Εξελικτική Ψυχολογία Κοινωνικογνωστική Ανάπτυξη

Γωνίδα Ελευθερία-Σοφία

Περιγραφή

 

Υποχρεωτικό μάθημα για τους φοιτητές/ήτριες της κατεύθυνσης Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας. Το μάθημα εστιάζεται στις  σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στο πεδίο της ανάπτυξης των αμιγώς γνωστικών λειτουργιών και της κοινωνικο-ηθικής κρίσης.

 

Κωδικός: OCRS278
Κατηγορία: Ψυχολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγικά στοιχεία. Μέθοδοι μελέτης της γνωστικής ανάπτυξης.

 

Λέξεις Κλειδιά: γνωστική ανάπτυξη, γνωστικές λειτουργίες, θεωρίες γνωστικής ανάπτυξης, μεθοδολογικά ζητήματα

 

Βασικές αρχές, μεθοδολογικά ζητήματα, εφαρμογές στην εκπαίδευση, κριτική θεώρηση.

 

Λέξεις Κλειδιά: Vygotsky, κοινωνικο-πολιτισμικές επιδράσεις, αλληλονοητικές διεργασίες, ενδονοητικές διεργασίες, λόγος, σκέψη, ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, εκπαίδευση, διαμεσολαβητικά εργαλεία

 

Βασικές αρχές, μεθοδολογικά ζητήματα, εφαρμογές στην εκπαίδευση, κριτική θεώρηση.

 

Λέξεις Κλειδιά: Piaget, ενιαία ολική δομή, καθολικότητα σταδίων, αφομοίωση, προσαρμογή, εξισορρόπηση, ενδογενείς μηχανισμοί, ωρίμανση

 

Βασικές αρχές για τη γνωστική ανάπτυξη, μεθοδολογικά ζητήματα, ανάπτυξη της μνήμης, ανάπτυξη της ικανότητας λύσης προβλημάτων, κριτική θεώρηση.

 

Λέξεις Κλειδιά: επεξεργασία πληροφοριών, εγκέφαλος, νους, υπολογιστής, γνωστικές διαδικασίες, μνήμη,  προσοχή, σκέψη, λύση προβλημάτων

 

Βασικές έννοιες, αλληλεπίδραση οργανισμού-περιβάλλοντος, ανάπτυξη δεξιοτήτων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Robbie Case, ικανότητα επεξεργασίας πληροφοριών, εκτελεστικό πεδίο, πεδίο βραχύχρονης αποθήκευσης, κεντρικές εννοιολογικές δομές, στάδια ανάπτυξης, ανακυκλούμενη ανάπτυξη, ωρίμανση, κοινωνική εμπειρία.

 

Βασικές έννοιες, σχέση με θεωρία Piaget.

 

Λέξεις Κλειδιά: Juan Pascal-Leone, επεξεργασία πληροφοριών, νοητική ρώμη, τελεστές, ικανότητα λύσης προβλημάτων

 

Επιδράσεις, βασικές ιδέες για την οργάνωση του νου, στάδια ανάπτυξης, Κεντρικές Εννοιολογικές Δομές.

 

Λέξεις Κλειδιά: Kurt Fischer, γνωστική ανάπτυξη, δεξιότητα, πεδίο, μετασχηματιστικοί κανόνες, συνεργασία οργανισμού-περιβάλλοντος

 

Βασικές θεωρητικές αρχές. 

 

Λέξεις Κλειδιά: νεο-πιαζετιανές θεωρίες, επεξεργασία πληροφοριών, εξειδικευμένες ικανότητες, παράλληλη ανάπτυξη, ωρίμανση, μάθηση

 

Βασικές αρχές, μεθοδολογικά ζητήματα, εφαρμογές στην εκπαίδευση, κριτική θεώρηση.

 

Λέξεις Κλειδιά: Βοσνιάδου, Carey, αναδιοργάνωση της γνώσης, ειδικοί τομείς, μάθηση, εκπαίδευση, εννοιολογική αλλαγή, νοητικό μοντέλο, ασθενής αναδιοργάνωση, ριζοσπαστική αναδιοργάνωση, μηχανισμοί αναδιοργάνωσης

 

Μεθοδολογικά και δεοντολογικά ζητήματα, δομικές θεωρητικές προσεγγίσεις (J. Piaget, L. Kohlberg). Κριτική θεώρηση. Η θεωρία της C. Gilligan. Χορήγηση ηθικών διλημμάτων σε παιδιά προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας από τους/τις φοιτητές/-ριες και ανάλυση των απαντήσεων σύμφωνα με τις υπό συζήτηση θεωρίες.

 

Λέξεις Κλειδιά: Piaget, Kohlberg, Gilligan, ηθική σκέψη, ηθικά διλήμματα, σύμφυτη δικαιοσύνη, γνωστικός παραλληλισμός, κοινωνικές εμπειρίες, στάδια ηθικής ανάπτυξης, φύλο, μεθοδολογικά ζητήματα

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  17111
Αρ. Προβολών :  56429

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -