Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

Στεργίου Άγγελος

Περιγραφή

Το μάθημα εξετάζει τη νομική διάσταση του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης. Ειδικότερα, περιλαμβάνει τις εννοιολογικές οριοθετήσεις, την αρχιτεκτονική του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας, τις ιστορικές του διαστάσεις, τα σύγχρονα προβλήματα, τις γενικές αρχές της κοινωνικής ασφάλισης, την υπαγωγή στην ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τους ασφαλιστικούς κινδύνους, την ασθένεια, τη μητρότητα, την αναπηρία, το εργατικό ατύχημα και την επαγγελματική ασθένεια ,το γήρας, το θάνατο, τις συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και επιζώντων, την ασφάλιση ανεργίας.

 

 

Κωδικός: OCRS297
Κατηγορία: Νομικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Περιγραφή της έννοιας της κοινωνικής ασφάλειας, παρουσίαση και ανάλυση των θεσμών που περιλαμβάνει η κοινωνική ασφάλεια, εξέταση του ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλειας.

 

Λέξεις Κλειδιά: κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική πρόνοια, κοινωνικές παροχές μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλειας

Παρουσίαση και ανάλυση των αρχών και των κανόνων που εφαρμόζονται στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, αποτύπωση των νομολογιακών θέσεων των ελληνικών δικαστηρίων.

 

Λέξεις Κλειδιά: το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση, αρχή του κοινωνικού κράτους, αρχή της ισότητας, Σύνταγμα, Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης

Καταγραφή και επεξήγηση των κύριων ασφαλιστικών κινδύνων, καθώς και των αντίστοιχων ασφαλιστικών παροχών, εξαιρουμένης της ανεργίας, παρουσίαση των σχετικών νομικών ρυθμίσεων και των ερμηνευτικών προσεγγίσεων της νομολογίας.

 

Λέξεις Κλειδιά: ασθένεια, μητρότητα, αναπηρία, εργατικό ατύχημα-επαγγελματική ασθένεια, γήρας, θάνατος

Περιγραφή της ανεργίας ως ασφαλιστικού κινδύνου, παρουσίαση των προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση ανεργίας και των παροχών ανεργίας.

 

Λέξεις Κλειδιά: ιδιότητα ανέργου, νέοι άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι, ΟΑΕΔ

Περιγραφή του κυριότερου ασφαλιστικού οργανισμού στη χώρα μας, παρουσίαση των κλάδων ασφάλισης που περιλαμβάνει και των προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση ΙΚΑ, επεξήγηση του νομικού πλαισίου.

 

Λέξεις Κλειδιά: ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεωτικά ασφαλιζόμενα πρόσωπα, εξαιρούμενα πρόσωπα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5774
Αρ. Προβολών :  21613

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -