Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙΙΙ (ΜΠ)

Κυριαζόπουλος Κυριάκος

Περιγραφή

Η γενική θεματική του μαθήματος είναι οι σχέσεις μεταξύ κράτους και θρησκευμάτων ή θρησκευτικών κοινοτήτων ή κοινοτήτων μη πιστευόντων στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παράδοση κατά πλειονότητα καθολική, προτεσταντική ή μικτή (καθολικοπροτεσταντική).

Κωδικός: OCRS380
Κατηγορία: Νομικής » Μεταπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Εισαγωγικά
 • Σύντομη επισκόπηση του μαθήματος
 • Χωρισμός με πολυθρησκευτικότητα του κράτους
 • Ζητήματα διακρίσεων
 • Σύντομη επισκόπηση του γαλλικού συστήματος χωρισμού με λαϊκό χαρακτήρα του κράτους

Λέξεις Κλειδιά: επισκόπηση μαθήματος, πολυθρησκευτικότητα κράτους, διακρίσεις, γαλλικό σύστημα χωρισμού

 • Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων κατά χώρα
 • Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων στην Αυστρία (Α’ Μέρος): Θρησκευτική ελευθερία
 • Θεμελιώδη θρησκευτικά δικαιώματα - Το νομικό καθεστώς των εκκλησιών και θρησκευτικών κοινοτήτων (Α’ Μέρος)

Λέξεις Κλειδιά: κράτος, θρησκεύματα, ελευθερία, δικαιώματα 

 • Σχέσεις κράτους – θρησκευμάτων στην Αυστρία (συνέχεια): Το νομικό καθεστώς των εκκλησιών και θρησκευτικών κοινοτήτων (συνέχεια)
 • Η έννοια της ελευθερίας των θρησκευτικών κοινοτήτων

Λέξεις Κλειδιά: θρήσκευμα, νομικό καθεστώς εκκλησιών, ελευθερία

 • Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων στην Αυστρία (συνέχεια): Το ζήτημα των εκκλησιών και θρησκευτικών κοινοτήτων
 • Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων στο Βέλγιο: Νομικές πηγές
 • Βασικές κατηγορίες του συστήματος των σχέσεων μεταξύ κράτους και θρησκευμάτων
 • Νομικό καθεστώς των θρησκευτικών κοινοτήτων
 • Κατηγορίες θρησκευμάτων

Λέξεις Κλειδιά: ζήτημα εκκλησιών, θρησκευτικές κοινότητες, κατηγορίες συστήματος, νομικό καθεστώς

 • Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων στο Βέλγιο (συνέχεια): Αναγνωρισμένα θρησκεύματα
 • Η έννοια «θρησκεία» - Η έννοια «σέκτα» - Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων στη Γαλλία: Νομικές πηγές
 • Νομικό καθεστώς θρησκευτικών ομάδων και η κατάσταση των νέων θρησκευτικών κινημάτων
 • Θρησκευτικά και επισκοπικά σωματεία

Λέξεις Κλειδιά: αναγνωρισμένα θρησκεύματα, θρησκεία, σέκτα, νομικές πηγές, νομικό καθεστώς, θρησκευτικά και επισκοπικά σωματεία

 • Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων στη Γαλλία (συνέχεια): Σωματεία
 • Μοναχικά τάγματα
 • Νέα θρησκευτικά κινήματα
 • Θρησκευτικοί οργανισμοί

Λέξεις Κλειδιά: σωματεία, μοναχικά τάγματα, θρησκευτικοί οργανισμοί, κινήματα

 • Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων στη Γερμανία: Νομικές πηγές
 • Βασικές κατηγορίες του συστήματος χωρισμού κράτους-θρησκευμάτων
 • Αρχή της ουδετερότητας
 • Αρχή της ανοχής
 • Αρχή της ισότητας
 • Νομικό καθεστώς θρησκευτικών κοινοτήτων
 • Θρησκευτική κοινότητα και το δικαίωμα στον αυτοκαθορισμό των εκκλησιών και θρησκευτικών κοινοτήτων

Λέξεις Κλειδιά: χωρισμός κράτους-θρησκευμάτων, ουδετερότητα, ανοχή, ισότητα, νομικό καθεστώς, αυτοκαθορισμός εκκλησιών

 • Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων στη Γερμανία (συνέχεια): Θρησκευτική κοινότητα και το δικαίωμα στον αυτοκαθορισμό των εκκλησιών και θρησκευτικών κοινοτήτων (συνέχεια)
 • Δραστηριότητες θρησκευμάτων
 • Όρια του δικαιώματος στον αυτοκαθορισμό - «Ίδιες»/εσωτερικές υποθέσεις
 • Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων στη Δανία: Νομικές πηγές
 • Κατηγορίες συστήματος χωρισμού

Λέξεις Κλειδιά: δραστηριότητες θρησκευμάτων, εσωτερικές υποθέσεις, κατηγορίες συστήματος χωρισμού

 • Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων στη Δανία (συνέχεια): Κατηγορίες συστήματος
 • Νομικό καθεστώς θρησκευτικών οργανισμών
 • Δραστηριότητες θρησκευτικών κοινοτήτων
 • Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο (Α’ Μέρος): Βασική δομή συστήματος χωρισμού

Λέξεις Κλειδιά: κατηγορίες συστήματος, νομικό καθεστώς, δραστηριότητες θρησκευτικών κοινοτήτων, βασική δομή συστήματος χωρισμού

 • Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο (συνέχεια): Βασική δομή συστήματος χωρισμού (συνέχεια)
 • Νομικό καθεστώς θρησκευτικών οργανισμών

Λέξεις Κλειδιά: σύστημα χωρισμού, νομικό καθεστώς θρησκευτικών οργανισμών

 • Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων στην Ιρλανδία: Νομικές πηγές
 • Χωρισμός θρησκευμάτων και κράτους
 • Νομικό καθεστώς θρησκευτικών οργανισμών
 • Το δικαίωμα στην αυτονομία των θρησκευμάτων

Λέξεις Κλειδιά: χωρισμός θρησκευμάτων και κράτους, θρησκευτικοί οργανισμοί, αυτονομία θρησκευμάτων

 • Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων στην Ισπανία: Νομικές πηγές
 • Χαρακτηριστικά των σχέσεων κράτους - θρησκευμάτων
 • Νομικό καθεστώς των θρησκευτικών οργανισμών

Λέξεις Κλειδιά: χαρακτηριστικά σχέσεων κράτους-θρησκευμάτων, νομικό καθεστώς

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1580
Αρ. Προβολών :  19159

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -