Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙΙΙ (ΜΠ)

Κυριαζόπουλος Κυριάκος

Περιγραφή

Η γενική θεματική του μαθήματος είναι οι σχέσεις μεταξύ κράτους και θρησκευμάτων ή θρησκευτικών κοινοτήτων ή κοινοτήτων μη πιστευόντων στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παράδοση κατά πλειονότητα καθολική, προτεσταντική ή μικτή (καθολικοπροτεσταντική).

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Ομάδα στόχος
 • Οι φοιτητές και φοιτήτριες ή απόφοιτοι του τμήματος Νομικής.
 • Ενδιαφερόμενοι/ες για τη θεματική περιοχή του εν γένει Εκκλησιαστικού Δικαίου.
Διδάσκοντες

Διδάσκων: Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Βιογραφικό/Περισσότερες πληροφορίες:

http://qa.auth.gr/el/cv/kyrkyr

http://www.law.auth.gr/el/staff-hist-philosophy-kyriazopoulos

http://www.law.auth.gr/en/staff-hist-philosophy-kyriazopoulos 

Συνεργάτες Ανάπτυξης Περιεχομένου / Βιντεοσκόπησης: 

Μαριάνθη-Ελένη Διαμαντοπούλου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΠΜΣ Πολιτικής Θεωρίας και Φιλοσοφίας ΑΠΘ, ασκούμενη δικηγόρος (Δημιουργία Παρουσιάσεων και Συγχρονισμός)

Κωνσταντίνος Οικονομίδης (Εικονοληψία – Μοντάζ Βιντεοδιαλέξεων)

Περιεχόμενο μαθήματος
 • Εισαγωγικά/Αντικείμενο του μαθήματος
 • Παρουσίαση των δύο βασικών συστημάτων χωρισμού κράτους-θρησκευμάτων
 • Σχέσεις κράτους-θρησκευμάτων στην Αυστρία
 • Σχέσεις κράτους-θρησκευμάτων στο Βέλγιο
 • Σχέσεις κράτους-θρησκευμάτων στη Γαλλία
 • Σχέσεις κράτους-θρησκευμάτων στη Γερμανία
 • Σχέσεις κράτους-θρησκευμάτων στη Δανία
 • Σχέσεις κράτους-θρησκευμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • Σχέσεις κράτους-θρησκευμάτων στην Ιρλανδία
 • Σχέσεις κράτους-θρησκευμάτων στην Ισπανία
Μαθησιακοί στόχοι
 • Γνωριμία των εκπαιδευόμενων με τον ευρύτερο κλάδο του Εκκλησιαστικού Δικαίου και στενότερη επαφή τους με ορισμένα από τα αντικείμενα μελέτης του.
 • Κατανόηση σε βάθος των ζητημάτων που σχετίζονται με τις σχέσεις κράτους-θρησκευμάτων στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. με παράδοση κατά πλειονότητα καθολική, προτεσταντική ή καθολικο-προτεσταντική.
 • Καλλιέργεια της ικανότητας των εκπαιδευόμενων να χρησιμοποιούν τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανόνες, καθώς και τη διεθνή βιβλιογραφία (μέσα από ακαδημαϊκά άρθρα) για τη θρησκεία ή την κοσμοθεωρία, ώστε να προχωρούν σε κριτική ερμηνεία και ανάλυση των εθνικών νομοθεσιών που ρυθμίζουν τις σχέσεις κράτους-θρησκευμάτων ή κοινοτήτων μη πιστευόντων.
Προτεινόμενα συγγράμματα
Προαπαιτούμενα

Το μάθημα απαιτεί βασικές γνώσεις Εκκλησιαστικού Δικαίου για την παρακολούθησή του. Ανήκει στην ευρύτερη ενότητα διαλέξεων του Εκκλησιαστικού Δικαίου και συνίσταται να συνδυάζεται με τα υπόλοιπα σχετικά μαθήματα του διδάσκοντος, ιδίως με αυτά του «Εκκλησιαστικού Δικαίου Ι (Προπτυχιακό)» και του «Συγκριτικού Εκκλησιαστικού Δικαίου Ι (Προπτυχιακό)».

Βιβλιογραφία
 1. G. Robbers, Κράτη και Θρησκεύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιστημονική απόδοση στην ελληνική: Κ. Κυριαζόπουλος, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2007. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 34506
 2. S. Ferrari/W.C. Durham, Δίκαιο και Θρησκεία στη Μετακομμουνιστική Ευρώπη, επιστημονική απόδοση στην ελληνική: Κ. Κυριαζόπουλος, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2005. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 34521

Ενότητες

 • Εισαγωγικά
 • Σύντομη επισκόπηση του μαθήματος
 • Χωρισμός με πολυθρησκευτικότητα του κράτους
 • Ζητήματα διακρίσεων
 • Σύντομη επισκόπηση του γαλλικού συστήματος χωρισμού με λαϊκό χαρακτήρα του κράτους

Λέξεις Κλειδιά: επισκόπηση μαθήματος, πολυθρησκευτικότητα κράτους, διακρίσεις, γαλλικό σύστημα χωρισμού

 • Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων κατά χώρα
 • Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων στην Αυστρία (Α’ Μέρος): Θρησκευτική ελευθερία
 • Θεμελιώδη θρησκευτικά δικαιώματα - Το νομικό καθεστώς των εκκλησιών και θρησκευτικών κοινοτήτων (Α’ Μέρος)

Λέξεις Κλειδιά: κράτος, θρησκεύματα, ελευθερία, δικαιώματα 

 • Σχέσεις κράτους – θρησκευμάτων στην Αυστρία (συνέχεια): Το νομικό καθεστώς των εκκλησιών και θρησκευτικών κοινοτήτων (συνέχεια)
 • Η έννοια της ελευθερίας των θρησκευτικών κοινοτήτων

Λέξεις Κλειδιά: θρήσκευμα, νομικό καθεστώς εκκλησιών, ελευθερία

 • Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων στην Αυστρία (συνέχεια): Το ζήτημα των εκκλησιών και θρησκευτικών κοινοτήτων
 • Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων στο Βέλγιο: Νομικές πηγές
 • Βασικές κατηγορίες του συστήματος των σχέσεων μεταξύ κράτους και θρησκευμάτων
 • Νομικό καθεστώς των θρησκευτικών κοινοτήτων
 • Κατηγορίες θρησκευμάτων

Λέξεις Κλειδιά: ζήτημα εκκλησιών, θρησκευτικές κοινότητες, κατηγορίες συστήματος, νομικό καθεστώς

 • Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων στο Βέλγιο (συνέχεια): Αναγνωρισμένα θρησκεύματα
 • Η έννοια «θρησκεία» - Η έννοια «σέκτα» - Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων στη Γαλλία: Νομικές πηγές
 • Νομικό καθεστώς θρησκευτικών ομάδων και η κατάσταση των νέων θρησκευτικών κινημάτων
 • Θρησκευτικά και επισκοπικά σωματεία

Λέξεις Κλειδιά: αναγνωρισμένα θρησκεύματα, θρησκεία, σέκτα, νομικές πηγές, νομικό καθεστώς, θρησκευτικά και επισκοπικά σωματεία

 • Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων στη Γαλλία (συνέχεια): Σωματεία
 • Μοναχικά τάγματα
 • Νέα θρησκευτικά κινήματα
 • Θρησκευτικοί οργανισμοί

Λέξεις Κλειδιά: σωματεία, μοναχικά τάγματα, θρησκευτικοί οργανισμοί, κινήματα

 • Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων στη Γερμανία: Νομικές πηγές
 • Βασικές κατηγορίες του συστήματος χωρισμού κράτους-θρησκευμάτων
 • Αρχή της ουδετερότητας
 • Αρχή της ανοχής
 • Αρχή της ισότητας
 • Νομικό καθεστώς θρησκευτικών κοινοτήτων
 • Θρησκευτική κοινότητα και το δικαίωμα στον αυτοκαθορισμό των εκκλησιών και θρησκευτικών κοινοτήτων

Λέξεις Κλειδιά: χωρισμός κράτους-θρησκευμάτων, ουδετερότητα, ανοχή, ισότητα, νομικό καθεστώς, αυτοκαθορισμός εκκλησιών

 • Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων στη Γερμανία (συνέχεια): Θρησκευτική κοινότητα και το δικαίωμα στον αυτοκαθορισμό των εκκλησιών και θρησκευτικών κοινοτήτων (συνέχεια)
 • Δραστηριότητες θρησκευμάτων
 • Όρια του δικαιώματος στον αυτοκαθορισμό - «Ίδιες»/εσωτερικές υποθέσεις
 • Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων στη Δανία: Νομικές πηγές
 • Κατηγορίες συστήματος χωρισμού

Λέξεις Κλειδιά: δραστηριότητες θρησκευμάτων, εσωτερικές υποθέσεις, κατηγορίες συστήματος χωρισμού

 • Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων στη Δανία (συνέχεια): Κατηγορίες συστήματος
 • Νομικό καθεστώς θρησκευτικών οργανισμών
 • Δραστηριότητες θρησκευτικών κοινοτήτων
 • Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο (Α’ Μέρος): Βασική δομή συστήματος χωρισμού

Λέξεις Κλειδιά: κατηγορίες συστήματος, νομικό καθεστώς, δραστηριότητες θρησκευτικών κοινοτήτων, βασική δομή συστήματος χωρισμού

 • Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο (συνέχεια): Βασική δομή συστήματος χωρισμού (συνέχεια)
 • Νομικό καθεστώς θρησκευτικών οργανισμών

Λέξεις Κλειδιά: σύστημα χωρισμού, νομικό καθεστώς θρησκευτικών οργανισμών

 • Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων στην Ιρλανδία: Νομικές πηγές
 • Χωρισμός θρησκευμάτων και κράτους
 • Νομικό καθεστώς θρησκευτικών οργανισμών
 • Το δικαίωμα στην αυτονομία των θρησκευμάτων

Λέξεις Κλειδιά: χωρισμός θρησκευμάτων και κράτους, θρησκευτικοί οργανισμοί, αυτονομία θρησκευμάτων

 • Σχέσεις κράτους - θρησκευμάτων στην Ισπανία: Νομικές πηγές
 • Χαρακτηριστικά των σχέσεων κράτους - θρησκευμάτων
 • Νομικό καθεστώς των θρησκευτικών οργανισμών

Λέξεις Κλειδιά: χαρακτηριστικά σχέσεων κράτους-θρησκευμάτων, νομικό καθεστώς

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1685
Αρ. Προβολών :  20887