Επικοινωνία Διαχείριση και Επίλυση Κρίσεων

Παναγιώτου Νικόλαος

Περιγραφή

 

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοηθούν οι βασικές αρχές διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών. Μέσω παραδειγμάτων θα παρουσιασθούν και θα αναλυθούν  τα στάδια διαχείρισης μίας κρίσης (Πρόληψη – Προετοιμασία – Ανταπόκριση – Ανάκαμψη) και ιδιαίτερα η επικοινωνία κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Στα πλαίσια αυτά θα εστιαστούμε στους τρόπους και τα μέσα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνιακή διαχείριση μιας κρίσης. Τέλος θα παρουσιαστούν επιμέρους θέματα που αφορούν και αναφέρονται και στην αντιμετώπιση θεμάτων όπως οι σχέσεις με την κοινότητα με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση και αντιμετώπιση συγκρουσιακών καταστάσεων.

 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Ομάδα στόχος
 • Οι φοιτητές του τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
 • Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή Ειδησεογραφικές Ψηφιακές Πηγές και Διεθνείς Ειδησεογραφικοί Οργανισμοί
Διδάσκοντες

Διδάσκων: Νικόλαος Παναγιώτου

 

Ομάδα Ανάπτυξης Περιεχομένου - Βιντεοσκόπηση - Επεξεργασία Υλικού:

Γιομελάκης Δημήτριος, Δημοσιογράφος, Υποψήφιος διδάκτορας Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. 
Γκάλιος Κωνσταντίνος, Ηλεκτρονικός μηχανικός

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει μια σειρά διαφορετικών θεμάτων όπως: Επικοινωνία, Διαχείριση και Επίλυση Κρίσεων: Ορισμοί - Θεωρητικό πλαίσιο, Τα χαρακτηριστικά μιας κρίσης, Στάδια μιας κρίσης, Στόχοι της Διαχείρισης κρίσεων, Ανάλυση κινδύνου, Θέματα δημόσιας υγείας - Φήμες, Επικοινωνιακή διαχείριση οργανωσιακής κρίσης: η περίπτωση των ναυαγίων Samina Express και Sea Diamond, Οργανωσιακή κρίση, κυρίαρχες προσεγγίσεις στη διαχείριση κρίσεων, Επικοινωνιακή στρατηγική, Σύγχρονα Μοντέλα Διαχείρισης Κρίσεων, Οργάνωση υποστηρικτικών δικτύων – Δημιουργία Βάσης Δεδομένων, Κρίση και ΜΜΕ: Η εικόνα της Ελληνικής οικονομικής κρίσης στα Ευρωπαϊκά ΜΜΕ. 

Μαθησιακοί στόχοι

Οι φοιτητές αναμένεται να:

 • γνωρίζουν το ρόλο τη σημασίας της επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων
 • αναπτύσσουν στρατηγικές αντιμετώπισης της κρίσης και ιδιαίτερα της επικοινωνίας κατά τη διάρκεια αυτής
 • σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα ενέργειες πρόληψης αλλά και επικοινωνιακής αντιμετώπισης πιθανών κρίσεων
 • κατανοούν το ρόλο των μέσων ΜΜΕ κατά τη διάρκεια μιας κρίσης και τη μεθοδολογία ομαλής ένταξής τους στο μηχανισμό παρέμβασης και διαχείρισης
Προτεινόμενα συγγράμματα
 1. Ηλίας Κουσκουβέλης, Λήψη αποφάσεων, κρίση, διαπραγμάτευση, Παπαζήσης, Αθήνα, 1995
 2. Allison Graham & Philip Zelikow, Essence of Decision: explaining the Cuban Missile, New York: Longman, c1999
Βιβλιογραφία

Πηγές στη βιβλιοθήκη του ιδρύματος

 1. Essence of decision; explaining the Cuban missile crisis. Allison, Graham T. Harper Collins, 1971 http://search.lib.auth.gr/Record/96121
 2. Λήψη αποφάσεων, κρίση, διαπραγμάτευση: Θεωρία και πράξη. Κουσκούβελης, Ηλίας Ι. Αθήνα: Παπαζήσης, 1997 http://search.lib.auth.gr/Record/364159

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη

 1. Coombs,W. T. (1999). Ongoing crisis communication: Planning, managing and responding. Thousand Oaks, CA: Sage. Full text
 2. Edelman, J. (1998, February 5). Crisis management: Tapping into the cyberspace dimension. Healthcare PR & Marketing News, p. 1. Full text
 3. Fearn-Banks, K. (1996). Crisis communications: A casebook approach. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Full text
 4. Fink, S. (1986). Crisis management: Planning for the inevitable. New York: American Management Association. Full text
Προαπαιτούμενα
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Ενότητες

Τι ονομάζουμε κρίση; Τα χαρακτηριστικά μιας κρίσης και τα διάφορα στάδια της, Στόχοι της Διαχείρισης κρίσεων, Ανάλυση κινδύνου, Μέθοδος Ανάλυσης Δυνατών και Αδύνατων Σημείων Ευκαιριών και Παραγόντων Κινδύνου (SWOT).

 

Λέξεις Κλειδιά: κρίση, χαρακτηριστικά, στόχοι, κίνδυνος

 

Γιατί είναι σηµαντική η εξέταση των κρίσεων σχετικά µε την υγεία; Κάλυψη υγειονομικών κρίσεων και βασικά χαρακτηριστικά, case studies. 

 

Λέξεις Κλειδιά: φήμες, δημόσια υγεία, κρίσεις

 

Οργανωσιακή κρίση, Κατηγορίες κρίσεων, κυρίαρχες προσεγγίσεις στη διαχείριση κρίσεων, Επικοινωνιακή στρατηγική, ΜΜΕ & Επικοινωνιακή στρατηγική, η περίπτωση των ναυαγίων Samina Express και Sea Diamond.

 

Λέξεις Κλειδιά: επικοινωνιακή διαχείριση, Samina Express, Sea Diamond

 

Μοντέλα Διαχείρισης Κρίσεων, Μοντέλο "Συμμετοχής της Κοινότητας στη διαχείριση μιας Καταστροφής/Κρίσης" Community Based Management (CBDM), Μοντέλο Ισχυρού - Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου, Μοντέλο ανάλυσης κινδύνου, Μέθοδος Ανάλυσης Κινδύνου Υψηλού Επιπέδου (Μ.Α.Κ.Υ.Ε.), Μέθοδο Ανάλυσης Δυνατών και Αδύνατων Σηµείων, Ευκαιριών και Παραγόντων Κινδύνου (SWOT).

 

Λέξεις Κλειδιά: μοντέλα, διαχείριση κρίσεων, SWOT

 

Δημιουργία Κοινού Συστήματος Επείγουσας Επικοινωνίας και Πληροφόρησης, Κοινό Σύστημα Επείγουσας Επικοινωνίας Και Πληροφόρησης - CECIS, Δημιουργία Βάσης Δεδομένων, Εκπαίδευση - Τεχνικές Προσομοίωσης, Μοντέλο ΕΠΙ, Εκπαίδευση στελεχών, παραδείγματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: υποστηρικτικά δίκτυα, βάση δεδομένων

 

Ποιοι  παράγοντες συντελούν στην κάλυψη ενός γεγονότος, καθορισμός ημερήσιας θεματολογίας, Κάλυψη της κρίσης από τα ΜΜΕ: Σχέση των οργανισμών ΜΜΕ με την κρίση, ο Ευρωπαϊκός τύπος για την Ελληνική κρίση, Κρίση στην Τηλεόραση. 

 

Λέξεις Κλειδιά: κρίση, ΜΜΕ, οικονομική κρίση, Ελλάδα, ευρωπαϊκά ΜΜΕ

 

Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  5917
Αρ. Προβολών :  29269