Επεξεργασία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Μουσιόπουλος Νικόλαος

Περιγραφή

 

(1) Προδιαγραφές περιβαλλοντικά φιλικών και οικονομικά βιώσιμων συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ο ρόλος της μηχανολογίας σε αυτά.

(2) Στερεά απόβλητα: Προέλευση και παραγωγή, ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, πρόληψη, μείωση, επαναχρησιμοποίηση. Τεχνολογίες επεξεργασίας και διαχειριστικές πρακτικές: Μεταφορά αποβλήτων, αποκομιδή, μεταφόρτωση. Ανακύκλωση, μέθοδοι διαλογής, μηχανολογικά συστήματα διαχωρισμού και μεταφοράς, παραδείγματα διεργασιών. Μηχανική-βιολογική επεξεργασία, αναερόβια χώνευση και συμπαραγωγή ενέργειας και δευτερογενών πόρων. Υγειονομική ταφή, προδιαγραφές, ανάκτηση και ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου. Θερμική επεξεργασία: Τεχνολογίες εστιών και διεργασιών, ενεργειακή αξιοποίηση, καθαρισμός απαερίου, αντιμετώπιση υπολειμμάτων. Επεξεργασία τοξικών αποβλήτων. Βιομηχανικά απόβλητα.

(3) Εργαλεία λήψης αποφάσεων και εφαρμογές τους για στερεά και υγρά απόβλητα: Ανάλυση κύκλου ζωής, πολυκριτηριακή ανάλυση, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, ανθρακικό αποτύ

Περισσότερα  
Κωδικός: OCRS392
Κατηγορία: Μηχανολόγων Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Παραγωγή στερεών αποβλήτων – Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση.

1.1 Κατηγορίες στερεών αποβλήτων.

1.1.1 Αστικά (δημοτικά) απόβλητα.

1.1.2 Ειδικά απόβλητα.

1.2 Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση.

 

Λέξεις κλειδιά: Στερεά απόβλητα, παραγωγή, ποσοτική σύσταση, ποιοτική σύσταση.

 

Διαχείριση απορριμμάτων – Νομικό πλαίσιο.

2.1 Διαχείριση απορριμμάτων.

2.1.1 Γενικά.

2.1.2 Υφιστάμενη κατάσταση.

2.1.3 Διαχείριση απορριμμάτων στην Ελλάδα.

2.1.4 Διαχείριση απορριμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.1.5 Σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων.

2.2 Νομικό πλαίσιο διαχείρισης απορριμμάτων.

2.2.1 Οι κατευθυντήριες γραμμές της κοινοτικής πολιτικής.

2.2.2 Βασικές νομοθετικές διατάξεις.

2.2.3 Διεθνής δράση.

2.2.4 Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

Λέξεις κλειδιά:Διαχείριση, απορρίμματα, Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση, νομικό πλαίσιο, κατευθυντήριες γραμμές.

 

Προσωρινή αποθήκευση – Συλλογή – Μεταφορά / Μεταφόρτωση.

3.1 Προσωρινή αποθήκευση εκτός οικίας – Συλλογή.

3.2 Συλλογή απορριμμάτων.

3.3 Μεταφόρτωση – Σταθμοί μεταφόρτωσης.

 

Λέξεις κλειδιά: Προσωρινή αποθήκευση, συλλογή, μεταφόρτωση, απόβλητα.

 

Κοστολόγηση υπηρεσιών καθαριότητας – Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

4.1 Χρέωση ανταποδοτικών τελών.

4.2 Τι πρεσβεύει η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

4.3 Οικονομικά κίνητρα.

 

Λέξεις κλειδιά: «O ρυπαίνων πληρώνει», ανταποδοτικά τέλη.

 

Ανακύκλωση υλικών – Διαλογή στην πηγή.

5.1 Διαλογή στην πηγή (ΔσΠ).

5.2 Σημασία της ΔσΠ για τη διαχείριση.

5.3 Ανακυκλώσιμα υλικά στα αστικά στερεά απόβλητα.

5.4 Μέθοδοι ΔσΠ.

5.5 Εξοπλισμός προγραμμάτων ΔσΠ.

5.6 Παράμετροι της ΔσΠ.

5.7 Ποσοστό ανάκτησης υλικών.

5.8 Ποσοστό συμμετοχής υλικών

 

Λέξεις κλειδιά: Ανακύκλωση, διαλογή στην πηγή, μέθοδοι, παράμετροι, ανάκτηση.

 

Μηχανικός διαχωρισμός – Λιπασματοποίηση.

6.1 Μηχανικός διαχωρισμός.

6.2 Λιπασματοποίηση.

 

Λέξεις κλειδιά:Μηχανικός διαχωρισμός, λιπασματοποίηση, απόβλητα.

 

Αερόβια λιπασματοποίηση.

7.1 Βασικά χαρακτηριστικά αερόβιας λιπασματοποίησης.

7.2 Βελτιωτικό εδάφους.

7.3 Είδη αερόβιας κομποστοποίησης.

7.4 Στάδια αερόβιας λιπασματοποίησης.

7.5 Παράγοντες σχεδιασμού.

 

Λέξεις κλειδιά: Αερόβια λιπασματοποίηση, βελτιωτικό.

 

Θερμική επεξεργασία.

8.1 Περιγραφή θερμικής επεξεργασίας.

8.2 Απόβλητα ως καύσιμη ύλη.

8.3 Προσαγωγή και τάφρος.

8.4 Συμβατικές μέθοδοι.

 

Λέξεις κλειδιά:Θερμική επεξεργασία, καύσιμο.

 

Καινοτόμες θερμικές μέθοδοι επεξεργασίας – Στοιχεία κόστους μονάδων θερμικής επεξεργασίας.

9.1 Καινοτόμες θερμικές μέθοδοι επεξεργασίας. 

9.2 Στοιχεία κόστους μονάδων θερμικής επεξεργασίας.

 

Λέξεις κλειδιά:Καινοτόμες, μέθοδοι, θερμική επεξεργασία.

 

Τελική διάθεση – Ταφή.

10.1 Τρόποι εδαφικής διάθεσης.

10.2 Διάθεση αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα.

10.3 Προβλήματα τελικής διάθεσης.

10.4 Επιπτώσεις ανεξέλεγκτης και ημιελεγχόμενης διάθεσης.

 

Λέξεις κλειδιά:Τελική διάθεση, αστικά στερεά απόβλητα.

 

Αποκατάσταση ανεξέλεγκτων – ημιελεγχόμενων χώρων διάθεσης - Τεχνικές και πρακτικές.

11.1 Αποκατάσταση ανεξέλεγκτων – ημιελεγχόμενων χώρων διάθεσης στην Ελληνική επικράτεια – Τεχνικές και πρακτικές.

11.2 Λύσεις για τους χώρους ημιελεγχόμενης και ανεξέλεγκτης διάθεσης.

11.3 Εξυγίανση χώρου διάθεσης.

 

Λέξεις κλειδιά: Αποκατάσταση, ανεξέλεγκτοι χώροι διάθεσης.

 

Υγειονομική ταφή.

12.1 Υγειονομική ταφή.

12.2 Επιλογή των χώρων διάθεσης.

12.3 Διασταλλάζοντα.

12.4 Βιοαέριο.

12.5 Επιπτώσεις στο περιβάλλον.

 

Λέξεις κλειδιά: Υγειονομική ταφή, διασταλλάζοντα, βιοαέριο, επιπτώσεις.

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A

Αρ. Επισκέψεων :  4834
Αρ. Προβολών :  29811

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -