Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Μουσιόπουλος Νικόλαος

Περιγραφή

Προβλήματα ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος (κλιματική αλλαγή, καταστροφή στοιβάδας όζοντος, οξίνιση, τροποσφαιρικό όζον, τοξική ρύπανση, ποιότητα αέρα σε πόλεις). Φαινομενολογία διεργασιών μεταφοράς και σχηματισμού αέριων ρύπων. Ατμοσφαιρική ευστάθεια. Ιδιαιτερότητες ατμοσφαιρικών ροών. Χαρακτηριστικά ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος. Μαθηματική προσομοίωση φαινομένων μεταφοράς και μετασχηματισμού αέριων ρύπων.

 

Κωδικός: OCRS407
Κατηγορία: Μηχανολόγων Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

1.1 Ρύπανση της ατμόσφαιρας.

1.2 Πηγές ρύπανσης.

1.3 Φαινόμενα μεταφοράς στην ατμόσφαιρα.

1.4 Επακόλουθα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

1.5 Όρια εκπομπών ρύπων και επιπέδων ρύπανσης.

1.6 Εξάρτηση των επιπέδων ρύπανσης από τις εκπομπές ρύπων.

1.7 Στρατηγική αντιρρύπανσης.

 

Λέξεις κλειδιά: Ρύπανση, ατμόσφαιρα, πηγές ρύπανσης, φαινόμενα μεταφοράς, επακόλουθα, όρια εκπομπών.

2.1 Θειούχες ενώσεις.

2.2 Μονοξείδιο του άνθρακα.

2.3 Αζωτούχες ενώσεις.

2.4 Υδρογονάνθρακες.

2.5 Αιωρούμενα σωματίδια.

2.6 Φωτοχημική αιθαλομίχλη.

 

Λέξεις κλειδιά:Ατμοσφαιρικοί ρύποι, θειούχες ενώσεις, Μονοξείδιο του άνθρακα, Αζωτούχες ενώσεις, Υδρογονάνθρακες. 

3.1 Θεωρητικές βάσεις.

3.2 Διάδοση ακτινοβολίας.

3.3 Ισοζύγιο ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα.

3.4 Κατακόρυφη δομή της ατμόσφαιρας.

 

Λέξεις κλειδιά: Ακτινοβολία, Διάδοση, Ισοζύγιο ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα, κατακόρυφη δομή.

4.1 Καταστατική εξίσωση ατμοσφαιρικού αέρα.

4.2 Υδροστατική ισορροπία.

4.3 Στατική ευστάθεια της ατμόσφαιρας.

4.4. Συχνότητα Brunt – Vaisalla.

4.5 Δυνητική θερμοκρασία.

4.6 Παράσταση καταστατικών μεταβολών σε διαγράμματα.

 

Λέξεις κλειδιά:Θερμοδυναμική της ατμόσφαιρας, καταστατική εξίσωση, υδροστατική ισορροπία, στατική ευστάθεια.

5.1 Εξίσωση συνέχειας.

5.2 Εξισώσεις κίνησης.

5.3 Ελεύθερη ατμόσφαιρα.

5.4 Τοπικά συστήματα κυκλοφορίας.

 

Λέξεις κλειδιά:Δυναμική της ατμόσφαιρας, εξίσωση συνέχειας, εξισώσεις κίνησης, ελεύθερη ατμόσφαιρα, τοπικά συστήματα κυκλοφορίας.

6.1 Φυσικές βάσεις.

6.2 Φάσμα ενέργειας.

6.3 Μοντέλα ατμοσφαιρικής τύρβης.

 

Λέξεις κλειδιά:Ατμοσφαιρική τύρβη, φυσικές βάσεις, φάσμα ενέργειας, μοντέλα ατμοσφαιρικής τύρβης.

7.1 Αρχή διατήρησης ενέργειας.

7.2 Ισοζύγιο ενέργειας στο έδαφος.

 

Λέξεις κλειδιά:Ισοζύγιο ενέργειας, αρχή διατήρησης ενέργειας.

8.1 Λύση Ekman.

8.2 Αδιαβατικό οριακό στρώμα.

8.3 Διαβατικό οριακό στρώμα.

8.4 Στατική και δυναμική ευστάθεια στο ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα.

8.5 Ημερήσια διακύμανση του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος.

8.6 Χωρικές ανομοιογένειες του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος.

 

Λέξεις κλειδιά:Ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα, Λύση Ekman, Αδιαβατικό οριακό στρώμα, Διαβατικό οριακό στρώμα, Ευστάθεια.

9.1 Μοριακή διάχυση. 

9.2 Τυρβώδης διάχυση.

 

Λέξεις κλειδιά:Διασπορά, μοριακή διάχυση, τυρβώδης διάχυση.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4652
Αρ. Προβολών :  26828

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -