Πληροφορική - Εφαρμογή πολυμέσων

Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα

Περιγραφή

Εισαγωγή. Ορισμοί. Δομή πολυμεσικής εφαρμογής. Υλικοτεχνική υποδομή πολυμέσων. Στάδια ανάπτυξης και αξιολόγηση εφαρμογής πολυμέσων. Εικόνα (σύλληψη – τύπος – μορφοποίηση – αποθήκευση). Ήχος (εισαγωγή – επεξεργασία). Προσομοίωση κίνησης (εισαγωγή-μοντελοποίηση τριών διαστάσεων 3D – κίνηση). Video (εισαγωγή –  ρυθμίσεις – επεξεργασία). Επιλογή και χρήση λογισμικού για ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής στη δασοπονία (βασικά χαρακτηριστικά-κατηγορίες- είδη εφαρμογών-προγραμματισμός).

 

 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Διδάσκοντες

Διδάσκουσα: Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Χριστιάνα Κολιούσκα

Περιεχόμενο μαθήματος
 • Πολυμεσικά συστήματα
 • Ψηφιοποίηση και συμπίεση
 • Υπερκείμενα
 • Ψηφιακές εικόνες
 • Ήχος
 • Προσομοίωση κίνησης
 • Video
 • Εφαρμογές πολυμέσων
Μαθησιακοί στόχοι

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα έχει μια γενική εικόνα για τα πολυμεσικά συστήματα, για την ψηφιοποίηση και συμπίεση τόσο εικόνων όσο και ήχων, θα γνωρίζει την έννοια των υπερκειμένων και των υπερμέσων, θα γνωρίζει βασικές αρχές τις προσομοίωσης κίνησης και θα είναι ενήμερος για τις εφαρμογές των πολυμέσων στον τομέα της δασοπονίας. 

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.

Προτεινόμενα συγγράμματα
 • Ανδρεοπούλου, Ζ.Σ. 2007. Πληροφορική – Εφαρμογές Πολυμέσων. Πανεπιστημιακές παραδόσεις. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2007
 • Δημητριάδης, Σ.Ν., Πομπόρτσης, Α.Σ. Και Τριανταφύλλου, Ε.Γ.  2004. Τεχνολογία Πολυμέσων: Θεωρία και Πράξη. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2004
 • Πολίτης, Π. 2001. Υπερκείμενα Υπερμέσα και Πολυμέσα. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Αθήνα.
Βιβλιογραφία
 • Ανδρεοπούλου, Ζ.Σ. 2007. Πληροφορική – Εφαρμογές Πολυμέσων. Πανεπιστημιακές παραδόσεις. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2007
 • Δημητριάδης, Σ.Ν., Πομπόρτσης, Α.Σ. Και Τριανταφύλλου, Ε.Γ.  2004. Τεχνολογία Πολυμέσων: Θεωρία και Πράξη. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2004
 • Πολίτης, Π. 2001. Υπερκείμενα Υπερμέσα και Πολυμέσα. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Αθήνα.

Ενότητες

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στα πολυμεσικά συστήματα, στα πολυμέσα, στα υπερμέσα, στα ψηφιακά πολυμέσα, στα διαλογικά πολυμέσα, γίνεται διαχωρισμός των τύπων πληροφορίας, αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των διαλογικών συστημάτων πολυμέσων, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα της αλληλεπίδρασης, αναφέρονται οι βαθμοί αλληλεπίδρασης, όπως επίσης και τα δομικά χαρακτηριστικά των πολυμέσων, η υλικοτεχνική υποδομή των πολυμεσικών εφαρμογών, γίνεται εισαγωγή στα δικτυωμένα πολυμεσικά συστήματα και αναφέρονται τα πλεονεκτήματα των πολυμέσων.  

 

Λέξεις Κλειδιά: Υπερμέσα, πολυμέσα, ψηφιακά πολυμέσα, διαλογικά πολυμέσα, τύποι πληροφορίας, αλληλεπιδραστικότητα, user interface, βαθμοί αλληλεπίδρασης, κάρτα video, βιντεοκάμερα, οθόνη, κάρτα γραφικών, μικρόφωνο, σαρωτής, επεξεργαστής, δικτυωμένα πολυμεσικά συστήματα

 

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται η έννοια του σήματος, του αισθητήρα, αναλύονται οι κατηγορίες του σήματος, τα στάδια ψηφιοποίησης του σήματος, αναφέρονται τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματα της ψηφιοποίησης, αναλύονται οι μέθοδοι ψηφιοποίησης, περιγράφεται η διαδικασία της συμπίεσης, η κωδικοποίηση Huffman, η κωδικοποίηση πηγής και η συμπίεση με fractals.

 

Λέξεις Κλειδιά: Σήμα, ψηφιοποίηση, αισθητήρας, δειγματοληψία, κωδικοποίηση, κβαντοποίηση, θεωρία χρωμάτων, συμπίεση, τεχνικές συμπίεσης, κωδικοποίηση Huffman, κωδικοποίηση πηγής, συμπίεση με fractals.

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται η έννοια του κειμένου, του υπερκειμένου, του υπερμέσου, αναλύονται τα χαρακτηριστικά των υπερμέσων, γίνεται αναφορά στα προγράμματα παρουσίασης του υπερκειμένου.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κείμενο, υπερκείμενο, κόμβοι, υπερσύνδεσμοι, οργανωτική δομή υπερμέσου, βάση δεδομένων υπερμέσου, μονοπάτια διάσχισης, συστήματα συγγραφής, Διαδίκτυο, Παγκόσμιος Ιστός, συμπίεση κειμένου, κρυπτογράφηση κειμένου

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται η έννοια της ψηφιακής εικόνας, αναφέρονται οι πηγές των ψηφιακών εικόνων, παρουσιάζονται οι διτονικές εικόνες, οι εικόνες συνεχούς τόνου, οι εικόνες δεικτοδοτημένου χρώματος, αναφέρεται το μοντέλο RGB, αναλύονται οι χαρτογραφικές εικόνες και οι διανυσματικές εικόνες. Επίσης, γίνεται αναφορά στην συμπίεση αρχείων εικόνων, στις τεχνικές OCR, στην ψηφιοποίηση εικόνων με γραμμικά σχέδια, στις γενικές μεθόδους συμπίεσης και στους συντελεστές συμπίεσης, στην μορφοποίηση ψηφιακών αρχείων εικόνων, στο πρότυπο συμπίεσης JPEG, στο πρότυπο συμπίεσης TIFF, στο πρότυπο συμπίεσης GIF, στο πρότυπο συμπίεσης BMP, γίνεται σύγκριση συμπίεσης JPEG και GIF και τέλος, παρουσιάζεται η τεχνική “smoothing”.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ψηφιακής εικόνα, πηγές ψηφιακών εικόνων, διτονικές εικόνες, εικόνες συνεχούς τόνου, εικόνες δεικτοδοτημένου χρώματος, μοντέλο RGB, χαρτογραφικές εικόνες, διανυσματικές εικόνες, συμπίεση αρχείων εικόνων, τεχνικές OCR, ψηφιοποίηση εικόνων με γραμμικά σχέδια, συντελεστές συμπίεσης, μορφοποίηση ψηφιακών αρχείων εικόνων, πρότυπο συμπίεσης JPEG, πρότυπο συμπίεσης TIFF, πρότυπο συμπίεσης GIF, πρότυπο συμπίεσης BMP, τεχνική “smoothing”.

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στον ήχο και στις εφαρμογές του, αναφέρονται οι μέθοδοι ηχητικής κωδικοποίησης. Γίνεται αναφορά στην διαδικασία της συμπίεσης του ήχου, στις μεθόδους ψηφιοποίησης, στα πρότυπα MPEG, πρότυπο MPEG-1, πρότυπο MP3, AAC, στις τεχνολογίες ήχου στο Διαδίκτυο, στο Real Media, Dolby Digital και τέλος, περιγράφονται οι τύποι αρχείου.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ήχος, μέθοδοι ηχητικής κωδικοποίησης, συμπίεση ήχου, μέθοδοι ψηφιοποίησης, πρότυπα MPEG, πρότυπο MPEG-1, πρότυπο MP3, AAC, τεχνολογίες ήχου στο Διαδίκτυο, Real Media, Dolby Digital, τύποι αρχείου ήχου.

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στην προσομοίωση κίνησης, και στις κλασσικές μεθόδους ανάπτυξης του computer animation όπως είναι η μέθοδος Stop Frame Animation, μέθοδος 2 ½ Dimensional Animation, μέθοδος Rotascoping, μέθοδος Phenakistoscope & Stroboscope. Επίσης, αναφέρονται οι σύγχρονες μέθοδοι προσομοίωσης εικόνας, η διαδικασία της ψηφιοποίησης, παρουσιάζονται οι ορθογώνιες φωτογραφίες, οι δρόμοι κίνησης, γίνεται αναφορά στις παρεμβολές, στα αλληλοκαλυπτόμενα πεδία, στα δισδιάστατα και στα τρισδιάστατα animation, στις τεχνικές χρωματισμών, στις ανακλάσεις και στην προσομοίωση της ανθρώπινης κίνησης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Προσομοίωση κίνησης, κλασσικές μέθοδοι ανάπτυξης του computer animation, μέθοδος Stop Frame Animation, μέθοδος 2 ½ Dimensional Animation, μέθοδος Rotascoping, μέθοδος Phenakistoscope & Stroboscope, σύγχρονες μέθοδοι προσομοίωσης εικόνας, διαδικασία ψηφιοποίησης, ορθογώνιες φωτογραφίες, δρόμοι κίνησης, παρεμβολές, αλληλοκαλυπτόμενα πεδία, δισδιάστατα και τρισδιάστατα animation, τεχνικές χρωματισμών, ανακλάσεις, προσομοίωση ανθρώπινης κίνησης.

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στο αναλογικό video, στο σύστημα PAL, στο σύστημα NTSC, στο σύστημα SECAM, στην σύλληψη και ψηφιοποίηση video, στη μέθοδο DV, στους ψηφιοποιητές video, στις κάρτες συμπίεσης video, στα πρότυπα συμπίεσης video, στο πρότυπο συμπίεσης MPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4. Επίσης, αναφέρονται οι γενικές αρχές συμπίεσης video, οι τύποι πλεονασμού της πληροφορίας, γίνεται εισαγωγή στον Διακριτό Συνημιτονικό Μετασχηματισμό, στην Τμηματική Πρόβλεψη Κίνησης, στη μέθοδο Run Length Encoding, στη μέθοδο Huffman, στη μέθοδο προσαρμοστικής κωδικοποίησης και στο λογισμικό QuickTime.

 

Λέξεις Κλειδιά: Αναλογικό video, σύστημα PAL, σύστημα NTSC, σύστημα SECAM, σύλληψη και ψηφιοποίηση video, μέθοδο DV, ψηφιοποιητές video, κάρτες συμπίεσης video, πρότυπα συμπίεσης video, πρότυπο συμπίεσης MPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, γενικές αρχές συμπίεσης video, τύποι πλεονασμού πληροφορίας, Διακριτό Συνημιτονικό Μετασχηματισμό, Τμηματική Πρόβλεψη Κίνησης, μέθοδο Run Length Encoding, μέθοδο Huffman, μέθοδο προσαρμοστικής κωδικοποίησης, λογισμικό QuickTime.

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στην ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων, στις φάσεις ανάπτυξης, στη δόμηση πολυμεσικής εφαρμογής, στο Scripting paradigm, στο Iconic/Flow Control paradigm, στο Frame paradigm, στο Card/Scripting paradigm, στο Cast/Score/Scripting paradigm, στο Hierarchical Object paradigm, στο Hypermedia Linkage paradigm, στις κλασσικές γλώσσες προγραμματισμού και στα σύγχρονα λογισμικά ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων, φάσεις ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων, δόμηση πολυμεσικής εφαρμογής, Scripting paradigm, Iconic/Flow Control paradigm, Frame paradigm, Card/Scripting paradigm, Cast/Score/Scripting paradigm, Hierarchical Object paradigm, Hypermedia Linkage paradigm, κλασσικές γλώσσες προγραμματισμού, και λογισμικά ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών.

Σε αυτήν την ενότητα αναφέρονται οι κατηγορίες εφαρμογών πολυμέσων, γίνεται εισαγωγή στα δικτυωμένα πολυμέσα, στις εφαρμογές μεταξύ ατόμων, στις εφαρμογές διανομής πληροφορίας, στις εφαρμογές μεταξύ ατόμου και συστήματος, στις interactive εφαρμογές, στις εφαρμογές για σύγχρονη τηλεκπαίδευση, στις τηλετάξεις, στους ηλεκτρονικούς πίνακες και στους πίνακες χειρισμού.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κατηγορίες εφαρμογών πολυμέσων, δικτυωμένα πολυμέσα, εφαρμογές μεταξύ ατόμων, εφαρμογές διανομής πληροφορίας, εφαρμογές μεταξύ ατόμου και συστήματος, interactive εφαρμογές, εφαρμογές για σύγχρονη τηλεκπαίδευση, τηλετάξεις, ηλεκτρινικοί πίνακες, πίνακες χειρισμού.

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στην τηλεκπαίδευση και στα δικτυακά πολυμέσα στη δασοπονία, στα πολυμέσα και στο περιβάλλον, στην ορεινή ανάπτυξη και στα πολυμέσα και τέλος, στην τηλεκατάρτιση.

 

Λέξεις Κλειδιά: Τηλεκπαίδευση και δικτυακά πολυμέσα στη δασοπονία, πολυμέσα και περιβάλλον, ορεινή ανάπτυξη και πολυμέσα, τηλεκατάρτιση.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3938
Αρ. Προβολών :  25882