Ηλεκτρονική Ι

Χατζόπουλος Αλκιβιάδης

Περιγραφή

 

Βασική θεωρία ημιαγωγών, σχηματισμός ένωσης pn, διπολικό τρανζίστορ (BJT), μονοπολικό τρανζίστορ (FET, MOS). Κυκλώματα διόδων, ευθεία φόρτου DC και AC, ισοδύναμα κυκλώματα του τρανζίστορ, χρησιμοποίηση των Η-παραμέτρων. Περιοχές λειτουργίας διπολικών και μονοπολικών τρανζίστορ, πόλωση και σταθεροποίηση του σημείου λειτουργίας ενισχυτικών βαθμίδων, ανάλυση και σχεδίαση ενισχυτών μιας βαθμίδας με διακριτά διπολικά και μονοπολικά τρανζίστορ και σε ολοκληρωμένα κυκλώματα.

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Ομάδα στόχος

Φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΑΠΘ.

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Αλκιβιάδης Χατζόπουλος, Καθηγητής

 

Βιογραφικό:

http://ee.auth.gr/school/faculty-staff/electronics-computers-department/hatzopoulos-alkiviadis/

http://ee.auth.gr/en/school/faculty-staff/electronics-computers-department/hatzopoulos-alkiviadis/

  

 

 

Συνεργάτης ανάπτυξης περιεχομένου: Κωνσταντίνα Σβάρνα

Περιεχόμενο μαθήματος
 • Ημιαγωγική δίοδος
 • Ένωση  pn
 • Τρανζίστορ FET
 • Πόλωση των FET - Ισοδύναμα κυκλώματα
 • Ενισχυτές με FET
 • Διπολικό τρανζίστορ (BJT)
 • Πόλωση των BJT - Ισοδύναμα κυκλώματα
 • Ενισχυτές με διπολικά τρανζίστορ
 • Ενισχυτές με ενεργό φορτίο
 • Κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
Μαθησιακοί στόχοι

Κατανόηση της δομής και λειτουργίας των βασικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, εξοικείωση με τις μεθόδους ανάλυσης και σχεδίασης απλών ενισχυτικών διατάξεων.

Προτεινόμενα συγγράμματα
 1. A. Sedra, K. Smith. Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα, Εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2006.
 2. Α. Χατζόπουλος Σ. Φάρχα, Γ. Μπόντζιος, Δ. Κωνσταντίνου. SPICE, Ανάλυση και σχεδίαση Ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, Εκδόσεις: Τζιόλα 2012
 3. Ι.Μ. Κοντολέων. Ηλεκτρονική, Ανάλυση και Σχεδίαση Κυκλωμάτων, Τόμος Ι, Εκδ. Ι. Κοντολέων, Θεσσαλονίκη, 2006. 
Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, εργαστήριο.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Γραπτές Εξετάσεις. 

Προαπαιτούμενα

Κυκλώματα Ι.

Βιβλιογραφία
 1. A. Sedra, K. Smith. Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα, Εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2006.
 2. Α. Χατζόπουλος Σ. Φάρχα, Γ. Μπόντζιος, Δ. Κωνσταντίνου. SPICE, Ανάλυση και σχεδίαση Ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, Εκδόσεις: Τζιόλα 2012
 3. Ι.Μ. Κοντολέων. Ηλεκτρονική, Ανάλυση και Σχεδίαση Κυκλωμάτων, Τόμος Ι, Εκδ. Ι. Κοντολέων, Θεσσαλονίκη, 2006.
 4. Sedra, Adel S., and Kenneth Carless Smith. Microelectronic Circuits. 4th ed. New York ; Oxford: Oxford University Press, 1998.
 5. Burns, Stanley G., and Paul R Bond. Principles of Electronic Circuits. Boston: PWS Pub. Co., 2000.
 6. Καρύμπακας, Κ. Α. Γενική ηλεκτρονική. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, 2001.
 7. Malvino, Albert Paul. Ηλεκτρονική. 7η εκδ. Θεσσαλονίκη: Τζιόλας, 2011.

Ενότητες

Εισαγωγή, χαρακτηριστικά λειτουργίας, μοντέλα, πόλωση διόδου, παράδειγμα κυκλωμάτων με διόδους.

 

Λέξεις Κλειδιά: ημιαγωγική δίοδος, χαρακτηριστικά λειτουργίας, μοντέλα, πόλωση διόδου, παράδειγμα κυκλωμάτων με διόδους

 

Εισαγωγή – αγωγιμότητα υλικών, προσμίξεις και επίδρασή τους στην αγωγιμότητα, φαινόμενα κατά την ισορροπία της επαφής και σε συνθήκες πόλωσης, χωρητικότητες και διάσπαση. 

 

Λέξεις Κλειδιά: ένωση pn, αγωγιμότητα υλικών, προσμίξεις, επίδραση, ισορροπία επαφής, χωρητικότητες, διάσπαση

 

Εισαγωγή – τρανζίστορ JFET, τρανζίστορ MOS – δομή, χαρακτηριστικές λειτουργίας, επιδράσεις μήκους καναλιού, φαινομένου σώματος, θερμοκρασίας.

 

Λέξεις Κλειδιά: τρανζίστορ JFET, τρανζίστορ MOS, δομή, χαρακτηριστικές λειτουργίας, επιδράσεις μήκους καναλιού, φαινόμενο σώματος, θερμοκρασία

 

Εισαγωγή – πόλωση τρανζίστορ JFET, πόλωση τρανζίστορ MOS, καθρέπτες ρεύματος, ισοδύναμα κυκλώματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: πόλωση τρανζίστορ JFET, πόλωση τρανζίστορ MOS, καθρέπτες ρεύματος, ισοδύναμα κυκλώματα

 

Εισαγωγή – γενικοί ορισμοί, ενισχυτής κοινής πηγής, ενισχυτής κοινής πύλης, ενισχυτής κοινής εκροής.

 

Λέξεις Κλειδιά: ενισχυτής κοινής πηγής, ενισχυτής κοινής πύλης, ενισχυτής κοινής εκροής

 

Εισαγωγή – διπολικό τρανζίστορ ΒJT, δομή, ρεύματα στο διπολικό τρανζίστορ, οριζόντιο BJT – περιοχές λειτουργίας και συνδεσμολογίες,Χαρακτηριστικές λειτουργίας.

 

Λέξεις Κλειδιά: διπολικό τρανζίστορ ΒJT, δομή, ρεύματα, οριζόντιο BJT – περιοχές λειτουργίας, συνδεσμολογίες, χαρακτηριστικές λειτουργίας

 

Εισαγωγή – πόλωση τρανζίστορ BJT, επιδράσεις στο σημείο λειτουργίας, επιλογή σημείου λειτουργίας – ευθεία φορτίου κυκλώματα πόλωσης, καθρέπτες ρεύματος, συντελεστές σταθερότητας, ισοδύναμα κυκλώματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: πόλωση τρανζίστορ BJT, επιδράσεις στο σημείο λειτουργίας, επιλογή σημείου λειτουργίας, ευθεία φορτίου κυκλώματα πόλωσης, καθρέπτες ρεύματος, συντελεστές σταθερότητας, ισοδύναμα κυκλώματα

 

Εισαγωγή – βέλτιστη επιλογή σημείου λειτουργίας, ενισχυτής κοινού εκπομπού, ενισχυτής κοινής βάσης, ενισχυτής κοινού συλλέκτη.

 

Λέξεις Κλειδιά: βέλτιστη επιλογή σημείου λειτουργίας, ενισχυτής κοινού εκπομπού, ενισχυτής κοινής βάσης, ενισχυτής κοινού συλλέκτη

 

Εισαγωγή – σύγκριση τρανζίστορ, καθρέπτες ρεύματος με MOS, ενισχυτής κοινής πηγής, κοινής πύλης, κοινής εκροής με ενεργό φορτίο, καθρέπτες ρεύματος με BJT, ενισχυτής κοινού εκπομπού, κοινής βάσης, κοινού συλλέκτη με ενεργό φορτίο.

 

Λέξεις Κλειδιά: σύγκριση τρανζίστορ, καθρέπτες ρεύματος MOS, ενισχυτής κοινής πηγής, κοινής πύλης, κοινής εκροής με ενεργό φορτίο, καθρέπτες ρεύματος BJT, ενισχυτής κοινού εκπομπού, κοινής βάσης, κοινού συλλέκτη με ενεργό φορτίο

 

Εισαγωγή, στάδια κατασκευής, Τεχνολογίες CMOS, δομές διπολικών τρανζίστορ, ολοκληρωμένα παθητικά στοιχεία και δίοδοι.

 

Λέξεις Κλειδιά: στάδια κατασκευής, τεχνολογίες CMOS, δομές διπολικών τρανζίστορ, ολοκληρωμένα παθητικά στοιχεία, δίοδοι

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  43773
Αρ. Προβολών :  143083