Ειδησεογραφικές Ψηφιακές Πηγές και Διεθνείς Ειδησεογραφικοί Οργανισμοί

Παναγιώτου Νικόλαος

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει μια γενική εισαγωγή στην ιστορική εξέλιξη και τα σύγχρονα χαρακτηριστικά των ειδησεογραφικών πηγών και των Διεθνών Ειδησεογραφικών Οργανισμών. Στα πλαίσια αυτά εξετάζονται το παγκόσμιο σύστημα συλλογής, η επεξεργασία και διανομής των ειδήσεων Μ.Μ.Ε. (σε τοπικό εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο) η έννοια του μεταβαλλόμενου επικοινωνιακού περιβάλλοντος καθώς και ζητήματα όπως η διαχείριση η και η πρόσβαση στην πληροφορία η ροή των πληροφοριών καθώς και η πληροφορική υπερφόρτωση. Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τη φύση των ειδήσεων στην εποχή των νέων μέσων και της παγκοσμιοποίησης καθώς και να αναδειχθούν κεντρικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανάδειξη, διαχείριση και διανομή της είδησης σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. Οι θεματικές ενότητες στις οποίες εστιάζει το μάθημα περιλαμβάνουν: πολιτική και πολιτιστική σημασία των Ειδησεογραφικών Πηγών, ο ρόλος, η οργάνωση και λειτουργία των Διεθνών Ειδησεογρα

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Ομάδα στόχος
 • Οι φοιτητές του τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
 • Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή Ειδησεογραφικές Ψηφιακές Πηγές και Διεθνείς Ειδησεογραφικοί Οργανισμοί
Διδάσκοντες

Διδάσκων: Νικόλαος Παναγιωτίδης 

 

Ομάδα Ανάπτυξης Περιεχομένου - Βιντεοσκόπηση - Επεξεργασία Υλικού: 

Γιομελάκης Δημήτριος, Δημοσιογράφος, Υποψήφιος διδάκτορας Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε.
Γκάλιος Κωνσταντίνος, Ηλεκτρονικός μηχανικός

 

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει μια σειρά διαφορετικών θεμάτων όπως:

 • ιστορική εξέλιξη και τα σύγχρονα χαρακτηριστικά των ειδησεογραφικών πηγών και των Διεθνών Ειδησεογραφικών Οργανισμών
 • παγκόσμιο σύστημα συλλογής, η επεξεργασία και διανομής των ειδήσεων Μ.Μ.Ε.
 • η έννοια του μεταβαλλόμενου επικοινωνιακού περιβάλλοντος, ζητήματα όπως η διαχείριση η και η πρόσβαση στην πληροφορία η ροή των πληροφοριών καθώς και η πληροφορική υπερφόρτωση
 • η πολιτική και πολιτιστική σημασία των Ειδησεογραφικών Πηγών
 • ο ρόλος, η οργάνωση και λειτουργία των Διεθνών Ειδησεογραφικών Οργανισμών, δομές εθνικών και διεθνών επικοινωνιακών συστημάτων
 • διαδικασίες παραγωγής και τα χαρακτηριστικά του ενημερωτικού και πολιτιστικού περιεχομένου των μέσων
Μαθησιακοί στόχοι

Αναμένονται:

 • Η ανάδειξη της σημασία της συλλογής, επεξεργασίας και διανομής της είδησης
 • Η κριτική προσέγγιση των Ειδησεογραφικών πηγών
 • Η κατανόηση της πολιτικής και πολιτιστικής σημασίας του ρόλου, της οργάνωσης και λειτουργίας των Διεθνών Ειδησεογραφικών Οργανισμών
 • Η κατανόηση του ρόλου και της σημασίας των εννοιών όπως πληροφοριακή υπερφόρτωση, ανισότητα στην πρόσβαρη και διανομή του ειδησεογραφικού περιεχομένου κλπ και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τις κοινωνικές δομές και την κοινωνική πραγματικότητα,
 • Ο τρόπος με τον οποίο οι έννοιες αυτές επηρεάζουν την δημοσιογραφική λειτουργία και πρακτική
Προτεινόμενα συγγράμματα

Ν. Παναγιώτου (2015): Διεθνείς Ειδησεογραφικοί Οργανισμοί: Ενημέρωση και Επικοινωνία στον 20ο Αιώνα, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονία

Μέθοδοι αξιολόγησης
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Μέθοδοι διδασκαλίας

Πρόσωπο με πρόσωπο.

Προαπαιτούμενα
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Βιβλιογραφία

Πηγές στη βιβλιοθήκη του ιδρύματος

 1. Chris Paterson, Annabelle Sreberny “Διεθνείς Ειδήσεις στον 21ο αιώνα”, Εκδ. Α. Σιδέρης-Ι.Σιδέρης Σ & ΣΙΑ Ο.Ε. http://search.lib.auth.gr/Record/973489
 2. Ψυχογιός Δημήτρης  «Τα έντυπα μέσα επικοινωνίας: Από τον πηλό στο Δίκτυο» Αθήνα: Καστανιώτης, 2004. http://search.lib.auth.gr/Record/494324

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη

 1. Clausen, L. (2004), Localizing the Global: ‘Domestication’ Processes in International News Production, Media, Culture & Society, 26:25-44. Full text
 2. Hafez, K. (2009), Let’s Improve Global Journalism!. Journalism, 10(3):329-331. Cristina Archetti (2008), News coverage of 9/11 and the demise of media flows, globalization and localization hypotheses, The International Communication Gazette, 70(6): 463–485. Full text
 3. Beate Josephi (2005), Journalism in the Global Age, The International Journal of Communication Studies, 67(6): 575–590.
 4. Χρήστος Α. Φραγκονικολόπουλος & Νίκος Παναγιώτου (2008), Η επίδραση των παγκοσμίων δικτύων ενημέρωσης στην εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις, Ζητήματα Επικοινωνίας, τεύχος 7:39-55
 5. Gurevitch, M., Levy, M. R. and Roeh, I. (1991), The Global Newsroom: Convergences and Diversities in the Globalization of Television News, σ. 195-216. Στο P. Dahlgren and C. Sparks (eds.), Communication and Citizenship. London: Routledge.
 6. Paterson, C. (1997), Global Television News Services, σ. 145-60. Στο A. Sreberny-Mohammadi, D. Winseck, J. McKenna and O. Boyd-Barrett (eds.), Media in Global Context: A Reader. London: Hodder Arnold.
 7. Giffard, A.C. (2001) Report of the UNESCO Workshop: news agencies in the era of the Internet. Paris: UNESCO.
 8. Boyd-Barrett, O. (2000) ‘National and international news agencies’, Gazette, 62(1): 5-18.

Ιστοσελίδες

 1. International Center for Journalists. http://www.icfj.org
 2. International Journalists’ Network. http://ijnet.org
 3. Global Journalism Centre. http://www.oru.se/English/Schools/School-of-Humanities-Education-and-Social-Sciences/Education/Global-Journalism1/Global-Journalism-Center-GJC
 4. News Agencies http://en.wikipedia.org/wiki/News_agency

Ενότητες

Τι είναι ειδησεογραφικό πρακτορείο, Ποιες εξελίξεις όρισαν την ανάπτυξη των Ειδησεογραφικών Πρακτορείων? Σταθμοί στην Ιστορική Εξέλιξη των Ειδησεογραφικών Πρακτορείων, Συνθήκες Συνένωσης.

 

Λέξεις Κλειδιά: ιστορική εξέλιξη, ειδησεογραφικό πρακτορείο, εξελίξεις

 

Ιστορικά στοιχειά, Παρουσίαση των πιο γνωστών ειδησεογραφικών πρακτορείων και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

 

Λέξεις Κλειδιά: ειδησεογραφικά πρακτορεία, χαρακτηριστικά

 

Το μάθημα περιλαμβάνει θεματικές όπως η σημασία Ειδ. Πρακτορείων, τι καθόρισε τις εξελίξεις, οικονομικές εξελίξεις, συνθήκες συνένωσης, νέα παγκόσμια επικοινωνιακή και πληροφοριακή Τάξη.

 

Λέξεις Κλειδιά: πρακτορεία ειδήσεων, εξελίξεις

 

Τι συμβαίνει σήμερα, Το πλαίσιο, λειτουργία, Ειδησεογραφικά Πρακτορεία σε Κρίση, Το νέο πεδίο – εξελίξεις.

 

Λέξεις Κλειδιά: πλαίσιο λειτουργίας, πρακτορεία ειδήσεων 

 

Παρουσίαση των παγκόσμιων τηλεοπτικών καναλιών και τα χαρακτηριστικά τους. Οι περιπτώσεις CNN και BBC.

 

Λέξεις Κλειδιά: παγκόσμια τηλεοπτικά δίκτυα, CNN, BBC

 

Ειδησεογραφικές Πηγές, Κύριες/Δευτερεύουσες Πηγές, Παράγοντες που επηρεάζουν, Τα ΜΜΕ στις ανεπτυγμένες χώρες, Πηγή κυριαρχίας, Ανταποκριτές/γεωγραφική θέση, Η σημασία των Ειδ. Πηγών.

 

Λέξεις Κλειδιά: ειδησεογραφικές πηγές, εξελίξεις, πλαίσιο

 

Εξελίξεις στα ΜΜΕ, Έρευνες - Τάσεις, Κατηγοριοποίηση Ειδησεογραφικών Πηγών, Παρούσα κατάσταση, Συλλογικό Μιντιακό Σύστημα, Επίσημες και Ανεπίσημες πηγές ειδήσεων, Παραδοσιακή Δημοσιογραφία –Αξιοποίηση Πηγών, Αλλαγές που απαιτούνται.

 

Λέξεις Κλειδιά: εξελίξεις στα ΜΜΕ, έρευνες, τάσεις

 

Ζητήματα που εγείρονται, Πλαίσιο της Είδησης/Ειδησεογραφικών Πηγών, Χειρισμός των Ειδησεογραφικών Πηγών/Είδησης, Εργαλεία για τον έλεγχο πηγών, Επαλήθευση της Είδησης, Κριτήρια Δημοσίευσης, Αξιοποίηση Ειδησεογραφικών Πηγών, Παράγοντες κατανόησης της είδησης, Κατηγορίες Ειδήσεων/Πηγών. 

 

Λέξεις Κλειδιά: πλαίσιο είδησης, ειδησεογραφικές πηγές, χειρισμός, επαλήθευση

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  3338
Αρ. Προβολών :  31774