Εκκλησιαστικό Δίκαιο Ι (ΠΠ)

Κυριάκος Κυριαζόπουλος

Περιγραφή

Θρησκευτικά ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα θρησκευτική ελευθερία σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο προστασίας. Σχέσεις του κράτους με τα θρησκεύματα (ιδίως θρησκευτική εκπαίδευση, ποινική, φορολογική και δημοσιονομική μεταχείριση). Επικρατούσα θρησκεία και λοιπά θρησκεύματα (ιδίως νομική προσωπικότητα, οργάνωση, διοίκηση, εκπροσώπηση, περιουσιακό καθεστώς).

Κωδικός: OCRS355
Κατηγορία: Νομικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Ορισμός/έννοια του κλάδου του Εκκλησιαστικού Δικαίου
 • Αντικείμενα του Εκκλησιαστικού Δικαίου
 • Διεθνής προστασία των θρησκευτικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Λέξεις Κλειδιά: εκκλησιαστικό δίκαιο, θρησκευτικά ανθρώπινα δικαιώματα

 • Διεθνής προστασία των θρησκευτικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων (συνέχεια)

Λέξεις Κλειδιά: εκκλησιαστικό δίκαιο, θρησκευτικά ανθρώπινα δικαιώματα, ΟΑΣΕ

 • Προστασία των θρησκευτικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης,
 • Νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)

Λέξεις Κλειδιά: εκκλησιαστικό δίκαιο, θρησκευτικά ανθρώπινα δικαιώματα, Συμβούλιο της Ευρώπης, ΕΔΔΑ, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

 • Προστασία των θρησκευτικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Προστασία των θρησκευτικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο παράγωγο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Νομολογία του Δικαστηρίου της Δικαιοσύνης της Ε.Ε.

Λέξεις Κλειδιά: εκκλησιαστικό δίκαιο, θρησκευτικά ανθρώπινα δικαιώματα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Χάρτης Θεμελιωδών Ελευθεριών της Ε.Ε., Δικαστήριο της Δικαιοσύνης της Ε.Ε.

 • Άρθρο 5: ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας
 • Άρθρο 13: θρησκευτική ελευθερία (ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης) – ελευθερία της λατρείας (ελευθερία εκδήλωσης της θρησκείας ή πεποίθησης) – αρχή της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων (και λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων) – περιορισμοί στην άσκηση της λατρείας – κρατική εποπτεία όλων των θρησκευτικών λειτουργών – Ειδικές περιπτώσεις ορκοδοσίας
 • Μερικότερα δικαιώματα που απορρέουν από την ελευθερία εκδήλωσης θρησκείας ή λατρείας
 • Κανονισμός 247/213 της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και οι αντίστοιχες ρυθμίσεις για τα υπόλοιπα γνωστά θρησκεύματα – ζητήματα αντισυνταγματικότητας
 • Άλλα προστατευόμενα από το Σύνταγμα δικαιώματα που μπορεί να σχετίζονται με τη θρησκευτική ελευθερία

Λέξεις Κλειδιά: εκκλησιαστικό δίκαιο, θρησκευτικά ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία εκδήλωσης θρησκείας, ελευθερία εκδήλωσης κοσμοθεωρίας, Σύνταγμα

 • Απόφαση ΣτΕ 2285/2001 για τη μη αναγραφή του θρησκεύματος στις αστυνομικές ταυτότητες
 • Απόφαση ΑΠ 20/2001 για την προηγούμενη διοικητική άδεια για την ανέγερση και λειτουργία ναού ή ευκτηρίου οίκου – κατ’ άρθρο ερμηνεία του νόμου 3512/2006 (ΦΕΚ 264/Α’/5.12.2006) με τίτλο «Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών και άλλες διατάξεις»
 • Απόφαση ΣτΕ 2399/2014 σχετικά την κρατική χρηματοδότηση την ανέγερση μουσουλμανικού τεμένους στην Αθήνα

Λέξεις Κλειδιά: εκκλησιαστικό δίκαιο, θρησκευτικά ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία εκδήλωσης θρησκείας, ελευθερία εκδήλωσης κοσμοθεωρίας, Σύνταγμα, Συμβούλιο της Επικρατείας, Άρειος Πάγος

 • «Γνωστή» θρησκεία
 • Δημόσια τάξη
 • Χρηστά ήθη
 • Καθήκοντα απέναντι στο κράτος και συμμόρφωση προς τους νόμους (ειδικότερα αναλύεται η περίπτωση των αντιρρησιών συνείδησης)
 • Απαγόρευση του ανάρμοστου προσηλυτισμού (ειδικότερα αναλύεται η Υπόθεση Κοκκινάκης κατά Ελλάδος)

Λέξεις Κλειδιά: εκκλησιαστικό δίκαιο, θρησκευτικά ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία εκδήλωσης θρησκείας, περιορισμοί, γνωστή θρησκεία, απαγόρευση προσηλυτισμού

 • Η έννοια της απαγόρευσης των διακρίσεων
 • Απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕ του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου
 • Ερμηνεία και κριτική αποτίμηση του νέου αντιρατσιστικού νόμου υπ’ αριθμόν 4285/2014 (ΦΕΚ 191/Α’/10.9.2014)
 • Κατ’ άρθρο ερμηνεία του νόμου υπ’ αριθμόν 4301/2014 (ΦΕΚ 223/Α’/07.10.2014) για την οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα (άρθρα 1-12)

Λέξεις Κλειδιά: εκκλησιαστικό δίκαιο, θρησκευτικά ανθρώπινα δικαιώματα, απαγόρευση των διακρίσεων, νέος αντιρατσιστικός νόμος

 • Ισχύοντα συστήματα σχέσεων κράτους-θρησκευμάτων – κοινά χαρακτηριστικά των σύγχρονων συστημάτων – είδη/διακρίσεις συστημάτων
 • Η έννοια της επικρατούσας θρησκείας – άρθρο 3§1 του Συντάγματος – ερμηνευτικές εκδοχές του όρου «επικρατούσα» θρησκεία
 • Το εξαιρετικό καθεστώς του Αγίου Όρους – άρθρο 105 του Συντάγματος (§1-5) – Κοινή δήλωση αριθμός 4 της Τελικής Πράξης Προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες – ελληνικό σχόλιο σχετικά με το Άγιο Όρος στη Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997) – Μορφές προστασίας του αγιορείτικου καθεστώτος

Λέξεις Κλειδιά: εκκλησιαστικό δίκαιο, θρησκευτικά ανθρώπινα δικαιώματα, σχέσεις κράτους-εκκλησίας, επικρατούσα θρησκεία, Άγιο Όρος

 • Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας ως το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εκκλησίας της Ελλάδος – κατ’ άρθρο ερμηνεία του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετικά με τον ορισμό, τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες, τις διαδικασίες και τις εργασίες της Ιεράς Συνόδου
 • Διαρκής Ιερά Σύνοδος – σύνθεση, δικαιολογητικοί λόγοι της ύπαρξης και της συγκρότησής της στην Ελλάδα, αρμοδιότητες (και σε σχέση με την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας), διαδικασίες και εργασίες της

Λέξεις Κλειδιά: εκκλησιαστικό δίκαιο, θρησκευτικά ανθρώπινα δικαιώματα, Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας, Διαρκής Ιερά Σύνοδος

 • Οργανισμοί που υποστηρίζουν την κεντρική δομή της Εκκλησίας της Ελλάδος και βοηθούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της: συνοδικά γραφεία, συνοδικές επιτροπές, ειδικές συνοδικές επιτροπές, καθαυτοί εκκλησιαστικοί οργανισμοί, εκκλησιαστικές υπηρεσίες
 • Ερμηνεία των κανονισμών που ορίζουν τις διαδικασίες των συνοδικών γραφείων, συνοδικών επιτροπών και ειδικών συνοδικών επιτροπών – σύνθεση, σκοπός, αρμοδιότητες
 • Οι εκκλησιαστικοί οργανισμοί και οι κανονισμοί τους
 • Οι εκκλησιαστικές υπηρεσίες και οι κανονισμοί τους
 • Διοίκηση και αξιοποίηση περιουσίας των μητροπόλεων
 • Διοίκηση και αξιοποίηση περιουσίας των ενοριών

Λέξεις Κλειδιά: εκκλησιαστικό δίκαιο, θρησκευτικά ανθρώπινα δικαιώματα, Εκκλησία της Ελλάδας, εκκλησιαστικοί οργανισμοί

 • Ανάδειξη των μουφτήδων στη Θράκη – ερμηνευτική ανάλυση του νόμου υπ’ αριθμόν 1920/1991 (ΦΕΚ 11/Α’/04.02.1991)
 • Σχετική Νομολογία

Λέξεις Κλειδιά: εκκλησιαστικό δίκαιο, θρησκευτικά ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία εκδήλωσης λατρείας, μουσουλμανικοί οργανισμοί

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  4348
Αρ. Προβολών :  30485

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -