Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης στις κοινωνικές επιστήμες

Χατζηπαντελής Θεόδωρος

Περιγραφή

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση και τη χρήση ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης. Χωρίς μαθηματικές λεπτομέρειες περιγράφονται μέθοδοι πολυμεταβλητής ανάλυσης δεδομένων. Οι μέθοδοι αυτές είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένες σε ποιοτικές μεταβλητές. Παρουσιάζονται μέθοδοι που στοχεύουν στο σχηματισμό ομάδων μεταβλητών ή/και περιπτώσεων με κοινά χαρακτηριστικά (Ανάλυση κατά συστάδες), μέθοδοι που αναζητούν δομές σε πολυμεταβλητά δεδομένα (Πολυδιάστατη κλιμάκωση), μέθοδοι που στοχεύουν στην περιγραφή πινάκων συνάφειας δύο ή περισσότερων μεταβλητών (Ανάλυση αντιστοιχιών) και στην περιγραφή με λιγότερες μεταβλητές άξονες της πολυπλοκότητας αρχικών μεταβλητών (Ανάλυση κυρίων συνιστωσών, Παραγοντική ανάλυση). Έμφαση δίνεται στις προϋποθέσεις εφαρμογής των μεθόδων, στην αξιοπιστία και την ισχύ τους ανάλογα με τα διαθέσιμα παραδείγματα και δεδομένα.

 

Μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει την εξοικείωση με τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης δειγματοληπτικής έρευνας ή της συλλογής στοιχείων από διαθέσιμε

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Ομάδα στόχος
 • Οι φοιτητές/απόφοιτοι του τμήματος Πολιτικών Επιστημών.
 • Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική Μέθοδοι Πολιτικής Ανάλυσης.
Διδάσκοντες

Διδάσκων: Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Καθηγητής

 Βιογραφικό:

     http://www.polsci.auth.gr/index.php?lang=el&rm=1&mn=13&stid=1

     http://www.polsci.auth.gr/index.php?lang=en&rm=118&mn=128&stid=1

 

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Μαρίνα Σωτήρογλου

Περιεχόμενο μαθήματος
 • Εισαγωγή, μέθοδοι έρευνας, στοιχεία δειγματοληψίας
 • Ανάλυση κατά συστάδες.
 • Πολυδιάστατη κλιμάκωση.
 • Ανάλυση αντιστοιχιών.
 • Ανάλυση Κυρίων συνιστωσών και Παραγοντική ανάλυση.
 • Εφαρμογή Μεθόδων που διδάχθηκαν.
Μαθησιακοί στόχοι

Οι φοιτητές/ τριες μαθαίνουν να οργανώνουν μια δειγματοληπτική έρευνα να συμμετέχουν σε μια δειγματοληπτική έρευνα να καταγράφουν δεδομένα να επεξεργάζονται και να αναλύουν δεδομένα να παρουσιάζουν αποτελέσματα.

Προτεινόμενα συγγράμματα
 1. D. J. Bartholomew, F. Steele, I. Moustaki, J. I. Galbraith, Ανάλυση πολυµεταβλητών δεδοµένων για κοινωνικές επιστήµες, Επίκεντρο, 2007(Βιβλιοθήκη Πολιτικών Επιστημών Α.Τ. HA29.A5824 2007, http://search.lib.auth.gr/Record/902504).
 2. ∆. Καραπιστόλης, Μέθοδοι επεξεργασίας και Ανάλυσης δεδομένων, Αλτιντζης, 2010(Βιβλιοθήκη Πολιτικών Επιστημών Α.Τ. QA276.4.K37 2010, http://search.lib.auth.gr/Record/1000259).
Μέθοδοι διδασκαλίας

Διδασκαλία καθ΄ έδρας και συμπληρωματική-ενισχυτική εκπαίδευση μέσω ασύγχρονης πλατφόρμα (elearning.auth.gr) και φροντιστηριακά μαθήματα.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Εξετάσεις.

Προαπαιτούμενα

Το μάθημα προϋποθέτει την εξοικείωση με τις έννοιες και τις τεχνικές που διδάσκονται στο μάθημα «Κοινωνική Στατιστική» του τρίτου εξαμήνου σπουδών.

Βιβλιογραφία

Βιβλία - κείμενα (Text/books)

 • Κ. Μπαγιάτης, Χ. Μωϋσιάδης, Ν. Τσάντας, Θ. Χατζηπαντελής, H ανάλυση δεδομένων με τη χρήση στατιστικών πακέτων, Ζήτη, 2005.
 • Γ. Παπαδηµητρίου, Η ανάλυση δεδομένων, Tυπωθήτω-Γιώργος ∆αρδανός, 2007 (Βιβλιοθήκη Πολιτικών Επιστημών Α.Τ. HA29.5.G7P373 2007, http://search.lib.auth.gr/Record/901227 ).
 • Norusis, Οδηγός ανάλυσης δεδομένων µε το SPSS, Κλειδάριθµος, 2005 (Βιβλιοθήκη Μαθηματικού Α.Τ. HA32.N651481 2005, http://search.lib.auth.gr/Record/525817 ).
 • ∆. Καραπιστόλης, Ανάλυση δεδομένων και έρευνα αγοράς, Ανικούλας, 2001(Βιβλιοθήκη Πολιτικών Επιστημών Α.Τ. HF5415.2.K37 2006, http://search.lib.auth.gr/Record/941247 ).
 • C. Javeau, Η έρευνα µε ερωτηματολόγιο, Tυπωθήτω-Γιώργος ∆αρδανός, 1996(Βιβλιοθήκη Πολιτικών Επιστημών Α.Τ. HM261.J3816 1996, http://search.lib.auth.gr/Record/46972 ).

Online readings

 • Υπουργείο Εσωτερικών (www.ypes.gr). Αποτελέσματα Εθνικών, Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών.
 • Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ, www.statistics.gr ).Στατιστικά Στοιχεία.
 • Και συγκεκριμένα το αρχείο της ΕΛΣΤΑΤ: A1403_SED33_TB_AN_00_2013_03E_F_GR.xls.
 • Department of Statistics at the London School of Economics & Political Science, (http://www.lse.ac.uk/statistics/research/Social-Statistics/Multivariate-Data-Analysis/Data-and-Syntax.aspx ). Για την περαιτέρω εξάσκηση των φοιτητών στις μεθόδους που διδάχθηκαν.

Ενότητες

Ορισμοί, Συνάρτηση, Δειγματοληπτική Έρευνα και Συλλογή Δεδομένων, Επεξεργασία και Ανάλυση Δεδομένων.

 

Λέξεις Κλειδιά: πεδίο ορισμού, πεδίο τιμών, αντιστοιχία, συχνότητα, ενδεχόμενα, Chebyshev, Box-plot

 

Το πλαίσιο της Έρευνας, το Ερωτηματολόγιο, οι Ερευνητικές Υποθέσεις και τα Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος.

 

Λέξεις Κλειδιά: ερωτήσεις, ερωτηματολόγιο, συνεντευκτής, γλώσσα, διάταξη, κατηγορία, μεταβλητές, Conjoint, Pairwise method, δειγματοληψία

 

Σχεδιασμός, Δεδομένα, Δειγματοληπτικό Πλαίσιο, Συλλογή στοιχείων, Μηχανογράφηση και τέλος η Επεξεργασία δεδομένων.

 

Λέξεις Κλειδιά: δεδομένα, συλλογή, εισαγωγή δεδομένων, μεταβλητές, πίνακας συχνοτήτων

 

Ο υπολογισμός των αποστάσεων, τα βήματα και το τελικό Δενδρόγραμμα.

 

Λέξεις Κλειδιά: μεταβλητές, Block, συντελεστής ομοιότητας, δενδρόγραμμα Z scores, Deviation, Range

 

Μέτρα απόστασης, Συντελεστές ομοιότητας και τα βήματα ομαδοποίησης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Cluster, απόσταση, συσχέτιση, συντελεστές ομοιότητας

 

Τι είναι η Πολυδιάστατη Κλιμάκωση, ο σχηματισμός του πίνακα αποστάσεων, αναλυτικά τα βήματα και οι εντολές που δίνονται στο SPSS.

 

Λέξεις Κλειδιά: συντελεστές, αποστάσεις, Model Measure

 

Η μέθοδος, τα βήματα, οι εντολές που δίνονται στο SPSS για την εφαρμογή της μεθόδου σε ένα αρχείο δεδομένων.

 

Λέξεις Κλειδιά: συχνότητα, άξονας, πίνακας αξόνων, Plots, Statistics, συνεισφορά

 

Η σχέση δύο μεταβλητών και οι εντολές που δίνονται στο SPSS για την εφαρμογή της μεθόδου σε ένα αρχείο δεδομένων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Crosstabs, συχνότητα, μεταβλητές, Χ2, Residuals

 

Εισαγωγή στην μέθοδο και οι εντολές που δίνονται στο SPSS για την εφαρμογή της μεθόδου σε ένα αρχείο δεδομένων.

 

Λέξεις Κλειδιά: συνιστώσες, ανάλυση αντιστοιχιών, παραγοντική ανάλυση, Extraction Rotation, Scores, HelpMeVote 

 

Παρουσιάσεις εργασιών από τους φοιτητές

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  12425
Αρ. Προβολών :  53503