Περιφερειακή Ανάπτυξη

Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα

Περιγραφή

 

Προκαταρκτικές έννοιες περιφερειακής ανάπτυξης. Περιφερειακό πλαίσιο, περιφερειακό πρόβλημα, διαπεριφερειακό εισόδημα και κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής. Χωρική διάσταση των οικονομικών δραστηριοτήτων και η οικονομική περιφέρεια. Θεωρίες χωροθέτησης και περιφερειακής ανάπτυξης. Στρατηγική, μέσα και αποτελεσματικότητα περιφερειακής πολιτικής. Περιφερειακή πολιτική ανάπτυξη με έμφαση στην ελληνική πραγματικότητα. Διανομή εισοδήματος. Προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης. Περιφερειακές ανισότητες.

 

Κωδικός: OCRS390
Κατηγορία: Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στις έννοιες της παραγωγής, της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας, του εισοδήματος, της διανομής του εισοδήματος, της κατανάλωσης, της αποταμίευσης, της επένδυσης, του νομίσματος, των οικονομικών διακυμάνσεων, των προγραμμάτων αποδοτικότητας, της κατανομής, του πολλαπλασιαστή, του συντελεστή επιτάχυνσης, της αρχής επιτάχυνσης και της περιφερειακής ανάπτυξης.  

 

Λέξεις κλειδιά: Παραγωγή, παραγωγικότητα, αποδοτικότητα, εισόδημα, διανομή εισοδήματος, κατανάλωση, αποταμίευση, επένδυση, νόμισμα, οικονομικές διακυμάνσεις, προγράμματα αποδοτικότητας, κατανομή, πολλαπλασιαστής, συντελεστής επιτάχυνσης, αρχή επιτάχυνσης, περιφερειακή ανάπτυξης.  

 

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται η έννοια του σχεδιασμού/προγραμματισμού, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά, τα στάδια, οι τύποι και τα επίπεδα του σχεδιασμού.

 

Λέξεις κλειδιά: Σχεδιασμός/προγραμματισμός, χαρακτηριστικά σχεδιασμού, στάδια σχεδιασμού, τύποι σχεδιασμού, επίπεδα σχεδιασμού.

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται η έννοια του περιφερειακού προγραμματισμού, του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, αναφέρονται οι περιφέρειες του προγραμματισμού, εισάγεται η έννοια της περιφερειακής ανισότητας, αναφέρονται οι παράγοντες του περιφερειακού προβλήματος και οι τύποι του περιφερειακού σχεδιασμού.

 

Λέξεις κλειδιά: Περιφερειακός προγραμματισμός, Εθνικός Αναπτυξιακός Προγραμματισμός, περιφέρειες προγραμματισμού, περιφερειακή ανισότητα, παράγοντες περιφερειακού προβλήματος, τύποι περιφερειακού σχεδιασμού.

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης, περιγράφεται η έννοια της περιφερειακής πολιτικής, η στρατηγική και οι προϋποθέσεις της περιφερειακής ανάπτυξης, αναφέρονται οι σκοποί της περιφερειακής πολιτικής, οι βασικές αρχές των περιφερειακών προγραμμάτων, τα διάφορα προβλήματα στρατηγικής για περιφερειακή ανάπτυξη, περιγράφεται η δομή των περιφερειακών προγραμμάτων, τα μέτρα και τα μέσα της περιφερειακής πολιτικής, στα στάδια εφαρμογής ενός περιφερειακού προγράμματος, οι φορείς προγραμματισμού και τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδύσεων.

 

Λέξεις κλειδιά: Βασικά χαρακτηριστικά ανάπτυξης, περιφερειακή πολιτική, στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης, προϋποθέσεις περιφερειακής ανάπτυξης, σκοποί περιφερειακής πολιτικής, βασικές αρχές περιφερειακών προγραμμάτων, προβλήματα στρατηγικής για περιφερειακή ανάπτυξη, δομή περιφερειακών προγραμμάτων, μέτρα και μέσα περιφερειακής πολιτικής, στάδια εφαρμογής περιφερειακού προγράμματος, φορείς προγραμματισμού, κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων.

Σε αυτήν την ενότητα αναφέρεται η αναγκαιότητα της Κοινοτικής Περιφερειακής Πολιτικής, η διαχρονική εξέλιξή της, το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έννοια των Διαρθρωτικών Ταμείων, περιγράφονται οι στόχοι των διαρθρωτικών ταμείων, γίνεται εισαγωγή στην έννοια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, περιγράφεται η δομή ενός ΚΠΣ, αναλύονται τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας.

 

Λέξεις κλειδιά: Αναγκαιότητα Κοινοτικής Περιφερειακής Πολιτικής, εξέλιξη, χρηματοδοτικό πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διαρθρωτικά Ταμεία, στόχοι διαρθρωτικών ταμείων, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, δομή ΚΠΣ, Επιχειρησιακά Προγράμματα, Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, Προγράμματα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας.

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στην περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναφέρεται το πλαίσιο διοίκησης στην Ελλάδα, οι βασικές αρχές οργάνωσης των προγραμμάτων, η έννοια του Περιφερειακού Συμβουλίου, περιγράφεται η εξέλιξη του περιφερειακού προγραμματισμού στην Ελλάδα, τα χαρακτηριστικά του ελληνικού περιφερειαού προβλήματος, αναφέρονται τα προγράμματα οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης, τα κριτήρια διαχείρισης, τα κοινά σημεία, οι λόγοι αξιολόγησης των προγραμμάτων, τα επίπεδα αξιολόγησης των προγραμμάτων, οι δείκτες αξιολόγησης των προγραμμάτων και οι μέθοδοι αξιολόγησης των προγραμμάτων.

 

Λέξεις κλειδιά:Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα, πλαίσιο διοίκησης στην Ελλάδα, βασικές αρχές οργάνωσης προγραμμάτων, Περιφερειακό Συμβούλιο, εξέλιξη περιφερειακού προγραμματισμού στην Ελλάδα, χαρακτηριστικά ελληνικού περιφερειαού προβλήματος, προγράμματα οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης, κριτήρια διαχείρισης, κοινά σημεία, λόγοι αξιολόγησης των προγραμμάτων, επίπεδα αξιολόγησης των προγραμμάτων, δείκτες αξιολόγησης των προγραμμάτων, μέθοδοι αξιολόγησης των προγραμμάτων.

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στους τύπους των δράσεων, στους αναπτυξιακούς άξονες, στην στρατηγική της ανάπτυξης, στις πολιτικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, στην τοπικά ανάπτυξη, στις βασικές κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδισαμού, στις θεματικές ενότητες, στα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, στην κατάρτιση του πληθυσμού, στην ανάπτυξη και ΤΠΕ, στην ορεινή τουριστική ανάπτυξη, στον ενναλλακτικό τουρισμό.

 

Λέξεις κλειδιά:Τύποι δράσεων, αναπτυξιακοοί άξονες, στρατηγική ανάπτυξης, πολιτικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, τοπική ανάπτυξη, βασικές κατευθύνσεις χωροταξικού σχεδισαμού, θεματικές ενότητες, τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, κατάρτιση πληθυσμού, ανάπτυξη και ΤΠΕ, ορεινή τουριστική ανάπτυξη, ενναλλακτικός τουρισμός.

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στην αειφορική ή βιώσιμη ανάπτυξη, στην ολοκληρωμένη αειφορική ανάπτυξη, στους στόχους της αειφορικής ανάπτυξης, στους φυσικούς πόρους, στην ανάπτυξη και μεταφορά φυσικών πόρων

 

Λέξεις κλειδιά:Αειφορική ή βιώσιμη ανάπτυξη, ολοκληρωμένη αειφορική ανάπτυξη, στόχοι αειφορικής ανάπτυξης, φυσικοί πόροι, ανάπτυξη και μεταφορά φυσικών πόρων.

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στους συνεταιρισμούς, στους αγροτικούς συνεταιρισμούς, στους γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς, στην Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, στους αγροτουριστικούς συνεταιρισμούς, αναφέρονται τα πλεονεκτήματα αλλά και τα προβλήματα, η εφαρμογή στρατηγικής προβολής των συνεταιρισμών, ο ρόλος του Διαδικτύου στην προβολή τους.

 

Λέξεις κλειδιά: Συνεταιρισμοί, αγροτικοί συνεταιρισμοί, γυναικείοι αγροτικοί συνεταιρισμοί, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί, τα πλεονεκτήματα και προβλήματα, εφαρμογή στρατηγικής προβολής των συνεταιρισμών, ρόλος Διαδικτύου στην προβολή.

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στο Διαδίκτυο, στις διαδικτυακές υπηρεσίες, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στις επιχειρησιακές ιστοσελίδες, στον σχεδιασμό των ιστοσελίδων, στις κατηγορίες των επιχειρησιακών ιστοσελίδων, στις ιστοσελίδες των οικο-αγροτουριστικών μονάδων.

 

Λέξεις κλειδιά: Διαδίκτυο, διαδικτυακές υπηρεσίες, ηλεκτρονικό εμπόριο, επιχειρησιακές ιστοσελίδες, σχεδιασμός ιστοσελίδων, κατηγορίες επιχειρησιακών ιστοσελίδων, ιστοσελίδες οικο-αγροτουριστικών μονάδων.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  6867
Αρ. Προβολών :  34451

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -