Παράκτια Ωκεανογραφία

Ιωάννης Κρεστενίτης, Θεοφάνης Καραμπάς

Περιγραφή
 • Φυσικές Παράμετροι Θαλασσίων Μαζών
 • Παράκτια Ωκεανογραφία
 • Απεικόνιση Φυσικών Παραμέτρων Θαλασσίων Μαζών
 • Διαγράμματα T-S
 • Μετρήσεις φυσικών παραμέτρων
 • Παράδειγμα: Εφαρμογή θεμάτων παράκτιας ωκεανογραφίας σε προβλήματα μηχανικού
 • Παράκτια Υδροδυναμική Κυκλοφορία
 • Μεταφορά Ekman
 • Μετεωρολογική Παλίρροια
 • Αστρονομική Παλίρροια
 • Τσουνάμι (θαλάσσιο σεισμογενές κύμα)
 • Θραύση και αναρρίχηση κυματισμών
 • Παράκτια κυματογενή ρεύματα 

 

Κωδικός: OCRS318
Κατηγορία: Πολιτικών Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Παρουσίαση φυσικών παραμέτρων θαλασσίων μαζών.
 • Εποχιακές και χωρικές μεταβολές.
 • Κατανομές στη θαλάσσια στήλη.
 • Απεικόνιση φυσικών παραμέτρων θαλασσίων μαζών.

Λέξεις Κλειδιά: φυσικές παράμετροι θαλασσίων μαζών, εποχιακές και χωρικές μεταβολές, κατανομές στη θαλάσσια στήλη, απεικόνιση φυσικών παραμέτρων θαλασσίων μαζών

 • Παράκτια Ωκεανογραφία.
 • Απεικόνιση Φυσικών Παραμέτρων Θαλασσίων Μαζών.
 • Διαγράμματα T-S.
 • Μετρήσεις φυσικών παραμέτρων.
 • Παράδειγμα: Εφαρμογή θεμάτων παράκτιας ωκεανογραφίας σε προβλήματα μηχανικού.

Λέξεις Κλειδιά: παράκτια ωκεανογραφία, απεικόνιση φυσικών παραμέτρων θαλασσίων μαζών, διαγράμματα T-S, μετρήσεις φυσικών παραμέτρων, παράδειγμα: εφαρμογή θεμάτων παράκτιας ωκεανογραφίας σε προβλήματα μηχανικού

 • Παράκτια νερά.
 • Παράκτια υδροδυναμική κυκλοφορία – ρεύματα.
 • Γενεσιουργά αίτια και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις.
 • Όργανα μέτρησης θαλασσίων ρευμάτων.
 • Απεικόνιση θαλασσίων ρευμάτων.
 • Το μαθηματικό ομοίωμα της παράκτιας υδροδυναμικής κυκλοφορίας.
 • Άνεμος και θάλασσα (κλίμακα Beaufort, διατμητική τάση ανέμου).
 • Μεταφορά Ekman (βασικές έννοιες, μαθηματικό ομοίωμα θαλάσσιας υδροδυναμικής κυκλοφορίας, μαθηματικό ομοίωμα μεταφοράς Ekman).
 • Παράκτια ανάδυση – upwelling.

Λέξεις Κλειδιά: παράκτια νερά, παράκτια υδροδυναμική κυκλοφορία, ρεύματα, γενεσιουργά αίτια, κατηγοριοποιήσεις, όργανα μέτρησης και απεικόνιση θαλασσίων ρευμάτων, το μαθηματικό ομοίωμα της παράκτιας υδροδυναμικής κυκλοφορίας, άνεμος και θάλασσα, μεταφορά Ekman, παράκτια ανάδυση, upwelling

 • Μετεωρολογική παλίρροια (Βασικοί ορισμοί,  Ατμοσφαιρική πίεση - Βαρομετρικά συστήματα, Χάρτες καιρού).
 • Ανύψωση θαλάσσιας στάθμης (Ανύψωση λόγω ατμοσφαιρικής πίεσης, Ανύψωση λόγω ανέμων).
 • Ανύψωση στάθμης στον παράκτιο χώρο (Επεισόδια μετεωρολογικής παλίρροιας στη Μεσόγειο, Επεισόδια μετεωρολογικής παλίρροιας στις Ελληνικές θάλασσες).
 • Υπολογισμός μετεωρολογικής παλίρροιας (Το γενικευμένο μοντέλο μετεωρολογικής παλίρροιας, Το απλοποιημένο μοντέλο μετεωρολογικής παλίρροιας).

Λέξεις Κλειδιά: μετεωρολογική παλίρροια, ανύψωση θαλάσσιας στάθμης, ανύψωση στάθμης στον παράκτιο χώρο, υπολογισμός μετεωρολογικής παλίρροιας 

 • Αστρονομική παλίρροια (Βασικές έννοιες & ορισμοί, Παλιρροιακές δυνάμεις, Παλιρροιακοί κύκλοι, Παλιρροιακά ρεύματα).
 • Δυναμική θεωρία παλιρροιών (Βασικές έννοιες, Παλιρροιακές συνιστώσες – αρμονική ανάλυση, Υπολογισμός αστρονομικής παλίρροιας, Μεταβολές παλίρροιας στον παράκτιο χώρο).

Λέξεις Κλειδιά: αστρονομική παλίρροια, δυναμική θεωρία παλιρροιών

 • Tsunamis – βασικοί ορισμοί (Μηχανισμοί δημιουργίας, Περιοχές γένεσης).
 • Αριθμητική προσομοίωση Tsunamis (Μοντέλο διάδοσης μη γραμμικών κυματισμών, Μοντέλο διάδοσης μεμονωμένου κυματισμού, Αναρρίχηση μεμονωμένου κυματισμού, Μέτρα αντιμετώπισης και προστασίας από tsunamis.

Λέξεις Κλειδιά: tsunamis, αριθμητική προσομοίωση

 • Η θραύση των κυματισμών (Βασικές έννοιες και ορισμοί, Σχέσεις υπολογισμού χαρακτηριστικών μεγεθών θραύσης).
 • Κυματογενής μεταβολή στάθμης θάλασσας, Αναρρίχηση κυματισμών (Βασικοί υπολογισμοί, Αναρρίχηση μεμονομένων κυματισμών).

Λέξεις Κλειδιά: η θραύση των κυματισμών, κυματογενής μεταβολή στάθμης θάλασσας, αναρρίχηση κυματισμών 

 • Η θραύση των κυματισμών (Βασικές έννοιες και ορισμοί, Σχέσεις υπολογισμού χαρακτηριστικών μεγεθών θραύσης).
 • Κυματογενής μεταβολή στάθμης θάλασσας.

Λέξεις Κλειδιά: η θραύση των κυματισμών, κυματογενής μεταβολή στάθμης θάλασσας

 • Παράκτια κυματογενή ρεύματα.

Λέξεις Κλειδιά: παράκτια κυματογενή ρεύματα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  2941
Αρ. Προβολών :  19036

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -