Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης στις κοινωνικές επιστήμες

Χατζηπαντελής Θεόδωρος

Περιγραφή

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση και τη χρήση ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης. Χωρίς μαθηματικές λεπτομέρειες περιγράφονται μέθοδοι πολυμεταβλητής ανάλυσης δεδομένων. Οι μέθοδοι αυτές είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένες σε ποιοτικές μεταβλητές. Παρουσιάζονται μέθοδοι που στοχεύουν στο σχηματισμό ομάδων μεταβλητών ή/και περιπτώσεων με κοινά χαρακτηριστικά (Ανάλυση κατά συστάδες), μέθοδοι που αναζητούν δομές σε πολυμεταβλητά δεδομένα (Πολυδιάστατη κλιμάκωση), μέθοδοι που στοχεύουν στην περιγραφή πινάκων συνάφειας δύο ή περισσότερων μεταβλητών (Ανάλυση αντιστοιχιών) και στην περιγραφή με λιγότερες μεταβλητές άξονες της πολυπλοκότητας αρχικών μεταβλητών (Ανάλυση κυρίων συνιστωσών, Παραγοντική ανάλυση). Έμφαση δίνεται στις προϋποθέσεις εφαρμογής των μεθόδων, στην αξιοπιστία και την ισχύ τους ανάλογα με τα διαθέσιμα παραδείγματα και δεδομένα.

 

Μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει την εξοικείωση με τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης δειγματοληπτικής έρευνας ή της συλλογής στοιχείων από διαθέσιμε

Περισσότερα  
Κωδικός: OCRS309
Κατηγορία: Πολιτικών Επιστημών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Ορισμοί, Συνάρτηση, Δειγματοληπτική Έρευνα και Συλλογή Δεδομένων, Επεξεργασία και Ανάλυση Δεδομένων.

 

Λέξεις Κλειδιά: πεδίο ορισμού, πεδίο τιμών, αντιστοιχία, συχνότητα, ενδεχόμενα, Chebyshev, Box-plot

 

Το πλαίσιο της Έρευνας, το Ερωτηματολόγιο, οι Ερευνητικές Υποθέσεις και τα Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος.

 

Λέξεις Κλειδιά: ερωτήσεις, ερωτηματολόγιο, συνεντευκτής, γλώσσα, διάταξη, κατηγορία, μεταβλητές, Conjoint, Pairwise method, δειγματοληψία

 

Σχεδιασμός, Δεδομένα, Δειγματοληπτικό Πλαίσιο, Συλλογή στοιχείων, Μηχανογράφηση και τέλος η Επεξεργασία δεδομένων.

 

Λέξεις Κλειδιά: δεδομένα, συλλογή, εισαγωγή δεδομένων, μεταβλητές, πίνακας συχνοτήτων

 

Ο υπολογισμός των αποστάσεων, τα βήματα και το τελικό Δενδρόγραμμα.

 

Λέξεις Κλειδιά: μεταβλητές, Block, συντελεστής ομοιότητας, δενδρόγραμμα Z scores, Deviation, Range

 

Μέτρα απόστασης, Συντελεστές ομοιότητας και τα βήματα ομαδοποίησης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Cluster, απόσταση, συσχέτιση, συντελεστές ομοιότητας

 

Τι είναι η Πολυδιάστατη Κλιμάκωση, ο σχηματισμός του πίνακα αποστάσεων, αναλυτικά τα βήματα και οι εντολές που δίνονται στο SPSS.

 

Λέξεις Κλειδιά: συντελεστές, αποστάσεις, Model Measure

 

Η μέθοδος, τα βήματα, οι εντολές που δίνονται στο SPSS για την εφαρμογή της μεθόδου σε ένα αρχείο δεδομένων.

 

Λέξεις Κλειδιά: συχνότητα, άξονας, πίνακας αξόνων, Plots, Statistics, συνεισφορά

 

Η σχέση δύο μεταβλητών και οι εντολές που δίνονται στο SPSS για την εφαρμογή της μεθόδου σε ένα αρχείο δεδομένων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Crosstabs, συχνότητα, μεταβλητές, Χ2, Residuals

 

Εισαγωγή στην μέθοδο και οι εντολές που δίνονται στο SPSS για την εφαρμογή της μεθόδου σε ένα αρχείο δεδομένων.

 

Λέξεις Κλειδιά: συνιστώσες, ανάλυση αντιστοιχιών, παραγοντική ανάλυση, Extraction Rotation, Scores, HelpMeVote 

 

Παρουσιάσεις εργασιών από τους φοιτητές

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  12038
Αρ. Προβολών :  51665

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -