Διαγλωσσική Επικοινωνία

Κασάπη Ελένη

Περιγραφή

 

Εισαγωγικές πληροφορίες για το μάθημα, σχολιασμένη μετάφραση, μετάφραση και νοηματική, πραγματολογική προσβασιμότητα στο πρωτότυπο, μεταφραστική πράξη και μεταφραστικές εντάσεις, εξ αποστάσεως διδασκαλία, μετάφραση και εκδόσεις, εγκυρότητα κειμένου πηγή και αξιολόγηση πολλαπλών μεταφράσεων, περικοπές από το έργο του Αποστόλου Παύλου, ιστορική έρευνα και μετάφραση, διεπιστημονικότητα στη μετάφραση.

 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος
 • σχολιασμένη μετάφραση: για την εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα περιγραφής μεταφραστικών δυσκολιών, κριτικής μεταφραστικών αποτελεσμάτων, τεκμηρίωσης μεταφραστικών επιλογών.
 • μετάφραση και νοηματική, πραγματολογική προσβασιμότητα στο πρωτότυπο: για την εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα σύνδεσης της μετάφρασης με τον πραγματικό γλωσσικό και εξωγλωσσικό κόσμο της.
 • μεταφραστική πράξη και μεταφραστικές εντάσεις: για την εκπαίδευση των μεταφραστών στις διαγλωσσικές και διαπολιτισμικές συγκρούσεις κατα την μεταφραστική πράξη.
 • εξ αποστάσεως διδασκαλία: για την γνωριμία των εκπαιδευόμενων φοιτητών με την εξ αποστάσεως δυνατότητα εκπαιδευσεώς τους.
 • μετάφραση και εκδόσεις: για την επαφή των φοιτητών με το μεταφραστικό editing.
 • εγκυρότητα κειμένου πηγή και αξιολόγηση πολλαπλών μεταφράσεων: για την γνωριμία των φοιτητών με το κριτικό έργο.
 • περικοπές από το έργο του Αποστόλου Παύλου: για την γνωριμία των φοιτητών με τις μεταφραστικές δυσκολίες και τις μεταφραστικές στρατηγικές.
 • ιστορική έρευνα και μετάφραση: για την γνωριμία των φοιτητών με την χρήση της μετάφρασης στην έρευνα.
 • διεπιστημονικότητα στη μετάφραση: για την γνωριμία των φοιτητών με θέματα ειδικής μετάφρασης.
Διδάσκοντες

Διδάσκουσα: Ελένη Κασάπη, Καθηγήτρια

Βιογραφικό: http://ikee.lib.auth.gr/search?ln=en&sc=1&p=kassapi+eleni&f=&action_search=Search&c=FP&c=Theses&c=OPENCOURSES

 

 

Ομάδα ανάπτυξης περιεχομένου: Ρουμανλή Ελένη

Βιντεοσκόπηση - μοντάζ: Οικονομίδης Κώνσταντίνος

 

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί Στόχοι

 • εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα περιγραφής μεταφραστικών δυσκολιών, κριτικής μεταφραστικών αποτελεσμάτων, τεκμηρίωσης μεταφραστικών επιλογών.
 • εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα σύνδεσης της μετάφρασης με τον πραγματικό γλωσσικό και εξωγλωσσικό κόσμο της.
 • εκπαίδευση των μεταφραστών στις διαγλωσσικές και διαπολιτισμικές συγκρούσεις κατα την μεταφραστική πράξη.
 • γνωριμία των εκπαιδευόμενων  φοιτητών με την εξ αποστάσεως δυνατότητα εκπαιδευσεώς τους.
 • επαφή των φοιτητών με το μεταφραστικό editing.
 • γνωριμία των φοιτητών με το κριτικό έργο.
 • γνωριμία των φοιτητών με τις μεταφραστικές δυσκολίες και τις μεταφραστικές στρατηγικές,
 • με την χρήση της μετάφρασης στην έρευνα,
 • με θέματα ειδικής μετάφρασης.

Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος – επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 • να μάθουν να χειρίζονται θέματα περιγραφής μεταφραστικών δυσκολιών, κριτικής μεταφραστικών αποτελεσμάτων, τεκμηρίωσης μεταφραστικών επιλογών.
 • να μάθουν να χειρίζονται  θέματα σύνδεσης της μετάφρασης με τον πραγματικό γλωσσικό και εξωγλωσσικό κόσμο της.
 • να μάθουν να χειρίζονται διαγλωσσικές και διαπολιτισμικές συγκρούσεις κατα την μεταφραστική πράξη
 • να εξοικειωθούν με εξ αποστάσεως δυνατότητα εκπαιδεύσεώς τους.
 • να μάθουν να χειρίζονται το μεταφραστικό editing.
 • να εξοικειωθούν με το κριτικό έργο.
 • να μάθουν να χειρίζονται μεταφραστικές δυσκολίες μεταφραστικές στρατηγικές,
 • να εξοικειωθούν με την χρήση της μετάφρασης στην έρευνα,
 • να εξοικειωθούν με θέματα ειδικής μετάφρασης.

Tι αναμένεται ο εκπαιδευόμενος να γνωρίζει, να κατανοεί και να κάνει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος

 • να ανταποκρίνονται σε θέματα περιγραφής μεταφραστικών δυσκολιών, κριτικής μεταφραστικών αποτελεσμάτων, τεκμηρίωσης μεταφραστικών επιλογών.
 • να ανταποκρίνονται σε θέματα σύνδεσης της μετάφρασης με τον πραγματικό γλωσσικό και εξωγλωσσικό κόσμο της.
 • να εντοπίζουν και να λύνουν   διαγλωσσικές και διαπολιτισμικές συγκρούσεις κατα την μεταφραστική πράξη.
 • να είναι διαδραστικοί στην εξ αποστάσεως δυνατότητα εκπαιδεύσεώς τους.
 • να μπορούν να κάνουν μεταφραστικό editing βάσει των δυνατοτήτων εκάστου.
 • να κάνουν κριτικό έργο.
 • να συνδέουν μεταφραστικές δυσκολίες και μεταφραστικές στρατηγικές,
 • να κάνουν χρήση της μετάφρασης στην έρευνα.
 • να χειρίζονται θέματα ειδικής μετάφρασης βάσει των δυνατοτήτων εκάστου.
Προαπαιτούμενα
 • Italian and English language B2.
Ομάδα στόχος

Φοιτητές μετάφρασης.

Ενότητες

 1. Η μεταφραστική μας ικανότητα και οι παράγοντες που τη διαμορφώνουν.
 2. Οδηγίες για την περιγραφή των μεταφραστικών επιλογών.
 3. Μεταφραστικές υπηρεσίες, διαμεσολαβητές συνοδοί τουριστών και sight translation.
 4. Κατατμήσεις με βάση νοηματική.
 5. Τι θα επικρατήσει;
 6. Φυσική γλώσσα και οικονομία.
 7. Κατατμήσεις και προτεραιότητες.
 8. Λύση δυσκολιών.
 9. Οικονομία – ισοδυναμία – συντακτικές κατηγορίες.
 10. Η μνήμη των μεταφραστικών δρόμων του μεταφραστή σε επίπεδο μονάδων οντολογικά καθορισμένων.
 11. Παραδείγματα υποκειμενικών δυσκολιών.
 12. Υποκειμενικές δυσκολίες και πολιτισμός.
 13. Διαχείριση διαδικασίας και λάθη του μεταφραστή.
 14. Συνοψίζοντας.

Λέξεις Κλειδιά: εισαγωγή, μετάφραση, υπηρεσίες, επιλογές, δυσκολίες, γλώσσα, λάθη

 

 1. Σχολιασμένη μετάφραση.
 2. Πρωτόκολλο μεταφραστή – περιεχόμενο ανασκόπησης και ενδοσκόπησης.
 3. Πρωτόκολλο και μεταφραστικές μονάδες που δυσκολεύουν τον μεταφραστή.
 4. Δίστηλος πίνακας και σχολιασμένη μετάφραση.
 5. Παράδειγμα: Καράτσι, Πακιστάν.
 6. Προβληματικές μεταφραστικές μονάδες: παγίωση σημασιών και ενδογλωσσική μετάφραση.
 7. Διερμηνεία – διερμηνείς.
 8. Μεταφραστές για τουριστικές υπηρεσίες.
 9. Μεταφράσεις και copyright.
 10. Από τη μεταφραστική διαδικασία στο μεταφραστικό προϊόν και από το πρωτόκολλο μετάφρασης στη σχολιασμένη μετάφραση.
 11. Από την περίσταση μετάφρασης στη σχολιασμένη μετάφραση.
 12. Ελληνική μεταφρασεολογική και βάσεις βιβλιογραφίας.

Λέξεις Κλειδιά: σχολιασμένη μετάφραση, πρωτόκολλο, διερμηνεία, βάσεις βιβλιογραφίας

 

 1. Κατανόηση κειμένου και πρωτότυπο.
 2. Κείμενο – παράδειγμα.
 3. Άσκηση για τη γνωριμία με τον παράγοντα «συμμορφία».
 4. Μεταφραστικές δυσκολίες αρχάριων γλωσσομαθών.
 5. Παράλληλα κείμενα.
 6. Διαγλωσσικές εντάσεις στα δύο κείμενα.
 7. Άγνωστες λέξεις φοιτητών.
 8. Βιβλιογραφία ενότητας.

Λέξεις Κλειδιά: μετάφραση, ωοηματική, προσβασιμότητα, πρωτότυπο, κατανόηση, κείμενο

 

 1. Μετάφραση λογοτεχνίας.
 2. Μεταφραστική ένταση.
 3. Πρωτότυπο.
 4. Άσκηση 1.
 5. Άσκηση 2.

Λέξεις Κλειδιά: μεταφραστική πράξη, μεταφραστικές εντάσεις, λογοτεχνία, πρωτότυπο, άσκηση

 

 1. Ιταλικό κείμενο και μετάφραση.
 2. Ασυμμετρίες και μετάφραση.

Λέξεις Κλειδιά: ιταλικό κείμενο, ασυμμετρίες, μετάφραση

 

 1. Εκδοτικές στρατηγικές στη μετάφραση.
 2. Θεωρία της μετάφρασης.
 3. Περιοχές έρευνας.
 4. Προμεταφραστική επεξεργασία στη μετάφραση και αξιολόγησή της.
 5. Ασκήσεις.
 6. Σύγκριση μεταφράσεων με μη μεταφρασμένα κείμενα.
 7. Η βιβλική εταιρεία και οι πολλαπλές μεταφράσεις.
 8. Περίσταση μεταφραστικής επικοινωνίας.
 9. Ασκήσεις πολλαπλών και πολυγλωσσικών μεταφράσεων.
 10. Πλαίσιο μεταφραστικής επικοινωνίας.
 11. Μετάφραση Βίβλου και μεταφρασεολογία.
 12. Ασκήσεις.

Λέξεις Κλειδιά: εκδόσεις, στρατηγικές, θεωρία, επεξεργασία, σύγκριση, μεταφραστική επικοινωνία, ασκήσεις μεταφράσεων, μεταφρασεολογία

 

 1. Ενδογλωσσική μετάφραση.
 2. Σύγκριση πολλαπλών μεταφράσεων.
 3. Τρίγωνο μετάφρασης.

Λέξεις Κλειδιά: ενδογλωσσική μετάφραση, σύγκριση μεταφράσεων, τρίγωνο μετάφρασης

 

 1. Τα λογοτεχνικά κείμενα και η πιστότητα της μετάφρασης.
 2. Κείμενα και κατά λέξη μετάφραση.
 3. Μεταφραστικές στρατηγικές.
 4. Απόσπασμα μετάφρασης.
 5. Σύνοψη.

Λέξεις Κλειδιά: λογοτεχνικά κείμενα, πιστότητα μετάφρασης, στρατηγικές, απόσπασμα μετάφρασης

 

 1. Μεταφράσεις τεκμηρίων.
 2. Λεξικά μεταφραστικής έρευνας για ιστορικούς σκοπούς.
 3. Πώς ψάχνει ο μεταφραστής-ερευνητής για ιστορικούς σκοπούς;
 4. Γλώσσα προτύπων τεκμηρίων.
 5. Διδακτική πράξη και βασική μεταφρασεολογική έρευνα.
 6. Εφαρμοσμένη μεταφρασεολογική έρευνα.
 7. Λεξικά.

Λέξεις Κλειδιά: μεταφράσεις τεκμηρίων, λεξικά, γλώσσα προτύπων, εφαρμοσμένη μεταφρασεολογική έρευνα

 

 1. Το διαγνωστικό εργαλείο.
 2. Στάδια μεταφραστικής διαδικασίας.
 3. Ορισμός μεταφραστικών μονάδων του εργαλείου.
 4. Ενδογλωσσικά πληροφοριακά φορτία – παραδείγματα.
 5. Τελική φάση: παρουσίαση της μετάφρασης σε συνέδριο.
 6. Περιγραφή της αναθεώρησης και των μορφολογικών κριτηρίων επιλογής των λέξεων.

Λέξεις Κλειδιά: διαγνωστικό εργαλείο, στάδια μετάφρασης, ορισμός μεταφραστικών μονάδων, ενδογλωσσικά πληροφροριακά φορτία, παρουσίαση μετάφρασης

 

 1. Μάθημα μετάφρασης.
 2. Με τι ασχοληθήκαμε.
 3. Συμβουλές.
 4. Εργαλεία και μετάφραση.

Λέξεις Κλειδιά: σύνοψη, συμβουλές, εργαλεία, μετάφραση

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  3220
Αρ. Προβολών :  26600