Οδοποιία Ι

Μίντσης Γεώργιος

Περιγραφή

 

Κυκλοφοριακά στοιχεία μελέτης της οδού, δυναμική της κίνησης του οχήματος, κατηγορίες και τύπο οδών, προδιαγραφές οδοποιίας, γεωμετρία της οδού, χάραξη οδού: οριζοντιογραφία, μηκοτομή, οριογραμμές οδού, τεύχη μελέτης οδού.

 

 

Κωδικός: OCRS371
Κατηγορία: Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να εισάγει τους/ τις φοιτητές/ τριες στο αντικείμενο της Οδοποιίας η οποία αποτελεί τμήμα της Επιστήμης των Μεταφορών και παράλληλα να τους/ τις προετοιμάσει για την κατανόηση του περιεχομένου των θεματικών ενοτήτων των μαθημάτων Οδοποιία Ι και Οδοποιία ΙΙ.

 

Λέξεις Κλειδιά: Οδός, μεταφορές, οδικό δίκτυο

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να εισάγει τον/την φοιτητή/ τρια σε θέματα που αφορούν στον τρόπο κατάταξης των ελληνικών οδών σε κατηγορίες σύμφωνα με τον τύπο της λειτουργίας τους. Γίνεται αποκλειστική χρήση του τεύχους “Λειτουργική Κατάταξη Οδικού δικτύου (ΛΚΟΔ)” των ΟΜΟΕ – Υπ.YΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

 

Λέξεις Κλειδιά: Οδός, κατηγορίες οδών, αυτοκινητόδρομος, οδικό δίκτυο, οδική αρτηρία

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να εισάγει τον/την φοιτητή/ τρια σε θέματα που αφορούν στη διαδικασία επιλογής της διατομής μίας οδού και του ελέγχου της ποιότητας της κυκλοφορίας σε μια οδό σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων και ειδικότερα με το Παράρτημα ΙΙ του τεύχους των Διατομών (ΟΜΟΕ – Δ).

 

Λέξεις Κλειδιά: Οδός, χωρητικότητα, κυκλοφοριακός φόρτος, κυκλοφοριακή ικανότητα, επίπεδο εξυπηρέτησης οδού, φόρτος εξυπηρέτησης

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να εισάγει τον/την φοιτητή/ τρια σε θέματα που σχετίζονται με τη δυναμική συμπεριφορά του οχήματος στην οδό και τη σημασία της στη διατύπωση των κανονισμών χάραξης των οδών.

 

Λέξεις Κλειδιά: Οδός, όχημα, οδόστρωμα

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η παρουσίαση στους/ στις φοιτητές/ τριες των βασικών λειτουργικών παραμέτρων της κυκλοφορίας που χρησιμοποιούνται στη μελέτη χάραξης της οδού καθώς και της μεθοδολογίας διενέργειας λειτουργικού ελέγχου ασφαλείας στο στάδιο της χάραξης της οδού.

 

Λέξεις Κλειδιά: Οδός, οδικό περιβάλλον, μεταφορές, τοπογραφία, νομικό πλαίσιο, χαρτογραφία, κανονισμοί οδών, οδηγίες μελετών

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές/ τριες το θεσμικό πλαίσιο της χώρας για τη σύνταξη μελετών χάραξης των οδών συμπεριλαμβανόμενων και των περιβαλλοντικών αντίστοιχων μελετών καθώς επίσης να περιγράψει, σκωπτικά, τις μεθοδολογίες σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων απαραίτητων για τη μελέτη των οδών. Τέλος, να παρέχει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τους φορείς σύνταξης και διάθεσης χαρτών στη χώρα.

 

Λέξεις Κλειδιά: Οδός, όχημα, χάραξη οδού, οδική ασφάλεια, κριτήρια ασφαλείας οδού

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η παρουσίαση στους/ στις φοιτητές/ τριες των βασικών στοιχείων που συνθέτουν την οριζοντιογραφία της οδού ως τμήμα της συνολικής μελέτης χάραξης της οδού. Η παρουσίαση βασίζεται στο περιεχόμενο των ελληνικών κανονισμών για τη χάραξη των οδών (ΟΜΟΕ-Χ). Έμφαση δίνεται στον ορισμό των βασικών παραμέτρων της οριζόντιας προβολής της χάραξης της οδού και των οριακών τιμών τους έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση για τους χρήστες της οδού.

 

Λέξεις Κλειδιά: Οδός, όχημα, οριζοντιογραφία, χάραξη οδού, καμπύλες οδοποιίας, οδηγίες μελετών οδών, κλωθοειδής

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η παρουσίαση στους/ στις φοιτητές/ τριες των βασικών στοιχείων που συνθέτουν τη μηκοτομή της οδού ως τμήμα της συνολικής μελέτης χάραξης της οδού. Η παρουσίαση βασίζεται στο περιεχόμενο των ελληνικών κανονισμών για τη χάραξη των οδών (ΟΜΟΕ-Χ). Έμφαση δίνεται στον ορισμό των βασικών παραμέτρων της κατακόρυφης προβολής της χάραξης της οδού και των οριακών τιμών τους έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση για τους χρήστες της οδού.

 

Λέξεις Κλειδιά: Οδός, όχημα, ερυθρά οδού, μηκοτομή οδού, χάραξη οδού, κυρτές συναρμογές, κοίλες συναρμογές, ορατότητα οδού, οδηγίες μελετών οδού

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η παρουσίαση στους/ στις φοιτητές/ τριες των βασικών στοιχείων που αφορούν στην κατά πλάτος κλίση (επίκλιση) της καθώς και της μεθόδου για την προσαρμογή των επικλίσεων κατά μήκος των οριζοντίων καμπυλών της οδού.

 

Λέξεις Κλειδιά: Οδός, όχημα, χάραξη οδού, κατά πλάτος κλίση οδού, επίκλιση, οριογραμμή οδού, οδηγίες μελετών οδού

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει στους/ στις φοιτητές/ τριες τα βασικά στοιχεία των κανονισμών ΟΜΟΕ – Χ που ορίζουν τα απαραίτητα μήκη ορατότητας και τον έλεγχο επαρκούς ορατότητας στη χάραξη (οριζόντια και κατακόρυφη) των οδών καθώς και τη μεθοδολογία διαπλάτυνσης του οδοστρώματος στις καμπύλες των οδών στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται.

 

Λέξεις Κλειδιά: Οδός, όχημα, ορατότητα οδού, μήκος στάσης οχήματα, μήκος προσπεράσματος, χάραξη οδού, οδική ασφάλεια, διαπλάτυνση οδού, οδηγίες μελετών οδού

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να βοηθήσει τους φοιτητές/ τριες στην κατανόηση, μέσω απλών εφαρμογών, των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των γεωμετρικών και δυναμικών παραμέτρων της χάραξης των οδών καθώς και των τεχνικών αναπαράστασης της χάραξης σε οριζόντιας και κατακόρυφη προβολή.

 

Λέξεις Κλειδιά: Οδός, οδοποιία, χάραξη οδού, οριζοντιογραφία, μηκοτομή, ερυθρά οδού, επικλίσεις, διάγραμμα οριογραμμών

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  27599
Αρ. Προβολών :  90933

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -