Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων

Θεοδοσίου Νικόλαος, Νταρακάς Ευθύμιος, Λατινόπουλος Περικλής

Περιγραφή

Xαρακτηριστικά των υδροφορέων. Mέθοδοι και τεχνικές υδρογεωλογικής διερεύνησης. Aνάκτηση υπόγειου νερού με πηγάδια και οριζόντια φρεάτια. Διείσδυση αλμυρού νερού σε παράκτιους υδροφορείς. Tεχνητός εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων. Προβλήματα εκμετάλλευσης υπόγειων νερών: Xρήση υπόγειων νερών, συνδυασμένη χρήση επιφανειακών και υπόγειων νερών. Mοντέλα διαχείρισης υπόγειων υδροφορέων. Tο πρόβλημα της ρύπανσης των υπόγειων νερών: Πηγές και τύποι ρύπανσης, μεταφορά των ρύπων στους υδροφορείς, μοντέλα προσομοίωσης. Tεχνικές προστασίας και εξυγίανσης υδροφορέων. Aνάλυση επικινδυνότητας σε προβλήματα ποιότητας υπόγειων νερών. Ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού
Δειγματοληψία – Μετρήσεις.

 

 

Κωδικός: OCRS373
Κατηγορία: Πολιτικών Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Το νερό στη Γη - Ο Υδρολογικός Κύκλος - Χαρακτηριστικά εδαφών - Η κίνηση του νερού στους υδροφορείς.

 

Λέξεις κλειδιά: Ο Υδρολογικός Κύκλος.

ΟΔΗΓΙΑ 2006/118/ΕΚ (1/2) - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ.

 

Λέξεις κλειδιά: ΟΔΗΓΙΑ 2006/118/ΕΚ.

Προσφορά και ζήτηση νερού - Το μερίδιο κατανάλωσης του αγροτικού νερού - Κατανάλωση νερού στην Ελλάδα - Στοχευμένη διαχείριση υδατικών πόρων. Tιμολόγηση υδατικών πόρων - Αρδευτικό νερό: ανάγκη και πρόβλημα. Υδατικό Αποτύπωμα.

 

Λέξεις κλειδιά: Αρδευτικό νερό, Υδατικό Αποτύπωμα, διαχείριση υδατικών πόρων.

Αιτίες κλιματικών αλλαγών - Το φαινόμενο του θερμοκηπίου - κλιματικά μοντέλα - εκτιμήσεις μελλοντικού κλίματος - Τρόποι αντιμετώπισης της παγκόσμιας θέρμανσης.

 

Λέξεις κλειδιά: Κλιματικές αλλαγές - το φαινόμενο του θερμοκηπίου – μείωση εκπομπών.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη διαχείριση των υδατικών πόρων - Πηγές και Τύποι Ρύπανσης.

 

Λέξεις κλειδιά: Πηγές Ρύπανσης - Τύποι Ρύπανσης.

Παράγοντας επιβράδυνσης- Εξίσωση συναγωγής – διασποράς - Ροή μάζας από συναγωγή - Ροή μάζας από διασπορά - Ροή μάζας από διάχυση.

 

Λέξεις κλειδιά: Συναγωγή – διασπορά – διάχυση.

Έλεγχος ποιότητας υπόγειων νερών - Έλεγχος των πηγών ρύπανσης - Τεχνικές εξυγίανσης υδροφορέων - φυσικές μέθοδοι ελέγχου - επιτόπου μέθοδοι εξυγίανσης - φυσικές διεργασίες καθαρισμού - ανθρωπογενείς διαδικασίες.

 

Λέξεις κλειδιά: Τεχνικές εξυγίανσης υδροφορέων - φυσικές διεργασίες καθαρισμού.

Μαθηματικά μοντέλα - Αναλυτικές λύσεις - Αριθμητικά σχήματα - Η μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών.

 

Λέξεις κλειδιά: Μαθηματικά μοντέλα - μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών.

Ζώνες σύλληψης - Ζώνες προστασίας.

 

Λέξεις κλειδιά: Ζώνες σύλληψης - Ζώνες προστασίας.

Ιχνηλάτηση Σωματιδίων - Περιγραφή και λύση του προβλήματος - Παράδειγμα εφαρμογής μεθόδου ιχνηλάτισης σωματιδίων.

 

Λέξεις κλειδιά: Μεθόδος ιχνηλάτισης σωματιδίων.

«Ο ρυπαίνων πληρώνει» - Οριοθέτηση ζωνών προστασίας.

 

Λέξεις κλειδιά: «Ο ρυπαίνων πληρώνει» - Οριοθέτηση ζωνών προστασίας.

Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά - Η μέτρηση της αγωγιμότητας - Τοξικές οργανικές ενώσεις – Αλατότητα - Ανώτατα επιτρεπτά όρια.

 

Λέξεις κλειδιά: Αγωγιμότητα – Αλατότητα -  Ανώτατα επιτρεπτά όρια.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4016
Αρ. Προβολών :  27756

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -