Διγλωσσία και εκπαίδευση

Τσοκαλίδου Ρούλα

Περιγραφή

Το μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή των φοιτητών/ ριών στα θέματα της διγλωσσίας, ορισμοί, είδη, συναφή γλωσσικά φαινόμενα και στη σύνδεσή τους με την εκπαίδευση.  Επίσης προτείνει τρόπους αξιοποίησης της διγλωσσίας στην εκπαίδευση μέσα από ποικίλες εκπαιδευτικές που προάγουν τη διγλωσσία.

 

Κωδικός: OCRS345
Κατηγορία: Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Η πρώτη ενότητα εισάγει τους/τις φοιτητές/ ριες στον ορισμό της διγλωσσίας και στη συνθετότητά του, αναδεικνύοντας, παράλληλα, την ανάγκη για την υπέρβαση μιας καθαρά γλωσσικής προσέγγισης και της ένταξης των ευρύτερων κοινωνικών και ιδεολογικών διαστάσεων του θέματος.  Συνεχίζει με τα είδη της διγλωσσίας που αφορούν την ικανότητα χρήσης των γλωσσών, τον χρόνο κατάκτησης των γλωσσών αλλά και τις σημαντικές κοινωνικές διαστάσεις του θέματος. 

 

Λέξεις κλειδιά: Είδη διγλωσσίας, ισοβαρής διγλωσσία, αφανής διγλωσσία, δυναμική διγλωσσία.

Η δεύτερη ενότητα αφορά τα φαινόμενα επαφής γλωσσών και ειδικότερα τον δανεισμό και την εναλλαγή κωδίκων.  Γίνεται η προσπάθεια να φανεί η διάκριση ανάμεσα στον δανεισμό λέξεων και στην εναλλαγή κωδίκων, εφόσον το πρώτο φαινόμενο αφορά όλες τις κοινωνίες και το δεύτερο αναφέρεται σε περιβάλλοντα επαφής γλωσσών και επικοινωνίας ανάμεσα σε δίγλωσσα άτομα. Μέσα από παραδείγματα αναδεικνύονται, αφενός, η γλωσσική χρήση των δίγλωσσων ατόμων, και, αφετέρου,  οι λειτουργίες της εναλλαγής κωδίκων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την επικοινωνία στα σύγχρονα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.

 

Λέξεις κλειδιά: Δανεισμός, εναλλαγή κωδίκων, ελληνικά διασποράς.

Η τρίτη ενότητα περιέχει πληροφορίες που αφορούν την έννοια της ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας και της αλληλεξάρτησης των γλωσσών (Cummins, 2005).  Οι έννοιες αυτές αποτελούν σημαντικές θέσεις για τα ζητήματα της εκπαίδευσης των δίγλωσσων παιδιών.  Επίσης, προτείνεται η χρήση των δίγλωσσων βιβλίων για την περαιτέρω ανάπτυξη των διγλωσσικών ικανοτήτων των παιδιών αλλά και της ανάπτυξης της γλωσσομάθειας για όλα τα παιδιά της τάξης.

 

Λέξεις κλειδιά: Ακαδημαϊκή γλωσσική ικανότητα, αλληλεξάρτηση γλωσσών, δίγλωσσα βιβλία.

Η τέταρτη ενότητα αναλύει τα θέματα της γλωσσικής διατήρησης και μετατόπισης σε περιβάλλοντα επαφής γλωσσών, με απώτερο σκοπό να αναδείξει τους παράγοντες που επιδρούν στις γλώσσες και στα δίγλωσσα άτομα.  Αναλύει τις συνέπειες της γλωσσικής μετατόπισης σε προσωπικό επίπεδο, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία.  Τέλος, προτείνει τρόπους ενίσχυσης της γλωσσικής διατήρησης στην εκπαίδευση.

 

Λέξεις κλειδιά: Γλωσσική διατήρηση, γλωσσική μετατόπιση, εκπαιδευτικές διαστάσεις.

Η πέμπτη ενότητα εισάγει τους/τις φοιτητές/ ριες στις διαφορετικές προσεγγίσεις της ετερότητας στην εκπαίδευση. Γίνεται μία κριτική στον όρο «αλλόγλωσσα παιδιά» για τα δίγλωσσα παιδιά μεταναστευτικής καταγωγής στο ελληνικό σχολείο, με απώτερο σκοπό την κριτική θεώρηση του θέματος της πραγματικότητας των δίγλωσσων παιδιών και ατόμων στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Τέλος, αναλύονται οι έννοιες της αφομοίωσης, της ένταξης, της πολυπολιτισμικής και της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης και προτείνοντας μία «πολιτισμικά ευαισθητοποιημένη» εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία μπορεί να κάνει ορατές τις γλώσσες των παιδιών στην τάξη.

 

Λέξεις κλειδιά: Αλλόγλωσσα παιδιά, αφομοίωση, ένταξη,  πολυπολιτισμική προσέγγιση, αντιρατσιστική εκπαίδευση, «πολιτισμικά ευαισθητοποιημένη» εκπαιδευτική διαδικασία.

Η έκτη ενότητα προτείνει τρόπους αξιοποίησης της παιδικής διγλωσσίας στην τάξη, μέσα από τη χρήση αυθεντικών κειμένων δίγλωσσων παιδιών και  παραθέσει παραδείγματα εκπαιδευτικών εφαρμογών (καλών πρακτικών) για την ενίσχυση και ανάπτυξη της παιδικής διγλωσσίας στο σχολείο.

 

Λέξεις κλειδιά: Κείμενα παιδιών, εκπαιδευτικές εφαρμογές.

Η έβδομη ενότητα έχει ως στόχο της να παρουσιάσει την ταυτότητα και τους σκοπούς της ομάδας “Πολύδρομο” για τη διγλωσσία και τον πολυπολιτισμό στην εκπαίδευση και την κοινωνία.  Η ομάδα ‘Πολύδρομο’ είναι διαπανεπιστημιακή ομάδα με έδρα της την Παιδαγωγική Σχολή του ΑΠΘ.  Ταυτόχρονα, παρέχει πληροφορίες για δράσεις που προάγουν τα θέματα της διγλωσσίας και της εκπαίδευσης και παραπέμπει σε περαιτέρω σχετικές πηγές.

 

Λέξεις κλειδιά: Πολύδρομο, εκπαιδευτικές εφαρμογές, πολυπολιτισμός, πολυγλωσσία.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4428
Αρ. Προβολών :  19963

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -