τις ομάδες που αποτελούν αποδέκτες της γεωργικής εκπαίδευσης. Αναφέρονται στη συνέχεια οι στόχοι της γεωργικής εκπαίδευσης και η διάρκεια των γεωργικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Από αυτό προκύπτει η αναγκαιότητα της εφαρμογής εξ αποστάσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στοχευμένων στις ομάδες-στόχους της γεωργικής εκπαίδευσης. Κατόπιν, περιγράφονται και αναλύονται τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχουν πραγματοποιηθεί στο γεωργικό χώρο, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον οργανισμό που είναι υπεύθυνος για τη γεωργική εκπαίδευση στην Ελλάδα.  

Λέξεις κλειδιά: Γεωργική εκπαίδευση, Γεωργικό τομέας, Στόχοι της γεωργικής εκπαίδευσης, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη γεωργία, Οργανισμός γεωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης. 

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, καταγράφει τους τρόπους επίδρασής του στο περιβάλλον, καθώς και τις συνέπειες της επίδρασης αυτής. Στη συνέχεια αναφέρεται η έννοια της περιβαλλοντικής κρίσης, ενώ παρουσιάζονται: η αναγκαιότητα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο σχολείο, οι στόχοι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν οι εκπαιδευτικοί, καθώς και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Λέξεις κλειδιά: Άνθρωπος, Περιβάλλον, Επίδραση του ανθρώπου στο περιβάλλον, Περιβαλλοντική κρίση, Σχολείο, Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2237
Αρ. Προβολών :  13359

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -