Ψηφιακός Γραμματισμός

Παναγιωτίδης Παναγιώτης

Περιγραφή

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο την παροχή ενός βασικού υποβάθρου τεχνολογικών γνώσεων στους φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος με γνώμονα τις ανάγκες τους ως μελλοντικών καθηγητών ξένης γλώσσας. Ανάμεσα στα θέματα που εξετάζονται είναι το διαδίκτυο και οι βασικές του έννοιες και λειτουργίες, οι μηχανές και τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών, η ανάσυρση και διαχείριση πολυμεσικών πληροφοριών καθώς και οι εφαρμογές γραφείου -σε πιο προχωρημένο επίπεδο- και η χρήση τους για την παραγωγή ακαδημαϊκών εργασιών και κειμένων. Παρουσιάζονται ακόμη οι υπηρεσίες δημιουργίας ιστολογίων και η αξιοποίησή τους στη γλωσσική διδασκαλία. Τέλος, καθώς το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές του πρώτου εξαμήνου, εξετάζονται επίσης θέματα που αφορούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, όπως το webmail, οι υπηρεσίες ΚΛΔ/ΑΠΘ, το σύστημα ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών, οι διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, κ.ά.

CC - Αναφορά Δημιουργού
Διδάσκοντες

Διδάσκων: Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Επίκουρος Καθηγητής

 

Συνεργάτης ανάπτυξης περιεχομένου: Πηνελόπη Κρυστάλλη

Περιεχόμενο μαθήματος
  • Hardware
  • Software
  • Search2014plus
  • Personal Profile Webpages
Μαθησιακοί στόχοι

Οι φοιτητές στο τέλος του εξαμήνου πρέπει να κατέχουν τις βασικές γνώσεις για την δομή, τον τρόπο λειτουργίας και τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο και, επίσης, να είναι σε θέση: - να πραγματοποιούν έρευνα και να αξιοποιούν το διαδίκτυο χρησιμοποιώντας προχωρημένες τεχνικές αναζήτησης ώστε να ανασύρουν κάθε είδους πληροφορία (κείμενο, οπτικοακουστικά αποσπάσματα, κτλ) - να ερευνούν και να αξιοποιούν δικτυακές βιβλιογραφικές πηγές κάθε είδους - να χρησιμοποιούν άλλες υπηρεσίες του διαδικτύου που αφορούν την επικοινωνία - να χρησιμοποιούν σε υψηλό επίπεδο τις εφαρμογές γραφείου για συγγραφή ακαδημαϊκών κειμένων και εργασιών, επεξεργασία φύλων υπολογισμών και παρουσιάσεις. - να δημιουργούν και να διαχειρίζονται ένα ιστολόγιο.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Τόσο η διδασκαλία, όσο και η ανάπτυξη των εργασιών και των projects που πρέπει να παραδώσουν οι φοιτητές γίνεται σε υπολογιστές.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση γίνεται με εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι φοιτητές αναλαμβάνουν μεμονωμένα την κάθε εργασία. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι η ποιότητα/πληρότητα/ ποικιλία του περιεχομένου, η επιστημονική/θεωρητική στήριξη και, η τεχνική αρτιότητα. Οι εργασίες υποβάλλονται στον διδάσκοντα και αν χρειάζεται επιστρέφονται στους φοιτητές με υποδείξεις ώστε να γίνουν διορθώσεις ή βελτιώσεις.

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν.

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Course Bibliography (Eudoxus)

Bruno Bernard Simon, 2014. Vos Recherches avec Google. Editions KLOG, ISBN-13: 979-10-92272-01-7

Βιβλιογραφία

Arvanitis, P. Panagiotidis, P. 2006. Production of Multimedia material and electronic activities for language learning (in Greek). Patakis, Athens.

Ενότητες

Βασικός σκοπός της ενότητας αυτής είναι η παροχή βασικών γνώσεων που αφορούν στα μέρη του υπολογιστή καθώς και των συσκευών εισόδου και εξόδου.

 

Λέξεις Κλειδιά: Θύρες σύνδεσης, συσκευές εισόδου, συσκευές εξόδου, αποθηκευτικά μέσα, θύρες επικοινωνίας

Βασικός σκοπός της ενότητας αυτής είναι η παροχή ενός βασικού υποβάθρου γνώσεων που αφορούν στις έννοιες του λογισμικού, των λειτουργικών συστημάτων, του λογισμικού εφαρμογών, του κοινωνικού λογισμικού καθώς και των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Λειτουργικά συστήματα, υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσίες διαμοιρασμού περιεχομένου, υπηρεσίες κοινωνικής «δεικτοδότησης».

Βασικός σκοπός της ενότητας αυτής είναι η παροχή γνώσεων που αφορούν στο διαδίκτυο και τις δυνατότητές του. Επιπλέον παρουσιάζονται εργαλεία, στρατηγικές και μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο.

 

Λέξεις Κλειδιά: Internet, web, εργαλεία και στρατηγικές αναζήτησης, μηχανές αναζήτησης, αναζήτηση στο Google, Google scholar, Online μηχανές μετα-αναζήτησης.

Βασικός σκοπός της ενότητας αυτής είναι η παροχή γνώσεων που αφορούν στις υπηρεσίες personal profile web pages.

 

Λέξεις Κλειδιά: Personal profile webpages, about.me, jux, flavors.me,vizify, re.vu

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2580
Αρ. Προβολών :  15794