Το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ανδρέου Γεώργιος

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό εξετάζει το πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο και τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Αναλύεται ο ρόλος των βασικών θεσμικών οργάνων της Ένωσης με έμφαση στην αλληλεπίδραση των θεσμών μεταξύ τους, στις εξωτερικές παρεμβάσεις άλλων φορέων και στις σχέσεις ανάμεσα στα κράτη μέλη και την Ένωση. Κεντρικός στόχος είναι να αναλυθεί η δυναμική της ενοποίησης τόσο στο σημερινό πλαίσιο όσο και διαχρονικά. Με άλλα λόγια, το ζητούμενο είναι να γίνει κατανοητό κατά πόσον το θεσμικό μόρφωμα που έχει δημιουργηθεί συνιστά όντως ένα ομοιογενές πολιτικό σύστημα, να συναχθούν συμπεράσματα ως προς τη δομή και τις λειτουργίες του, αλλά και να διαγραφεί η μελλοντική του εξέλιξή. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει να συγκρίνουμε τα κύρια χαρακτηριστικά του πολιτικού συστήματος της Ε.Ε. με τα αντίστοιχα των εθνικών πολιτικών συστημάτων, να επισημάνουμε και να συζητήσουμε τις όποιες ιδιαιτερότητες και διαφοροποιήσεις και τελικά να προχωρήσουμε ευκολότερα στην κατανόηση του ιδιαίτερου αυτού μορφώμ

Περισσότερα  
Κωδικός: OCRS397
Κατηγορία: Πολιτικών Επιστημών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Διατυπώνονται οι βασικές αρχές και αξίες από τις οποίες διέπεται η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και οι περιορισμοί στους οποίους υπόκειται. Ακολούθως μελετάται η διαδικασία προσχώρησης – αποχώρησης ενός κράτους στην ΕΕ και αναλύεται η διαδικασία αναθεώρησης των Συνθηκών.

 

Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαϊκή ενοποίηση, κριτήρια της Κοπεγχάγης, αναθεώρηση των Συνθηκών.

Παρουσιάζεται η διάρθρωση των Συνθηκών της ΕΕ και η κατανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην Ένωση και στα κράτη μέλη της.

 

Λέξεις κλειδιά: Συνθήκες της ΕΕ, Συνθήκη της Λισαβόνας, αρμοδιότητες της ΕΕ

Αναλύεται ο θεσμικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο τρόπος λειτουργίας της. Περιγράφονται οι αρμοδιότητες της καθώς και η διαδικασία διορισμού του προέδρου και των μελών της.

 

Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπερεθνικότητα, Πρόεδρος Επιτροπής, ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ.

Εξετάζεται ο ρόλος που επιτελεί το Συμβούλιο, ο τρόπος λειτουργίας του και η διαδικασία λήψης αποφάσεων στο εσωτερικό του.

 

Λέξεις κλειδιά: Συμβούλιο Υπουργών, διακυβερνητισμός , προεδρία του Συμβουλίου, COREPER, ειδική πλειοψηφία.

Εξετάζεται ο θεσμικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο τρόπος λειτουργίας του καθώς και ο ρόλος του Προέδρου του.

 

Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ΚοινήΕξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ).

Εξετάζονται οι ιστορικές καταβολές, η δημιουργία, ο ρόλος, η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακολούθως αναλύεται η πολιτική του βαρύτητα στο πολιτικό σύστημα της ΕΕ.

 

Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ευρωεκλογές, Ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες, δημοκρατικό έλλειμμα.

Αναλύεται ο θεσμικός ρόλος του Δικαστηρίου της ΕΕ και παρουσιάζονται οι μέθοδοι εργασίας του καθώς και οι αρμοδιότητες του.

 

Λέξεις κλειδιά: ΕυρωπαϊκόΔίκαιο, Δικαστήριο της ΕΕ, προδικαστικό ερώτημα, προσφυγές.

Συζητούνται οι διάφοροι τύποι νομοθετικών πράξεων στην ΕΕ και ο τρόπος λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος που συντελούν τα επιμέρους θεσμικά όργανα της ΕΕ κατά τη νομοπαραγωγική διαδικασία.

 

Λέξεις κλειδιά: κανονισμός, οδηγία, απόφαση, γνώμη, σύσταση, συνήθης νομοθετική διαδικασία, συναπόφαση.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  16758
Αρ. Προβολών :  57829

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -