Θεωρίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Ανδρικοπούλου Ελένη, Καυκαλάς Γρηγόρης

Περιγραφή

Το μάθημα εξετάζει τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις και έννοιες της ανάπτυξης των πόλεων και τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τις πρακτικές και μεθόδους της πολεοδομίας. Οι διαλέξεις του μαθήματος και οι συζητήσεις που τις συνοδεύουν αποτελούν βασική εισροή για τις εξετάσεις.  Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις με βάση τα βιβλία που προτείνονται στο μάθημα καθώς και τις διαλέξεις και τις συζητήσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

 

 

Κωδικός: OCRS405
Κατηγορία: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Περιγράφονται οι τέσσερις βασικές συνιστώσες του σχεδιασμού των πόλεων οι οποίες θεωρείται ότι λειτουργούν συμπληρωματικά: 1) Αναγκαιότητα και εξέλιξη του χωρικού σχεδιασμού, 2) Μορφές και εργαλεία ρύθμισης της αστικής ανάπτυξης, 3) Αστικές μετακινήσεις και χρήσεις γης, 4) Βιώσιμη αστική ανάπτυξη και αστικές παρεμβάσεις.

 

Λέξεις Κλειδιά: χωρικός σχεδιασμός, αστική ανάπτυξη, αστικές μετακινήσεις, χρήσεις γης, βιώσιμη αστική ανάπτυξη, αστικές παρεμβάσεις

Η εισήγηση παρουσιάζει τις παρακάτω βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις του χωρικού σχεδιασμού: α) την ‘επικοινωνιακή’ (communicative) προσέγγιση η οποία τονίζει τη ανάγκη συμμετοχής και τη διαπραγμάτευση ανάμεσα στους εμπλεκόμενους, β) την προσέγγιση της ‘νέας πολεοδομίας’ ή ‘νέας αστικότητας’ (new urbanism) που προβάλει την εικόνα μιας φιλικής και επιθυμητής πόλης και γ) την προσέγγιση της ‘δίκαιης πόλης’ (just city) που θέτει την ισότητα των συνθηκών ζωής ως βασική προϋπόθεση της χωρικής οργάνωσης της πόλης.

 

Λέξεις Κλειδιά: θεωρητικές προσεγγίσεις, επικοινωνιακή, νέα πολεοδομία, δίκαιη πόλη

Η εισήγηση εξετάζει τα κρίσιμα αστικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η αστική διακυβέρνηση. Χαρακτηριστικά προβλήματα είναι η αστική διάχυση, η αστική ρύπανση, η φτώχεια, η εγκληματικότητα, κ.λπ.

 

Λέξεις Κλειδιά: αστικά προβλήματα, αστική διακυβέρνηση

Η εισήγηση αναφέρεται στις βασικές διαστάσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού προκειμένου να αναδείξει τον ρόλο του στη διαμόρφωση και τη λειτουργία των πόλεων και την ποιότητα της αστικής ζωής.

 

Λέξεις Κλειδιά: πολεοδομικός σχεδιασμός, χρήσεις γης

Η παρουσίαση αυτή εξετάζει τι σημαίνουν η έννοια της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και κάτω από ποιες συνθήκες σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε το περιεχόμενο αλλά και οι προσπάθειες προώθησής της. Συγκεκριμένα εξετάζονται: α) οι πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους ανθρώπινους οικισμούς και β) οι ευρωπαϊκές διασκέψεις για βιώσιμες πόλεις.

 

Λέξεις Κλειδιά: βιώσιμη αστική ανάπτυξη, βιώσιμες πόλεις, Ατζέντα 21, Διάσκεψη του Ρίο, Χάρτης του Aalborg

Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη αποτελεί ένα από τα αντικείμενα της πολιτικής περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θεσμοθετήθηκε ως κοινοτική πολιτική στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986). Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής έχει αναπτυχθεί σταδιακά μια ιδιαίτερη προσέγγιση για την βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων. Η παρουσίαση αναφέρεται στα κύρια σημεία αυτής της εξέλιξης και εξετάζει τα εξής θέματα: α) την ολοκληρωμένη στρατηγική για το αστικό περιβάλλον (1990), β) την Αστική Ατζέντα και το Πλαίσιο Δράσης για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη (1997, 1998) και γ) τη θεματική στρατηγική για το αστικό περιβάλλον (2004, 2006).

 

Λέξεις Κλειδιά: βιώσιμη αστική ανάπτυξη, πολιτική περιβάλλοντος της Ε.Ε., αστικό περιβάλλον, αστική ατζέντα της Ε.Ε.

Η Ελλάδα επηρεάστηκε πολλαπλά από την αστική πολιτική που αναπτύχθηκε σταδιακά στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρουσίαση εξετάζει τις αστικές παρεμβάσεις που σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και παρακολουθεί την εξέλιξή τους.

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε τα πρώτα σχέδια, τα «Αστικά πιλοτικά σχέδια» και συγκριμένα τα «Αστικά πιλοτικά σχέδια Ι» που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα την πρώτη περίοδο προγραμματισμού (1989-93/96) και τα «Αστικά πιλοτικά σχέδια Ι» που υλοποιήθηκαν τη δεύτερη περίοδο (1997-99).

 

Λέξεις Κλειδιά: πολιτική συνοχής της Ε.Ε., αστικά πιλοτικά σχέδια

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε την «Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN» και τις αστικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο της στις προγραμματικές περιόδους 1994-1999 και 2000-2006.

 

Λέξεις Κλειδιά: πολιτική συνοχής της Ε.Ε., κοινοτική πρωτοβουλία URBAN

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε τα «Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης» που υιοθετήθηκαν τις περιόδους 2000-06 και 2007-13 στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ). Παραδείγματα θα αντληθούν από τις αστικές παρεμβάσεις που σχεδιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας.

 

Λέξεις Κλειδιά: πολιτική συνοχής της Ε.Ε., ολοκληρωμένα σχέδια αστικής ανάπτυξης

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4319
Αρ. Προβολών :  22168

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -