Διδακτική της Πληροφορικής

Δημητριάδης Σταύρος

Περιγραφή
  • Διδασκαλία της Πληροφορικής (γιατί και πώς διδάσκουμε τη Χρήση των ΤΠΕ και τα Θέματα Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια & Επαγγελματική Εκπαίδευση).
  • Διδακτική της Πληροφορικής (ποιες οι μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών, ποιες ειδικές διδακτικές μεθόδους εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός Πληροφορικής, ποιες σύγχρονες τεχνολογίες και διδακτικές μεθόδους εφαρμόζουμε στη διδακτική Πληροφορικής, τι είναι η "Υπολογιστική Σκέψη" (Computational Thinking) και γιατί έχει γενικότερη αξία στην εκπαίδευση).
  • Το μάθημα σας βάζει στη θέση του Εκπαιδευτικού Πληροφορικής.
  • Δεξιότητες Εκπαιδευτικού Πληροφορικής (οργάνωση διδασκαλίας Πληροφορικής στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης, βασικές γνώσεις γενικής διδακτικής, ειδική διδακτική, τεχνικές διδασκαλίας, εκμάθηση/αξιοποίηση Logo-like περιβαλλόντων, εξοικείωση με αυθεντικά σχολικά περιβάλλοντα, πρακτική άσκηση & διδασκαλίες σε σχολεία).
Κωδικός: OCRS370
Κατηγορία: Πληροφορικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Παρουσίαση των φάσεων ένταξης της πληροφορικής στην εκπαίδευση και των μοντέλων που χρησιμοποιήθηκαν για αυτή την εισαγωγή.

 

Λέξεις Κλειδιά: πληροφορική στην εκπαίδευση, φάσεις ένταξης, μοντέλα ένταξης, τεχνοκεντρικό μοντέλο, ολοκληρωμένο μοντέλο, πραγματολογικό μοντέλο

 

Παρουσίαση του προγράμματος σπουδών Πληροφορικής στην ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

Λέξεις Κλειδιά: πρόγραμμα σπουδών, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, εκπαιδευτικό υλικό, αρχές σχεδιασμού προγράμματος σπουδών

 

Παρουσίαση του προγράμματος σπουδών Πληροφορικής στο Γυμνάσιο.

 

Λέξεις Κλειδιά: πρόγραμμα σπουδών, γυμνάσιο, πληροφορικός εγγραμματισμός, οδηγός εκπαιδευτικού, θέματα διδασκαλίας, άξονες μαθησιακών στόχων

 

Παρουσίαση του προγράμματος σπουδών Πληροφορικής στο Λύκειο/ΕΠΑΛ.

 

Λέξεις Κλειδιά: πρόγραμμα σπουδών, λύκειο, ΕΠΑΛ

 

Οι ΤΠΕ στην προσχολική ηλικία, η διαμάχη για τη χρήση των ΤΠΕ στις μικρές ηλικίες, επισκόπηση ερευνών και συμπεράσματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: ΤΠΕ, προσχολική ηλικία, προσχολική ελληνική εκπαίδευση

 

Παρουσίαση της μεθοδολογίας ένταξης και διδασκαλίας της Πληροφορικής στο Δημοτικό.

 

Λέξεις Κλειδιά: πληροφορική, δημοτικό, πρωτοβάθμια, θέματα διδασκαλίας, οδηγός εκπαιδευτικού

 

Παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν στη διδακτική της Πληροφορικής.

 

Λέξεις Κλειδιά: βασικές έννοιες της Διδακτικής, διδακτικές στρατηγικές, διδακτικός σχεδιασμός, εκπαιδευτική αξιολόγηση, προ-αναπαραστάσεις μαθητών

 

Επισκόπηση των διδακτικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία της Πληροφορικής.

 

Λέξεις Κλειδιά: διδακτικές τεχνικές, εισήγηση, συζήτηση, ερωτήσεις-απαντήσεις, χιονοστιβάδα, καταιγισμός ιδεών, επίδειξη, πρακτική άσκηση, ομάδες εργασίας, συνθετικές εργασίες, παιχνίδι ρόλων, μελέτη περίπτωσης, εννοιολογική χαρτογράφηση

 

Εισαγωγή στις έννοιες του διδακτικού σχεδιασμού και της διατύπωσης διδακτικών στόχων.

 

Λέξεις Κλειδιά: διδακτικός σχεδιασμός, διδακτικοί στόχοι, μαθησιακοί στόχοι, ταξινομία Bloom & Fuller

 

Μοντέλο Gagne, γνωστό ως «Θεωρία εννέα βημάτων για την οργάνωση της εκπαίδευσης», Διδακτικό μοντέλο - το σύνολο των διδακτικών, μαθησιακών και οργανωτικών δραστηριοτήτων που σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται από τον εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια της διδακτικής αλληλεπίδρασης καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι δραστηριότητες αλληλοσυσχετίζονται ώστε να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι διδακτικοί στόχοι.

 

Λέξεις Κλειδιά: Θεωρία Gagne, Διδακτική Στρατηγική, διδακτικές τεχνικές, μαθησιακές δυσκολίες, καλές διδακτικές τεχνικές, εργαλεία υποστήριξης της Διδασκαλίας

 

Μαθησιακές δυσκολίες (Διδακτικά προβλήματα) σχετικά με την έννοια της μεταβλητής, προβλήματα με την ανάθεση τιμής, τον τύπο των μεταβλητών, με τις ενδογενείς – εξωγενείς, μεταβλητές, με την απόδοση αρχικών τιμών, διδακτική παρέμβαση, η τεχνική των Ερωτήσεων Πρόβλεψης & Πιθανής Παρανόησης.

 

Λέξεις Κλειδιά: μαθησιακές δυσκολίες (Διδακτικά προβλήματα) σχετικά με την έννοια της μεταβλητής, ανάθεση τιμής, τύπος, ενδογενείς – εξωγενείς, απόδοση αρχικών τιμών, διδακτική παρέμβαση, τεχνική των Ερωτήσεων Πρόβλεψης & Πιθανής Παρανόησης

 

Κατηγορίες Μαθησιακών Δυσκολιών και συνηθισμένα σφάλματα των μαθητών σχετικά με τη δομή ελέγχου, ειδική Διδακτική Προσέγγιση σχετικά με την έννοια της Δομής Επιλογής, παραδείγματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: παρανοήσεις για την εκτέλεση των εντολών του προγράμματος, φύση των συνθηκών: Το λογικό περιεχόμενό τους, φύση των πληροφοριακών αντικειμένων, σύνταξη της γλώσσας προγραμματισμού, αλληλεπιδράσεις της δομής επιλογής με την ακολουθιακή δομή εντολών, σειριακή γνώση, περιστασιακή γνώση

 

Μαθησιακά προβλήματα σχετικά με την έννοια της επανάληψης, διδακτικές παρεμβάσεις για την επαναληπτική δομή, παραδείγματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: διδακτικά εμπόδια της δομής επανάληψης, ειδική διδακτική παρέμβαση, σχεδιασμός σώματος βρόγχου, καθορισμός συνθήκης ελέγχου, Προσδιορισμός της αρχικής κατάστασης των μεταβλητών, πίνακας μεταβλητών

 

Διερευνήσεις, Μαύρο Κουτί, Μαθητεία.

 

Λέξεις Κλειδιά: διδακτικές Προσεγγίσεις για τον Προγραμματισμό: Διερευνήσεις, Μαύρο Κουτί, Μαθητεία

 

Η γλώσσα προγραμματισμού Logo, θεωρητικό υπόβαθρο, Κονστραξιονισμός (Constructionism), η έννοια του μικρόκοσμου (microworld), βασικά προγραμματιστικά χαρακτηριστικά στο Microworld Pro & Scratch, αξιοποίηση Logo-like περιβαλλόντων.

 

Λέξεις Κλειδιά: γλώσσα προγραμματισμού Logo, θεωρητικό υπόβαθρο, Κονστραξιονισμός (Constructionism), Μικρόκοσμος (microworld), βασικά προγραμματιστικά χαρακτηριστικά στο Microworld Pro & Scratch, αξιοποίηση Logo-like περιβαλλόντων

 

Lego Mindstorms: NXT, Αισθητήρες & Κινητήρες, Lego Mindstorms: Διάφορες Μορφές Ρομπότ, Lego Mindstorms: Περιβάλλον Προγραμματισμού, Συστήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Παιδαγωγικό Πλαίσιο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Το μοντέλο ΣΠΠΑ+.

 

Λέξεις Κλειδιά: Lego Mindstorms: NXT, Αισθητήρες & Κινητήρες, Lego Mindstorms: Διάφορες Μορφές Ρομπότ, Lego Mindstorms: Περιβάλλον Προγραμματισμού, Συστήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Παιδαγωγικό Πλαίσιο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Το μοντέλο ΣΠΠΑ+

 

Πληροφοριακός εγγραμματισμός και διαδίκτυο, μάθηση βασισμένη σε πηγές (Resource-based learning), ιστοεξερεύνηση (Web-Quest), αξιολόγηση Πηγών στο Διαδίκτυο.

 

Λέξεις Κλειδιά: πληροφοριακός εγγραμματισμός και διαδίκτυο, μάθηση βασισμένη σε πηγές (Resource-based learning), ιστοεξερεύνηση (Web-Quest), αξιολόγηση Πηγών στο Διαδίκτυο

 

Βασικές Έννοιες για τους Εννοιολογικούς Χάρτες (ΕΧ), Ένταξη και Αξιοποίηση του ΕΧ στην Εκπαίδευση, Υπολογιστικά περιβάλλοντα για την Εννοιολογική Χαρτογράφηση (ΕΧΓ), Αρχές σχεδίασης Δραστηριοτήτων ΕΧΓ.

 

Λέξεις Κλειδιά: βασικές Έννοιες για τους Εννοιολογικούς Χάρτες (ΕΧ), Ένταξη και Αξιοποίηση του ΕΧ στην Εκπαίδευση, Υπολογιστικά περιβάλλοντα για την Εννοιολογική Χαρτογράφηση (ΕΧΓ), Αρχές σχεδίασης Δραστηριοτήτων ΕΧΓ

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  7492
Αρ. Προβολών :  43925

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -