Έρευνα Μάρκετινγκ

Μπουτσούκη Χριστίνα

Περιγραφή

Το μάθημα είναι οργανωμένο σε τέσσερα μέρη. Ξεκινά με την εισαγωγή στην έννοια και τη διαδικασία της Έρευνας Αγοράς καθώς και στην παρουσίαση του ορισμού του ερευνητικού προβλήματος, που θα οδηγήσει στη λύση του προβλήματος απόφασης.

Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει το σχεδιασμό της διερευνητικής και περιγραφικής έρευνας. Γίνεται η διάκριση μεταξύ των πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων και της Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας.

Το τρίτο μέρος αφορά το σχεδιασμό και τη σύνταξη των ερευνητικών εργαλείων (ερωτηματολόγια), το σχεδιασμό της δειγματοληψίας καθώς και της επεξήγησης των διαδικασιών απόκτησης των πληροφοριών. Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων Μάρκετινγκ για Ποιοτική Έρευνα: Ομάδες Εστίασης, Σε Βάθος Συνεντεύξεις, Προβολικές Τεχνικές, Τεχνικές Παρατήρησης, Case Study. Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων Μάρκετινγκ για Ποσοτική Έρευνα: Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου, Δειγματοληψία, Μέθοδοι Στατιστικής Ανάλυσης στην Έρευνα Αγοράς & Παρουσίαση Ευρημάτων Έρευνας, Πιλοτική Έρευνα Αγοράς. Επιπλέον, παρουσιάζετα

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Διδάσκοντες

Διδάσκουσα: Χριστίνα Μπουτσούκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

http://www.econ.auth.gr/index.php?lang=el&rm=1&mn=13&stid=31

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Έλλη Βλαχοπούλου

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα της Έρευνας Αγοράς έχει ως στόχο α) Να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές έννοιες στην παρουσίαση του ορισμού του ερευνητικού προβλήματος και διαδικασίες της έρευνας αγοράς, β) να εξετάσει και να αναλύσει τα απαραίτητα εργαλεία για τη συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και αποτύπωση των δεδομένων που χρησιμοποιούμε στην Έρευνα Αγοράς με στόχο την διαμόρφωση Στρατηγικών Πολιτικής Κατάκτησης της Αγοράς.

Προτεινόμενα συγγράμματα
  1. Γιώργος Σιώμκος & Δημήτρης Μαύρος (2008), Έρευνα Αγοράς, 2008, Εκδόσεις Σταμούλη.
  2. Σταθακόπουλος, Β. (2005). Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη
Βιβλιογραφία
  1. Γιώργος Σιώμκος & Δημήτρης Μαύρος (2008), Έρευνα Αγοράς, 2008, Εκδόσεις Σταμούλη.
  2. Σταθακόπουλος, Β. (2005). Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς. Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη

Ενότητες

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να κάνει μια εισαγωγή στην Έρευνα Μάρκετινγκ.

 

Λέξεις κλειδιά: εισαγωγή στην Έρευνα Μάρκετινγκ.

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να αναλύσει τον σχεδιασμό ενός ερωτηματολογίου.

 

Λέξεις κλειδιά: Σχεδιασμός ερωτηματολογίου

Εμφάνιση και προέλεγχος ερωτηματολογίου: Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να αναλύσει την εμφάνιση και τον προέλεγχο του ερωτηματολογίου.

 

Λέξεις κλειδιά: Εμφάνιση και προέλεγχος ερωτηματολογίου

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να αναλύσει τη διαδικασία της δειγματοληψίας.

 

Λέξεις κλειδιά: Δειγματοληψία

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να αναλύσει και να περιγράψει τις μεθόδους στατιστικής ανάλυσης.

 

Λέξεις κλειδιά: Μέθοδοι Στατιστικής Ανάλυσης

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να αναλύσει τις προβολικές τεχνικές.

 

Λέξεις κλειδιά:Προβολικές τεχνικές

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να αναλύσει τη διαδικασία συνεντεύξεων.

 

Λέξεις κλειδιά: Συνεντεύξεις

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5803
Αρ. Προβολών :  29988