Διαγλωσσική μεταφορά και διαμεσολάβηση

Κασάπη Ελένη

Περιγραφή

 

Το μάθημα αυτό αφορά την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για αποτελεσματική και επιτυχή διαπολιτισμική και διαγλωσσική επικοινωνία σε υπηρεσίες επικοινωνίας για τον τουρισμό.

 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Ομάδα στόχος

Φοιτητές και απόφοιτοι ξενόγλωσσων τμημάτων, ξεναγοί, εργαζόμενοι σε τουριστικές υπηρεσίες, μεταφραστές, γλωσσικοί διαμεσολαβητές.

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα εκτυλίσσεται σε 20 διαλέξεις που έχουν ως στόχο την πληροφόρηση των φοιτητών σε θέματα που αφορούν στο μάθημα (περιεχόμενο, διδακτικές μορφές, στόχους, αξιολόγηση, συνεργασία, σχετική ορολογία) και την πρακτική άσκηση των φοιτητών στη διαμεσολάβηση [αφού έχουν προετοιμασθεί στο θέμα κατόπιν καθοδήγησης από τη διδάσκουσα].

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα έχει σκοπό οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τον όρο διαμεσολάβηση στη θεωρία και την πράξη, να κατανοούν και να χρησιμοποιούν τα παράλληλα κείμενα με σκοπό τη διαμεσολάβηση, να λειτουργούν αποτελεσματικά ως διαμεσολαβητές σε διαφορετικά πολιτισμικά και γλωσσικά πλαίσια. Οι φοιτητές να μπορούν κατά τη μετάφραση να αναγνωρίζουν και να μεταφέρουν τα πολιτισμικά αντικείμενα.

Διδάσκοντες

Διδάσκουσα: Ελένη Κασάπη, Καθηγήτρια

Πληροφορίες για τη διδάσκουσα: 

http://ikee.lib.auth.gr/search?ln=en&sc=1&p=kassapi+eleni&f=&action_search=Search&c=FP&c=Theses&c=OPENCOURSES

Βιογραφικό

Η Ελένη Κασάπη είναι κάτοχος διδακτορικής διατριβής στην επιστημονική περιοχή της μεταφρασεολογίας, διδάσκει από το ακαδημαϊκό έτος 1984-1985 μετάφραση και θεωρία της μετάφρασης και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα έχουν σχέση με την μεταφρασεολογία, την λεξικογραφία, τα σώματα κειμένων και την τεκμηρίωσή τους, την σημειωτική μελέτη της ποιότητας των μεταφράσεων. Διευθύνει το περιοδικό ΙΤΙ της Προθήκης του ΑΠΘ και είναι επιστημονικά υπεύθυνη του μεταφραστικού εργαστηρίου αρχείου Παπάφη. 

 

1) Ξενόγλωσσα Δημοσιευμένα Κείμενα

 1. Foreign Language Learning in the English Department of the Aristotle University: Aspects of the Vocabulary in Italian Courses / Kassapi E., Siderides E.  [Περιοδικό Εφαρμοεμένη Γλωσσολογία-ΕΕΕΓ 1995]  [IKEEART-2013-370]
 2. L'insegnamento dell'italiano nellaFacolta' di Medicina / Kassapi-Zontanu Eleni  [1998] [Atti del 1o Covegno Bilaterale: Alle radici dell'Europa-Insegnare l'italiano imparare, Θεσσαλονίκη - Ελλάδα, 07/12/1996-09/12/1996]  [IKEECONF-2013-194]
 3. The grammar of lease contracts / Kassapi Eleni, Myronidou Maria, Christidou Sophia, Filippatu Lia  [2004] [Proceedings of the 1st ESP Conference in Cavala "Teaching foreign languages for specific purposes: a trend or a demand?", Kavala, Greece, 05/06/2004-06/06/2004]  [IKEECONF-2013-181]
 4. Interpreting between Greek sign language and the spoken Greek in Aristotle University of Thessaloniki/ Kassapi E., Efklides A., Polatoglou H. M., Myronidou M. ; et al  [Journal ΜΕΤΑ  2005]  [RefW-06-27754]
 5. L'uso della traduzione nell'insegnamento e nella ricerca accademica / Whitaker Harry, Kassapi Eleni, Mironidou Maria  [2006] [Atti del Seminario internazionale sulla traduzione, Bari - Italia, 30/05/2006-01/06/2006]  [IKEECONF-2014-050]
 6. Semantic models for the translation of greek institutional terms in the field of education / Kassapi E.  [Journal ΜΕΤΑ 2006]  [RefW-10-29077]
 7. La Piattaforma Computazionale ‘Blackboard’. Bisogni degli studenti / Kassapi E., Myronidou-Tzouveleki M., Vavouras Th., a cura di: Zografidou Z. Et al ; [Atti del Seminario internazionale sulla traduzione, Bari - Italia, Parte Digitale 2006] [Thessaloniki, 18.2.2006]  [RefW-10-29508]
 8. The translation of G. Pappafy Archive: public discourse and the greek community in the 19th century Malta / Kassapi E., Mitsika M.  [Daedalus 2008]  [RefW-10-29078]
 9. La formazione di interpreti tra il greco e il linguaggio greco dei segni per scopi accademici / Kassapi E., Kanelliadou P., Georgiou N., Polatoglou H. M. ; et al  [Annali Dipartimento Italianistica  2008]  [RefW-10-29507]
 10. Gli internazionalismi latini come veicolo di accessibilita' nei linguaggi settoriali / Chatzis Miltiadis, (επιμέλεια/a cura di) Kassapi Eleni  [Annali Dipartimento Italianistica 2008]  [IKEEART-2013-361]
 11. Equivalentes lingüísticos y kinésicos de los mensajes pictóricos no lingüísticos en los hospitales / Mironidou-Tzouveleki M., Kassapi E., Kalousis K., Βασιλειάδου Κλειώ  [Annali Dipartimento Italianistica 2008]  [RefW-10-29542]
 12. Practical aspects of the education of students with hearing impairment in the Greek University, / Kassapi E., Theodosiadou D., Fachantidis A.  [Proceedings of ReSouk EMUNI 2009] [ReSouk Thessaloniki, 9.6.2009]  [RefW-10-29509]
 13. Ειδήσεις / Notizie / (επιμέλεια/a cura di) Kassapi Eleni  [Rivista Polifilo 2010]  [IKEEART-2013-365]

 2) Ξενόγλωσσες Ανακοινώσεις

 1. Training sign language interpreters in science environment / Kassapi E., Kanelliadou P., Georgiou N., Polatoglou H. M. ; et al [EAAN Congress  Thessaloniki, Greece, August,2006]  [RefW-06-27642]
 2. Editing Papafis archive for use in electronic libraries / Kassapi E., Anastasiadis-Simeonidis A., Evangelidis G., Tselikas A. ; et al  [2007 The second virtual congress of  the Romance Literature Department, University of Lisbon - on Textual Editing16.04.2007]  [RefW-10-29505] 

3) Ξενόγλωσσα Βιβλία

 1. Intertesto e critica traduttiva: il 26o canto dell'Inferno tradotto da Nikos Kazantzakis: Ekpaideysi metafraston/ Formazione di traduttori / Kassapi E., Kassapi E.  [University Studio Press  2003]  [RefW-10-29504]

4) Παράρτημα δεδομένων που δεν εμφανίζονται προς το παρόν [05/01/2014] σε ΙΚΕΕ του ΑΠΘ

 1. Kassapi, E., Pantazis, P., Digidiki, V., Mitsiou, E., Liliou, E., Grlj, T., 2009, EMUNI Summer School-The Case of Chalkidiki, HE&R II Proceedings
 2. Kassapi, E., Digidiki, V., Liliou, E., 2010, So(u)k to the Icebergs of I(nformation) T(echnology), HE&R III Proceedings
 3. Kassapi, E., Priest Katsoukis, A., 2010, Papafis Archive for Use in Electronic Libraries, Proceedings of the II ReSouk, EMUNI network
 4. Theodosiadou, D., and Kassapi, E., 2010, Translated Protocols of Narratives of Deaf Students in Hearing Schools, Proceedings of the II ReSouk, EMUNI network
 5. Theodosiadou, D., Farmakis, G., Mousafiri, M., Chrysafi, E., Terzopoulou, Eir., Vavouras, Th., Milliou, E., Kassapi, E., 2011, Priorities in Translation Training, Proceedings of the III ReSouk, EMUNI network
 6. Markou, N., Dagdileli, I., Vavouras, Th., Mironidou-Tzouveleki, M., 2011, Translators traing and Medical Dictionaries-Preparing a Bilingual [Greek < > Italian] Illustrated Terminological Dictionary of Human Anatomy, Proceedings of the III ReSouk, EMUNI network
 7. Κασάπη,Ε.,  Ε., Κουντή, Φ., Τσολάκη, Μ., 2012, Η τριπλή δομή και τα χαρακτηριστικά της θετικής επικοινωνίας μέσα απο την μεταφορά εμπειρίας μετάφρασης ξενόγλωσσων διαγνωστικών εργαλείων στην ελληνική, Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Νευροψυχολογίας "Τρίτης Ηλικίας", Θεσσαλονίκη, 18/10/2012-20/10/2012
 8. Καπετανίδου, Μ., Τυμβίου, Μ., Κασάπη,Ε.,  Ε., Κουντή, Φ., Σούμπουρου, Κ., Τσολάκη, Μ., 2012, Οι νόρμες για την μετάφραση των δοκιμασιών, Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Νευροψυχολογίας "Τρίτης Ηλικίας", Θεσσαλονίκη, 18/10/2012-20/10/2012
 9. Καπετανίδου, Μ., Τυμβίου, Μ., Κασάπη,Ε.,  Ε., Κουντή, Φ., Σούμπουρου, Κ., Τσολάκη, Μ., 2012, Διεπιστημονική μετάφραση διαγνωστικών εργαλείων: Πρακτικές πλευρές της μετάφρασης του "Swedish Lexical Decision Test [SLDT]", Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Νευροψυχολογίας "Τρίτης Ηλικίας", Θεσσαλονίκη, 18/10/2012-20/10/2012
 10. Kassapi, E., Kanelli, O., 2012, The Political Morality of Greek Children and the Reading of Pinocchio Translated into Greek, Proceedings of the IV ReSouk, EMUNI network
 11. Kapetanidou, M., Tymviou, M., Kassapi, E., Kounti, F., Soumpourou, K., Tsolaki, M., 2012, Translation of Diagnostic Tools: Norms in the Translation Act and Examples by Using Tools of the Quantitative Linguistics, Proceedings of the IV ReSouk, EMUNI network
 12. Spyridonidis, I., Vatali, E., Samprakou, A., Tzorou, A., and, Kassapi, E. & Theodosiadou, D., with collaboration of Machairidou, O., Panagiotidou, M., Ene, A., 2012, Ulysses' Introduction and Presence in Italian Literature, Proceedings of the IV ReSouk, EMUNI network
 13. Κασάπη,Ε., Νεοφυτίδου, Ε., Κουντή, Φ., Τσολάκη, Μ., 2013, Η Θέση του Υποκειμένου στο Διαγνωστικό Στρες, Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Διεπιστημονικού Συνεδρίου Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, Θεσσαλονίκη, 28/02/2013-03/03/2013
 14. “Writing, Voice, Undertaking”, ed. by Susan Petrilli (New York, Ottawa, London, Legas, 2013), “Writing, Voice, Undertaking”, ed. by Susan Petrilli (New York, Ottawa, London, Legas, 2013)[1]

5) Ανακοινώσεις-Παρουσιάσεις-Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

 1. Μυρωνίδου, Μ., & Κασάπη, Ε., 2003, Βάσεις Ιατρικών Όρων, Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ιατρικής Σχολής, Εαρινό Εξάμηνο 2002-2003
 2. Kassapi, E. and Pantazis, P., 2009, Greek female immigrants in Australia: a study of life stories.
 3. In 2d Imagined Australia International Research Forum, 17-19 June 2009, Bari
 4. Kassapi, E., 2011, Environmental translation, EMUNI Day-AUTh, June 6, 2011[2]

 

Ομάδα ανάπτυξης περιεχομένου: Μαριάνα Καπετανίδου

Προτεινόμενα συγγράμματα
 1. Κασάπη Ελένη, 2012, Η χρήση της λέξης <Ελευθερία> σε νεοελληνικά κείμενα λογοτεχνίας και γενικής γλώσσας, Πρακτικα Διεθνους Συνεδριου, Βέροια, Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης, Καμπανίας, σσ. 158 – 170
 2. Κασάπη Ελένη, Μαρία Μυρωνίδου – Τζουβελέκη, Μαρία Κασάπη – Ζωντανού, 2009, Υγειονομικοι κανόνες αποχετευτικών συστημάτων στη Μάλτα του 19ου αιώνα, σε  “Η ιστορία της Δημόσιας Υγείας και της Υγιεινης απο την Αρχαιότητα μεχρι σήμερα”, Επιμ. Ελένη Χριστοπούλου – Αλετρά, Αθήνα: Πανελλήνια Εταιρεία Ιστορίας της Ιατρικής, σσ. 69 – 72
 3. Κασάπη Ελένη, 2003, Διακείμενο και κριτική μεταφραστικών στρατηγικών, Θεσσαλονίκη: University Studio Press
 4. Κασάπη Ελένη, 2000, Γραπτά Κείμενα και Μετάφραση, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, σσ. 25 – 70
 5. Κασάπη Ε., Α. Τερζή, Γ. Λαγουδάκης, Ε. Σαμπαθιανάκη, Α. Ιωαννιδου, 2005, Διαχρονική μετάφραση οικονομικών συμβάσεων απο την αγγλική στην ελληνική και λεξιλογικές δυσκολίες στην απόδοση οικονομικών όρων, στις Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: 25, Επιμ. Μ. Καραή, Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Λιόσης, Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ, σσ. 266 – 277
 6. Kassapi Eleni, 2006, Semantic Models for Translation of Greek Institutional Terms in the Field of Education, Meta 51, 1, pp. 160 – 165
 7. Κασάπη Ελένη και Γιώργος Λαγουδάκης, 2008, Η μεταφρασιμότητα νομικής γνωμοδησης προς συντάκτη διαθήκης του 1853, σε Διαπολιτισμικότητα, παγκοσμιοποίηση και ταυτότητες, επιμ. Ελένη οντολίδου, Γρηγόρης Πασχαλίδης, Κυριακη Τσουκαλά, Ανδρέας Λάζαρης, Αθήνα: Gutenberg, 394 – 401
 8. Kassapi Eleni and Margarita Mitsika, Public Discourse and the Greek Community in the 19th Century Malta, in Dedalus 2006 – 2008 v. 11-12, pp. 379 – 390
 9. Γραμμενίδης Σίμος, 2009, Μεταφράζοντας τον κόσμο του άλλου, Θεωρητικοί προβληματισμοί και λειτουργικές προοπτικές, Εκδότης: Δίαυλος Σελίδες: 274 ISBN: 9789605312534 
Βιβλιογραφία
Προαπαιτούμενα

Πολύ καλή γνώση ελληνικών, αγγλικών  και ιταλικών.

Ενότητες

Εισαγωγή του σπουδαστή στον όρο διαμεσολάβηση και τους τομείς στους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί, ιδιαίτερα στα τουριστικά επαγγέλματα.
 

Λέξεις Κλειδιά: διαμεσολάβηση, μετάφραση, διαμεσολαβητής

 

Γνώση ορθής χρήσης πηγών και παράλληλων κείμενων για επαγγελματικά ιταλικά στον τουρισμό.

 

Λέξεις Κλειδιά: πηγές, παράλληλα κείμενα, λεξιλόγιο

 

Οι φοιτητές να μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά και με σαφήνεια πολιτισμικά αντικείμενα τόσο ενδογλωσσικά και ενδοπολιτισμικά όσο και κατά τη μεταφορά από μια γλώσσα σε άλλη.

 

Λέξεις Κλειδιά: πολιτισμός, πολιτισμικό αντικείμενο, διαμεσολάβηση

 

Οι φοιτητές να μπορούν να χρησιμοποιούν και να δημιουργούν παράλληλα κείμενα κατά τη μεταφραστική διαδικασία.

 

Λέξεις Κλειδιά: μετάφραση, παράλληλα κείμενα, κοινότητα στόχος

 

Οι φοιτητές να μπορούν να μεταφράζουν και να λειτουργούν αποτελεσματικά ως διαγλωσσικοί μεσολαβητές  μέσω των διακειμενικών αλυσίδων.

 

Λέξεις Κλειδιά: κείμενα, διακειμενικές αλυσίδες, κοινότητα στόχος

 

Οι φοιτητές να μάθουν να αξιοποιούν τα παράλληλα κείμενα στο πλαίσιο μεταφραστικών εντολών.

 

Λέξεις Κλειδιά: παράλληλα κείμενα, προπαρασκευή, πηγές

 

Οι φοιτητές να μάθουν να χρησιμοποιούν εργαλεία και γλωσσικά, εξωγλωσσικά και εικονικά πρότυπα για τη μεταφραστική δουλειά τους.

 

Λέξεις Κλειδιά: μετάφραση, επιλογές μεταφραστή, παγίωση

 

Παράδειγμα για όσους παρακολουθούν.

 

Λέξεις Κλειδιά: ασκήσεις, εργασίες, φοιτητές

 

Οι φοιτητές να μπορούν να κατανοούν και να επιτελούν πράξεις τουριστικών υπηρεσιών σχετικών με μουσεία και καταλύματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: μουσεία, Θεσσαλονίκη, καταλύματα

 

Οι φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες σε γενικά θέματα υγείας.

 

Λέξεις Κλειδιά: τουρισμός, τουριστικές υπηρεσίες, καταλύματα

 

Οι φοιτητές να μάθουν το διαπολιτισμικό, γλωσσικά προπαρασκευαστικό και θεματικό πλαίσιο της γαστρονομίας για να μπορούν να το αξιοποιούν σε υπηρεσίες τουρισμού.

 

Λέξεις Κλειδιά: τουρισμός, υπηρεσίες, επικοινωνία

 

Οι φοιτητές να μάθουν πώς να διαμεσολαβούν σε φαρμακεία για θέματα υγείας και φαρμάκων και να μάθουν να αξιολογούν διαγλωσσικές μεταφορές.

 

Λέξεις Κλειδιά: ασκήσεις, διαμεσολάβηση, αξιολόγηση πολυγλωσσικών μεταφράσεων

 

Οι φοιτητές να μάθουν απλούς τρόπους για την ξενάγηση επισκεπτών σε ψηφιοποιημένα Αρχεία.

 

Λέξεις Κλειδιά: ψηφιοποίηση, αρχείο, Παπάφειο

 

Οι φοιτητές να γνωρίσουν παραδείγματα από όψεις της γλωσσικής και εξωγλωσσικής πλευράς της ιταλικής πολιτισμικής ταυτότητας σε σχέση με την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό.

 

Λέξεις Κλειδιά: διαπολιτισμός, διαμεσολάβηση, παγίωση

 

Οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τα μονοπάτια της διαμεσολάβησης στον τουρισμό.

 

Λέξεις Κλειδιά: role play, διαμεσολάβηση, ξενάγηση σε αρχείο

 

Οι φοιτητές να κατανοήσουν το βάρος της πολιτισμικής κοινότητας στόχου κατά τη μετάφραση με έμφαση επί των τυποποιημένων εντύπων.

 

Λέξεις Κλειδιά: ερωτηματολόγιο, γενικές ικανότητες, ασκούμενος

 

Οι φοιτητές να μάθουν να χρησιμοποιούν γλωσσικά πρότυπα για τις υπηρεσίες επικοινωνίας με ειδίκευση τα ταξίδια.

 

Λέξεις Κλειδιά: ταξίδια, υπηρεσίες τουρισμού, επικοινωνία 

 

Οι φοιτητές να μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά μια διαμεσολάβηση στον τομέα του τουρισμού.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ιταλία, Ελλάδα, επικοινωνία

 

Οι φοιτητές να μάθουν να κατανοούν και να προσφέρουν στην πολιτισμική θεώρηση της γαστρονομίας.

 

Λέξεις Κλειδιά: γαστρονομία, πολιτισμός, διαμεσολάβηση

 

Οι φοιτητές να γνωρίσουν το αρχείο Παπάφη και να έρθουν σε επαφή με σχετικές μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές.

 

Λέξεις Κλειδιά: Αρχείο Παπάφη, ξενάγηση, επιστολές

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  5307
Αρ. Προβολών :  44272