Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ

Δημήτριος Λαμπρίδης, Γεώργιος Ανδρέου

Περιγραφή

 

Μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Υπόγειες και εναέριες γραμμές μεταφοράς. Μηχανικά χαρακτηριστικά γραμμών μεταφοράς. Υπολογισμός βέλους ανάρτησης και δυνάμεων σε εναέριους αγωγούς. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά γραμμών μεταφοράς. Μεταφορά και έλεγχος ενεργής και άεργης ισχύος σε κοντές και μακριές γραμμές μεταφοράς. Όρια φόρτισης αγωγών. Υπολογισμοί πτώσης τάσης και ευστάθειας. Άεργη ισχύς και μέσα αντιστάθμισης. Υποσταθμοί στο δίκτυο και στους καταναλωτές. Ηλεκτρικά δίκτυα μεταφοράς και διανομής.

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Διδάσκοντες

Διδάσκοντες:

Δημήτριος Λαμπρίδης, Καθηγητής

Βιογραφικό: http://users.auth.gr/users/5/3/003535/public_html/index.htm

 

 

 

 

 

Γεώργιος Ανδρέου, Λέκτορας

Βιογραφικό: http://power.ee.auth.gr/index.php?page=andreou

 

 

 

 

 

Ομάδα Ανάπτυξης Περιεχομένου: Κωνσταντίνα Σβάρνα 

Περιεχόμενο μαθήματος
 • Μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Υπόγειες και εναέριες γραμμές μεταφοράς.
 • Μεταφορά και έλεγχος ενεργής και άεργης ισχύος σε γραμμές μεταφοράς.
 • Άεργη ισχύς και μέσα αντιστάθμισης.
Ομάδα στόχος

Φοιτητές του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΑΠΘ.

Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν πλήρως τη δομή και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά μιας εναέριας ή υπόγειας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τη ροή ενεργής και άεργης ισχύος σε μια γραμμή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, και θα μπορούν να τη μοντελοποιήσουν μαθηματικά. Τέλος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν την αντιστάθμιση άεργης ισχύος σε ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.

Προτεινόμενα συγγράμματα
Μέθοδοι διδασκαλίας
 • Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, εργαστήριο.
Μέθοδοι αξιολόγησης
 • Γραπτές Εξετάσεις. 
Προαπαιτούμενα
 • Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι.
Βιβλιογραφία
 1. Electrical Power Systems, Vol.1, Guile, A.E. and Paterson, W., Pergamon, 1994.
 2. Electrical Power Systems, Vol.2, Guile, A.E. and Paterson, W., Pergamon, 1994.
 3. Power Systems Grounding and Transients - An Introduction, Meliopoulos, A.P.S., Dekker, 1988.
 4. Electric Power Systems, Weedy, B.M., Chichester, 1988.
 5. Power Systems, Gungor, B.R., Harcourt Brace Jovanovich, 1988.
 6. Electric Energy Systems Theory, Elgerd, O.I., McGraw-Hill, 1978.

Ενότητες

Ηλεκτρικές παράμετροι γραμμών:

 1. Ωμική Αντίσταση
 2. Επαγωγική Αντίδραση
 3. Χωρητική Αντίδραση

Λέξεις Κλειδιά: ωμική αντίσταση, επαγωγική, χωρητική, αντίδραση

 

Σχεδίαση Γραμμών Μεταφοράς. Eπιτρεπόμενες αποστάσεις. Πυλώνες. Μονωτήρες. Ταλαντώσεις αγωγών. Αγωγοί Γης. Γείωση Γραμμών Μεταφοράς. Θεμελίωση Πυλώνων.

 

Λέξεις Κλειδιά: γραμμές μεταφοράς, αποστάσεις, πυλώνες, μονωτήρες, ταλαντώσεις, γείωση

 

Γραμμές Μεταφοράς. Κοντές Γραμμές Μεταφοράς. Πτώση Τάσης σε Κοντές ΓΜ. Πτώση Τάσης σε Κοντές Γραμμές με Αμελητέες Απώλειες. Σχέσεις Ισχύος σε Κοντές Γραμμές. Σχέσεις Ισχύος σε Κοντές Γραμμές με Αμελητέες Απώλειες. Συμπεράσματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: γραμμές μεταφοράς, πτώση τάσης, σχέσεις ισχύος, συμπεράσματα

 

Η σημασία της αντιστάθμισης. Διόρθωση του συντελεστή ισχύος. Καταναλωτές άεργης ισχύος. Μέσα αντιστάθμισης.

 

Λέξεις Κλειδιά: αντιστάθμιση, διόρθωση συντελεστή ισχύος, καταναλωτές ισχύος

 

Διαφορική εξίσωση της ομοιογενούς γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Φυσικές ερμηνείες των λύσεων. Χρονικές συναρτήσεις ρευμάτων και τάσεων.

 

Λέξεις Κλειδιά: ομοιογενής γραμμή μεταφοράς, φυσικές ερμηνείες λύσεων, χρονικές συναρτήσεις

 

Γραμμή χωρίς απώλειες, εν κενώ. Γραμμή χωρίς απώλειες με βραχυκυκλωμένο άκρο. Φόρτιση γραμμής χωρίς απώλειες με καταναλωτή ίσο με την κυματική αντίσταση. Γραμμή χωρίς απώλειες φορτιζόμενη με ωμικό φορτίο. Γραμμή χωρίς απώλειες με οποιοδήποτε φορτίο.

 

Λέξεις Κλειδιά: γραμμή, φόρτιση γραμμής, απώλειες

 

Η Γραμμή Μεταφοράς ως τετράπολο. Ισοδύναμα Π- και Τ- τετράπολα μιας γραμμής μεταφοράς. Υπολογισμός σφάλματος που υπεισέρχεται στην προσέγγιση μιας γραμμής μεταφοράς με τα στοιχεία της συγκεντρωμένα.

 

Λέξεις Κλειδιά: γραμμή μεταφοράς, τετράπολο, υπολογισμός σφάλματος

 

Ισχύς εισόδου και εξόδου ομοιογενούς ΓΜ. Ευστάθεια στη συνεργασία ομοιογενούς ΓΜ με γεννήτρια. Λειτουργικά διαγράμματα μακριών ομοιογενών ΓΜ.

 

Λέξεις Κλειδιά: ισχύς εισόδου και εξόδου, λειτουργικά διαγράμματα

 

Ηλεκτρικά και Μαγνητικά Πεδία Εξαιρετικά Χαμηλής Συχνότητας (ΕΧΣ). Κανονισμοί περιορισμού της έκθεσης σε πεδία ΕΧΣ.

 

Λέξεις Κλειδιά: ηλεκτρικά, μαγνητικά, πεδία, κανονισμοί περιορισμού έκθεσης

 

Γενικά περί καλωδίων ισχύος. Κατασκευαστικά στοιχεία των καλωδίων.

 

Λέξεις Κλειδιά: καλώδια ισχύος, κατασκευαστικά στοιχεία

 

Επίλυση ασκήσεων και παλαιότερων θεμάτων

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  11936
Αρ. Προβολών :  64735