Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ανδρέου Γεώργιος

Περιγραφή

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν οι διαφορετικές πολιτικές τις οποίες υιοθετεί και εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα / Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Συνθήκη της Ρώμης (1957) μέχρι σήμερα. Αναλύεται το περιεχόμενο και η σημασία των πολιτικών αυτών στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και, παράλληλα, παρουσιάζονται οι διαδικασίες διαμόρφωσης, υλοποίησης και ελέγχου εφαρμογής τους. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό και το εθνικό επίπεδο διακυβέρνησης, καθώς και στην εξέταση του ρόλου του ευρύτερου διεθνούς περιβάλλοντος.

 

 

Κωδικός: OCRS394
Κατηγορία: Πολιτικών Επιστημών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Διατυπώνεται ή έννοια της δημόσιας πολιτικής και περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζεται η δημόσια ζωή. Επιχειρείται μια σαφής οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Λέξεις – κλειδιά: δημόσια πολιτική, πολιτικό σύστημα, Ευρωπαϊκή Ένωση, αρμοδιότητες

Περιγράφονται και οριοθετούνται  τα στάδια της οικονομικής ολοκλήρωσης. Ακολούθως μελετώνται η εγκαθίδρυση α) της κοινής αγοράς και β) της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Τέλος, παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της εσωτερικής αγοράς και συζητούνται οι επιπτώσεις που έχει η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στις λοιπές δημόσιες πολιτικές.

 

Λέξεις κλειδιά:  οικονομική ολοκλήρωση, εσωτερική αγορά, Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και στόχοι της πολιτικής ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σκιαγραφείται ο σχετικός καταμερισμός έργου μεταξύ των Ευρωπαϊκών και των εθνικών θεσμών. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται οι δίαυλοι και οι μηχανισμοί μέσω των οποίων η ΕΕ ρυθμίζει τις οικονομικές της σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο.

 

Λέξεις κλειδιά: πολιτική ανταγωνισμού,  κρατικές ενισχύσεις, εμπορική πολιτική, ΠΟΕ, συμφωνίες σύνδεσης, πολιτική για την ανάπτυξη

Στην ενότητα αυτή μελετώνται η γέννηση, η επίτευξη και ο τρόπος λειτουργίας της ΟΝΕ. Ακολούθως, περιγράφονται τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της και σκιαγραφείται η θεσμική της αρχιτεκτονική.

 

Λέξεις κλειδιά: Οικονομική και Νομισματική Ένωση, Ευρωζώνη, νομισματική πολιτική, Σύμφωνο Σταθερότητας, συντονισμός οικονομικών πολιτικών

Θέμα αυτής της ενότητας είναι η απάντηση της ΕΕ στην κρίση χρέους που αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν διάφορες χώρες – μέλη της Ευρωζώνης. Παρουσιάζονται επίσης οι αλλαγές που επήλθαν στην οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ με στόχο την εξασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας τόσο στην Ευρωζώνη όσο και συνολικά στην ΕΕ.

 

Λέξεις κλειδιά: κρίση χρέους, νέα οικονομική διακυβέρνηση, Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

Παρουσιάζονται οι αρχές, η δομή και οι βασικές λειτουργίες του ετήσιου προϋπολογισμού και του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ και συζητούνται οι διανεμητικές τους συνέπειες.

 

Λέξεις κλειδιά: προϋπολογισμός, ίδιοι πόροι, πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Παρουσιάζονται οι αρχές, οι στόχοι, τα χαρακτηριστικά και η χρηματοδότηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ. Ακολούθως εξετάζονται οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις που έχει υποστεί η ΚΑΠ και αποτιμώνται οι αλλαγές που έχουν επέλθει στη φυσιογνωμία της.

 

Λέξεις κλειδιά: Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο, ενδιάμεση μεταρρύθμιση, αγροτική ανάπτυξη

Αναλύεται το περιεχόμενο του στόχου της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και, στη συνέχεια, παρουσιάζονται  οι αρχές, οι στόχοι οι πόροι και τα εργαλεία της πολιτικής συνοχής για τις περιόδους 2007-2013 και 2014- 2020. Τέλος, σκιαγραφείται το περιεχόμενο του νέας Εταιρικής Σχέσης για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της Ελλάδας για την περίοδο 2014-2020.

 

Λέξεις κλειδιά: οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, πολιτική συνοχής, Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, αιρεσιμότητες, προγραμματισμός, ΕΣΠΑ

Εξετάζονται οι ιστορικές καταβολές, η δημιουργία και η εξέλιξη της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Ακολούθως παρουσιάζονται οι θεσμικές καινοτομίες που εισήχθησαν στο χώρο της ΚΕΠΠΑ με τη συνθήκη της Λισσαβόνας.

 

Λέξεις Κλειδιά:Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία, ΚοινήΕξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ), Κοινή Πολιτική Ασφαλείας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

Αναλύεται η έννοια του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης(ΧΕΑΔ) και αποτυπώνονται οι θεσμικές και πολιτικές του διαστάσεις. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα κύρια ορόσημα στην εξέλιξη του ΧΕΑΔ.

 

Λέξεις κλειδιά: δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις,Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης(ΧΕΑΔ), μεταναστευτική πολιτική, ευρωπαϊκή ιθαγένεια, Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  8155
Αρ. Προβολών :  38305

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -