Κοινωνιογλωσσολογία, μετάφραση και πολιτισμική μεσολάβηση

Κουρδής Ευάγγελος

Περιγραφή

 

Το μάθημα κάνει μια σύντομη αναφορά στην ιστορική πορεία της Κοινωνιογλωσσολογίας, στη σχέση της με τη Γλωσσολογία, στις επιμέρους κατηγοριοποιήσεις του κλάδου και στη συνεισφορά του στη μελέτη της γλώσσας, για να επικεντρωθεί στη συνέχεια σε θέματα γλωσσικής επαφής (διγλωσσία, πολυγλωσσία, κοινωνική διγλωσσία, διάλεκτοι, τοπικόλεκτα, κοινωνιόλεκτα, ιδιόλεκτα, τεχνόλεκτα) και μετάφρασης και πολιτισμικής μεσολάβησης. Επίσης, εξετάζονται κοινωνιογλωσσολογικά φαινόμενα όπως η μετάφραση και το γλωσσικό ύφος (registre de langue), πως συνδέεται η μετάφραση και η πολιτισμική μεσολάβηση με την εναλλαγή γλωσσικού κώδικα (alternance de code linguistique), το πέρασμα από τη γλωσσική απόκλιση (dialecte, patois, créole, langue régionale, langue des cités, jargon, argot, franglais, verlan) στη νόρμα (français standard) και η μετάφραση αυτών των αποκλίσεων στην Κοινή Νεοελληνική. Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και με γραπτές εξετάσεις ή εργασία στο τέλος του εξαμήνου.

 

Κωδικός: OCRS398
Κατηγορία: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 1. Linguistique – Sociolinguistique.
 2. Linguiste – Sociolinguiste.
 3. Les causes de l’essor de la Sociolinguistique.
 4. Les branches de la Sociolinguistique.
 5. William Labov et son apport.
 6. Notions de base : la norme.
 7. Norme prescriptive.
 8. La norme et les règles normatives.
 9. Notions de base : l’insécurité linguistique.
 10. Notions de base : la communauté linguistique.
 11. Notions de base : le style/le registre.
 12. La langue standard.

Λέξεις κλειδιά: κοινωνιογλωσσολογία, νόρμα

1. Les sources de variations linguistiques.

2. L’origine géographique.

3. Les contextes d’utilisation.

4. Rapports entre les langues.

5. Langues en contact.

6. Les formes de bilinguisme.

7. Les échelons de bilinguisme.

8. Les types de bilinguisme.

9. Diglossie.

 

Λέξεις κλειδιά: γλωσσολογικές ποικιλίες, γλώσσες σε επαφή, διγλωσσία

 1. La variation.
 2. La variation/les constructions verbales à partir de –lecte.
 3. Langue vernaculaire et véhiculaire.
 4. La variation diatopique.
 5. La francophonie.
 6. La francophonie en images.
 7. Le pidgin.
 8. Le créole.
 9. Le créole et sa traduction en français de France.
 10. Les langues de France d’Outre-mer.

Λέξεις κλειδιά: γαλλοφωνία, βερλάν, κρεολική γλώσσα, γλώσσα πίτζιν

 1. Carte linguistique de la France.
 2. Cartes des langues régionales de France.
 3. Les langues régionales de France.
 4. Les langues « non-territoriales » de France.
 5. Exemples de la variation française.
 6. Le jargot, l’argot, l’argot des jeunes/la langue des cités.

Λέξεις κλειδιά: γλωσσολογικός χάρτης, αποικιακές γλώσσες, αργκό, ζαργκόν

 1. Langue et langage.
 2. Le verlan/ la langue des jeunes.
 3. Langage texto : la rébellion des jeunes ?.
 4. Le verlan et son histoire.
 5. Formation du verlan.
 6. La valeur sociale du verlan.
 7. Chansons françaises – verlan.

Λέξεις κλειδιά: γλώσσα των μηνυμάτων, βερλάν

 1. Le contact de langue et la traduction.
 2. Le franglais et son histoire.
 3. La raison de la création du franglais.
 4. Les attitudes envers le franglais.
 5. Le franglais et la traduction.
 6. Le franglais en tant que phénomène sociolinguistique.
 7. Le franglais dans les medias.
 8. L’aspect sémiotique du franglais.

Λέξεις κλειδιά: franglais

1 L’enquête.

1.1 L’enquête orale.

1.2 L’enquête écrite.

2 Les formes mixtes.

2.1 L’entretien.

2.2 Le questionnaire.

3 La typologie des questions.

3.1 La question ouverte.

3.2 La question fermée.

3.3 La question cafétéria.

3.4 Les échelles.

 

Λέξεις κλειδιά: έρευνα, συνέντευξη, ερωτηματολόγιο, ερωτήσεις ανοικτού τύπου, ερωτήσεις κλειστού τύπου

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2412
Αρ. Προβολών :  14162

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -