Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί

Λαζαρίδου Μαρία, Μουστάκα – Γούνη Μαρία, Μπόμπορη Δήμητρα, Μιχαλούδη Ευαγγελία

Περιγραφή

Οικολογία και διαχείριση ποταμών και λιμνών.

 

Φωτογραφία: "Little Lakes Valley from above Mack Lake" by Dcrjsr - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Little_Lakes_Valley_from_above_Mack_Lake.jpg#/media/File:Little_Lakes_Valley_from_above_Mack_Lake.jpg

 

 

 

Κωδικός: OCRS419
Κατηγορία: Βιολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Ενημέρωση για την σπανιότητα και την τεράστια σημασία του νερού, που αποτελεί έναν απαραίτητο πόρο για την ανθρώπινη ζωή και ευημερία, που ωστόσο βρίσκεται σε έλλειψη. Τίθενται ζητήματα που αφορούν στην διαχείριση του νερού και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση.

 

Λέξεις Κλειδιά: Νερό, διαχείριση, περιβαλλοντική εκπαίδευση

Παρουσίαση των στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα), των διαφορετικών τρόπων παρακολούθησης των υδάτων, της συχνότητας παρακολούθησης & των βασικών ποιοτικών στοιχείων για την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Οδηγία πλαίσιο για τα νερά, 2000/60/ΕΚ, WFD

Παρουσίαση της κατανομής των γλυκέων υδάτων στη βιόσφαιρα και τη σημασία τους ως φυσικό πόρο και στοιχείων της προέλευσης, ταξινόμησης και διάκρισης των ποταμών, λιμνών και ταμιευτήρων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Λίμνες, Ποτάμια, Προέλευση, Ταξινόμηση, Διάκριση

Αναφορά των βασικών ιδιοτήτων του νερού και εμβάθυνση σε αβιοτικούς παράγοντες όπως τα διαλυμένα αέρια, την αλκαλικότητα, το pH, τη βιοχημική απαίτηση σε οξυγόνο, την αγωγιμότητα και τα διαλυμένα στερεά, που βρίσκονται σε άμεση αλληλεπίδραση με τα υδάτινα οικοσυστήματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: Φυσικές ιδιότητες του νερού, χημικές ιδιότητες του νερού

Παρουσίαση των συνθηκών φωτός στο υδάτινο περιβάλλον ώστε ο φοιτητής να μάθει να ερμηνεύει και να εκτιμά μεταβολές σε αυτές στη στήλη νερού μιας λίμνης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ηλιακή ακτινοβολία, Οπτικές ιδιότητες του νερού, Συνθήκες φωτός, Διαφάνεια - Δίσκος Secchi

Εκπαίδευση στην ερμηνεία και εκτίμηση φυσικών και χημικών παραμέτρων στο νερό λιμνών, φραγμαλιμνών και ποταμιών.

 

Λέξεις Κλειδιά: Θερμοκρασία, οξυγόνο, άνθρακας αλκαλικότητα, σκληρότητα, pH

Εκπαίδευση στην ερμηνεία και εκτίμηση μεταβολών χημικών παραμέτρων όπως των θρεπτικών στον χρόνο και στο χώρο, σε υδάτινα οικοσυστήματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: Νόμος του ελάχιστου, άζωτο, φώσφορος, πυρίτιο, πρωτογενής παραγωγικότητα και θρεπτικά

Γνωριμία με τους αβιοτικούς παράγοντες που επηρεάζουν την επιβίωση των υδρόβιων κοινωνιών, όπως είναι η ροή, οι διαφορετικές κατηγορίες υποστρώματος, το θερμοκρασιακό εύρος & τα επίπεδα του οξυγόνου στο νερό, καθώς και οι προσαρμογές των οργανισμών σε αυτούς. Γίνεται λόγος για τις διαφορές που παρατηρούνται στα ποτάμια κατά την πορεία τους (ανάντη-κατάντη) και στις διαφορετικές βιοκοινότητες που απαρτίζουν τα διαφορετικά ενδιαιτήματα που δημιουργούνται.

 

Λέξεις Κλειδιά: Αβιοτικοί παράγοντες του νερού, προσαρμογές των οργανισμών, βιοκοινότητες

Παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών της βιοκοινότητας του φυτοπλαγκτού, από τις προσαρμογές των οργανισμών για ζωή σε αιώρηση στο νερό σε συνθήκες κυριαρχίας ιξώδους μέχρι τη βιοποικιλότητα, δυναμική και διαδοχή του φυτοπλαγκτού και την εφαρμογή για την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας του νερού.

 

Λέξεις Κλειδιά: Φυτοπλαγκτό, ανθίσεις, Κυανοβακτήρια, ταξινομικές ομάδες, ποικιλότητα, διασπορά, διακυμάνσεις, στρατηγικές ζωής

Ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών των τροφικών πλεγμάτων, δεξαμενών και ροών άνθρακα στις λίμνες εστιάζοντας στο πλαγκτικό τροφικό πλέγμα και μικροβιακό τροφικό βρόχο έχοντας ως μοντέλο τη λίμνη Καστοριάς.

 

Λέξεις Κλειδιά: Τροφικό πλέγμα, δομή, συνθετικά, βακτηριοπλαγκτό, ροή άνθρακα

Κατανόηση βασικών χαρακτηριστικών της βιοκοινότητας του ζωοπλαγκτού, σχετικά με τη μορφολογία, τις μορφολογικές προσαρμογές και τις στρατηγικές ζωής, τη βιοποικιλότητα, τη δυναμική και διαδοχή του ζωοπλαγκτού. Αναλύονται ο ρόλος, φαινόμενα και μεταβολές του ζωοπλαγκτού σε λιμναία οικοσυστήματα, καθώς και η σημασία του στη λειτουργία του τροφικού πλέγματος.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ζωοπλαγκτό, μορφολογικές προσαρμογές, στρατηγικές ζωής, βιοποικιλότητα, δυναμική, διαδοχή

Εισαγωγή στη βιολογία και οικολογία των ιχθύων και ειδικότερα στην ποικιλότητα, αφθονία και κατανομή τους.

 

Λέξεις Κλειδιά: Νηκτό, Οικολογία Ιχθύων, Ποικιλότητα-αφθονία-κατανομή ιχθύων

Γνωριμία με τις χρήσεις και τη σημασία των φραγμάτων καθώς και  με τα προβλήματα που σχετίζονται με αυτά, όπως η διακοπή της ελεύθερης επικοινωνίας των υδρόβιων οργανισμών και τρόποι αντιμετώπισης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Φράγματα, Διακοπή ελευθεροεπικοινωνίας, Δίαυλοι, Ασανσέρ

Αναφορά στη φύση, προέλευση και είσοδο βαρέων μετάλλων στα υδάτινα οικοσυστήματα, στον τρόπο πρόσληψης και μεταφοράς τους από τους υδρόβιους οργανισμούς μέσω της τροφικής αλυσίδας, καθώς και στους μηχανισμούς άμυνας.

 

Λέξεις Κλειδιά: Βαρέα Μέταλλα, Πρόσληψη, Μεταφορά, Αμυντικοί μηχανισμοί

Εξοικείωση με τα βενθικά μακροασπόνδυλα που είναι απαραίτητα για την εκτίμηση στης οικολογικής ποιότητας των υδάτινων σωμάτων σύμφωνα με το WFD λόγω της διαφορετικής ανθεκτικότητάς τους στη ρύπανση τα οποία εξετάζονται και σύμφωνα με τη θέση τους στην υδάτινη στήλη.

 

Λέξεις Κλειδιά: Βενθικά μακροασπόνδυλα, εκτίμηση οικολογικής ποιότητας

Εκπαίδευση στην εκτίμηση της ποιότητας του νερού, στην αξία της Βιοπαρακολούθησης και της χρήσης των βιοδεικτών.

 

Λέξεις Κλειδιά: Βιοδείκτες, βιοπαρακολούθηση

Παρουσίαση της ποικιλομορφίας στα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των ποτάμιων συστημάτων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ποτάμια γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά

Εξοικείωση με την με την αναγνώριση και την καταγραφή των ενδιαιτημάτων,  τις υδρομορφολογικές παραμέτρους, τα χαρακτηριστικά των ενδιαιτημάτων καθώς και την εκτίμησή τους μέσω της φόρμας του River Habitat Survey (RHS).

 

Λέξεις Κλειδιά: Ενδιαιτήματα, Αλλοιώσεις από υδρομορφολογικές παρεμβάσεις, River Habitat Survey, Habitat Modification Score

Κατανόηση του βασικού θεωρητικού υπόβαθρου πριν τη διεξαγωγή μιας δειγματοληψίας, και τη στατιστική επεξεργασία μετά καθώς και τις διαφορετικές πληθυσμιακές κατανομές καθώς και τις σχέσεις και εξισώσεις που διέπουν τους όρους Παραγωγή, Παραγωγικότητα, Ροή Ενέργειας, Βιομάζα.

 

Λέξεις Κλειδιά: Αφθονία, Κατανομές, Βιομάζα, Παραγωγή, Παραγωγικότητα

Παρουσίαση βασικών αρχών, στρατηγικών και διεργασιών στην αποκατάσταση των λιμνών με παραδείγματα (θετικά και αρνητικά: Λίμνες Καστοριάς, Κορώνεια και Κάρλα).

 

Λέξεις Κλειδιά: Αποκατάσταση, μέθοδοι και μέτρα, ανανέωση νερού, βιοχειρισμός

Συσχέτιση Φύσικο-Xημικών  παράμετρων με βιολογικά στοιχεία μέσα από στατιστικές μεθόδους και προγράμματα όπως Primer, Fuzzy, CANOCO.

 

Λέξεις Κλειδιά: Στατιστική, Primer, Fuzzy, CANOCO

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3923
Αρ. Προβολών :  31775

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -