Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού

Ανδρικοπούλου Ελένη, Καυκαλάς Γρηγόρης

Περιγραφή

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των εννοιών και θεωρητικών προσεγγίσεων της χωρικής ανάπτυξης με έμφαση στις θεωρίες και μεθόδους χωρικής ανάλυσης και χωρικού προγραμματισμού καθώς και παραδείγματα χωρικού σχεδιασμού από τον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο. Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις με βάση τα βιβλία που προτείνονται στο μάθημα καθώς και τις διαλέξεις και τις συζητήσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

 

 

Κωδικός: OCRS406
Κατηγορία: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να περιγράψει και να οριοθετήσει το επιστημονικό και επαγγελματικό πεδίο του χωρικού σχεδιασμού σε τρία διαδοχικά βήματα: α) Ρόλος και περιεχόμενο του χωρικού́ σχεδιασμού́, β) Ορισμοί του αντικειμένου του χωρικού σχεδιασμού και γ) Οριοθετήσεις του πεδίου του χωρικού σχεδιασμού.

 

Λέξεις Κλειδιά: Χωρικός σχεδιασμός, οριοθετήσεις χωροταξίας-πολεοδομίας

Η εισήγηση επιχειρεί την οριοθέτηση του επιστημονικού πεδίου της χωρικής ανάπτυξης με αναφορά στις τρεις βασικές συνιστώσες της: α) τα πραγματικά αντικείμενα (γεγονότα και διαδικασίες), β) τις εδαφικές ενότητες (βάση αναφοράς των αντικειμένων) και γ) τις θεωρητικές προσεγγίσεις (για την περιγραφή, ερμηνεία και    πρόβλεψη των φαινομένων).

 

Λέξεις Κλειδιά: χωρική ανάπτυξη, αντικείμενα, προσεγγίσεις

Η έννοια της πολυκεντρικότητας έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία χρόνια και έχει συνδεθεί με την αναζήτηση χωρικής ισορροπίας σε διάφορα χωρικά επίπεδα (ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό, αστικό). Η εισήγηση παρουσιάζει την πολυκεντρικότητα ως θεωρητική, προγραμματική και αναλυτική έννοια σε τέσσερις ενότητες: 1) Εισαγωγή: Η έννοια της πολυκεντρικότητας, 2) H πολυκεντρικότητα ως θεωρητική έννοια, 3) Η χρήση πολυκεντρικότητας στη χωροταξική πολιτική και 4) Τύποι πολυκεντρικών αστικών περιοχών.              

 

Λέξεις Κλειδιά: δίκτυο οικισμών, πολυκεντρικότητα

Ο σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι: α) να περιγράψει τη σημασία της σχέσης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με τους φυσικούς πόρους για την παραγωγή και κατανάλωση προϊόντων και να αναδείξει την ποιοτική και ποσοτική σημασία της βιομηχανικής επανάστασης και β) να τονίσει τη σημασία της επιλογής θέσης εγκατάστασης της παραγωγής και να συνοψίσει τις συνέπειες της χωρικής κατανομής των παραγωγικών δραστηριοτήτων με αναφορά στις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις του ζητήματος της χωροθέτησης.

 

Λέξεις Κλειδιά: θεωρίες χωροθέτησης, επιλογή θέσης εγκατάστασης

Η παρουσίαση αποτελείται από 3 ενότητες με στόχο να καταδείξει την επίδραση του συστήματος μεταφορών στην αστική ανάπτυξη: 1) Βασικές έννοιες της αλληλεπίδρασης των δυο συστημάτων μεταφορών και χρήσεων γης, 2) Η ένταξη του συστήματος μεταφορών στον αστικό ιστό και 3) Βασικά προβλήματα στις μεταφορές και στρατηγικές αντιμετώπισης: εναλλακτικά δίκτυα προς το ΙΧ αυτοκίνητο

 

Λέξεις Κλειδιά: σύστημα μεταφορών, προσβασιμότητα

Η εισήγηση εξετάζει την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης όπως τέθηκε στο πλαίσιο των παγκοσμίων Διασκέψεων των Ηνωμένων Εθνών και τον τρόπο που επιδιώκεται στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Ρίο και της Ατζέντας 21 το 1992 και του Ρίο+20 το 2012. Εστιάζει στη συνέχεια σε δύο θέματα κρίσιμα για το περιβάλλον στις σύγχρονες πόλεις: το ζήτημα του οικολογικού αποτυπώματος και τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής. Συνοπτικά εξετάζονται οι εξής ενότητες: α) Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, β) Το οικολογικό αποτύπωμα και γ) Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής      

 

Λέξεις Κλειδιά: περιβάλλον, βιώσιμη ανάπτυξη

Η παρουσίαση αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες που επικεντρώνονται στις σύγχρονες τάσεις του χωρικού σχεδιασμού οι οποίες διαμορφώθηκαν κυρίως μετά το 1990 και χαρακτηρίζονται από τη σταδιακή σύγκλιση της χωρικής διακυβέρνησης και του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης: 1) Αναγκαιότητα και μορφές της χωρικής διακυβέρνησης, 2) Περιεχόμενο του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού και γ) Μητροπολιτική διακυβέρνηση με αναφορά στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης

 

Λέξεις Κλειδιά: στρατηγικός σχεδιασμός, χωρική διακυβέρνηση

Σκοπός της παρουσίασης είναι η συγκριτική κατανόηση των διαδικασιών και του περιεχομένου του στρατηγικού́ χωρικού́ σχεδιασμού́ με αναφορά́ στα παραδείγματα των μητροπολιτικών περιοχών της Θεσσαλονίκης και της Πράγας: α) Ο στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και β) Το στρατηγικό́ Σχέδιο της Πράγας: συμφωνία για την είσοδο στον 21ο αιώνα

 

Λέξεις Κλειδιά: στρατηγικό σχέδιο Θεσσαλονίκης, στρατηγικό σχέδιο Πράγας

Η παρούσα εισήγηση έχει σκοπό να περιγράψει τα βασικά βήματα της εξέλιξης της χωροταξίας στην Ελλάδα και στη συνέχεια να δείξει τη σημερινή κατάσταση όπως αποτυπώνεται με τον νόμο χωροταξίας του 1999 και στη συνέχεια με τον χωροταξικό σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο, το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδίου και Αειφόρου Ανάπτυξης, που εγκρίθηκε από τη Βουλή στις Ιουνίου 2008 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 128Α/3.7.2008. Η εισήγηση έχει τα εξής περιεχόμενα: 1) Η χωροταξία στην Ελλάδα. Ένα σύντομο ιστορικό, 2) Ο Νόμος 2742/1999: Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη, 3) Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (2008)

 

Λέξεις Κλειδιά: χωρικός σχεδιασμός, χωροταξία στην Ελλάδα

Η παρούσα εισήγηση έχει σκοπό να περιγράψει τα βασικά βήματα της εξέλιξης της συζήτησης για τη χωροταξία, όπως αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλυτικά, τα θέματα που εξετάζονται είναι: α) Εισαγωγή: Η χωροταξία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) Οι εκθέσεις Ευρώπη 2000 (1990) και Ευρώπη 2000+ (1994), γ) Το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ) (1999), δ) Η συνέχεια του ΣΑΚΧ: Εδαφική Ατζέντα (2007), Πράσινη Βίβλος για την εδαφική συνοχή (2008) και Εδαφική Ατζέντα 2020 (2011), ε) Η χωροταξία και η εδαφική συνοχή ως διακρατική συνεργασία.

 

Λέξεις Κλειδιά: χωρικός σχεδιασμός, χωροταξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4018
Αρ. Προβολών :  21965

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -