Αναλυτική Φωτογραμμετρία

Γεωργούλα Όλγα

Περιγραφή

Συστήματα αναφοράς. Εξισώσεις συγγραμικότητας, εξισώσεις συνεπιπεδότητας, γραμμικοποίηση. Εξωτερικός προσανατολισμός μιας φωτογραφίας. Σχετικός προσανατολισμός ζεύγους φωτογραφιών. Απόλυτος προσανατολισμός μοντέλου. Ταυτόχρονος σχετικός και απόλυτος προσανατολισμός ζευγους φωτογραφιών. Επιπολική γεωμέτρια. Αναλυτικά και ψηφιακά όργανα μετρήσεων, αναγωγές των μετρήσεων. Εργαστηριακή και αναλυτική βαθμονόμηση. Αεροτριγωνισμοί. Μέθοδος της δέσμης. Ταυτόχρονη βαθμονόμηση. Εσωτερικές δεσμέυσεις και ελέυθερα δίκτυα. Στατιστικός έλεγχος και εκτίμηση αποτελεσμάτων συνορθώσης. Από την Αναλυτική στην ψηφιακή φωτογραμμετρία.

 

 

Κωδικός: OCRS280
Κατηγορία: Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Γιατί η φωτογραφική εικόνα δεν είναι χάρτης (Επανάληψη βασικών φωτογραμμετρικών εννοιών)
 • Φωτογραμμετρικές Μέθοδοι, Εξοπλισμός και Προϊόντα
 • Αντικείμενο, περιεχόμενο και στόχοι του μαθήματος

 

Λέξεις Κλειδιά:Το Φωτογραμμετρικό πρόβλημα,Το φωτογραμμετρικό πρόβλημα,Φωτογραφική εικόνα και χάρτης ,Ορισμός φωτογραμμετρίας, Εξέλιξη φωτογραμμετρίας (Αναλογική, Αναλυτική, Ψηφιακή φωτογραμμετρία),Φωτογραμμετρική επεξεργασία δεδομένων,Ψηφιακά φωτογραμμετρικά προϊόντα

 • Η φωτογραμμετρική εικόνα
  • Συλλογή και χαρακτηριστικά Αναλογικής φωτογραφίας
  • Συλλογή και χαρακτηριστικά Ψηφιακής εικόνας
 • Όργανα μέτρησης και επεξεργασίας φωτογραμμετρικών δεδομένων
  • Στερεοσυγκριτής
  • Αναλυτικός Στερεοαναγωγέας
  • Φωτογραμμετρικός Ψηφιακός Σταθμός και Λογισμικά
  • Στερεοσκοπική Παρατήρηση Ψηφιακών εικόνων  

   

Λέξεις Κλειδιά: Ο Φωτογραμμετρικός εξοπλισμός, Αναλογική φωτογραμμετρική μηχανή και αναλογική φωτογραφία, Ψηφιακή φωτογραμμετρική μηχανή και ψηφιακή εικόνα, Όργανα συλλογής και επεξεργασίας φωτογραμμετρικών δεδομένων, Αναλυτικός Στερεοαναγωγέας, Φωτογραμμετρικός Ψηφιακός Σταθμός και Λογισμικά, Στερεοσκοπική Παρατήρηση Ψηφιακών εικόνων    

 • Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας
 • Διανυσματική Εξίσωση Συγγραμμικότητας
 • Διανυσματική Εξίσωση Συνεπιπεδότητας
 • Αλλαγή βάσης στο επίπεδο και στο χώρο
 • Πίνακας στροφής
 • Συστήματα αναφοράς στη φωτογραμμετρία
 • Αναλογική από αέρα λήψη
 • Ο πίνακας στροφής R
 • Επίγεια ψηφιακή λήψη
 • Συνορθώσεις
 • Η μέθοδος των εξισώσεων παρατηρήσεων
 • Η μέθοδος των μικτών εξισώσεων

 

Λέξεις Κλειδιά: Μαθηματικό υπόβαθρο Αναλυτικής Φωτογραμμετρίας, Διανυσματική Εξίσωση Συγγραμμικότητας, Διανυσματική Εξίσωση Συνεπιπεδότητας, Συστήματα αναφοράς στη φωτογραμμετρία, Ο πίνακας στροφής R στη φωτογραμμετρία, Επίγεια ψηφιακή λήψη, Συνορθώσεις, Μέθοδος εξισώσεων παρατηρήσεων και μικτών εξισώσεων

Μαθηματικά μοντέλα Συγγραμμικότητας και Συνεπιπεδότητας

 • Εξισώσεις Συγγραμμικότητας
 • Διανυσματική και αναλυτική έκφραση μιας ακτίνας
 • Γραμμικοποίηση των εξισώσεων συγγραμμικότητας
 • Οι γραμμικοποιημένες εξισώσεις παρατηρήσεων
 • Η βασική γραμμικοποιημένη εξίσωση παρατήρησης
 • Φωτογραμμετρικές Μέθοδοι που βασίζονται στο μαθηματικό μοντέλο των Εξισώσεων Συγγραμμικότητας
 • Εξίσωση συνεπιπεδότητας
 • Γεωμετρία λήψης στερεοζεύγους
 • Διανυσματική έκφρασης συνεπιπεδότητας
 • Αναλυτική εξίσωση συνεπιπεδότητας
 • Γραμμικοποίηση

 

Λέξεις Κλειδιά:Μαθηματικά μοντέλα Συγγραμμικότητας και Συνεπιπεδότητας, Διανυσματική και αναλυτική έκφραση μιας ακτίνας, Γραμμικοποίηση των εξισώσεων συγγραμμικότητας, Γεωμετρία λήψης στερεοζεύγους, Διανυσματική και αναλυτική έκφραση συνθήκης συνεπιπεδότητας, Γραμμικοποίηση εξίσωσης συνεπιπεδότητας

 • Φωτογραμμετρική οπισθοτομία
 • Φωτογραμμετρική εμπροσθοτομία

 

Λέξεις Κλειδιά:Βασικά Φωτογραμμετρικά προβλήματα, Φωτογραμμετρική οπισθοτομία, Φωτογραμμετρική εμπροσθοτομία, Συνόρθωση των παρατηρήσεων

 • Γεωμετρία λήψης στερεοζεύγους
 • Επεξεργασία ζεύγους λήψεων
 • Το πρόβλημα του Σχετικού και απόλυτου προσανατολισμού σε βήματα
 • Σχετικός προσανατολισμός
 • Απόλυτος προσανατολισμός
 • Αναλυτική επίλυση του προβλήματος του Σχετικού προσανατολισμού ζεύγους εικόνων
 • Προσδιορισμός παραμέτρων Σχετικού προσανατολισμού
 • Προσδιορισμός συν/νων στερεομοντέλου
 • Αναλυτική επίλυση του προβλήματος του Απόλυτου προσανατολισμού μοντέλου
 • Προσδιορισμός παραμέτρων 3D μετασχηματισμού

 

Λέξεις Κλειδιά: Βασικά Φωτογραμμετρικά προβλήματα II, Σχετικός προσανατολισμός εικόνων, Απόλυτος προσανατολισμός μοντέλου, Γεωμετρία λήψης στερεοζεύγους και επεξεργασία λήψεων

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5261
Αρ. Προβολών :  25645

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -