Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Γωνίδα Ελευθερία-Σοφία

Περιγραφή

Υποχρεωτικό μάθημα. Στο μάθημα συζητώνται οι κυριότερες θεωρίες για τη μάθηση και μια σειρά επίκαιρων ζητημάτων στη διεθνή βιβλιογραφία της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας που συνδέονται με τη σχολική μάθηση, τη διδασκαλία και την προαγωγή των μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών και των εφήβων.

 

Κωδικός: OCRS338
Κατηγορία: Ψυχολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Βασικές αρχές. Μορφές συμπεριφορικής μάθησης (απλή συνειρμική, κλασική εξαρτημένη, συντελεστική μάθηση). Εφαρμογές των συμπεριφορικών προσεγγίσεων στη σχολική τάξη. Κριτική στις συμπεριφορικές απόψεις για τη μάθηση.

 

Λέξεις Κλειδιά: μάθηση, συμπεριφορικές προσεγγίσεις, Watson, Skinner, απλή συνειρμική μάθηση, κλασική εξαρτημένη μάθηση, συντελεστική μάθηση, ενίσχυση, τιμωρία, έπαινος, διδασκαλία

 

Βασικές αρχές. Το μοντέλο της αμοιβαίας αιτιότητας του Bandura (1989). Η ενίσχυση και η τιμωρία στο πλαίσιο της κοινωνικο-γνωστικής προσέγγισης. Μάθηση βασισμένη σε μοντέλα. Αυτo-αποτελεσματικότητα. Αυτο-ρύθμιση. Εφαρμογές των κοινωνικο-γνωστικών προσεγγίσεων στη σχολική τάξη. Κριτική στις κοινωνικο-γνωστικές απόψεις.

 

Λέξεις Κλειδιά: μάθηση, κοινωνικο-γνωστικές προσεγγίσεις, Bandura, μοντέλο αμοιβαίας αιτιότητας, προσδοκίες, μίμηση μοντέλου, αυτο-αποτελεσματικότητα, αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση

 

Βασικές αρχές. Μοντέλο της επεξεργασίας των πληροφοριών. Η ενεργοποίηση και η αξιοποίηση των γνωστικών  λειτουργιών μέσα στη σχολική τάξη. Σύγχρονες γνωστικές απόψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία. Ο ρόλος της μεταγνώσης. Εφαρμογές των γνωστικών απόψεων μέσα στη σχολική τάξη. Κριτική στις γνωστικές απόψεις. 

 

Λέξεις Κλειδιά: μάθηση, γνωστικές προσεγγίσεις, επεξεργασία πληροφοριών, προσοχή, αντίληψη, μνήμη, σκέψη, μεταγνώση, στρατηγικές, εποικοδομητισμός

 

Ορισμός, προϋποθέσεις, τεχνικές προαγωγής, κρίσιμα στοιχεία. Μεταγνωστική διδασκαλία και αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση.

 

Λέξεις Κλειδιά: αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση, γνώση, μεταγνώση, κίνητρα, στρατηγικές, κυκλική διαδικασία, σχεδιασμός, παρακολούθηση, έλεγχος, διόρθωση, αξιολόγηση

 

Ποικίλες διαστάσεις των κινήτρων και η σχέση τους με τη μάθηση (θεωρία αυτό-προσδιορισμού, πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσματικότητας, θεωρία στόχων επίτευξης, λανθάνουσες θεωρίες για τη νοημοσύνη, αιτιακές αποδόσεις, ενδιαφέρον, θεωρία προσδοκίας-αξίας). Συμβολή του εκπαιδευτικού. Παρεμβάσεις σε επίπεδο κινήτρων των μαθητών/-ριών.

 

Λέξεις Κλειδιά: κίνητρα, μάθηση, αυτο-προσδιορισμός, πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσματικότητας, στόχοι επίτευξης, λανθάνουσες θεωρίες για τη νοημοσύνη, αιτιακές αποδόσεις, ενδιαφέρον, προσδοκία, αξία

 

Εννοιολογικός προσδιορισμός, μορφές συμπεριφορών αποφυγής, προβλεπτικοί παράγοντες, συνέπειες. Η αποφυγή αναζήτησης βοήθειας και η  αυτο-υπονόμευση στο σχολικό πλαίσιο.

 

Λέξεις Κλειδιά: συμπεριφορές αποφυγής, αναζήτηση βοήθειας, ακαδημαϊκή αυτο-υπονόμευση, ικανότητα, προσπάθεια, φόβος αποτυχίας, προστατευτικοί παράγοντες, παράγοντες κινδύνου

 

Εννοιολογικός προσδιορισμός. Αναπτυξιακά ζητήματα. Δομή της αυτο-αντίληψης. Παράγοντες διαμόρφωσης (οικογένεια, εκπαιδευτικοί, συνομήλικοι, κοινωνικό πλαίσιο). Ακαδημαϊκή αυτο-αντίληψη και σχολική επίδοση. Η σημασία της αυτο-εκτίμησης στη ζωή, παράγοντες διαμόρφωσης, ο ρόλος του πλαισίου, προτάσεις εφαρμογής. 

 

Λέξεις Κλειδιά: αυτοαντίληψη, αυτοεκτίμηση, εαυτός, σημαντικοί άλλοι, σωματική αυτοαντίληψη, κοινωνική αυτοαντίληψη, ακαδημαϊκή  αυτοαντίληψη, σχολική επίδοση, προγράμματα παρέμβασης

 

Αντικειμενική vs ψυχολογική διάσταση του περιβάλλοντος της τάξης. Στόχοι, διδακτικές πρακτικές και κλίμα μάθησης. Το μοντέλο TARGET της Ames (1992).

 

Λέξεις Κλειδιά: ψυχολογικό περιβάλλον τάξης, κίνητρα, έργο, εξουσία, αναγνώριση, συγκρότηση ομάδων, αξιολόγηση, διαχείριση χρόνου, TARGET

 

Γονεϊκότητα και σχολική επιτυχία. Γονεϊκή εμπλοκή, εναλλακτικές μορφές, συνέπειες. Γονεϊκή εμπλοκή και σχολική εργασία στο σπίτι. Συνεργασία εκπαιδευτικών - γονέων: Η συμβολή των εκπαιδευτικών, η συμβολή των γονέων. Πρακτικές εκπαιδευτικών για την προώθηση της γονεϊκής εμπλοκής.

 

Λέξεις Κλειδιά: γονεϊκότητα, γονεϊκή εμπλοκή, μάθηση, σχολική επίδοση, σχολική επιτυχία, συνεργασία σχολείου-οικογένειας, πρακτικές εκπαιδευτικών

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  25455
Αρ. Προβολών :  85399

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -