Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο

Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά

Περιγραφή

 • Η διπλή νομιμοποίηση της ΕΕ.
 • Το συνταγματικό θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης – Ελλάδα: το άρθρο 28 Σ.
 • Μπορεί η ΕΕ να έχει Σύνταγμα;
 • Έννοιες του συντάγματος σε σχέση με την ΕΕ.
 • Είναι οι ευρωπαϊκές Συνθήκες Σύνταγμα της Ένωσης;
 • Ο λαός (δήμος) ως προαπαιτούμενο συντάγματος και δημοκρατίας.
 • Φορέας συντακτικής εξουσίας στην ΕΕ.
 • Η ευρωπαϊκή ενοποίηση και η κρατική κυριαρχία.
 • Αρχές και αξίες στο κοινοτικό δίκαιο.
 • Η δημοκρατική αρχή στην ευρωπαϊκή Συμπολιτεία.
 • Η ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη (πολιτότητα).
 • Η διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού δήμου μέσα από τη λειτουργία
 • Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων.
 • Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.
 • Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Νομιμοποίηση και αρμοδιότητες.
 • Άσκηση νομοθετικής εξουσίας στην ΕΕ. Ευελιξία και Σύνταγμα.
 • Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνταγματικό δικαστήριο.

 

Κωδικός: OCRS330
Κατηγορία: Νομικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Η προϊστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
 • ΕΚΑΧ
 • Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση;
 • Έννοιες του όρου ‘κράτος’.
 • Είναι κράτος η ΕΕ;

Λέξεις Κλειδιά: Ευρωπαϊκή κοινότητα, ευρωπαϊκή ιστορία, ΕΚΑΧ

 

 • Μέθοδοι, βαθμίδες και μορφές συνεργασίας στην ΕΕ.
 • Γραπτές πηγές δικαίου.
 • Αρμοδιότητες Ένωσης και Κρατών Μελών.
 • Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Λέξεις Κλειδιά: όργανα της Ένωσης, πρωτογενές δίκαιο, αποκλειστική αρμοδιότητα

 

 • Θεωρητικό θεμέλιο.
 • Τυπικό Σύνταγμα και Ουσιαστικό Σύνταγμα.
 • Μπορεί η ΕΕ να έχει Σύνταγμα;

Λέξεις Κλειδιά: σύνταγμα, ευρωπαϊκή ένωση, ουσιαστικό σύνταγμα

 

 • Συνταγματικές αρχές.
 • Συνταγματικές αξίες.
 • Προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων.
 • Μορφές νομιμοποίησης. 

Λέξεις Κλειδιά: ουσιαστικό σύνταγμα, θεμελιώδη δικαιώματα, αρχές

 

 • Η τριπλή νομιμοποίηση της Ένωσης.
 • Ευρωπαϊκό Πολιτικό Σύστημα. 

Λέξεις Κλειδιά: δημοκρατία, νομιμοποίηση, δικαιώματα

 

 • Η προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ. 

Λέξεις Κλειδιά: θεμελιώδη δικαιώματα, ΔΕΕ, χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων

 

 • Η αρχή της ισότητας ενώπιον του ΔΕΕ.
 • Πρόσφατες εξελίξεις στη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ σε θέματα μη διάκρισης στο πεδίο του κοινωνικού δικαίου. Προς ένα ευρωπαϊκό, πραιτωρικό δίκαιο των δικαιωμάτων των ομάδων;

Λέξεις Κλειδιά: ισότητα, διακριτική μεταχείριση, μη διάκριση

 

 • Ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση και εθνικές πολιτικές: από τη δημοσιονομική "αυτοπειθαρχία" στην ενίσχυση της εποπτείας.
 • Το ευρωπαϊκό εξάμηνο ως μέσο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ.
 • Ο εθνικός και ευρωπαίος δικαστής ενώπιον της κρίσης χρέους.

Λέξεις Κλειδιά: οικονομικό σύνταγμα, σύνταγμα, ευρωπαϊκή ένωση

 

 • Ο διάλογος του ΣτΕ με το ΔΕΕ, περιπτώσεις προδικαστικών ερωτημάτων.
 • "βασικός μέτοχος" πεδίο δοκιμασίας για τον αναθεωρητικό νομοθέτη και παράδειγμα λελογισμένης συνδιαλλαγής μεταξύ ΣτΕ και ΔΕΕ.

Λέξεις Κλειδιά: εθνικό σύνταγμα, ενωσιακό δίκαιο, άρθρο 28Σ

 

 • Άμεση δικαστική προστασία των ιδιωτών κατά το ά. 263 ΣΛΕΕ.
 • Το Γενικό Δικαστήριο ενώπιον των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το δικαιοδοτικό σύστημα της Ε.Ε.
 • Μορφές ελέγχου της δράσης των οργάνων της Ένωσης.

Λέξεις Κλειδιά: ατομική προσφυγή, προδικαστικό ερώτημα, ΔΕΕ

 

 • Η βελτίωση της έννομης προστασίας υπό το πρίσμα του δικαίου της Ένωσης.
 • Mεταξύ "Simmenthal II" και "Βαλλιανάτος κ.ά. Κατά Ελλάδας": ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων στις συμπληγάδες των δύο ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Λέξεις Κλειδιά: δικαστική προστασία, εθνικό δίκαιο, ενωσιακό δίκαιο

 

 • Ευρωπαϊκές πολιτικές για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Λέξεις Κλειδιά: δίδακτρα, πανεπιστήμιο

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  9359
Αρ. Προβολών :  41927

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -