Εισαγωγή στο Πεδίο Βαρύτητας

Τζιαβός Ηλίας, Βέργος Γεώργιος

Περιγραφή

 

Νευτώνειο πεδίο έλξης. Το γήινο πεδίο βαρύτητας και οι συνιστώσες του. Τοπικό και γεωκεντρικό σύστημα αναφοράς. Ανωμαλίες βαρύτητας και αναγωγές. Συστήματα υψών. Σφαιρικές αρμονικές και γεωδυναμικά μοντέλα. Το γεωειδές. Προσεγγίσεις του γεωειδούς με επίγεια και δορυφορικά δεδομένα. Χωροστάθμηση με υψόμετρα του γεωειδούς και υψόμετρα από το GPS.

 

Κωδικός: OCRS374
Κατηγορία: Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στο αντικείμενο του μαθήματος, αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων, ηλεκτρονική σελίδα, περιγραφή θέματος εξαμήνου. Δορυφορική γεωδαισία και παρακολούθηση του πεδίου βαρύτητας με επίγειες και διαστημικές μεθόδους, ανωμαλίες βαρύτηας και υψόμετρα γεωειδούς.

 

Λέξεις Κλειδιά: Πεδίο βαρύτητας, ανωμαλίες βαρύτητας, δορυφορική γεωδαισία

Εισαγωγή στο αντικείμενο του μαθήματος, μετρητικές διατάξεις, μονάδες μέτρησης, δύναμη έλξης και ελκτικό δυναμικό, φυγόκεντος δύναμη και φυγόκεντρο δυναμικό, γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς, συστήματα υψών, ΤΣΑ βαρύτητας, Νευτώνειο πεδίο έλξης, δυναμικό της βαρύτητας, θεώρημα Gauss, γεωμετρία του πεδίου βαρύτητας, χωροσταθμικές επιφάνειες, κανονικό πεδίο βαρύτητας και κανονικό δυναμικό, συστήματα αναφοράς της βαρύτητας, θέμα εξαμήνου.

 

Λέξεις Κλειδιά: Βαρυτήμετρα, ελκτικό δυναμικό, γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς, Νευτώνειο πεδίο έλξης

Συστήματα υψών στο πεδίο βαρύτητας. Κανονικά και ορθομετρικά, γεωειδές και σχεδόν γεωειδές, τελουροειδές, γεωμετρικά υψόμετρα, προβολές Pizzeti και Helmert, ΜΣΘ.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κανονικά και ορθομετρικά υψόμετρα, γεωειδές και σχεδόν γεωειδές, τελουροειδές, γεωμετρικά υψόμετρα, προβολές Pizzeti και Helmert, Μέση Στάθμη Θάλασσας

Διαταρακτικά μεγέθη στο πεδίο βαρύτητας, διαταρακτικό δυναμικό, ανωμαλίες και διαταραχές της βαρύτητας, αποκλίσεις κατακορύφου, υψόμετρα γεωειδούς, θεμελιώδης εξίσωση φυσικής γεωδαισίας. Στατιστική περιγραφή του πεδίου βαρύτητας, εμπειρικές και αναλυτικές συναρτήσεις συμμεταβλητότητας, ομογένεια και ισοτροπία, μοντέλο Tscherning και Rapp, πρόγνωση με σημειακή προσαρμογή, πίνακες μεταβλητοτήτων-συμμεταβλητοτήτων, παράδειγμα πρόγνωσης με σημειακή προσαρμογή, θέμα εξαμήνου.

 

Λέξεις Κλειδιά: Διαταρακτικό δυναμικό, ανωμαλίες και διαταραχές της βαρύτητας, αποκλίσεις κατακορύφου, υψόμετρα γεωειδούς

Αναγωγές της βαρύτητας, αναγωγή ελευθέρου αέρα, η επίδραση της τοπογραφίας στις ανωμαλίες βαρύτητας, αναγωγή πλάκας Bouguer, τοπογραφική διόρθωση και τοπογραφική αναγωγή, μοντέλο υπολειπόμενης τοπογραφίας, ισοστατικές αναγωγές με τα μοντέλα Airy-Heiskanen και Pratt-Hayford, πρακτικά παραδείγματα, συσχέτιση με το υψόμετρο, θέμα εξαμήνου.

 

Λέξεις Κλειδιά: Αναγωγές της βαρύτητας, τοπογραφική αναγωγή, μοντέλο υπολειπόμενης τοπογραφίας, ισοστατικές αναγωγές

Προβλήματα συνοριακών τιμών, πολυώνυμα Legendre, συναρτήσεις Legendre, κανονικοποιημένες σφαιρικές αρμονικές, αρμονικές ζωνών, τομέων και τεσσεροειδείς, αναπτύγματα του πραγματικού ελκτικού δυναμικού σε σφαιρικές αρμονικές, αναπτύγματα του κανονικού ελκτικού δυναμικού σε σφαιρικές αρμονικές, σφαιρική προσέγγιση.

 

Λέξεις Κλειδιά: Προβλήματα συνοριακών τιμών, πολύωνυμα Legendre, συναρτήσεις Legendre

Σφαιρικές αρμονικές, αρμονικές ζωνών, τομέων και τεσσεροειδείς, αναπτύγματα του πραγματικού ελκτικού δυναμικού σε σφαιρικές αρμονικές, αναπτύγματα του κανονικού ελκτικού δυναμικού σε σφαιρικές αρμονικές, σφαιρική προσέγγιση, βαθμός και τάξη ανάπτυξης, αναδρομικές σχέσεις για τον υπολογισμό πλήρως κανονικοποιημένων πολυωνύμων και συναρτήσεων Legendre, παραδείγματα από πρόσφατα γεωδυναμικά μοντέλα, συντελεστές μεταβλητότητας και συντελεστές μεταβλητότητας σφάλματος, αριθμητικά παραδείγματα και ασκήσεις.

 

Λέξεις Κλειδιά: Σφαιρικές αρμονικές, αρμονικές ζωνών, τομέων και τεσσεροειδείς αρμονικές

Το γεωειδές και το σχεδόν γεωειδές, απεικονίσεις σε τοπική-περιφερειακή-παγκόσμια κλίμακα, μέθοδοι προσδιορισμού, αναλυτικές, στοχαστικές και φασματικές μέθοδοι, ακρίβειες προσδιορισμού, αστρογεωδατικός προσδιορισμός του γεωειδούς, αστροβαρυτημετρική χωροστάθμηση, πολυωνυμικός προσδιορισμός του γεωειδούς.

 

Λέξεις Κλειδιά: Γεωειδές, σχεδόν γεωειδές, προσδιορισμός του γεωειδούς.

Στοχαστικές και φασματικές μέθοδοι στον προσδιορισμό του γεωειδούς, συναρτήσεις πυρήνες Stokes και Vening-Meinesz, σφαιρικές και επίπεδες προσεγγίσεις, πρακτικές εφαρμογές του αλγορίθμου της σημειακής προσαρμογής.

 

Λέξεις Κλειδιά: Στοχαστικές μέθοδοι, φασματικές μέθοδοι, ολοκληρώματα Stokes και Vening-Meinesz

Στοχαστικές και φασματικές μέθοδοι στον προσδιορισμό του γεωειδούς, πρακτικές εφαρμογές του αλγορίθμου της σημειακής προσαρμογής, θέμα εξαμήνου.

 

Λέξεις Κλειδιά: Εφαρμογές, FFT, LSC

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3684
Αρ. Προβολών :  20905

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -