Οδοποιία ΙΙ – Κατασκευή οδών

Μίντσης Γεώργιος,Ταξιλτάρης Χρίστος

Περιγραφή

 

 

Διατομή της οδού, υπολογισμός όγκου χωματισμών, κίνηση και διανομή των γαιών, διαγράμματα μεταφορικών μέσων, Bruncker, οδική ασφάλεια, τεύχη μελέτης και δημοπράτησης έργων οδοποιίας, ο θόρυβος στη μελέτη της οδού.

 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Ομάδα στόχος
 • Μηχανικοί που ασχολούνται με το σχεδιασμό οδών και γενικότερα με την οδοποιία.
 • Μηχανικοί που ασχολούνται με ελέγχους οδικής ασφάλειας.
Διδάσκοντες

Γεώργιος Μίντσης, Καθηγητής 

Βασικό Πτυχίο: Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΠΘ (1977)
Μεταπτυχιακές Σπουδές: M.Sc. University of Southampton, U.K. (1979)
Διδακτορικές Σπουδές: Dr. Eng., University of Southampton, U.K. (1982)

 

 

 

 Χρίστος Ταξιλτάρης, Καθηγητής 

 Βασικό Πτυχίο: Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΠΘ (1977)
 Μεταπτυχιακές Σπουδές: CFIAU, Centre de Recherche d' Urbanisme, Paris, France (1979)
 Μεταπτυχιακές Σπουδές: DEA, Paris X-Nanterre, Paris, France (1980)
 Μεταπτυχιακές Σπουδές: CES, Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, Paris, France (1981)
 Διδακτορικές Σπουδές: Dr. Ing., Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, Paris, France (1984)

 

 

Ομάδα Ανάπτυξης Περιεχομένου:

Ευστάθιος Μπουχουράς, Δρ., Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος, ΑΠΘ, MSc «Σχεδιασμός, οργάνωση και διαχείριση συστημάτων μεταφορών», ΑΠΘ, PhD City Logistics, ΑΠΘ

Περιεχόμενο μαθήματος
 • Ενότητα 1: Εισαγωγή στην οδοποιία
 • Ενότητα 2: Οδός, διατομές, κατά πλάτος τομές, διαστασιολόγηση οδού, τυπικές διατομές οδού.
 • Ενότητα 3 & 4: Οδός, χάραξη οδού, ισοκλινής, πολυγωνική οδού, οριζοντιογραφία, μηκοτομή, επικλίσεις, διάγραμμα οριογραμμών, μελέτη οδού.
 • Ενότητα 4 & 5: Οδός, χωματισμοί οδού, πίνακας χωματισμών οδού, κίνηση γαιών, διάγραμμα Bruckner, πίνακας κίνησης γαιών.
 • Ενότητα 6: Οδός, αστικές οδοί, κανονισμός οδοποιίας, οδηγίες μελετών οδού.
 • Ενότητα 7: Οδός, διατομή οδού, πίνακας χωματισμών, κίνηση γαιών, διάγραμμα Bruckner.
 • Ενότητα 8: Οδός, Οδική Ασφάλεια, συστήματα αναχαίτισης οδού, στηθαία ασφαλείας.
 • Ενότητα 9: Οδός, Οδική Ασφάλεια, Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας.
 • Ενότητα 10: Οδός, οδικό περιβάλλον, κυκλοφοριακός θόρυβος.
 • Ενότητα 11: Οδός, οικονομία οδού, οικονομοτεχνική μελέτη οδού, μελέτη βιωσιμότητας οδού.Ενότητα 12: Οδός, οδός και περιβάλλον, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Μαθησιακοί στόχοι

Εκμάθηση μεθοδολογίας για τη χάραξη της οδού – οριζοντιογραφία, μηκοτομή, διάγραμμα οριογραμμών, κατά πλάτος τομές, ορατότητα καθώς και για τον υπολογισμό του όγκου των χωματισμών και την κίνηση και διατομή των γαιών. Εκμάθηση μεθόδων για την αντιμετώπιση λειτουργικών επιπτώσεων σχετικών με την οδική ασφάλεια και τον κυκλοφοριακό θόρυβο.

Προτεινόμενα συγγράμματα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ο.Μ.Ο.Ε. – Λ.Κ.Ο.Δ. & Ο.Μ.Ο.Ε. – Χ.) Γ.Γ.Δ.Ε. – Υπ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. (GREEK ROAD DESIGN STANDARDS – Ministerial paper.)

Μέθοδοι αξιολόγησης
 1. Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής
 2. Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 
 3. Γραπτή Εργασία 
 4. Προφορική Εξέταση 
 5. Επίλυση Προβλημάτων 
Προαπαιτούμενα
 • Οδοποιία Ι, Γ49, 4ο Εξάμηνο, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ.

Ενότητες

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να εισάγει τους/ τις φοιτητές/ τριες στο αντικείμενο της Οδοποιίας η οποία αποτελεί τμήμα της Επιστήμης των Μεταφορών και παράλληλα να τους/ τις προετοιμάσει για την κατανόηση του περιεχομένου της θεματικής ενότητας των μαθημάτων Οδοποιία ΙΙ. 

Λέξεις Κλειδιά: εισαγωγή, οδοποιία

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει στους/ στις φοιτητές/ τριες τη διαδικασία μελέτης χάραξης της οδού κατά πλάτος. Ειδικότερα περιγράφονται τα επιμέρους στοιχεία της διατομής, οι προβλεπόμενες τυπικές διαστάσεις και οι προτεινόμενες τυπικές διατομές για τις διαφορετικές κατηγορίες της οδού. Επιπλέον παρουσιάζεται η μεθοδολογία σχεδιασμού των διατομών της οδού με βάση τα στοιχεία του εδάφους και της οριζόντιας και κατακόρυφης χάραξης του άξονα της οδού. Το περιεχόμενο της ενότητας υπακούει απόλυτα στις σύγχρονες ελληνικές προδιαγραφές για το σχεδιασμό και την κατασκευή της οδού κατά πλάτος (ΟΜΟΕ – Δ).

Λέξεις Κλειδιά: οδός, διατομές, κατά πλάτος τομές, διαστασιολόγηση οδού, τυπικές διατομές οδού

Ο σκοπός της ενότητας είναι να εισάγει τους/ τις φοιτητές/ τριες στη μεθοδολογία χάραξης των οδών. Ειδικότερα, στην τοποθέτηση του άξονα της οδού στο χώρο με τη βοήθεια τόσο της οριζόντιας προβολής του (οριζοντιογραφία – συντεταγμένες x & y) όσο και της κατά μήκος – κατακόρυφης προβολής του (μηκοτομή – συντεταγμένες x & z). 

Λέξεις Κλειδιά: οδός, χάραξη οδού, ισοκλινής, πολυγωνική οδού, οριζοντιογραφία, μηκοτομή, επικλίσεις, διάγραμμα οριογραμμών, μελέτη οδού

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να παρουσιάσει στους/ στις φοιτητές/ τριες τις μεθόδους υπολογισμού του όγκου των χωματισμών που προκύπτουν από τη μελέτη μιας οδού καθώς και τις μεθόδους υπολογισμού του όγκου και του κόστους μεταφοράς των πλεονασμάτων των χωματισμών που πρέπει να μεταφερθούν σε τμήματα της οδού ή να απομακρυνθούν προκειμένου να διαμορφωθεί η διατομή της οδού σε όλο το μήκος της.

Λέξεις Κλειδιά: οδός, χωματισμοί οδού, πίνακας χωματισμών οδού, κίνηση γαιών, διάγραμμα Bruckner, πίνακας κίνησης γαιών, διατομή οδού

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει στους/ στις φοιτητές/ τριες τον ελληνικό κανονισμό (ΟΜΟΕ – ΣΑΟ) για την επιλογή και τοποθέτηση συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων σε επικίνδυνες θέσεις ή εμπόδια παρά την οδό.

Λέξεις Κλειδιά: οδός, οδική ασφάλεια, συστήματα αναχαίτισης οδού, στηθαία ασφαλείας, έλεγχος οδικής ασφάλειας

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η παρουσίαση στους/ στις φοιτητές/ τριες τόσο της έννοιας του θορύβου γενικότερα αλλά και του οδικού θορύβου ειδικότερα καθώς και των στατιστικών μεγεθών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του επιπέδου του οδικού θορύβου. Επίσης, η παρουσίαση διεθνώς χρησιμοποιούμενων μεθοδολογιών για τον υπολογισμό του επιπέδου του οδικού θορύβου όπως και της νομοθετημένης ελληνικής μεθόδου.

Λέξεις Κλειδιά: οδός, οδικό περιβάλλον, κυκλοφοριακός θόρυβος

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει στους/ στις φοιτητές/ τριες τις μεθόδους οικονομικής αξιολόγησης ενός οδικού έργου και ευρύτερα τη μελέτη οικονομικών επιπτώσεων από την κατασκευή ενός έργου έτσι ώστε να αποτιμηθούν, ποσοτικά ή/ και ποιοτικά, οι θετικές και οι αρνητικές επιπτώσεις τόσο στους χρήστες όσο και στην κοινωνία, να καταγραφεί η θέση των κοινωνικών ομάδων που επηρεάζονται και τελικά να υποστηριχθεί η πολιτική – κοινωνική απόφαση για την υλοποίηση ή μη ενός οδικού έργου.

Λέξεις Κλειδιά: οδός, οικονομία οδού, οικονομοτεχνική μελέτη οδού, μελέτη βιωσιμότητας οδού

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η συνοπτική παρουσίαση στους/ στις φοιτητές/ τριες της μεθοδολογίας ανάλυσης, αποτίμησης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο περιβάλλον – φυσικό και ανθρωπογενές – από την κατασκευή και τη λειτουργίας της οδού. Γίνεται σύντομη αναφορά στο πρόβλημα, παρουσιάζονται οι επιπτώσεις και περιγράφεται η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία μελέτης για την αποτίμηση και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή και τη λειτουργία της οδού.

Λέξεις Κλειδιά: οδός, οδός και περιβάλλον, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να βοηθήσει τους φοιτητές/ τριες στην κατανόηση, μέσω απλών εφαρμογών, των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό – χάραξη των οδών και στον υπολογισμό του όγκου και του κόστους εκσκαφής και μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε ένα οδικό έργο.

Λέξεις Κλειδιά: εφαρμογές οδοποιίας, κύριες αστικές οδοί

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναινα παρουσιάσει στους/ στις φοιτητές/ τριες υποδείγματα (τεύχη και λεπτομέρειες διαγραμμάτων) σύνταξης του θέματος για το μάθημα Οδοποιία ΙΙ του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών με αντικείμενο την Προμελέτη Χάραξης Υπεραστικής Οδού.

Λέξεις Κλειδιά: οδός, οδοποιία, χάραξη οδού, μελέτη χάραξης οδού

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A

Αρ. Επισκέψεων :  20955
Αρ. Προβολών :  78415